ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh


Đức Lý Giáo Tông

NGỤ ĐỜI
GIÁC MÊ KHẢI NGỘ

Vân Đằng
Dẫn giải

Giáo Lý Tùng Thư
1972

MỤC LỤC

Lời Dẫn
Ngụ Đời
Giác Mê Khải Ngộ