MỤC LỤC

INDEX

CÁO BẠCH.. 1

ANNOUNCEMENT. 1

LỜI TỰA.. 1

FOREWORD.. 1

1. Nguồn cội loài người do nơi đâu mà ra?. 6

1. Where is the source of human beings?. 6

2. Đạo là gì?. 8

3. What is the Tao ?. 8

3. Tại sao chúng ta phải tu?. 8

4. Why should we have a religion life ?. 8

5. Tu có bổ ích gì cho chúng ta chăng?. 9

5. What is usefulness of leading a religion ?. 9

6. Ăn chay bổ ích về phần nào?. 10

6. What is the usefulness of fast ?. 10

7. Tại sao có Tam-Kỳ Phổ-Độ?. 13

7. Why is third-period universe-salvation opened ?. 13

8. Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nghĩa là gì?. 15

8. What does “Great-Way Third-Period Universe-Salvation” mean ?. 15

9. Vào Đạo có đặng phần lợi ích cho chúng ta những điều gì chăng?. 15

9. What is usefulness of joining a religion?. 15

10. Người đi tu hành phải bỏ nhà cùng vợ con tầm chỗ thanh vắng hoặc núi non mà tu luyện mới thành, phải vậy chăng?. 18

10. Religioners must leave their houses and wives, children for quiet places or mountain to reach best result, Is it right?. 18

11. Vào Đạo mà thờ Thiên-Nhãn chủ ý về đâu?. 22

11. What is primary intention of adoring the Holy Eye?. 22

12. Sao gọi là ba Trấn?. 23

12. What is “Tam Trấn” (Three Governors) ?. 23

13. Sao gọi Tam-Giáo?. 24

13. Why is it called “Three Religions”?. 24

14. Các vì Giáo-chủ là ai?. 26

14. Who are Heads of religion?. 26

15. Các vì Tiên, Phật, Thánh xuống trần hành đạo, lập giáo nơi nào?. 27

15. Where did Buddhas, Saint and Immortals descend on the earth to practice and found religions?  27

16. Khai đạo tại sao, bế đạo tại sao?. 27

16. Why there has been establishment of religions and why there has been the end of religions ?  27

17. Tại về đâu mà chúng ta được biết Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai ra?. 28

17. Why do we know the Great Way - Third Period - Universal Salvation opened?. 28

18. Lập Thiên-Bàn để thờ ai?. 29

18. Who is the Heavenly Altar Established to Adore?. 29

19. Thờ ai trên hết?. 30

19. Whom do we adore on the top?. 30

20. Tại sao trên hết?. 30

20. Why is that throne on the top?. 30

21. Khi cúng Đức Chí-Tôn, dâng Bông, Rượu, Trà chủ ý gì?. 30

21. When observing ritual regard to the Supreme Being, we offer flowers, wine, tea. What is the main intention?  30

22. Tại sao chúng ta kêu Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế bằng Thầy?. 31

22. Why do we call the Supreme Being as Master?. 31

23. Cúng lạy chủ ý gì?. 32

23. What is meaning of making ceremonial offerings and worshipping?. 32

24. Cách lạy thể nào?. 32

24. Method of kowtowing?. 32

25. Cúng lạy nhiều có phước khỏi tội chăng?. 35

25. Do we have blessing and avoid offence if we kowtow much?. 35

26. Có nên bỏ việc cúng lạy chăng?. 35

26. Do we should give up kowtowing?. 35

27. Phật có phải lớn hơn Trời chăng?. 36

27. Is Buddha greater than the Creator (Supreme Being, God, Heaven)?. 36

28. Lập nghi Thiên-Bàn để các phẩm vật cúng đó chủ ý gì?. 37

28. We create heavenly altar with offering articles, what does it mean ?. 37

29. Vào Đạo phải minh-thệ chủ ý gì?. 38

29. What is the significance of being obliging to take an oath when we follow the religion ?. 38

30. Còn câu niệm Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là chủ ý gì?. 39

30. What is the significance of “Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” prayer verse ?  39

31. Mỗi người vào Đạo phải thuộc kinh và đọc cho ăn nhịp nhau một cách, chủ ý gì?. 40

31. When following a religion, disciples must know by heart and pray in harmony. What is meaning ?  40

32. Vào Đạo phải giữ trai giới - Trai là gì, giới là gì?. 41

32. Following religion, keep fasting, what is fast ?. 41

33. Ngũ-giới là gì?. 41

33. What is “five precepts” ? (ngũ giới) 41

34. Giữ tam-qui là nghĩa gì?. 43

34. What does keeping “Three Commitments” mean ?. 43

35. Tập cơ chấp-bút, quan-hệ của việc cơ-bút thế nào?. 44

35. Practicing “automatic writing séance” and what is relationship between us and it ?. 44

 


CÁO BẠCH

ANNOUNCEMENT

Ít lời lược luận sơ giải mấy bài nầy cốt để giúp ích cho người thiểu học, vắn nghe cạn thấy, đặng rõ chơn-lý của Đạo chút ít, khỏi lòng nghi nan dừng chơn nghỉ bước.

 Cursorily, interpret a little in some treatises with the purpose to help shallow people to understand religious truth, not avoid to be doubtful, and do not call a halt.

Bởi ít học tôi không dùng lời văn-chương đặng, nên buộc mình phải lấy lời thô-kịch thật-thà, giảng luận ra đây cho hiểu lý Đạo, tôi cũng do cổ-điển mà luận giải, như chỗ nào có sai lầm xin hoan tâm miễn chấp, giúp cho được thiện-mỹ.

Because I learn little, I cannot use literary style, so I have to write in truthful and coarse sentences, explain to understand religious truth. I preach under classical truth, if I have mistake, please be happy and do not grudge, help to become excellent.

Chớ Đạo cao sâu, tôi biết tới đâu xin luận tới đó cho rõ chung về chơn Đạo.

Religion is very deep; I preach what I know generally for religion.

Tác-giả: NGUYỄN VĂN KINH
Làng Bình-Lý-Thôn
GIA-ĐỊNH

Writer: NGUYỄN VĂN KINH
 Bình-Lý Hamlet
GIA-ĐỊNH

 

 

LỜI TỰA

FOREWORD

Nay là buổi tuần-hườn, Trời khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, chấn hưng nền Chánh-Giáo, thức tỉnh chúng sanh, giữ đạo cang thường, tu tâm sửa tánh, hồi đầu hướng thiện, tự hối ăn năn, cải dữ về lành ra tân-dân minh-đức, thì chúng ta rõ cuộc tuần-hườn Tạo-Hóa xoay vần, công-bình Thiên-Đạo, mỗi phương đều phải có một chơn đạo, đặng đời giữ luật-pháp mà noi gương Chánh-Giáo, dìu-dắt lẫn nhau, kềm chế sửa nhau, lấy nét công-bình mà đối đãi nhau, từ-hòa nhịn nhục nhau, cho ra hạng người cao thượng, có phải là Đạo khai cho nhơn-loại trở nên tiến-hóa đó chăng?

Nowadays, it is circulation period, the God opens the Great-Way Third- Period Universal-Salvation, prosper Principal Religion, let human beings to see the reasons, keep religion in three moral bonds and five constant virtues, amend mind and conduct, stop being directed toward beautifulness, regret by yourself, turn over a new leaf, to better our conducts forwarding to perfect life, so we are clear: the circulation of Creator perform evolutions, impartial Celestial Court, every place must have a Right Path in order to guide each other, to restrain each other, behave in justice each other, suffer each other to become noble person. Is Religion opened to help human beings become to evolve?

Nên mỗi thời kỳ Trời khai Đại-Đạo, hay là các Đấng Tiên Phật vâng mạng xuống trần lập giáo bất luận phương nào, thì cũng do nơi Tạo-Hóa chủ trương, lấy cân Thiêng-liêng mà phân định.

