THUYẾT TR̀NH TẠI UCI

 Ngày 11 tháng 10 năm 2014 lúc 3:00  PM

 

GIÁO LƯ CAO ĐÀI VÀ HOÀ B̀NH THẾ GIỚI

     Kính thưa Quí Ngài,

          Tôi tên Hiền Tài Phạm văn Khảm Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài tại Hải Ngoại trân trọng kính chào Ông Joseph Sung, Giám Đốc chi nhánh Hội HWPL tại Hoa Kỳ và Quí Chư Chức Sắc các Tôn giáo cùng quí quan khách.

          Với thời gian giới hạn trong 3 phút, tôi xin phép được nói vắng tắc về Giáo Lư Cao Đài trong lănh vực Ḥa B́nh Thế Giới như sau:

 THỨ NHỨT: Những biểu tượng trước mắt để người tín đồ Cao Đài luôn hướng tới mục tiêu Ḥa B́nh Thế Giới như là:

1-    Tại các cồng chánh ở Ṭa Thánh- Tây ninh cũng như bất cứ Thánh Thất nào ở khắp nơi trên thế giới cũng đều khắc 2 câu liễn đối:

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO H̉A B̀NH DÂN CHỦ MỤC

ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CÔNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN

Vậy Tự Do và Ḥa B́nh là hai mục tiêu mà Đạo Cao Đài cần đem đến cho nhơn loại.

2- Tượng Tam Thánh: Trên tường trước khi vào Điện Thờ Đức Chí Tôn có h́nh 3 vị Thánh của Đạo Cao Đài. Đó là: Victor Hugo, Sun Yat Sen và Nguyễn Bỉnh Khiêm viết lại bản Thiên Nhơn Kư Ḥa Ước với các chữ như sau:

THIÊN THƯỢNG- THIÊN HẠ

 THƯƠNG YÊU và CÔNG B̀NH.

Thương yêu và Công B́nh là hai yếu tố cần và đủ để lập nền Ḥa B́nh vĩnh cữu cho nhơn loại

3-    Hằng ngày người tín đồ Cao Đài có 4 lần cầu nguyện cho Thiên Hạ Thái B́nh.

 THỨ HAI: Những Chức Sắc Tiền Khai Đạo Cao Đài đă từng dấn thân trên con đường t́m nền Ḥa B́nh Thế Giới:

          a/  Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài,  ngày 1 tháng 12 năm 1931 đă gởi Thông Điệp Ḥa B́nh đến chư vị Hoàng Đế, Quốc Vương. Nguyên Thủ Lănh Đạo các nước, quí vị Lănh Đạo các Tôn giáo trên Thế giới, xin trích đoạn như sau:

          “ Chúng tôi trân trọng và thành kính thông báo cùng quí Ngài: Đấng Tối Cao tức là Đấng Thượng Đế Toàn Năng cũng là Đại Từ Phụ của toàn nhơn loại, đă giáng lập một góc của nước Việt Nam thuộc tỉnh Tây Ninh, một nền Tân Tôn Giáo. Nền Tân Tôn Giáo nầy có thể canh tân toàn thế giới bằng một lư tưởng cao quí: Đó là t́nh thương vạn vật. Rồi đây, bởi sự chuyển xoay của Tạo Hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp lực, kết t́nh anh em với nhau và chừng ấy, nền Ḥa B́nh Thế Giới sẽ phát hiện….

          Đức Thượng Đế đă giáng dạy chúng tôi hoằng hóa Chánh Đạo của Ngài đến khắp hoàn cầu. Chúng tôi quả quyết không có ǵ lầm lẫn trong sứ mạng ấy. Đặt ḿnh vào bổn phận, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quí vị thông truyền cho nhơn loại hiểu biết việc làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng: Giờ Đại Ân Xá của Đức Thượng Đế đă điểm…và sự thống hợp con cái của Đấng Tạo Hóa là để phụng sự cho Ḥa B́nh hơn là t́ếp tục t́m kiếm kế hoạch thống trị thế giới.

