HIẾN CHƯƠNG

CHARTER

 

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

GREAT WAY-THIRD PERIOD-UNIVERSAL SALVATION

 

( HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI )

(CAODAISM SACERDOTAL COUNCIL)

 

 

CHƯƠNG 1

DANH HIỆU - HUY HIỆU - ĐẠO KỲ

CHAPTER I

TITLE – BADGE – RELIGIOUS FLAG

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ NHỨT: – Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nói tắt là (Đạo Cao Đài).

THE FIRST CLAUSE: - Religious Title is: Great Way – Third Period – Universal Salvation called as Caodaism in short name.

 

ĐIỀU THỨ 2: – Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.

THE SECOND CLAUSE: - The Central Place of Caodaism Sacerdotal Council is laid at Tây Ninh Holy See.

 

ĐIỀU THỨ 3: - Huy hiệu tượng trưng cho Đại-Đại Tam-Kỳ Phổ-Độ là hình 3 Cổ Pháp.

THE THIRD CLAUSE: - The symbolic titles for Great Way – Third Period – Universal Salvation are three Archaic Attributes.

 

1- Bình Bát Du (biểu tượng Thích Giáo)

1 - The Bowl of Alms (symbol of Buddhism)

 

2- Cây Phất Chủ (biểu tượng Lão Giáo)

2 - The Dust-Brush (symbol of Taoism)

 

3- Quyển Xuân Thu (biểu tượng Nho Giáo)

3 - Xuân Thu Book (symbol of Confucianism)

 

ĐIỀU THỨ 4: - Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam Thanh :

THE FOURTH CLAUSE: - The Religious flag of Great Way – Third Period – Universal Salvation is Three Purities/Three Colors (Tam Thanh):

 

1- Màu vàng biểu hiệu Thái Thanh, tượng trưng Phật Giáo .

1 - The yellow is symbolic for Thái Thanh symboled for Buddhism.

 

2- Màu xanh (xanh da trời) biểu hiệu Thượng Thanh, Tượng trưng Tiên Giáo.

2 - The blue (Sky-blue) is symbolic for Thượng Thanh symboled for Taoism.

 

3- Màu đỏ biểu tượng Ngọc Thanh, tượng trưng Thánh Giáo.

3 - The red is symbolic for Ngọc Thanh symboled for Saint Religion.

 

ĐIỀU THỨ 5: - Cách Thờ Phượng và Cúng Kiến.

THE FIFTH CLAUSE: - The way of Worship and Offerings.

 

Thờ THIÊN NHÃN

Worship the HOLY EYE

 

Cúng Bông chỉ về Tinh ,

Offer followers symboled for Tinh (Body)

 

Rượu chỉ về Khí ,

Offer alcohol symboled for Khí (Gas)

 

Trà chỉ về Thần ,

Offer Tea symboled for Thần (Spirit)

 

Tinh, Khí, Thần là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Tinh Khí Thần are Tam Bửu/Three Gems of Deities, Saints, Immortals, Buddhas.

 

 

 

 

CHƯƠNG II

GIÁO LÝ – TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH

CHAPTER II

TENET – PRINCIPLE - & PURPOSE

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 6: -

THE SIXTH CLAUSE: -

 

a) Giáo lý của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lý Tam Giáo (Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) để hoằng dương Chánh Pháp.

a) The Tenet of Great Way is the quintessence of Three Religions (Buddhism, Taoism, Confucianism) and Five Branches (Sage Doctrine, Genius Doctrine, Taoism, Buddhism) to spread and develop the True Doctrine of Caodaism.

 

b) Tôn Chỉ là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa hồng trần .

b) The Principle is to petition in order to save souls from banishment to the earth.

 

c) Mục đích là giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh đệ .

c) The purpose is to teach human beings, to lay universal concord.

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III

HỆ THỐNG TỔ CHỨC HỘI-THÁNH

CHAPTER III

THE ORGANIZATION SYSTEM OF SACERDOTAL COUNCIL

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 7: - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có 3 Đài tượng trưng hình thể Đạo tại thế.

