114 King Georges Rd, Wiley Park, NSW 2195, Australia.
Tel: +61 2 9740 5678, Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

The Holy Mother Temple of New South Wales - Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales
84 Wattle Ave, Carramar NSW 2163 Australia - * Tel: +61 0404223973, Email: nguyencg@yahoo.com

 ĐẠO LÀ TÂM
TÂM LÀ ĐẠO

Dieu et Humanité - Amour et Justice
God and Humanity [for] Love and Justice
天 上 天 下 博 愛 公 平
Thiên Thượng Thiên Hạ Bác Ái Công Bình

Nam-Mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai,
Nhì nguyện: Phổ độ chúng sanh,
Tam nguyện: Xá tội đệ tử,
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình,
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

www.daocaodai.info
www.daotam.info

                                                                                                                          * ENGLISH
                                                                                               Gateway to Understanding Caodaism

     * PANDORA Archive

     * Tủ Sách Ðại Ðạo

     * Bản Tin Hòa Hiệp
Số 19 [pdf]    Số 20 [pdf]    Số 21 [pdf]   

          Lễ Khánh Thành Thánh Thất New South Wales, Australia [Video]
     *Audio - Diễn Văn của Quan Khách trong Ngày Lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW.
     *Audio - Tường Trình của SBS Radio về Lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW.
     *Audio - Phóng Sự Đặc Biệt về Hoạt Động của Đạo Cao Đài Tại Úc
- Hoàng Vũ , BBC Radio.

     * Documentary on Cao Dai - Archive, Compass - ABC Television

      The Goodlife and the Cao Đài - ABC Radio (PART 1)
  Sunday, July 4, 2010 - by Noel Debien with Dr Chris Hartney

      The Goodlife and the Cao Đài - ABC Radio (PART 2)
  Sunday, July 11, 2010 - by Noel Debien with Dr Chris Hartney

* Cao-Dai Temple Opening Ceremony - NSW Legislative Council Hansard
*Unique Temple Enriches Suburban Streetscape

          ** Hình Ảnh
*Sinh Hoạt Đạo Sự Tộc Đạo Sydney , 2003 - 2008 ( Photos - .exe)
*
Thánh Thất New South Wales - Tết Mậu Tý (2008)
*Thánh Thất New South Wales - Tết Kỷ Sửu (2009)
*Thánh Thất New South Wales - Picnic - 18 April 2009

*The Society Tour of the Cao Dai Temple of New South Wales - Tour Organized by The Art Gallery Society of NSW - Sat 18th July 2009
*Thánh Thất New South Wales - Photos - Archives - 06092009

*Bảng Kê Quỹ Xây Dựng Thánh Thất NSW (22/3/1986 - 31/12/1996)
*Bảng Kê Quỹ Xây Dựng Thánh Thất NSW (01/01/1997 - 30/06/2005)

HOME