          Muốn được như vậy, chỉ cần sao cho tất cả người đời biết thương yêu đồng loại và giữ ǵn hạnh đức đúng theo đường lối mà Đức Chí Tôn đă vạch.

           b/  Đến năm 1956 Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài lại gởi tiếp Thông Điệp cũng nhằm kêu gọi Ḥa B́nh cho nhơn loại và kèm theo Cương Lĩnh Ḥa B́nh Chung Sống, trong đó Ngài đă từng tuyên bố: “Đạo Cao Đài có một mục tiêu chính đáng mà chúng ta phải làm cho kỳ được  là: Bác Ái, Công B́nh, Vị Tha, Ưu Nhơn, Ái Vật, cải thiện đời sống dân sinh làm cho ĐẠI ĐỒNG THIÊN HẠ.

          c/ Tại Hội Nghị Tôn giáo Thế giới ở Luân Đôn 1936:

Báo Thiên Nga ngày 20 tháng 9 năm 1936 viết:

Ông Gabriel Gobron, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn của Đạo Cao Đài ở Pháp, đại diện Ṭa Thánh Tây Ninh, có tham dự Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới tại Luân Đôn, dưới quyền Chủ Tọa của Ông Francis Young Husband, Đạo Cao Đài được nh́n nhận là tôn giáo khoan dung nhất thế giới. Trước một cử tọa đông đảo gồm các Đại Diện  tất cả các tôn giáo lớn thế giới, các đại diện báo chí Quốc tế, Ông Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gabriel Gobron tuyên bố: “ Chính đạo Cao Đài là nơi thí nghiệm sự ḥa hiệp các chủng tộc và các dân tộc, Quí vị tập họp nơi đây cũng v́ mục tiêu ấy. Thật vậy. Đạo Cao Đài là công cuộc thí nghiệm sống động để hiệp nhứt các tôn giáo.

Nhiều tràng vỗ tay hoan nghinh lời phát biểu ấy.”

                   ( Lịch Sử và Triết Lư Cao Đài của Gabriel Gobron  trang 256 )

 d/ Tại Hội Nghị các Tôn Giáo Thế giới ngày 12/7/1954 ở Montreux (Suisse ) Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đă kêu gọi: Hăy Thương Yêu và Hiệp Nhứt các Đức Tin để t́m Ḥa B́nh Thế Giới.

e/  Hiệp Nhứt các Tôn giáo  có nghĩa là kết hợp các tôn giáo, qua đó mỗi tôn giáo giữ nguyên vẹn tín ngưỡng nguyên thủy của ḿnh, không mất sự tinh túy và kho báu chung  của tất cả các tôn giáo, người ta nên t́m thấy cái phương tiện để cho t́nh Huynh Đệ Thế Giới và Ḥa B́nh Thế Giới thống trị nhơn loại. Đức Chí Tôn giảng dạy việc kết hợp tôn giáo là cần thiết trong bài Thánh giáo như sau:

 “ Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy chánh giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt th́ nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương của ḿnh mà thôi. C̣n nay th́ nhơn loại đă hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều các đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên, phục nhứt.

Hơn nữa, xuyên qua nhiều thế kỷ, lần hồi chánh giáo đă bị sai lạc bởi chính những kẻ lănh sứ mạng truyền giáo, đến độ mà hiện nay Thầy nhất quyết chính ḿnh Thầy đến hướng dẫn các con.”

                                     (Đàn cơ ngày 24/4/1926 )

Qua lời dạy của Đức Chí Tôn, chúng ta nhận rơ rằng:

Có Qui Nguyên, Phục Nhứt mới có Ḥa B́nh

Có Qui Nguyên, Phục Nhứt mới có cơ hội cho nhơn loại biết nhận ra nhau: Tất cả nhơn loại đều là anh em cùng chung một Đấng Cha Thiêng Liêng và tất cả các tôn giáo hiên hữu trên trần gian nầy đều có cùng một gốc từ Đấng Cha Thiêng Liêng nầy.

Nói tóm lại đạo Cao Đài đồng nghĩa với Ḥa B́nh, với t́nh Huynh Đệ Đại Đồng và sự Thương Yêu.