THE SEVENTH CLAUSE: - The Great Way – Third Period – Universal Salvation has Palaces to be symbolic for the Tao’s appearance on the earth.

 

1- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần thuộc Khí,

1 - Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance: represent the Perispirit belonging to Khí/Gas.

 

2- Cửu Trùng Đài : Thể hiện Cơ Thể thuộc Tinh,

2 - Cửu Trùng Đài/Palace of Nine Planes: represent the Body belonging to Tinh/Visible Form.

 

3- Bát Quái Đài : Thể hiện Linh Hồn thuộc Thần.

3 - Bát Quái Đài/Octagonal Divine Palace/: represent the Soul belonging to Thần/Spirit.

 

ĐIỀU THỨ 8: - Hiệp Thiên Đài.

THE EIGHTH CLAUSE: Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance.

 

Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.

Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance is a legislative service of the Caodaism to communicate with the SUPREME BEING and Divine Spirits by automatic séance writing via Hiệp Thiên Đài’s Dignitaries through medium to receive Divine Messages and Religious Laws from the teaching of Divine Spirits.

 

Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong theo phẩm trật sau đây:

The Sacerdotal Council of  Hiệp Thiên Đài includes Dignitaries Heveanly appointed, according to the following order:

 

1) Phẩm Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời cùng Luật Đạo.

1) Hộ Pháp governs as Chief of Hiệp Thiên Đài and protect the Life Law and Religious Law.

 

2) Vị Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.

2) Thượng Phẩm takes care Temples and Monasteries.

 

3) Vị Thượng-Sanh lo về phần Đời.

3) Thượng Sanh takes care Secular side.

 

12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dưới quyền hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh .

Twelve Zodiacal Dignitaries belongs three Branches: Dharma, Tao, Life under the power of Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh.

 

ĐIỀU THỨ 9: - Cửu Trùng Đài

THE NINETH CLAUSE: - Cửu Trùng Đài/Palace of Nine Divine Planes.

 

Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.

Cửu Trùng Đài is an Executive Service of the Caodaism.

 

Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo các phẩm trật sau đây.

The Sacerdotal Council of Cửu Trùng Đài includes Dignitaries Heavenly appointed, according to the following order.

 

NAM PHÁI

MAN SIDE

 

1 Phẩm Giáo Tông: Lãnh đạo tối cao toàn Đạo có phận sự dìu dắt đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời.

One Giáo Tông position (Pope): highest lead whole Religion with responsibility to guide followers in the path of Life and Religion.

 

3 Vị Chưởng Pháp : Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật Pháp Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo. trước khi ban hành cho toàn Đạo.

Three Chưởng Pháp (Censor Cardinal): receive responsibilities of researching Religious Law before it is issued for whole Religion.

 

3 Vị Đầu Sư : Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật Pháp Đạo .

3 Đầu Sư/Censor Cardinal: hold the Religious Politics, and promulgate Religious Law.

 

36 Vị Phối Sư: Có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu Sư cai trị Đạo.

36 Phối Sư/Archbishop: 3 Principal Phối Sư are leaders whose power is under 3 Đầu Sư’s power in Religious administration.

 

72 Vị Giáo Sư: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật Lệ ấy.

72 Giáo Sư/Bishop: their responsibility is to teach Followers in the Religious path and Cardinal path. They have the right in submitting petition of Laws that damage Living Beings or in petition of lessening those Laws.

 

3.000 Vị Giáo Hữu: Chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo.

3,000 Giáo Hữu/Priest: evenly divided for each branch with 1,000. Must not increase or decrease. They receive responsibility to spread the True Doctrine.

 

Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.

Lễ Sanh/Student Priest: no limitation about number. Lễ Sanh are people who have good conduct, who have right to open the worship for Followers.

 

NỮ PHÁI

WOMAN SIDE

 

Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sư trở xuống Lễ Sanh.

Female Dignitaries from the Đầu Sư to Lễ Sanh.

 

ĐIỀU THỨ 10: - Bàn Trị Sự.

THE TENTH CLAUSE: -  Bàn Trị Sự/Administrative Committee of a religious village.

