MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CẦU TU-CHƠN GIẢI THOÁT

http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?7811-M%C6%AF%E1%BB%9CI-HAI-L%E1%BB%9CI-NGUY%E1%BB%86N-C%E1%BA%A6U-TU-CH%C6%A0N-GI%E1%BA%A2I-THO%C3%81T&p=8664#post8664

Thanh Tâm, 22-12-2015 01:23

Kính lạy Thầy,

Chúng con xin thành-kính cảm-tạ ơn Thầy, đă tạo-dựng nên chúng con theo h́nh-ảnh và khuông-linh của Thầy. Thầy hằng ngự nơi chúng con, và ban cho chúng con sự khôn-ngoan sáng-suốt và vinh-hiển hơn muôn loài.

Thầy là Đấng tự có, hằng có và hằng c̣n, là Đấng Chí-linh, Chí-diệu quyền-phép vô-biên. Thầy là Đấng Cha Lành Thiêng-liêng cao-cả, với t́nh-yêu muôn thuở, Thầy đă hằng thương-xót, tha-tội, che-chở và cứu-vớt chúng con.

Từ ngh́n xưa, chúng con đă rời ṿng tay yêu-thương của Thầy, xuống thế-gian dấn thân trong ṿng luân-hồi sanh-tử để mưu-cầu sự tấn-hoá, hầu được vinh-hiển trở về với Thầy… Nào ngờ ác-tập vô-minh, xây thành tự-ngă, dưới nhiều h́nh-thức và danh-nghĩa tinh-vi, khiến cho chúng con mê-luyến hồng-trần, cuốn hút chúng con trong cơn say nhân-thế, làm cho chúng con trở nên xa-lạ với Thầy, mà quên rằng dù khác-biệt bao-nhiêu, xa gần ngăn-cách thế nào, mỗi chúng con là một phần-tử bất-khả phân-ly của một Thánh-thể duy-nhứt, là hiện-thân của Thầy tại thế, chỉ một biến-động nhỏ của chính bản-thân con, cũng làm ảnh-hưởng đến toàn khối Thánh-linh.

Giờ này chúng con xin đến với Thầy, với anh chị em và trở về với chính con, với một thân-thể tuân-hành, với một tấm-ḷng thành-tín, với những lời chân-thành tha-thiết nguyện-cầu:

1. – Nguyện quyết-tâm tu-học, hành-đạo và quyết-chí đi theo con đường trở về với Thầy cho đến hơi thở cuối-cùng, dù cho phải trải qua bao-nhiêu gian-nan thử-thách. Cầu xin Thầy soi-dẫn d́u-dắt chúng con cho đến ngày hội-hiệp cùng Thầy.

2. – Nguyện Lập-đức, Lập-công, Lập-ngôn, lấy tam-lập làm nền-tảng trong tu-chơn luyện-kỷ. Cầu xin Tam-bảo hộ-tŕ cho chúng con được trí-năo quqng-minh, tinh-thần mẫn-huệ, mạnh-mẽ trong nguyện-lực giác-ngộ, hoàn-thiện và giải-thoát.

3. – Nguyện đến với anh chị em, nguyện hộ-tŕ anh chị em và được anh chị em hộ-tŕ trên bước đường tu-học, để đạo-tâm mỗi ngày càng thêm tăng-trưởng, đạt đến tự-giác, giác-tha. Cầu xin Thầy thêm sức cho chúng con, vượt qua gian-nan thử-thách, không thối-chí ngă-ḷng, trong công-phu tu-tập khỏi bị ảo-giác đánh-lừa, hay lạc vào bàng-môn tả-đạo.

4. – Nguyện không riêng ḿnh trong sạch, lỗi của con, con xin ngay-thật xét ḿnh ăn-năn sửa-đổi, lỗi của anh chị em chúng con xin chung ḷng sám-hối, v́ chúng con con vốn là một, nên nghiệp-quả cùng chung chia sẻ. Cầu xin sự yêu-thương tha-thứ đến từ Thầy, từ anh chị em, giúp cho con thấy được tội-lỗi mà đoạn-trừ, làm người có Đạo, sống Đạo với anh chị em, những anh chị em hiện-tại đă qua và sắp đến.