 THỨ BA: Trích dẫn vài Thánh Ngôn có liên quan đến nền Ḥa B́nh Thế giới :

a/ Từ nay thế giới phải chịu trong ṿng hắc ám. Tinh thần Đạo Đức đă tiêu mất, sự thù hận tràn ngập khắp hoàn cầu…Các con hăy chung hiệp nhau măi măi theo ư muốn của Thầy và hăy truyền bá khắp hoàn cầu thuyết ḥa b́nh, tương thân tương ái. Giáo lư của Thầy có mục đích dạy dỗ các con ḥa hợp trong sự sống chung, cộng đồng quyền lợi và sinh hoạt.

                   (Đàn cơ ngày 27/10/1926 )

b/ Giáo lư của Thầy sẽ là Đại Đồng. Nếu nhơn loại biết tu hành th́ đó sẽ là nền Ḥa B́nh hứa hẹn  chung cho tất cả các dân tộc.

                   (Đàn cơ ngày 28/10/1926 )

KẾT LUẬN:

Trong tinh thần khát khao t́m lấy sự Ḥa B́nh vĩnh cửu cho nhơn loại, với tâm nguyện của người tín đồ Cao Đài , chúng tôi rất mong sớm có:

Hội Đồng Liên Minh Tôn Giáo Thế Giới. Đó là cơ quan thuộc về ĐẠO

Đứng bên cạnh Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Đó là cơ quan thuộc ĐỜI

Từ đó, theo giáo lư Cao Đài: ĐẠO- ĐỜI tương đắc mới mong TẠO THỜI, CẢI THẾ. Như vậy Ḥa B́nh Thế Giới sẽ bắt đầu lố dạng.

          Cầu xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả mọi người đang dấn thân thực thi Thánh Ư của Ngài để mưu t́m nền Ḥa B́nh cho nhơn loại.

          Trân trọng kính chào quí vị.

 

 

Speech in UCI /The University of California, Irvine

October 11th, 2014 lúc 3:00  PM

 

Cao Dai Teachings and World Peace

Greetings to everyone,

I am Reverend Kham Pham, The CEO of Headquarters of Representation for Cao Dai International honorable greeting to Mr. Joseph Suhng, Director of HPWL branch office in the US, leaders of religions and the honorable guests

           With our limited time of 3 minutes, I humbly request to speak about the doctrines of Cao Dai Religion on the subject of world peace

 First: The first symbol of a Cao Dai believer to always look towards for the purpose of world peace is:

 1.  On the main gates of the Holy See Tay Ninh Temple similarly to any Cao Dai Temple around the world are inscribed with 2 phrases:

 THE GREAT WAY OF THE SUPREME BEING- PEACE AND HARMONY- DEMOCRACY.

THE THIRD AMNESTY ERA- FREEDOM AND LIBERTY- HUMANITY

 

Therefore, Freedom and Peace are the 2 purposes Cao Dai Religion must bring to humanity.

 The 3 Saints signing the treaty symbol represents the Universal World Peace treaty between GOD and HUMAN to unite mankind and to create a visible connection between human being and Supreme Being that encourages humanity to follow the principles of LOVE and JUSTICE.

 Love and justice are 2 essential principles and sufficient to establish eternal peace for mankind.

 Everyday, believers of Cao Đài pray 4 times for the peace of this world.

 Second: The religious founder who established Cao Dai religion have engaged themselves on the path in search for world peace:

 The CaoDai Acting Pope Le Van Trung, head of the Excecutive Body, on December 1st of 1931 has sent peace messages to kings, presidents and leaders of nations, and religious leaders around the world, I will quote the following passage:

 We honorably and sincerely announce to you: The Supreme Being who is Almighty God also the Father of all humanity, have established from the corner of Viet Nam, within the Tay Ninh province, a new Religion. This new Religion can renovate the world with a noble idea: Which is the love for all creation. From there, with the turn of creation, all nations will unite in heart and mind, to make peace with one another then foundation of world peace will be discovered.

