Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


Nguyễn Long Thành
1971