ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA

Thành giả Thiên chi Đạo
Thành chi giả Nhơn chi Đạo

               (TRUNG DUNG)
Soạn giả:
TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG

Nhà sách MINH TÂM
Xuất bản lần thứ nhứt
-1963-

 

► Mục Lục

TRÊN ĐƯỜNG TẤN HÓA
Nhà sách MINH TÂM
Xuất bản lần thứ nhứt -1963
Giấy phép số: 1435/HĐKDTƯ/P1/XB
Ngày 01 tháng 7 năm 1963

Tài liệu biếu không.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA

Ấn Bản Ngày: 09-03-2005