KHẢO CỨU VỤ
CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN I: HỌC ĐẠO CẤP SƠ ĐẲNG

Nữ Soạn giả Nguyên Thủy
Thánh Địa, mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung
Ngày 01-7- Kỷ Sửu (dl 21-08-2009)

MỤC LỤC

-Lời nói đầu
Chương trình Khảo-Cứu-Vụ
+ của Đức Hộ-Pháp (1948 )
+ của Ngài Hiến Pháp (1972)
Cảm nghĩ về việc tái lập Khảo-Cứu-Vụ

Chương I: Đạo là gì? Tu là gì?
Chương II: Có mấy đường tu?
Chương III: Luận về chữ Tu?
Phụ chương - Phái đoàn Viện nghiên
cứu tôn giáo Cao Đài hứa hẹn gì ?

   HOME

www.daocaodai.info
www.daotam.info