Báo Quốc Từ
Nữ Soạn giả Nguyên Thủy
Toà-Thánh Tây Ninh cuối năm Mậu-Tý.(Dl 20-12-2008)