 

Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xã gồm những chức việc sau đây:

Bàn Trị Sự is a service preaching in the hamlet and village, including:

 

- 1 Chánh Trị Sự

- 1 Chánh Trị Sự/Chief of Administrative Committee of a religious village.

 

- 1 Phó Trị Sự

- 1 Phó Trị Sự/Deputy Chief of Administrative Committee of a religious village.

 

- 1 Thông Sự

- 1 Thông Sự.

 

Có nhiệm vụ giúp đở các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc.

They have responsibilities to help Religious activities, to take care Followers such as eldest brother in a family.

 

ĐIỀU THỨ 11: -Bát Quái Đài

THE ELEVENTH: -  Bát Quái Đài/Octagonal Divine Palace.

 

Bát Quái Đài là ngôi thờ phụng Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo Chủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngu Chi Đại Đạo: Nhơn Đạo Thần Đạo Thánh Đạo Tiên Đạo Phật Đạo.

Bát Quái Đài is a palace to worship the SUPREME BEING called as CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT and the Heads of Three Religions and Divine Immortals in Five Branches – Great Way : Sage Doctrine, Genius Doctrine, Saint Doctrine, Taoism, Buddhism.

 

 

 

 

CHƯƠNG IV

CHỨC SẮC VÀ TÍN ĐỒ

CHAPTER IV

DIGNITARIES AND FOLLOWERS

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 12: - Đạo hữu thọ phong các phẩm từ Giáo Hữu sắp lên tới Giáo Tông đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng Thượng Thừa mà thôi.

THE 12th CLAUSE: - The Followers heavenly appointed from Giáo Hữu (Priest) to Giáo Tông (Pope) are Dignitaries selected among Superior Category only.

 

ĐIỀU THỨ 13: - Những người Nam hay Nữ, không phân biệt quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp nghề nghiệp đảng phái đã thọ Lễ nhập môn đều được nhìn nhận là Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

THE 13th CLAUSE: - Females or Males regardless of nationality, colorful skin, age, class, occupation, party of politics, who have been joined the Initiation of Caodaism, are reputedly considered as Followers of Great Way-Third Period-Universal Salvation.

 

 

 

 

CHƯƠNG V

ĐẠO PHỤC

CHAPTER V

RELIGIOUS VESTMENT

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 14: - Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu Trùng Đài là.

THE 14TH CLAUSE: - The Religious Vestment of Male Sacerdotal Council of Cửu Trùng Đài:

 

1- Màu vàng của Chức sắc thuộc Thái Thanh.

1 – The yellow is for Dignitaries of Thái Thanh (Buddhism).

 

2- Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc Thượng Thanh.

2 – The blue is for Dignitaries of Thượng Thanh (Taoism).

 

3- Màu đỏ của Chức sắc thuộc Ngọc Thanh.

3 – The Red is for Dignitaries of Ngọc Thanh (Saint Way).

 

Có mão riêng từng cấp bậc.

There are different caps for each rank.

 

ĐIỀU THỨ 15: - Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng Đài là toàn trắng. ( có Ni Cô riêng từng cấp bậc ).

THE 15TH CLAUSE: - The Religious Vestments of Female Dignitaries of Cửu Trùng Đài use with only white. (Different Ni Cô/Hoods for each position).

 

ĐIỀU THỨ 16: - Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài là toàn trắng ( có mão riêng từng cấp bậc).

THE 16TH CLAUSE: - The Religious Vestments of Dignitaries of Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance use white only (different cap for each position)

 

ĐIỀU THỨ 17: - Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là áo dài trắng khăn đóng đen.

THE 17TH CLAUSE: - The Religious Vestment of Male and Female Followers are long white dress, black turban.

 

 

 

 

CHƯƠNG VI

HỌ ĐẠO

CHAPTER VI

PARISH

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 18: - Nơi nào có trên 500 tín đồ thì được lập riêng một Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh thất, có một Chức sắc làm đầu cai trị . Các Họ Đạo hay Tộc Đạo trong Tỉnh hiệp lại thành một Châu Đạo có một vị Chức sắc cao cấp hơn cai quản.