If every period, the God opens Great Religion or Spiritual, Buddha, Atmosphere obey the order to go down earth for setting up a Religion, no matter how, Creator advocates everything, take sacred balance to delimit things.

Nay chúng ta gặp thời-kỳ nầy cũng bởi cơ tạo vận-chuyển, đến kỳ Thiên-Đạo hoằng khai, chấn hưng chơn Đạo cứu độ sanh linh, vậy thì đời phải nghịch hẳn công-lý của Đạo. Bởi Chánh-Giáo thất truyền, nên nhơn tâm đổi biến, sái phép công-bình, tranh danh đoạt lợi, giết hại lẫn nhau, thành ra trường náo nhiệt, hư phong bại tục, rối loạn cho đời. Nay đúng kỳ Trời khai mở Đại-Đạo cho nhơn-sanh thức tỉnh, tu tích hồi thiện, giữ phép công-bình, khử tà quy chánh, bỏ giả về chơn, cho được thuần-phong mỹ-tục, khỏi chịu những điều thiệt hại chung.

 

We came to this period because of the turn of Supreme Being. This period, Holy Religion is opened to prosper Religion, save people. From that the life, world must be opposite to justice of Religion. Because Principal Religion lost tradition, popularity was changed, dislike from justice, mankind struggle fame, grab benefit, kill each other, it altered to be animated, manners, customs was broken down, life became troubled. At the present, it is the time the Supreme Being opens Great Way in order that human beings can be enlightened, sit in meditation, save up and turn around with good, keep justice method, dispose of evil and come to right path, give up fake for truthfulness, in order to habits and customs, avoid bearing common damages.

Thiết tưởng chúng ta vào Đạo lo tu tâm sửa tánh, bỏ dữ làm lành, ăn chay giữ luật cấm răn của Đạo mà lo thờ Trời kỉnh Phật, lấy nét công-bình, bỏ những gian tham bài bạc rượu thịt cho ra người cao thượng, như vậy mới thuận thiên thì có lẽ đặng hưởng phước Trời ban; còn nghịch thiên thì thế nào tránh khỏi bị hình phạt của Trời đặng?

 

Thinking, we join into Religion, we should clear our mind, correct nature, give up bad, do good, fast, keep prohibited law of Religion but worship Nature, adore Buddha, keep justice feature, take off dishonest and greedy manners, gambling, wine, to change into high-minded human. Like this, we favorable to God, so that we can enjoy God’s blessing. If we disobey, surely can we avoid being punished by the Supreme Being?

Lâu nay nơi phương Nam Trời chưa mở Đạo mà chúng ta đã có thờ kỉnh Tôn-Giáo: Nho, Thích, Đạo mà chưa trọn.

For a long time, the God has not opened the Religion here south but we believe in and adore with Three Tradition Religions: Confucianism, Buddhism, Taoism.

Như Phật-Giáo, từ buổi Đức Thích-Ca Mâu-Ni giáng sanh Ấn-Độ Tây-Thiên-Trước mà dạy Đạo thì xứ ấy nhờ Phật-Giáo mà truyền bá Đạo thạnh hưng, con người giữ tam-qui ngũ-giới, minh-tâm kiến-tánh, luyện thành mâu-ni bửu-châu (xá-lợi tử). Có phải xứ ấy hưởng nhờ ơn Đạo mà trở nên từ-thiện, đến ngày nay mới có Phật-Giáo mà sùng bái.

 

About Buddhism, from the time Sakyamuni was born in India, preached, surely this homeland was propagated an prosperous Religion, human kept three regulations and five precepts (three regulations: five precepts: no killing, no steeling, no sexual misbehavior, no intoxicants, no harmful language), “minh-tâm kiến-tánh” (human, disciple must mend spirit to be clear, obvious, tidy up spirit until it does not contain “seven feelings”: joy, anger, love, hate, sorrow, passion, lust; since then can see our nature), alchemy, hermetic art for “mưu ni bửu châu” (elixir) means “xá lợi tử” (this is a name in the internal Alchemy way, noun of object or a pearl after dying it exists and but human can also carry out when he is living. To carry out this method, he has to be helped by his master. This is not easy at all. Example, the Buddha Sakyamuni, everybody knows). Did that homeland enjoy religion grace therefore human could be honest, and up to now we can chance to worship Buddhism?

Như Đạo Tiên là Đức Thái-Thượng giáng-sanh Trung-nguyên (xứ Tàu) dạy Đạo Tiên, thủ cảm ứng công-bình, dạy giữ tam-ngươn ngũ-hành, tu tâm luyện tánh thành ra thữ mễ huyền châu, kết tụ linh-đơn bửu-pháp, thì xứ ấy cũng hưởng nhờ mối Đạo, trở nên người đạo-đức nên ngày nay mới có Tiên-Đạo mà sùng bái.

 

Taoism, Đức Thái Thượng ( he is Lao-Tsu or Lao-Tsu) was born in Chinese Territory to preach Taoism, keep justice of spiritual, keep “ngũ hành” (five elements: metal, water, wood, fire, earth), self-improve, practice to form “ thủ mễ huyền châu” (means a precious stone, marvelous, mysterious pearl), agglomerate elixir, magic Dharma. Therefore, human in that area enjoys religion spring, becomes moral human and nowadays, we adore Taoism.

Như Đạo Nho, Khổng-Phu-Tử giáng sanh tại Trung-Huê (xứ Tàu) dạy đạo tam-cang ngũ-thường, tồn tâm dưỡng tánh, tu luyện cửu khúc minh châu, tu thành chơn nhứt khí Thái-Cực, vậy nên xứ ấy hưởng nhờ Đạo mà người đặng rõ biết cang thường luân-lý, khắc kỷ phục lễ, tu tâm sửa tánh, nhu hòa nho nhã, ngày nay mới có Đạo Nho mà sùng bái.

Confucianism, Confucius born in China preached “tam cang” ( three moral bonds: those relations between king and subject, father and child, husband and wife), “ngũ thường”  (five constant virtues: kindness, decorum, uprightness, wisdom, faithfulness), “tồn tâm dưỡng tánh” (we have no ability to translate but we venture to translate temporarily: conserve, maintain our nationality, nature what the God gave us, it means we keep the spirit to be pure. No stopping, should bring up to develop deeply until we die), amend, self-improve and practice “cửu khúc minh châu” (here, translator cannot understand the esoteric method. Perhaps, “cửu” means nine stages need for a monk, priest, religious to reach “minh châu” = “precious stone”, an essential result which no one does not want), and to reach “ chơn nhứt khí Thái Cực” (Extreme Atmosphere). Consequently, humankind enjoys precious religion then they clearly know moral principle, “khắc kỷ phục lễ” self- discipline, restore rites), amend mind and conduct, be accommodating, elegant, so nowadays we can adore Confucianism.

Như Thánh-Giáo, Gia-Tô Giáo-Chủ (Jésus) giáng sanh mà dạy Đạo Âu-Châu lập Thánh-Giáo, xứ ấy giữ luật đạo người đặng hiền lành nhơn đức mà hưởng nhờ Đạo đặng thuần-phong mỹ-tục, đến nay mới có sùng bái Thánh-Giáo.

 

Catholicism, The Jesus was born, preached Europe then established Holy Religion, humankind in that location kept moral standards for being decent, humane, hearted and took opportunity with this religion in habits and customs. We can adore that Religion right now.

Nên các Tôn-Giáo nay đã truyền-bá ra khắp chốn, mà chúng ta cũng thành kỉnh sùng bái đó vậy, thì Đạo quý báu biết là dường nào. Nay xứ Nam, Trời khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đặng cứu vớt chúng sanh, cho chúng ta một nền chơn-đạo như các phương ấy, vậy thì chúng ta nỡ nào lấp tai che mắt hay sao?

Consequently, Religions have been spreaded everywhere now and we also worship deferentially, then how Religion is precious, Southern region is now opened with Great way - Third Period - Universal salvation to save living beings, we enjoy a truth Religion like those regions. However, do we have the heart to hide our eyes, ignore?

