ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TOÀ-THÁNH TÂY-NINH


Sứ Mạng Của Tôn Giáo

Thuyết Đạo
của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Mục Lục
Nghe đọc lại lời Thuyết Đạo của Đ.H.P.

Lời Tựa
1.- Sứ mạng của tôn giáo
2.- Cơ quan chuyển thế
3.- Quyền năng của nền tôn giáo
4.- Quyền năng của nền tôn giáo (tt)
5.- Cơ quan đại đồng thế giới
6.- Tại sao Tam Giáo qui nhứt
7.- Mục đích của các nền tôn giáo
8.- Sứ mạng truyền giáo
9.- Tạo dựng đại nghiệp thiêng liêng cho đoàn hậu tấn
10.- Lòng yêu ái phổ hóa chúng sanh.
11.- Tôn Giáo đối với nền văn minh của thời đại
12.- Ðạo Cao Ðài là huờn thuốc phục sinh
13.- Lời dạy của Ðức Chí Tôn
14.- Lời dạy của Ðức Chí Tôn (tt)
15.- Cứu khổ về xác thịt
16.- Cứu khổ về tinh thần
17.- Mục đích nền chơn giáo là an ủi chia sống lẫn nhau


   HOME

UNICODE FONT