SỐNG ĐẠO
(Đường Về)

Soạn-giả: Nguyên-Thủy.
Tây Ninh Thánh Địa - Ngày vào Thu, năm kỷ-sửu (Dl 2009)