Chúng ta phải biết Đấng Tạo-Hóa rất công minh, dữ răn lành thưởng, dưới thế nầy sắc da nào cũng con chung Đấng Tạo-Hóa sanh, thì Tạo-Hóa đặng phần sửa trị sai khiến phân định cả thảy, không mảy nào sai sót. Tỉ như đời trước, nước nầy sửa trị nước kia, xứ kia lấn hiếp xứ nọ, nước thì bị tai nạn khổ ách, nước thì chịu man di mọi rợ, nước thì đặng quốc-thới dân an, người thì khổ hạnh nghèo nàn, kẻ thì giàu sang thong-thả, người bị đui cùi tàn tật, kẻ thì đặng da thịt trơn liền, cũng do mạng lịnh Trời phân định thưởng phạt sửa khiến cho nhơn-loại, chớ chẳng phải dưới thế nầy quyền hành ai phân định đó đặng. Nếu chúng ta biết luật Trời, cơ Tạo-Hóa, thì dưới trái địa-cầu nầy nhơn-loại toàn phải yêu mến nhau, thương lẫn nhau như con một cha, vậy mới phải người đồng loại. Bởi kể từ khai thiên lập địa cho đến nay cũng có một Đấng Cha sanh đó mà thôi. Như một hột giống chưởng gây ra sanh sanh hóa hóa, mỗi xứ có nhơn-loại thì cũng một Cha sanh, nếu chúng ta chẳng biết luật Trời, cơ mầu-nhiệm Tạo-Hóa cứ lấy sức người tranh cạnh nghịch lẫn nhau, kẻ giàu hiếp người nghèo, người mạnh hiếp người yếu cho là chẳng có Trời phân định, thì tôi xin trả lời: Vậy chớ ai cho người giàu sang, có của mà hưởng giàu sang đó? Vậy chớ ai cho nước kia có thế lực sửa trị nước nọ? Có phải là do Trời phân định mới ra như thế chăng?

 

We should understand Creator is very impartial, if be wicked then be warned and punished and be good-natured then be rewarded, on over the world, people with different skins have the same Father, thus Creator treats, gives order, delimit everything, no iota  with mistake. For instance, past life, this nation governed that nation, that region transgressed this nation, one nation was miserable with accidents, nation was barbarian, other was peaceful; These people were poor, ascetic, those were rich, leisurely, blind disabled, nice skin- people. Those are out of command of God to delimit, reward and punish, do not think because of whose power, which can be operated and changed. If we see God law, Creator law, on this the globe 68, human kind should love intensely, love each other like Father in common, like this we are fellow-creature. Because from the time of creation of the world up to now, there has been one Holy Father only. As a seed develops and develops, human kind in this area or the others has the same Father. If we do not know God law, creator law, just depends on human strength to compete, hate each other, richer browbeat the poor, strong human browbeats weak human and believe that there is no God to harmonize, regulate, I kindly reply: Who makes human rich to enjoy? Who makes this nation has power to reform the other? Is it due to God assigns in that way?

Nếu chúng ta chẳng rõ, không chịu mấy điều của Trời Đất thưởng phạt đó, mà gượng làm trái lẽ Trời phân định, thì là nghịch hẳn với Tạo-Hóa. Nếu trái lẽ Tạo-Hóa, thì phạm tội nghịch Thiên, mà bị phạt thêm nữa, hễ nghịch Thiên thì phải tiêu-diệt, nên sách: "Thuận Thiên giả tồn nghịch Thiên giả vong".

 

If we are not clear, do not accept those rewarding and punishing of the God in order to oppose, do oppositely, we are contrary to Creator. If we are contrary to God, we perpetrate God law, commit a sin, then must be punished more, when we are contrary to Creator, we must be annihilated, so a book was written with :” thuận Thiên giã tồn, nghịch Thiên giã vong” (mean: be agreeable to God, be in being, if be contrary, be annihilated).

Nên chúng ta biết Trời sanh, thì Trời phải có quyền sửa trị, một mảy không sai, vậy nên lo tu tâm sửa tánh ở cho thuận lòng Trời, giữ phận làm con cho ra hiền, nên sách rằng: "Hoàng Thiên bất phụ thiện tâm nhơn", nghĩa là: Trời đâu có bỏ lòng người hiền lành hiếu Đạo. Chúng ta cứ gốc mà vun đắp bồi bổ, thì nhánh lá tự nhiên thạnh mậu, chớ để gốc ung sùng, mà lo trên nhánh lá, làm sao nó tươi tắn sống đặng! Nếu chúng ta chẳng có chút nào hiền lành nhơn đức khổ cực với đời thì Trời lấy công-quả gì mà ban thưởng cho chúng ta đặng an hưởng? Ta muốn giàu sang mà làm việc gian ác, chẳng khác nào Trời đã phát cho thân-thể nghèo nàn cực khổ, mà chẳng biết ăn-năn, tu tâm sửa tánh, lại còn làm điều gian ác, đặng Trời phạt thêm nữa thì phải mất phẩm nhơn-loại còn đâu đứng làm người mà an hưởng ơn Trời ban. Vậy phải sớm thức tỉnh mà tầm Đạo.

 

Thus, we were born by the God, He has the right to determine, nothing is wrong. Accordingly, we should lead a religion, live how to be suitable to God, maintain obligation of child virtuously, book:”Hoàng-thiên bất phụ thiện tâm nhơn” means: “The God do not discard hearts of gentle human with filial piety”. We fertilize root, leafs, branches naturally luxuriant. If the root is not looked after, but leafs and branches are looked after well, so how is the tree fresh to develop? If we are not good-natured, humane, miserable with life, The God depends on what to reward us for enjoying; we want to be rich, but we do bad an cruel, just like that we have got poor, miserable body, but we do not repent, mend our ways, however be dishonest, obviously be punished more and should lose human beings rank, lose chance for existing to enjoy the God’s favour. Thus, we must be enlightened and research for Religion.

 

 

CHƯƠNG THỨ NHỨT

CHAPTER FIRST

Nguồn cội loài người do nơi đâu mà ra?

Where is the source of human beings?

 

Nguồn cội của loài người do tự nơi đâu mà có, thì người có học cũng biết rằng: Từ khi chưa có Trời Đất, thì chưa có chi trong Kiền-Khôn thế-giới nầy, duy có một khí Hư-Vô mà thôi. (Khí Hư-Vô là thanh khí nhẹ không cùng tột, nơi trong không khí). Khi ấy mới sanh ra Thái-Cực là Chúa của Kiền-Khôn. Thái-Cực biến sanh Lưỡng-Nghi, Lưỡng-Nghi biến sanh Tứ-Tượng, Tứ-Tượng biến sanh Bát-Quái, đến Vật-Chất (là thứ có hình dạng khối chất). Từ trong Vật-Chất mà biến sanh lần ra Thảo-Mộc (loại cỏ cây), Thảo-mộc chuyển biến sanh lần đến Thú-cầm, Thú-cầm chuyển kiếp lần đến Loài người, thì loài người cũng phải chịu chuyển kiếp lẫn-lộn trong vật-chất, thảo-mộc, thú-cầm ngàn muôn kiếp mới đến loài người. Loài người biết tu-hành làm âm-chất mà chuộc tội và luyện tập Tánh-linh thì chuyển lên Thần, Thánh, Tiên, Phật, trở về khí Hư-vô. Như kiếp tu-hành ít thì linh-hồn tiến lên ít. Còn tu-hành nhiều âm-chất, luyện bỏ đặng tánh phàm thì thành trong một kiếp... Nếu còn tham dục vọng mê trần, không lo cho linh-hồn tiến-hóa chuyển lên, thì phải trở lại lẫn-lộn theo vật-chất nữa, kêu là chuyển kiếp Luân-hồi (xây trở lại). Sự chuyển kiếp luân-hồi, thay hồn đổi xác, từ vật-chất lên thảo-mộc, thú-cầm đến loài người, thì tôi lấy sự thấy trước mắt chỉ cho chư Hiền rõ: Như lá chanh hóa thành con Dọt-Sành, rể Lăng hóa thành Lươn, con Tằm chuyển sanh con Nhộng. Nhộng chuyển Bướm, con Sâu chuyển sanh Bướm, con sùng trắng hóa thành con Kiến-Dương (le ver-blanc se transforme en hanneton). Con Chuột hóa thành Dơi, Dơi thành Chim, Lươn đổi lốt thành Chồn, Cá hóa Long, Sấu hóa Cù. Nên loài người vẫn trong đó mà tiến-hóa chuyển lần lên. Các loại hóa sanh do sự chuyền kiếp như vậy mà tuần tự tiến-hóa đến kiếp con người, Người tu-hành tiến lên địa-vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, nên Phật có lời: "Cả thảy chúng-sanh đều có Phật tánh" còn Nho rằng: "Nhơn nhơn Thiên phú sở Tánh" nghĩa là mỗi người đều có tánh Trời cho.