THE 18TH CLAUSE: - Wherever there are over 500 followers, that region can set up a Họ  Đạo or Tộc Đạo (Parish), with one Temple and one Chief-Dignitary to govern. The Parishes gather to become a Religious Province with a superior Dignitary to govern.

 

 

 

 

CHƯƠNG VII

TÒA THÁNH – THÁNH THẤT – TỊNH THẤT

CHAPTER VII

HOLY SEE – TEMPLE – MEDITATION HALL

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 19: - TÒA THÁNH Trung Ương (Tây Ninh) là nguồn gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

THE 19TH CLAUSE: - The Central HOLY SEE (Tây Ninh) is the original place to found the Great Way – Third Period – Universal Salvation.

 

ĐIỀU THỨ 20: - Các Ngôi thờ phượng Đức CHÍ TÔN ở các địa phương trong nước hay ngoài nước đều gọi là Thánh Thất và Tịnh Thất.

THE 20TH CLAUSE: - The Palaces worshiping the SUPREME BEING which are native or overseas, are also called Temples and Meditation Hall.

 

 

 

 

CHƯƠNG VIII

PHƯỚC THIỆN

CHAPTER VIII

CHARITY BODY

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 21: - Phước Thiện là một cơ quan lo về xã hội, tế độ người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.

THE 21ST CLAUSE: - Charity Body is a body to take care society, to save and help the invalid and solitary people facing on suffered disasters.

 

ĐIỀU THỨ 22: - Trong cơ quan Phước Thiện cũng có chức sắc làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không dự vào Hành Chánh Đạo.

THE 22ND CLAUSE: - In the Charity Body, there are still dignitaries to do merits, who belong to Twelve Divine Ranks not to be involved in Religious Administration.

 

Được lập Cơ sở lương điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo nền nhân cội nghĩa.

This body can found the food, field, industry establishments in order to earn income for benevolence foundation.

 

 

 

 

CHƯƠNG IX

HỘI QUYỀN VẠN LINH

CHAPTER IX

COUNCIL OF POWER OF ALL CREATURES

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 23: - Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội Quyền Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Tòa Thánh Tây Ninh.

THE 23RD CLAUSE: - The General Assembly of the Great Way – Third Period – Universal Salvation is the Assembly of Power of All Creatures organized once every year at Tây Ninh Holy See.

 

 

 

 

CHƯƠNG X

TÀI SẢN

CHAPTER X

PROPERTY

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 24: - Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có: Động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc chuyển nhượng . Động sản và bất động sản do Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo.

THE 24TH CLAUSE: -  The property of Great Way – Third Period – Universal Salvation embraces: movables and immovables offered or transferred  by Living Beings and movables and immovables are made by Great Way – Third Period – Universal Salvation (Sacerdota Council).

 

 

 

 

CHƯƠNG XI

PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

CHAPTER XI

METHOD OF APPLYING

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 25: - Để áp dụng Hiến Chương nầy, bản Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ được coi là quy chế có tánh cách Nội Qui.

THE 25TH CLAUSE: - To apply this Decree, the New Canonical Code, Religious Constitution, Religious Law and Book of Rites are considered as the statutes – Intramural Regulations.

 

ĐIỀU THỨ 26: - Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh lập Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức sắc Hội Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn.

THE 26TH CLAUSE: - This Decree may be mended by the Sacerdotal Council that founds this Decree with 2/3 of all Dignitaried of Sacerdotal Council and it must be approved by the SUPREME BEING.

 

 

 

 

CHƯƠNG XII

THỐNG NHẤT

CHAPTER XII

UNIFICATION

 

 

 

 

ĐIỀU THỨ 27: - Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký tên.

THE 27TH CLAUSE: - This Decree is the basic and unified Law regarding to all Branches of Caodaism which accept and sign.

