Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


THÁNH NGÔN
YẾU LƯỢC

Khảo Cứu Vụ - Ấn Hành
1973

Số: 52 - BKD/TT