The matter, source of human being, cultured people can see: From the time without heaven and earth, there had been nothing in universe, except for Nothingness-Atmosphere only (Vietnamese language is “Khí Hư Vô”, means: an infinitely light and pure atmosphere). That Atmosphere generated Extreme, Lord of Universe. Extreme generated “Lưỡng Nghi” (means Yin Yang), Yin Yang changed into “Tứ Tượng” (means: four Trigrams), “Tứ Tượng” generated “Bát Quái” (Eight Trigrams/ signs), and physical world ( shaped and mass object). From physical world changed gradually into vegetations, plants, these generated  gradually animal, and poultry animals evolved into human beings, human beings had to be changed incarnation pell-melly in physical world; physical world, plants, poultry animal spent tens of thousands incarnations, and could be human beings. Human beings self-improved, did charities to redeem and practice spirit to change Deity, Saint, Atmosphere, Buddha, to rejoin Nothingness-Atmosphere. In reality, in our incarnation, we do not self-improve little, soul evolves up little. Conversely, we practice, discard our earthly mind, can success in one incarnation. If still be in passion, lust, be infatuated with the world, do not help our soul evolve, develop, we must be turned back physical world pee-melly, it is called : incarnation. The incarnation, changing soul, changing body from physical world into plant, from poultry animal into human beings, I see independently and I should show you: like the root becomes eel, silkworm becomes chrysalis, chrysalis becomes butterfly, worn becomes butterfly, flitter mouse is changed from mouse, filter mouse is changed into bird, eel is changed into weasel, fish is changed into dragon. Thus, mankind is still developed from that and evolved, changed gradually. All kinds evolve because of like incarnation but evolve in succession into human beings. Monk advances, progresses like Deity, Saint, atmosphere, Buddha. So Sakyamuni said: “ all Living beings still have Buddhist Nature”, Confucianism shows:” Nhơn nhơn Thiên phú sở Tánh” means each person has been bestowed a Holy-Nature.

Vậy nguồn cội loài người do nơi Vô Thỉ Không-Khí chuyển kiếp tiến-hóa theo như thế đó.

Thus, origin of human is because of “Vô Thỉ Không Khí” (Nothingness-Atmosphere) evolves incarnation like that.

 

 

CHƯƠNG THỨ NHÌ

CHAPTER SECOND

Đạo là gì?

What is the Tao ?

Đạo là tiên-thiên nhứt khí bổn thể hư-vô.

Religion is “Innate”, One Innate Atmosphere, Nihility Nature

Đạo vốn không tên, mượn danh kêu là "Đạo".

Religion essentially has no name, is borrowed and called “Tao”

Bởi một phần Âm, một phần Dương hiệp lại cũng là Đạo.

Because, union of one part of Yin and one part of Yang is called “Tao”

Đạo là cơ-quan (cái máy) chủ-tể của sự sanh sanh hóa hóa, nên nhứt nhứt cả thảy hễ có sanh hóa đặng gọi là Đạo; nếu làm cho nó không sanh hóa đặng là thất Đạo. Vậy nên Đạo gọi là: "Thiên-Địa giao thới pháp luân thường chuyển". Nghĩa là: Trời Đất hiệp hòa, thì cái máy nó xoay trở chuyển vận mới sanh sanh hóa hóa đặng, Đạo gọi: "Âm Dương phối hiệp vạn-vật hóa sanh". Nghĩa là: Khí âm khí dương cảm xúc nhau, muôn vật mới sanh hóa. Có chỗ gọi là: "Thần khí tương giao thấu tổ cơ". Nghĩa là: Thần với Khí hiệp lại đặng, thì thấu nơi chỗ Đạo. Nếu người học được thông chỗ tiên-thiên nhứt khí là đắc Đạo.

 

Religion is master organization (machine) of evolution, bearing, so everything whenever has bearing and evolution, it is called “Religion”. For this reason, Religion is called : Thiên-Địa giao thới pháp luân thường chuyển” means: Heaven and Earth  harmonize, that organization (machine evolves, sets in motion with bearing and evolution. Religion calls:” Âm-Dương phối hiệp vạn vật hóa sanh” means Yin Atmosphere and Yang Atmosphere operate each other in intersection, all living beings are born, undergo. It is still called:” Thần khí tượng giao thấu tổ cơ” means: Atmosphere ( here, we understand it is second body of human beings) and Soul (means soul or called third body) can operate each other, we understand thoroughly Religion. If priest learns, understands thoroughly Innate-Atmosphere, he can reach the peak of Religion.

CHƯƠNG THỨ BA

CHAPTER THIRD

Tại sao chúng ta phải tu?

 

Why should we have a religion life ?

Tại cuộc tuần-hườn của chúng ta đã chuyển đến thì giờ cảm xúc chơn ngươn (Tiên-thiên ngươn Thần) sẵn lòng bác-ái biết tỉnh-ngộ ăn năn, nhớ lo tu sửa bổn tánh của chúng ta lại cho khỏi bị thiên-điều hình phạt, luân-hồi chuyển kiếp đọa lạc biển khổ, đặng đem cái tánh linh về hội hiệp nơi căn xưa bổn cũ của Đấng Sắm Tạo.

 For reason, circulation event is coming, so we see the reason, repent, always atmosphere our good-nature to avoid Heaven’s punishment, avoid incarnation samsara, being banished at “miserable sea” thence our good-nature (soul) can meet in House of the Maker.

Bởi chúng ta đã nhiều kiếp có lành nhơn chi đó, nên nay miêu sanh (là mộng nhơn) vẫn còn, đến thì giờ Tạo-Hóa chuyển Đạo thì chúng ta manh động ứng cảm, phát khởi hồi đầu hướng thiện, thuận theo lẽ tự nhiên của Trời. Nên sách rằng: "Thiên nhơn hiệp phát". Nghĩa là: Trời với Người đồng chuyển hóa sanh phát một lượt. Cũng như loài thảo-mộc đến đúng giờ của chúng nó phải sanh bông trổ trái, chúng ta tỉ như hột giống chi đó mà chưa hư ẩm, lại gặp thì tiết Trời mưa xuống thắm ướt đến nhơn mộng giống ấy, thì phải nứt tược sanh cây nẩy lá. Chúng ta phải tu là tại đúng thì Trời khai Đạo ra, rưới đầy khắp chốn, vì chúng ta lâu nay chẳng biết tu nên thường làm hung dữ, như hột giống khô khan nay gặp Đạo lành chơn chánh, xúc cảm lòng nhơn, như hột giống đã gặp đặng nước đến thì phải nứt tược sanh cây nở lá, tại nơi lý ấy nên chúng ta phải tu.

