UNICODE FONTs
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh


Luật Tam Thể


ctp.jpg

Ghi Chú: Những bài Thánh Giáo này được sưu tầm từ các Đàn-Cơ học hỏi riêng của quí Hiền Huynh nhơn-viên Bộ Pháp-Chánh, được đóng thành sách với tựa là "Luật Tam Thể" và được phổ biến ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Mặc dầu chưa được Hội Thánh kiểm duyệt , nhưng thể theo yêu cầu của một số đạo-hữu nay chúng tôi xin được ấn tống ra đây hầu có thêm tài liệu để cùng nhau học Đạo. Nếu có điều gì sơ xuất kính xin quí bậc cao minh chỉ giáo và tha thứ cho.