5. – Nguyện dứt phân-biệt giữa ta và người, không c̣n kỳ thị thân-sơ, đoạn-tuyệt thị-phi ân-oán, đoàn-kết tương-thân, d́u-dắt lẫn nhau trong công-phu, công-quả, công-tŕnh, thể-hiện từ, bi, hỷ, xả. Cầu xin Thầy ban cho huệ-kiếm để đoạn-tuyệt trái-căn, giảm-tiêu nghiệp-chướng, giải-thoát oan-khiên, sớm bước vào cương-quốc huyền-linh nơi Thầy hằng ngự-trị.

6. – Nguyện giữ chơn-tâm chí-thành thuần-chơn vô-ngă, để không bị tự-kỷ đánh lừa, làm nhiễu-loạn hoà-khí anh em đảo-điên huynh-đệ. Cầu xin Thầy hằng ngự nơi chúng con, thức-tỉnh chúng con khỏi sa vào chước cám-dỗ của lục-dục thất-t́nh, lợi-danh bất-chính, chung xây Thánh-thể, phụng-sự nhân-sanh.

7. - Nguyện luyện-tập thân-thể mạnh-khoẻ, khương-cường, không để sa-đà vào lục-dục; ǵn-giữ khí-lực cường-thịnh, thanh-bai, không để thất-t́nh làm tẩu-tán; nuôi-dưỡng linh-tâm định-tĩnh từ-hoà, không để cho tội-t́nh làm mờ ám. Cầu xin ân-điển ban xuống từ Thầy, giúp cho chơn-thần hoàn-nguyên, Tinh Khí Thần hoà-hiệp.

8. - Đại-đạo của Thầy đă ban truyền được kế-thừa từ ông cha đến chúng con và miêu-duệ mai sau, chúng con nguyện gieo-rải hạt thánh-cốc của Thầy khắp thế-gian, để giác-ngộ chúng sanh. Cầu xin Thầy từ-bi xá-tội cho những anh chị em sa-ngă, thất-thệ, phản-bội sư-môn, cứu-độ họ trở lại với Đạo với Thầy để cùng nhau lập-công bồi-đức. Cầu cho những người hung-ác, nghịch-tử, côn-đồ, biết thức-tỉnh hồi đầu theo lành lánh dữ.

9. - Nguyện mở rộng ḷng yêu-thương tha-thứ đến muôn loài, tôn-trọng mạng sống của chúng-sanh, đúng theo ba mục-tiêu Bảo-sanh bằng con đường Nhân-nghĩa để đi đến Đại-đồng. Cầu xin Thầy che-chở cho những người thế cô sức yếu, lở bước sa-cơ, đang bị tai-ương thống-khổ. Cầu cho các loài chim bay thú chạy khỏi sa vào lưới rập của kẻ bất-lương.

10. – Nguyện lánh xa tội-ác, chiêu-tập điều lành, tích-đức bồi-công để hồi-hướng cứu chuộc cửu-huyền thất-tổ. Cầu xin Thầy từ-bi ân-xá cho cha mẹ, sư trưởng, lục-thân quyến thuộc, cố-hửu thân-bằng của chúng con dầu tiền-văng, hậu-văng hoặc đương sanh, cùng lịch-đợi tiên-vong đồng đăng giác-ngạn.

11. – Chúng con nguyện hiến-dâng cả thể-xác, trí-năo và linh-hồn để phụng-sự cho chương-tŕnh phổ-tế chúng-sanh, xoay-cơ chuyển-thế, bảo-tồn vạn-linh của Thầy. Cầu xin Thầy ban ơn cho vạn-vật thái-b́nh, sinh-linh thoát khỏi nạn đao-binh khói-lửa, dịch-hoạ thiên-tai, cho mưa thuận gió hoà vạn-loại no ấm.

12. – Nguyện trở nên một trong Thánh-thể Chí-Tôn, đồng chịu trách-nhiệm, cùng nhau bảo-thủ chơn-truyền chánh-pháp. Cầu xin Thầy cho các Đấng Thiêng-liêng ǵn-giữ, hộ-tŕ, để chúng con vững bước trong sứ-mạng thực-thi một Thiên-đạo công-b́nh giải-thoát, một Thế-đạo nhơn-nghĩa đại-đồng.

Một lần nữa chúng con xin thành-kính cảm-tạ ơn Thầy và nguyện-cầu cho sở-vọng của chúng con được đắc-thành viên-măn.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT'

Top of Page

      HOME