Since we have got good incarnations (many good lies), it is time the God changes (open Religion) then we act, have telepathy, rise starting for good (change into good nature from bad nature), consent to do physical changes of the Maker. Book with sentence:” Thiên nhơn hiệp phát” means “Heaven and human beings transform at the same time”. Like plants flower, fruit punctually. We are similar to a seed which is not decayed damp, it rains and then water wets the seed, this seed splits, sprout, rise. We should lead religion correctly, Heaven opens Religion, sprinkles everywhere, because for long time we have not self-improved , often do bad like a dry seed. Now, we see reel religion making our soul with emotion as the seed finds water, splits, rise, leafs. For that reason, we should lead a religion.

 

 

 

CHƯƠNG THỨ TƯ

CHAPTER FOURTH

Tu có bổ ích gì cho chúng ta chăng?

What is usefulness of leading a religion ?

Tu hành rất hữu ích cho chúng ta lắm. Nếu tu thì điều lành xung thấu đến Trời, Trời đặng thêm dương khí thạnh vượng, thì gió mưa thuận thời. Chúng ta tu điềm lành ứng xuống nơi đất thì khỏi dấy động điều tai biến, muôn vật đặng phần sanh hóa, chúng ta tu điều lành đến cho chúng ta thì khỏi điều tranh cạnh nghịch lẫn hiếp đáp giết hại nhau, tránh đặng kiếp sát, những điều tai biến hãm hại xác hình nhơn-loại đặng an, cộng hưởng thái-bình, linh-hồn của chúng ta tu đặng siêu-thăng thoát hóa trở về ngôi cũ. Chúng ta tu thì loài vật khỏi bị điều tế-sát thương-sanh, nếu loài vật khỏi chết thì đặng phần sanh sanh hóa hóa, đó là bổ ích cho Trời, Đất, Người cùng vật. Có bài thi của Thần-Nữ cho:

It is so useful for us. In case, we do like that, good things are understood thoroughly by the God, Maker gets more prosperously positive element (Yang), wind, rain are harmonious. We lead a religion, happy omens are acted in induction of earth, there is no catastrophe, all living beings evolve well and prosperously. We do good, self-improve by our self, we can avoid competing victimizing, killing each other, there is no accident, killing peacefully but we enjoy peacefulness, prosper together, our soul is rescued in salvation, goes back old throne. We lead a religion, beasts are not killed by us. In that event, they evolve more and forever, that is helpful for Heaven, Earth, Humankind. A poem was given by Thần Nữ:

Tu là cội phước vẹn thân sau,
Tu ấy nguồn trong rửa mạch sầu.
Tu giải oan khiên căn nghiệp trước,
Tu trau nền hạnh nguyệt soi làu.

“Tu là cội phước vẹn thân sau,
Tu ấy nguồn trong rửa mạch sầu.
Tu giải oan khiên căn nghiệp trước,
Tu trau nền hạnh nguyệt soi làu”

(In temporary explaining: First sentence: leading a religion is origin of blessing for next life, second one: that deed is an origin of pure water to clear doleful, miserable matters of human, third sentence: meditation in a religion  for jettison of karma,  from previous life, last sentence: improving our behavior like moonlight)

CHƯƠNG THỨ NĂM

CHAPTER FIFTH

Ăn chay bổ ích về phần nào?

What is the usefulness of fast ?

Ăn chay nó bổ ích cho Xác-Thân và Linh-Hồn. Nếu muốn Xác-Thân chay, trước cần phải ăn chay, mà ăn chay thì phải dùng toàn đồ Rau, Đậu, Hoa, Quả. Những vật thực đó vào tỳ-vị (bao tử) tiêu-hóa chia ra mà tiếp bổ xác thân và hồn con người, thì xác thân con người vốn là một khối chất chứa những sanh vật hoa quả rau đậu, nó nuôi nấng trưởng thành. Vật thực ấy nó cũng là vị thuốc bổ hơn hết, nó có thanh khí (điển-quang trong sạch) tiếp bổ cho xác thân và linh-hồn. Thiêng-liêng nhờ được linh khí tinh-khiết ấy, nhẹ-nhàng đặng cao siêu thoát hóa mà thành. Ấy là phần của xác thân.

Fasting is useful for Soul and body. If we want to have a pure body, first we need to fast, about fasting, we must eat vegetables, fruit, beans, flowers. They are taken, gone to spleen (stomach) and digested for being nutritious towards the body and soul. The humane body is naturally a physical mass containing organisms of vegetables, flowers, beans, fruits. These foodstuffs are a very nutritious medicine too, they have got  Pure Atmosphere (pure Photo – Electric) make  nutritious  for humane body and soul. This matter belongs to body.

 

Còn phần linh-hồn (lòng người chay): Lòng người chay thì phải giữ luật Đạo tu tâm sửa tánh, tập luyện trừ bỏ đặng lòng tham dục-vọng, nếu còn tham dục-vọng, thì lòng chưa chay lạt chi cả. Tham dục-vọng nghĩa là: Vào Đạo mà không sửa đổi tâm tánh ngay thẳng hiền lành, và không làm điều ích lợi cho người cùng muôn vật, không chứa âm-đức chi cho Trời Đất cậy nhờ, mà lòng trông mong làm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Đó là lòng tham dục-vọng không chay, hoặc muốn những điều lợi mình, sung-sướng mình, no đủ mình, trọng mình hơn người, lo điều vừa chí mình, mà làm cho mọi người phải chịu thiệt hại, và muôn vật không sanh tồn đặng, là lòng tham dục-vọng không chay đó. Lòng chay kể không xiết, xin nói tóm-tắt: Lòng chay của con người, là lòng tự nhiên như thuở mới sanh, không có lòng tư-vị tham muốn hơn thua tranh giành lợi hại ai cả, ấy là lòng chay. Khi người mới sanh bổn tánh vẫn lành, nếu miệng bụng chay mà lòng không chay, không thế thành đặng, nên cần lòng phải chay trước hết.

 

For soul ( pure mind (soul) ), remember, keep religious law,  correct the mind, self-improve character, train in giving up concupiscence, passion of mind, if we can not give up those, we can achieve a pure mind at all. A lust, hatred, delusion mind means: Joining a Religion but we do not change cruel mind into honest, good-nature, do not do good, benefit for other human, all things, do not any unostentatious virtue for heaven and earth, but we expect to become Deity, Saint, Atmosphere, Buddha. We have a lust, hatred, delusion mind, or expect benefits, happiness for me, we respect us more than others, worry and manage how to be good for us but it makes others and all living beings with damages, not exist. That is not called “a fast soul” but a lust, hatred, delusion soul. We can not describe “a fast soul”, kindly summarize speaking: human’s fast soul is  a natural mind since the time human was newborn, not having a lust, distinction mind, a domination, harm mind,… That is “ a fast soul” (mind). When human was newborn, character was still gentle, If our mouth and stomach are a fast but our soul /mind is not pure (fast), we cannot have achievement. Consequently, a fast mind is necessary first.

 

Còn xác thân không chay ra thể nào?

How is the body without fast?

Như xác thân không chay, thì phải ăn thịt của thú-cầm mà nuôi xác thân, vật-thực thú-cầm ấy vào tỳ-vị (bao-tử) phải tiêu-hóa mà nuôi xác thân, nhiều năm tích khối lại trưởng thành, xác thân ấy phải chất chứa pha lẫn thịt của thú-cầm vào mà thành ra xác thân người, thì nó không tinh-khiết nhẹ-nhàng được siêu-thăng. Lại còn những loài thú-cầm nó hay ăn tạp vật, hoặc nó ăn nhầm vi-trùng độc có bịnh, nếu chúng ta ăn nhầm thịt ấy vào tỳ-vị, lúc còn mạnh thì nó lướt đặng; đến khi yếu, những vi-trùng độc ấy nó biến sanh nhiều chứng bịnh khó trị. Vậy bao-tử con người mà chất chứa những vật thực thú-cầm đó chẳng khác câu phương-ngôn rằng: "Bao tử của con người là mồ mả của thú-vật". Mà cho là mồ mả thú-cầm thì thành đất nhị-tì hay là nghĩa-địa của thú vật; nếu chất chứa nhiều vong mạng, thì sở ấy thật là nhiều âm-hồn thú-vật. Có khi cô-hồn nó xúm nhau lại, xúi giục cho người làm điều tội lỗi, đặng trả thù oan mạng nó. Tỉ như xe lửa cán mạng người còn có âm-hồn thay, huống lựa là bao-tử người biết bấy nhiêu sanh mạng chất chứa vào đó, mà không có cô-hồn thú-vật theo hay sao?

