Đại Đạo Tam Ky Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


24 GIỜ ÐẠO

Nguyễn Long Thành

Tài liệu giảng huấn do một số học sinh đệ ngủ ghi chú trong khóa học đặc biệt về giáo lý tại Tây Ninh 1968.