NGUYÊN-LÝ VÀ CƠ CHẾ
CỦA HIỆN TƯỢNG THĂNG HOA
TINH KHÍ THẦN

Dã Trung Tử

Mục Lục

Tiểu Dẫn
Cấu tạo và sinh hoạt của ba thể Phàm thân, Pháp thân và Linh thân
Cơ chế thăng hoa Tinh Khí Thần
Phương luyện Tinh hóa Khí
Luyện Khí hóa Thần
Luyện Thần hườn Hư
Quy chế và cơ sở tịnh luyện Tinh Khí Thần trong cửa Đạo
Thay lời kết

Chữ Không trong Đạo học
Phụ trang: Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh
Tư liệu tham khảo


   HOME

UNICODE FONT


Tư Liệu Tu Học
Lưu Hành Nội Bộ