A non-fast body, it means we eat meat of  poultry animal for bringing up body. Those foodstuffs are eaten, digested to rear the body, many years mass together then develop, and this body contains substances of meat o poultry, animal. It becomes a humane body, so it is not pure, light in salvation. Another, poultry animal often eats impurity bodies, or they eat erroneously poisonous microbes with disease. If we eat erroneously them, when we are strong, can stand danger, when we are weak, those poisonous microbes cause many diseases which is very hard treated. Consequently, humane stomach piles up those poultry-animal foodstuff just like a proverbial sentence: “ humane stomach is a grave of poultry-animal”. If the stomach is considered a grave of poultry-animal, our body is ground area, a cemetery of poultry-animal; if the body contains their lives, this body contains many spirits of poultry-animal. Sometimes, those spirits gather to instigate  us to do sinful actions for revenging on us because of unjust death. Like the train runs over  a person, there is a spirit, much less how humane stomach contains deaths, isn’t there  any poultry-animal death following us?

 

Nếu biết dùng đặng đồ chay, thì bao-tử ấy chất chứa toàn đồ hoa quả rau đậu, thì bao-tử ấy tỉ như sở đất trồng cây trái hoa quả rau đậu đó thôi.

When we eat vegetarian foods, our stomach contains nothing but bean, vegetable, fruit, so our stomach  is similar to a ground area for tree, fruit,…

Nên tu hành cũng phải mượn xác thân cho tinh-khiết thì linh-hồn mới trong sạch đặng, dùng đồ chay nghĩa là cổi lần lốt thú-cầm trong xác thân con người ra, cho khỏi lẫn-lộn với thú-cầm nữa, mới thành hình Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng. Ấy vậy xác thân phải chay mới toàn vẹn. Tôi xin tỏ ý chữ nhục là thịt, có câu thích nghĩa chữ nhục như vầy:

Thus, leading a religion needs a pure body, soul just can be stainless. Eating vegetarian food is taking off gradually sloughs of poultry-animals in humane body so that it does not mix into poultry-animal to become appearance of Deity, Saint, Atmosphere, Buddha. A fresh body is completed. I  kindly express meaning of “nhục” (meat). There is a sentence with explaining:

Nhục trung lý nội lưỡng cá nhơn, 
Nội diện chiếu kiến ngoại diện nhơn; 

Chúng sanh hườn thực chúng sanh nhục,
Tử tế tư lương nhơn ngật nhơn.

Nghĩa xuôi:

Trong chữ nhục có hai chữ nhơn người,
Người trong đội thấy người ngoài,
Chúng sanh trở lại ăn lầm thịt nhau,
Lo lường tính toán người ăn thịt người!

Nhục trung lý nội lưỡng cá nhơn, 
Nội diện chiếu kiến ngoại diện nhơn; 

Chúng sanh hườn thực chúng sanh nhục,
Tử tế tư lương nhơn ngật nhơn.

 Mean:

“In the word ”meat”, there are two words “human”.

Inner human can see outer human.

Living beings regenerate and their meat each other erroneously

Humans contrive and calculate to eat each other “

 

Mà không hay! Bởi người cũng phải chịu chuyển luân trong vật-chất mới lần đến loài người thì một gốc mà ra.

Do not know! Because human must evolve in material world then evolve to become human, so all living beings are from the same source.

CHƯƠNG THỨ SÁU

CHAPTER SIXTH

Tại sao có Tam-Kỳ Phổ-Độ?

Why is third-period universe-salvation opened ?

Tại nhơn-sanh do nơi "Bổn Nguyên Nhứt Điểm Vô-Cực" (Tạo-hóa) phân chia Chơn-thần sanh sanh hóa hóa, lạc hạ nơi thế, vẫn xuống càng ngày càng tăng số, lại bị nhiễm lây hậu thiên trược địa, giao cảm ác khí làm cho tánh xưa đổi biến, mất chất thiên-nhiên lu mờ điểm tánh linh của Tạo-hóa ban cho mỗi người. Lại còn lưu-luyến hồng trần, làm các điều hung ác, hại tổn cho đời hắc khí xung thiên, chơn dương thất chánh, nên Tạo-hóa lập định Tam-Ngươn Long-Huê Kỳ-Hội. Tam-Ngươn là: Thượng, trung, hạ; ba ngươn. Kỳ là: Nhứt kỳ, nhị kỳ, tam kỳ. Hội là: Hội-hiệp các chơn-linh của Tạo-hóa đem về phong thưởng.

 

Because living beings are from :” Bổn Nguyên Nhứt Điểm Vô Cực” ( Origin of all living beings are from Infinite Dot” (Creator)  divides soul to bear forever, souls lower world, come down more and more crowded, were infected by “ hậu thiên trượt địa” (filthy atmosphere of heaven and earth after the world began), “giao cảm ác khí” (met filthy atmosphere ), making nature character change, making nature bestowed by the Creator eclipse. We are attached to earth to cruel actions, damage lives with  pungent atmosphere flying up, positive Yang lost the justice. So The Creator appointed, set up Three-Periods/eras “Long Hoa” Association. “Three periods” means: upper period, middle period, inferior period with first period, second period, third period. “Association” means an association of souls of the Creator to reward results.

Nên lập Đạo mỗi kỳ đặng độ rỗi sanh chúng tu tâm sửa tánh, bỏ dữ về lành, luyện âm hóa dương, ngưng tụ Chơn-Thần, trở về nguyên bổn. Đạo gọi là: chiết khảm điền ly, lấy dương lấp âm, cho ra thành càn, Nho-gia rằng: "Quân tử chung nhựt càn càn".

Thus, every period The God opens a religion to save all living creatures, do good, not do bad, practice how Yin can change into Yang, condense second body ( CaoDai theory, Caodai Supreme Being taught: there are bodies: first body, second body and third body. First body is soul, the second is spirit, not a soul, the second body is created by Holy Mother, and the third is physical body), condensing the second body with purpose is going back Old Home. Religion calls: “Chiết khảm điền ly” (“khảm” is  º (water) Yang, “ly” is º (fire) Yin. Here, it means we get a line between of “khảm” to change a line between of “ly” how three lines of “ly” becomes three tight lines, generally, we have got “can” means Creator  º , from Yin and Yang we change them into º ), means: “can” º is made by taking from Yang to fill Yin. Confucianism :

“ Quân tử chung nhựt càn càn “

“ Quân tử”  A honorable man is tip toply honest , extremely gentle. “Chung nhựt càn càn” means a man does not let sexual desires insert into his body the whole day, do not let miasmatic atmosphere encroach on his Nature, so Yang part is not vacant and there is “ càn tam liên”, means º.

Nữ-Oa gọi luyện thạch bổ thanh thiên, luyện đá vá trời. Đạo là âm-dương chuyển biến, xây đổi. Nên phần âm là phần mất lẽ công chánh, sanh kế giết hại lẫn nhau, gian tham xảo trá, hư phong bại tục, đó là ngũ trược ác thế, đã cuối cùng, đến kỳ vận chuyển lại phần dương, nhơn hiền từ thiện, thật thà, chơn chất, thuần-phong mỹ-tục. Đạo gọi là Âm tận Dương sanh (hết lúc tối đến lúc sáng), theo lẽ Thiên Địa tuần-hườn châu nhi phục thỉ. Bỡi do cơ vận chuyển Tam-kỳ, mở Đạo lần ba, bày bố những tinh-thần đạo-đức ra mà cứu vớt chúng-sanh, độ rỗi nguyên-nhơn trở về ngôi cũ, vậy mới có Tam-kỳ Phổ-độ.

