ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


LƯỢC SỬ KHAI NGUYÊN
CAO-ĐÀI-GIÁO

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2001

Mục Lục

Tiểu-dẫn
Khái-niệm đaị-cương
Các tiên-khải về Cao-Đài
Sự mở đường chuẩn-bị của Đức Chí-Tôn
Nguyên-nhân khai-sáng Cao-Đài giáo
Đức Chí-Tôn trực-tiếp-lãnh đạo Hội-Thánh
Giai-đoạn tiền-khai Đại-Đạo
Thời kỳ cơ phổ-độ phát-triển rộng-rãi
Giai-đoạn chính-thức hình-thành tôn-giáo Cao-Đài
Đức Chí-Tôn ngưng cơ-bút phổ-độ
Hội-Thánh dời về cơ-sở mới tại làng Long-thành, Tây-Ninh
Thời kỳ toàn-phát
Kết-luận