NGUYÊN-LÝ VÀ CƠ CHẾ CỦA
HIỆN TƯỢNG THĂNG HOA TINH KHÍ THẦN

Dã Trung Tử