Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN
LẬP PHÁP CỦA
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Đề Tài Thuyết Trình của
NGUYỄN LONG THÀNH
Tại Khảo Cứu Vụ
Tòa Thánh Tây Ninh ngày 10-06-1973
Dưới quyền Chủ Tọa của
Ngài Bảo-Đạo
HỒ TẤN KHOA

Hiệp Thiên Đài & Khảo Cứu Vụ