UNICODE FONTs

    Lời Đức Hộ-Pháp

          Giờ phút nào nhơn-loại biết yêu-ái, giúp đở lẫn nhau, biết lấy thân mình giúp thân nhơn-loại, thì hòa-bình hạnh-phúc mới có thiệt tướng...

          Nếu ta khôn-ngoan thì ta lấy tình yêu-ái đối lại đặng cho họ diệt tận oán- cừu đi, ấy là cơ-quan Bí-Pháp mà Bần-Đạo vừa hé màn bí-mật cho con cái của Đức Chí-Tôn nhìn thấy để tìm cơ-quan giải-thoát.

Đạo Lý Thực Hành


LỜI GIÁO HUẤN
của
Đức HỘ PHÁP
Phạm Công Tắc

về
TỪ-BI BÁC ÁI

BÍ PHÁP THƯƠNG YÊU

DÃ-TRUNG-TỬ
Sưu-tập
Tài-Liệu Tu Học Lưu-Hành Nội-Bộ

2003