 

Nu Oa said this matter: “ luyện thạch bổ thanh thiên” (it means refining stone to mend the sky). Religion is evolution, change of Yin and Yang. Therefore, Yin part is an injustice part and human kills each other. Human is cunning, dishonest, greedy, depraved in immoral. By the time the Yang part comes back and human become wise, gentle, charitable, truthful, honest in habits and customs. It is called in Religion: “Yin ends, Yang bears” (evening ends, light appears) according to circulation of earth and sky.” Châu nhi phục thỉ”, it means: “finish traveling and then it comes back the first point which is the departure point”. Because of change of Third- Period, and opening the third to expose moral spirits for saving living beings, saving Cause Spirits ( Spirits have come here for long time but they have not been able to go back the save path), so there is Third-Period Universe-Salvation.

 

 

 

CHƯƠNG THỨ BẢY

CHAPTER SEVENTH

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nghĩa là gì?

What does “Great-Way Third-Period Universe-Salvation” mean ?

Đại-Đạo nghĩa là: Đạo cả cao siêu. Trời mở rộng ra toàn khắp thế-giới. Tam-Kỳ nghĩa là: lần nầy là lần thứ ba.Phổ-Độ là phô trương bày bố ra, độ là độ rỗi cứu vớt sanh chúng, nơi chốn u-ám chìm đắm sa đọa luân-hồi.

Great way means: sublime Religion. The God broaden all over the world. Third Period means: This time is the third. Universe Salvation means: displaying, saving living beings that are sunk in samsara.

CHƯƠNG THỨ TÁM

 

CHAPTER EIGHTTH

Vào Đạo có đặng phần lợi ích cho chúng ta những điều gì chăng?

What is usefulness of joining a religion?

Chúng ta vào Đạo, đặng nhiều điều ảnh-hưởng trở nên khác lạ hơn lúc chưa có Đạo, khác lạ là bỏ bớt đặng những điều rượu ngon thịt béo, gái non sắc đẹp, bạc bài, xa xí, khí nộ xúc phạm, cùng vạy tà gian-tham xảo trá, lận lường hiếp đáp, giết hại nhau, đó là ảnh-hưởng lợi ích cho chúng ta hiển nhiên trước mắt.

We join in a Religion, we can get many influences and we become newer and more different than the time you have not yet joined. Differences are that we cut down good wine, delicious meat, young girl, beauty, gambling, luxurious spending, joy and anger, offending,…We cut down being suspicious, dishonest, cruel, adulterous, cunning, …killing each other,… Those are usefulness influences evidently in front of our eyes.

Đạo là luật-lệ công-bình thiêng-liêng của Tạo-hóa để truyền bá cho đời. Người có Đạo chẳng khác nào thợ khéo, làm việc chi đã có sợi mực giăng, có thước độ, thì khi dụng mới nên đồ. Nếu người không có Đạo, chẳng khác chi làm thợ không mực thước, tới khi dụng đâu nên đồ đặng! Song người giữ Đạo đặng noi theo luật pháp qui điều mà sửa răn cái tâm tánh cho trở nên từ thiện, bỏ những điều ác, vạy tà, gian-tham, xảo trá, rượu thịt bài bạc, tránh điều cạnh tranh hiếp đáp, giết hại lẫn nhau nữa. Như vậy mới đặng hạng người cao thượng siêu thoát luân-hồi, khỏi đầu sanh chuyển kiếp, vay vay trả trả, mà lại đặng chứng ngôi Hiền, Thánh, Tiên, Phật, về cựu vị, hạp lý thiên nhiên của Tạo-hóa. Ấy là lợi ích về phần giữ Đạo đó. Chúng ta vào Đạo chủ nghĩa là học răn lòng sửa tánh, tu tích hồi thiện, cho khỏi sái luật công-bình thiêng-liêng của Tạo-hóa. Vậy ngước lên không hổ cùng Trời, cuối xuống không thẹn cùng Đất. Nên sách rằng: "Thường bã nhứt tâm hành chánh đạo, tự nhiên Thiên Địa bất tương khuy". Nghĩa là: hằng giữ một lòng tu thân hành đạo chánh, thì tự nhiên không điều chi mích phạm đến Trời Đất. Nếu chúng ta chẳng vào Đạo, đâu biết giữ luật Đạo, thì phải lo đua danh cướp lợi, đắm những rượu thịt, bạc bài, lấy điều bất công-bình mà hiếp đáp nhau, sanh lòng bạo ngược, hung ác, gian tham xảo trá, lập kế giết hại lẫn nhau, đâu biết luật Trời mà làm lành lánh dữ. Nếu chúng ta như vậy là ra hạng người thấp hèn mà bị trong vòng sanh nghề tử nghiệp.

 

Religion is law, sacred justice of Creator for spread for life. Human living in a religion is like a engraver: he does something, he also has a ink thread, a ruler. When he works, he can get the result. The human without Religion is like a engraver without ink thread or a ruler. The human living with Religion follows laws to modify his heart to become good, to give up being inhumane, suspicious, dishonest and greedy, give up wine, meat, gambling,…killing each other. Consequently, we are called noble humans for samsara salvation, avoid regenerating, borrowing and borrowing, paying debts. Then we can achieve thrones: Deity, Saint, Immortal, Buddha, can go back ancient thrones and we are suitable with natural principle of the Creator. That is interest of keep a religion. We join a religion with doctrine purposes that we learn to innovate, reform our personalities, mend virtue, incline to the good to avoid doing wrong from the sacred justice of the Creator. Therefore, we raise our face, we are not ashamed of the Heaven and we lower our head, we are not ashamed of the earth. There is a sentence in book: ”thường bã nhứt tâm hành chánh đạo, tự nhiên Thiên Địa bất tương khuy.” It means: “ we always keep a wholehearted spirit to sit in meditation and do religious work with a reel religion, so  we will not commit God and Earth”. If we do not join in a religion, obviously we do not keep religion laws. We do not know religious laws, then we only see something or intend to compete fame and wealth, usurp benefits, be sunk in wine, meat, gambling, do bad, do unjust actions for victimizing  each other, appear cruel, rebellious, dishonest and greedy  hearts and then set up devilish schemes to kill each other. We do not understand Creator law, do good, avoid bad. We act as above, obviously we become humble kind of person, are regenerated in “sanh nghề tử nghiệp” ( living by the sword and dying by the sword).

Nay đã gặp đến buổi tuần-huờn Trời xây mối Đạo, khai hóa gieo truyền tại phương Nam, chúng ta vào Đạo học tu thân chẳng khác chi chúng ta vào trường giáo-huấn mà học sửa tâm phàm tánh tục bỏ dữ về lành, đặng ra hạng người nhơn từ hiền đức, dẫu ta không thành Hiền, Thánh, Tiên, Phật đi nữa, thì cũng đặng ra phẩm người hiền đức, xa lánh đặng những rượu thịt bài bạc, tranh giành cấu xé nhau; tránh điều tội lỗi, khỏi bị sa đọa luân-hồi chuyển kiếp, không phạm đến luật Trời hình phạt, thì cũng đặng phần hơn khi chưa có vào Đạo. Tỉ như người dốt mới đến trường học tập, chúng ta vì không Đạo mới vào Đạo đặng học tập sửa tánh tu thân. Chúng ta đã nhập trường học rồi, thì dẫu thi không đậu cấp bằng tốt-nghiệp đi nữa, cũng có lẽ biết chữ hơn khi chưa vào trường học đó chớ, lẽ nào dốt thêm hơn khi có học đó sao?

