ĐẠO LÝ THỰC HÀNH


SỰ SỐNG & GIẢI THOÁT
CHỈ TÌM ĐƯỢC TRONG
HIỆN TẠI

DÃ TRUNG TỬ

Tư liệu tu học
Lưu hành nội bộ

2008

Mục Lục

Tiểu Dẫn
Hãy Sống Với Hiện Tại
Cụ Thể Hoá Những Hoạt Động Trong Sự Sống Với Hiện Tại
Hãy Tìm Sự Giải Thoát Trong Hiện Tại
Kết Luận