ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
NHỊ KIẾP BÀ LỤC NƯƠNG
NhiKiepBaLucNuong_201301.wmv
Phần 1 (13.34 phút)
NhiKiepBaLucNuong_201302.wmv
Phần 2 (47.08 phút)
NhiKiepBaLucNuong_201303.wmv
Phần 3 (16.49 phút)
NhiKiepBaLucNuong_201304.wmv
Phần 4 (16.58 phút)
NhiKiepBaLucNuong_201305.wmv
Các cơ sở phát hành đĩa DVD
Download trọn bộ
(1 giờ 34 phút)
272 676 KB
 
Windows Media Player / 512 kbps / 320x240
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/tusachdd.htm DVD NHỊ KIẾP BÀ LỤC NƯƠNG
Nếu Quý vị muốn có DVD nầy xin liên lạc:

 CHÂU ĐẠO CALIFORNIA USA (714) 891-9304 ; THÁNH THẤT ORANGEWOOD USA (714) 636-6622
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE USA (408) 258-9496 ; THÁNH THẤT HOUSTON USA (832) 755-0105
THÁNH THẤT DALLAS USA (972) 414-5404; THÁNH THẤT & ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU USA (281) 575-9788
THÁNH THẤT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN USA (703) 865-8760 ;  THÁNH THẤT N.S.W. AUS. 61-2- 9740-5678
 

Ấn Bản: 18-10-2013