 

Lập tại TÒA THÁNH Trung Ương

Ngày 19 tháng 12 Giáp Thìn

( 21.1.1965 dl )

Formed at Central HOLY SEE

19th December Giáp Thìn year

(21 Jan. 1965)                            

 

T.M: HỘI THÁNH TÒA THÁNH TÂY NINH

ON BE HALF OF THE SACERDOTAL COUNCIL OF TÂY NINH HOLY SEE

 

QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI BẢO THẾ

MANAGEMENT RIGHT OF HIỆP THIÊN ĐÀI/PALACE OF DIVINE ALLIANCE
BẢO THẾ/TEMPORAL CONSERVATOR

 

Ấn Ký: Lê Thiện Phước

Signed: Lê Thiện Phước

 

CỬU TRÙNG ĐÀI

CỬU TRÙNG ĐÀI/PLACE OF NINE DIVINE PLANES

 

ĐẦU SƯ

ĐẦU SƯ/CARDINAL

 

Ấn Ký: THƯỢNG SÁNG THANH

Signed: THƯỢNG SÁNG THANH

 

Duyệt Y

Approved

 

Đính theo Sắc Luật số 003/65
ngày 12 tháng 7 năm 1965

The Decree-Law enclosed No. 003/65
Dated 12th July 1965

 

Sài gòn, ngày 12 tháng 7 năm 1965

Sài Gòn, 12th July 1965

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

PRESIDENT OF NATIONAL MANAGEMENT COMMITTEE

 

Ấn Ký: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu

Signed: Lieutenant-general: Nguyễn Văn Thiệu

 

Phụ Bản Ðổng Lý Văn Phòng

Director of Supplement Office

 

Ký Tên

Ðỗ Văn Chước

Signed

Đỗ Văn Chước

 

Bản Sao Phó Ðổng Lý Văn Phòng

The copy of Deputy Director of Supplement Office

 

Phủ Chủ Tịch

President Residence

 

Uỷ Ban hành Pháp Trung Ương

Central Executive Committee

 

Ấn Ký
Ðào Xuân Dung

Signed
Đào Xuân Dung

 

Sắc Luật

Decree-Law

 

Số 003/65 ngày 12-7-1965 d.l nhìn nhận

No. 003/65 12th July 1965 admitted.

 

PHÁP NHÂN

LEGAL ENTITY

 

ĐẠI ĐẠO - TAM KỲ - PHỔ ĐỘ

Theo

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION
For

 

HIẾN CHƯƠNG ngày 21 tháng 1 năm 1965 d.l

CHARTER dated 21st January 1965

 

Việt Nam Cộng Hòa

Republicof Vietnam

 

Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia

National Management Committee

 

Phủ Chủ Tịch

President Residence

 

Sắc luật số 003/65 ngày 12 tháng bảy năm 1965 cho phép Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoạt động theo Hiến Chương ngày 21 tháng một năm 1965.

The Decree-Law No. 003/65 dated 12th July 1965 authorizes Great Way – Third Period – Universal Salvation to operate according to the Charter dated 21st January 1965.

 

Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia

President of National Management Committee

 

Chiếu Ước Pháp ngày 19 tháng sáu năm 1965.

According to the French Agreement dated 19th June 1965

 

Chiếu quyết định số 3-QLVNCH/QĐ ngày 14 tháng sáu năm 1965 của Đại Hội Đồng các Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia.

According to the decision No. 3-QLVNCH/QĐ dated 14th June 1965 of General Council of Armed-Force Commanders of Republic Vietnam founded and assigned for members of the National Management Committee.

 

Chiếu Sắc Lệnh số 001-a CT/LĐQG/SL, ngày 19 tháng sáu năm 1965 ấn định thành phần Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.

According to the Decree-Law No. 001-a CT/LĐQG/SL dated 19th June 1965 assigned for members of Central Executive Committee.

 

Chiếu dụ số 10 ngày 6 tháng tám năm 1950 sửa đổi bởi Dụ số 24 ngày 19 tháng mười một năm 1952 và Dụ số 6 ngày 3 tháng tư năm 1954 ấn định quy chế Hiệp Hội.

According to the edict No. 10 dated 6th August 1950 amended by the Edict No. 24 dated 19th November 1952 and the Edict No. 6 dated 3rd April 1954 assigned for Association Regulation.

 

Chiếu đề nghị của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương.

According to the suggestion of President of Central Executive Committee.

 

Sau khi Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia thảo luận và biểu quyết.

After the National Management Committee discuss and decide.

