Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

QUAN HÔN TANG LỄ


 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền
Ấn Bản
Năm Bính Thìn (1976)

 

 

In tại BẠCH VÂN Ấn Quán - Cơ Quan Phát Thanh nội ô TÒA THÁNH Tây Ninh.

 

Mục Lục

 

Quan

° Quan Hôn Lễ.

° Lễ Đăng Quan hoặc Tấn Phong.

Hôn

° Hôn nhơn.

° Hôn lễ.

° Đồng tánh bất hôn.

° Trưởng Tộc.

° Trình Bát Nhựt.

° Sau Lễ Cưới ba ngày.

° Hành pháp Hôn Phối.

° Lễ Hỏi.

° Lễ Cưới.

Tang lễ

° Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong:
Giáo Tông, Hộ Pháp,  Phật Tử, Chưởng Pháp,Thượng Phẩm,Thượng Sanh.

° Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong:
Đầu Sư, Tiên Tử,Thập Nhị Thời Quân.

° Tang lễ của Chức Sắc Đại Thiên Phong:
Chánh Phối Sư và Phối Sư, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, Chưởng Ấn, Thánh Nhơn, Hiền Nhơn, Tiếp Lễ Nhạc Quân, Thập Nhị Bảo Quân.

° Tang lễ của Chức Sắc Thiên Phong:
Giáo Sư, Cải Trạng, Giám Đạo, Chơn Nhơn, Đạo Nhơn, Nhạc Sư, Đốc Nhạc, Đề Nhạc, Hộ Đàn Pháp Quân, Tả, Hữu Phan Quân.

° Tang lễ của Chức Sắc Thiên Phong:
Giáo Hữu, Chí Thiện, Thừa Sử, Truyền Trạng, Lãnh Nhạc, Quản Nhạc, Đội Nhạc, Tổng Giám.

° Tang lễ của Chức Sắc Thiên Phong:
Lễ Sanh, Giáo Thiện, Sĩ Tải, Cai Nhạc, Bếp Nhạc, Phó Tổng Giám, Hiền Tài.

° Tang lễ của Chức Việc và Đạo Hữu.

° Tang lễ của chư Đạo Hữu Nam Nữ giữ Lục Trai.

° Tang lễ của chư Đạo Hữu sa ngã, và những người Ngoại Đạo muốn Cầu Siêu theo Lễ Đạo.

° Chú giải: Tang lễ Chức Sắc Thiên Phong & Chức Việc & Đạo Hữu qui liễu trong những ngày đã đưa Chư Thánh. Lễ Bái Chí Tôn, Thần, Thánh, Tiên, Phật và Vong Phàm. Bái Liên Đài, Lễ Kỷ Niệm các vị Đại Thiên Phong.

Nghi lễ cúng tế

° Nghi lễ cúng tế Chức Sắc qui liễu hàng Tiên Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng Thánh Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng Thần Vị.

° Nghi lễ cúng tế theo hàng vong thường.

° Nghi lễ châm chước phụ tế.

Bài thài hiến lễ

° Bài thài hiến lễ các bậc Tiền Bối

1. Đức Quyền Giáo Tông
2. Đức Hộ Pháp
3. Đức Cao Thượng Phẩm
4. Đức Cao Thượng Sanh
5. Bài thài chung: Lễ Kỷ Niệm Thời Quân Hiệp Thiên Đài
6. Bài thài chung: Lễ Kỷ Niệm Đầu Sư Cửu Trùng Đài

° Bài thài hiến lễ hàng Thánh.

° Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần.

° Bài thài hiến lễ hàng vong thường.

Tẩn Liệm

° Cách Tẩn Liệm (Lúc chết).

° Cách trị quan.

° Tẩn Liệm

Thọ tang

° Thọ tang.

° Cách thức để tang.

° Cách chế tang phục

Xe tang

° Thuyền Bát Nhã.

° Long Mã.

° Tấm Phủ Quan.

Ủy Ban Tu Chỉnh Quan Hôn Tang Lễ & Quyết Nghị Hội Thánh.

 

 

Tài liệu do Nhón Bạn Đạo - Australia thực hiện
01-2002 (11-Tân Tỵ)

 


         HOME