Đạo Lý Thực Hành


SỰ THÔNG CÔNG
GIỮA CON NGƯỜI VỚI
THẾ GIỚI SIÊU LINH VÀ
HIỆN TƯỢNG CƠ BÚT

Dã Trung Tử
Sưu-tập

Tư liệu tu học
Lưu hành nội bộ

2001

Mục Lục

Tiểu dẫn
Tín Niệm Tiên-Quyết
Sự Tiếp-Xúc Với Thế-giới Vô Hình
Chân lý Vô-Đối & Tương-Đối
Các Phương-Thức Thông Công với Cỏi Hư-Linh
Những Quy-Luật Sử Dụng Cơ-Bút Trong Đạo Cao-Đài
Một Số Diễn-Tiến Liên-Quan Đến Cơ-Bút Trong Đạo Cao-Đài
Sự Thông-Công với Cỏi Siêu-Linh Ngoài Nhân Gian
Làm Thế Nào Để Phân Biệt Cơ-Bút Thật Hay Giả
Phương-Thức Sử Dụng Cơ-Bút Một Cách Hửu-Hiệu
Kết-Luận