 God have taught us to spread his Holy teachings to the end of the earth. We are determined that there’s no fault in this mission. Placing ourselves in this duty, we humbly request you to spread our works so that everyone can understand: The great era of God has been marked… and the unification of the children of the Creator is to bring peace rather than to search for ways to govern over the world.

           To bring about this, we need to help all men to understand the love for one another and keep our virtue according to the path that God has drawn.

 Until 1956, the Conservator Pham Cong Tac head of the Legislative Body, which represents the Spiritual Power Legislative Body, which represents the Spiritual Power continued to send message to call for peace for humanity followed with the Oath of Peace, as he had declared: the Cao Dai’s goal and sole purpose that we must attain which is, Love, Justice, Forgiveness, and to improve the life of mankind and to be one together.

 At the World Congress of Religions. London ( 1936 ):

 Le Cygne Sept 20, 1936 published this echo:

 At the last International Congress of Religions held in London, to which Mr.Gabriel Gobron, Instructor of Caodaism in France, participated on invitation of the Holy See of Tay Ninh, Caodaism is recognized as the most tolerant religion in the world. Before a large attendance composed of representatives of all the Great World Religions and member of International Press the French Caodaist Mr. Gabriel Gobron declared: “ Caodaism is the very experience of the reconciliation of race and peoples for which you are gathered in this place. Caodaism is certainly a living experience of  union and religious unity. Wild applause greeted the peroration.”

 At the International Congress of Religion in December 7, 1954 in Montreux (Suisse) The Conservator Pham Cong Tac have preached: To Love and Unite among the many Faiths for the search of World Peace.

 Unification of religions, meaning to stand together with other religions, from there each religion can keep their complete primitive faith, not losing their beauty and the value of all religions, everyone must seek for a transportation so that the bonding of man-kind and world peace can reign over humanity.

 Even before time, our Divine Master had established the 5 great religions: Buddhism, Taoism, Confucianism, ancestor worship, and Christianity. The developing of this true teaching was depend on the custom and the tradition of humanity; hence, for thousand of years ago, since the transportation in ancient time was very poor, people could only practice their religions within their small localities. However, nowadays, even though transportation is no longer an issue due to huge development of technology, those 5 great divine religions have come into great conflicts against one another. That is the reason our Great Teacher decided to return all the religions into origin and to unify.

 Furthermore, for millennia, the true teachings has been corrupted because of those whose duty was to spread and teach, to the point that our Divine Master, himself, has determined to guide his children.

    (Spiritual Seance on 4/24/1926)

According to the teachings of God, we can clearly perceive that:

 - Only returning to the original state, and uniting as one can there exist peace.

Only returning to the original state, and to unite as one will allow humanity an opportunity to understand one another: All human being are brothers with the same Divine Father and all religious friend of this earth have all came from one origin of our Divine Father.

To summarize everything, the Cao Đài Faith are in parallel with the definition of Peace, with great brotherly bond and love.

 Third: to quote a few holy text in relation to the foundation of world peace:

 “From now the world must suffer in the circle of evil darkness. The spiritual morality have dissipated, vengeance and hate are overflowing the earth. You must eternally unite together according to My Will (God’s will) and spread to the whole world about this request for peace. The purpose of my Teachings is to educate humanity to live in harmony and have the same communitive rights and privilege, and essence.

                    (Spiritual Seance on 10/27/1926)

 b/ My teachings, which God said, will be “the universal fraternity”. If man-kind know of meditation then it will be the promised foundational Peace for all nations.

(Spiritual Seance on 10/28/1926)

CONCLUSION:

 With the earnest spirit to aim to eternal Peace for humanity and with a wish of a Caodai believer’s heart, we are looking forward to have:

The international alliance of religious council is an institution of Religion which stands with the United Nations Council is an institution of LIFE.

 From there, according to Caodai’s doctrines: RELIGION and LIFE are in agreement together; the world will be newly changed. In this manner, World Peace will begin to be revealed.

 I pray that God will bestow his blessing for all those who devoted themselves to act according to His divine will for the search of a foundational peace for humanity.

 Many thanks and best regards.