 

SẮC LUẬT

DECREE-LAW

 

ĐIỀU THỨ NHỪT: - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo Hiến Chương ngày 21 tháng giêng năm 1965 đính theo Sắc Luật nầy.

THE FIRST CLAUSE: - Great Way – Third Period – Universal Salvation has right operate everywhere in Vietnam territory according to Charter dated 21st January 1965, enclosed with this Decree-Law.

 

ĐIỀU THỨ 2: - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có tư cách pháp nhân được quyền sở hữu, thủ đắc, tạo mãi, hoặc chuyển nhượng những động sản và bất động sản cần thiết đễ đoạt mục đích của Giáo Hội. Những bất động sản đó gồm có Tòa Thánh và những Thánh Thất, Tịnh Thất, trụ sở và các cơ sở hoạt động văn hoá xã hội.

THE SECOND CLAUSE: - Great Way – Third Period – Universal Salvation has the legal entity to own, acquire property, does business or transfer the necessary movable and immovable to serve the purposes of the Council. Those immovables include Holy See, Temples, Meditation Halls, offices, society and cultural offices with activities.

 

ĐIỀU THỨ 3: - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được quyền thâu nhận những tài sản do các thể nhân hay pháp nhân sính tặng hoặc di tặng .

THE THIRD CLAUSE: - Great Way – Third Period – Universal Salvation has right to receive the properties given by the legal entity or natural person.

 

ĐIỀU THỨ 4: - Dụ số 10 ngày 6 tháng tám 1950 ấn định quy chế Hiệp Hội và các Luật Lệ trái với Sắc Luật nầy, không áp dụng cho Đ i Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Sắc Luật nầy sẽ đăng vào Công Báo Việt Nam Cộng Hòa.

THE FOURTH CLAUSE: - The Edict No. 10 dated 6 August 1950 assigned for regulations of Association and rules which are contrary to this the Decree-Law. This Edict is not applied for Great Way – Third Period – Universal Salvation. This Decree-Law will be published on the Republic Vietnam Newspaper.

 

Sài Gòn ngày 12 tháng bảy năm 1965
Ấn Ký
Trung Tướng: Nguyễn Văn Thiệu

Sài Gòn, 12th July 1965
Signed
Lieutenant-general: Nguyễn Văn Thiệu

 

NƠI NHẬN

SENT TO:

 

- Văn Phòng Phủ Chủ Tịch UBLĐQG

- Office of President Residence of National Management Committee.

 

- Văn Phòng Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

- Office of President Residence of Central Executive Committee.

 

- Văn Phòng Phụ Tá tại Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

- Office of Assistant of President Residence Central Executive Committee.

 

- Tòa Tổng Thơ Ký Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ

-  Office of General Secretary of President Residence Central Executive Committee.

 

- Sở Công Báo VNCH

- Department of Republic Newspaper of Republic of Vietnam.

 

- Bộ Nội Vụ ( để tống đạt )

- Department of Interior (to notify).

 

- Các Bộ khác

- Other Departments.

 

- Các Nha, Sở tại Phủ Chủ Tịch UBHPTƯ và các cơ quan trực thuộc.

- Offices, Departments of President Residence of Central Executive Committee and directly under departments.

 

- Văn Phòng Dân Vụ các Vùng Chiến Thuật

- Office of Affair People and Tactical Regions.

 

- Các Tòa Đô Chánh Sài Gòn, Hành Chánh Tỉnh và Thị Chánh

- City Halls of Saigon, Province Administration and Town Administration.
Director of Supplement Office

 

Phụ Bản Ðổng Lý Văn Phòng

Director of Supplement Office

 

Ký Tên
Đỗ Văn Chước

Signed
Đỗ Văn Chước

 

Bản Sao Phó Ðổng Lý Văn Phòng

The copy of Deputy Director of Supplement Office

 

Phủ Chủ Tịch

President Residence

 

Uỷ Ban hành Pháp Trung Ương

Central Executive Committee

 

Ấn Ký
Ðào Xuân Dung

Signed
Đào Xuân Dung

Người dịch (translator):

Khai Tâm Quách Minh Chương

Năm 2012