At the present, the Supreme Being builds a religious origin planted in South in circulation period. We join a religion, sit in meditation, and self-improve as we come to the teaching school to learn ways how to reform our rule mind, our dirty nature, unlearn bad for good in order to become a charitable person. Although we do not become a Deity, Saint. Immortal, Buddha, we can still become a virtuous rank of human in order to keep away from meat, wine, gambling, crime, competing, killing,... and can keep away from samsara, incarnation. It means we are not sunk in samsara and incarnation, not break God laws for punishment. Like this we are better than the time we do not come to a religion. The ignorant human first time go to the school for learning as we do not follow a religion, consequently we join a religion to learn ways to improve ourselves. We came to the school and learn, we maybe do not pass one examination with the certificate but we can know and understand more than when  we do not come and learn. Are we more unlearned than when we learn?

Chúng ta vào Đạo tu thân, sự tấn-hóa lợi ích chẳng khác nào như người đi học tập vậy. Trời khai Đạo, chúng ta vào tu đây, ấy là Trời lập trường thi công-quả đức-hạnh mà làm Tiên, Phật, Thánh, Hiền; nếu ai biết thức tánh, giữ y luật Đạo, lập công bồi đức cho đầy-đủ, đặng mà chứng quả vị Thánh, Hiền, Tiên, Phật, ấy là điều đại lợi ích chúng ta đó, nên sách rằng "Tu kỷ dĩ an bá tánh" nghĩa là: chúng ta tu mà trong bá tánh thảy đều yên tịnh hết. Ấy là cũng do Đạo. Lại có câu:"Quốc hữu đạo tắc hưng, quốc vô đạo tắc suy". Nghĩa là: nước nhà có đạo-đức hiền lành thì dân trở nên thạnh hóa, đặng thuần phong mỹ-tục; còn nước nhà mà không đạo-đức hiền lành thì lo tranh cạnh nhau đoạt quyền cướp lợi, giết lẫn nhau, thì tồi phong bại tục mà phải nguy. Vậy nên vào Đạo lợi ích có phần hơn cho chúng ta dường ấy.

We join a religious party and self-improve for evolutionary and benefit just as students go to school. The God opens the precious Religion and set up an examination school for charity work, decency, we come in for self-improving to become Buddha, Immortal, Saint, Confucian Deity. If there is someone who enlightens, keeps religion laws (keeping religion laws original), achieves a feat, deepens virtue fully so that we can reach positions of Confucian Deity, Saint, Immortal, Buddha. Those are our great benefits. It was said in book: “tu kỷ dĩ an bá tánh , it means” “we self-improve how to make people peaceful, calm”. It is also because of Religion/Way. There is also: “ Quốc hữu Đạo tất hưng, quốc vô Đạo tất vong”, it means: “if the Nation has Religions, people will  be prosperous and get the habit, custom; the Nation without Religion, goodness, people will fight each other for powers, benefits, will kill each other”. This Nation is so dangerous with bad condition. Consequently, coming in a religion brings us many benefits.

CHƯƠNG THỨ CHÍN

CHAPTER NINETH

Người đi tu hành phải bỏ nhà cùng vợ con tầm chỗ thanh vắng hoặc núi non mà tu luyện mới thành, phải vậy chăng?

Religioners must leave their houses and wives, children for quiet places or mountain to reach best result, Is it right?

Chẳng phải vậy đâu! Chúng ta xuất thế vào Đạo mà tu đặng sửa tâm tánh, cho trở nên người hiền lành nhơn đức, và làm điều cho lợi nhơn lợi vật, những việc có ích cho đời mới công-quả, phước đức đủ đầy là Đạo. Nếu chúng ta đi tu mà lánh đời, không làm điều ích chung, kiếm chỗ thanh vắng mà an ẩn, lo phận sự riêng mình, thì có ích chi cho Trời Đất cùng người vật nơi thế cậy nhờ, thì công-quả đức-hạnh đâu mà trông mong thành đặng. Tỷ như chúng ta muốn làm giàu, thì phải kiếm phương chước chi, làm cho sanh lợi ra của mới giàu đặng. Nếu muốn giàu có mà không chịu khổ cực, thì tiền của đâu nó đến cho mà giàu đặng!

 

It is not correct at all. We leave the life for a religion to modify, innovate our behavior, mind, then we can become a good-natured, humane person and we do good for human being (everything and human) and we do useful works for the world. The full blessing is Way. If we lead a religion but we keep away from the life, do not do common works, and look for quiet places to hide, worry by ourselves, those are not useful for Heaven and Earth, human being on the earth. Therefore, there is no any charity work and virtue to be saved. Like example, we like being rich, of course we find methods to make our having profitable. If we want to be rich, but we do not work hard, we have no money and having to be rich.

Còn chúng ta muốn thành Tiên, Phật, Thánh, Hiền, hay là hưởng phước thì phải chịu khổ cực với đời, lo cứu độ nhơn sanh, và tu cho lợi ích Trời, Đất cùng người vật, thì nhờ công quả ấy, mới thăng thưởng cho chúng ta thành chánh-quả đặng. Vậy nên chúng ta phải ở thế, mà chịu những điều lao tâm tiêu-tứ gay-go khổ não, cực nhọc khốn đốn: cũng nhờ các điều nơi thế-gian nầy mà trau giồi, tập luyện cái tâm sắt đá của chúng ta, nếu chịu nổi các điều ấy thì trở nên thành quả vị Tiên Phật. Chúng ta tu đây chẳng khác khúc gỗ kia phải để chịu cho đời cưa cắt, đục đẻo, bào chọt chạm trỗ, cho ra hình tượng. Nếu chúng ta tu mà chẳng chịu những điều thế-gian đục đẻo bào chọt cùng các sự khổ, thì như khúc gỗ không chịu cho ai đục đẻo, đá động đến thì đâu có ra dáng hình chi mà nên đặng. Sách gọi rằng: Phũ trát chi công dĩ thành kim thân. Nghĩa là rìu búa đục đẻo, chạm trổ mới ra hình dáng, thì công-đức chúng ta lập nên là đó. Các đấng Phật xưa còn phải chịu trải qua tám mươi mốt nạn mới thành. Nếu chúng ta có Đạo mà không có đức thì làm sao thành? Có câu: Nhược bất tích âm-công, chưởng âm-chất động khởi quần ma tác chướng duyên, nghĩa là: chẳng lập công-quả, chẳng chứa âm-chất, thì ma-chướng dấy động ngăn cản khó thể mà thành Đạo. Vậy chúng ta tu trước phải ở thế lập công-đức tập rèn tu-luyện cho ra hạnh đạo, mà thành Tiên, Phật, Thánh, Hiền mới xứng, nên có câu: "Hổn tục hòa hoan nhơn bất thức, hành vân lưu thủy độ nguyên nhơn", nghĩa là "lộn lạo nơi trần thế không ai rõ biết, lặn suối trèo non, tìm kiếm người mê mà độ dẫn", là trường lập công-đức vậy, chẳng luận lên núi mà tu. Sách có câu: "Nhơn nhơn hữu cá linh-sơn tháp, bất tại linh-sơn chỉ tại tâm". Nghĩa là: "Người nào cũng có núi linh-sơn trong tâm, chẳng phải lên núi mà gọi là linh-sơn, linh-sơn chỉ tại nơi lòng chúng ta". Nếu lên núi hay là vào chùa mà không y luật Đạo, tâm-tánh không hiền lành, đạo-đức chẳng có, làm sao thành hay là siêu-thoát đặng, nên phải chịu khổ với đời cho âm-chất đầy-đủ, sau sẽ kiếm nơi danh sơn phước-địa mà tu bực đốn giáo pháp-môn, tối thượng nhứt thừa, vô-vi bí-pháp, như các đấng Tiên, Phật, Thánh, Hiền trước mới đặng: chớ đừng nghe Tiên Phật lên núi tu thành Đạo, mà nay chúng ta mới vào Đạo, chưa hiểu tâm-pháp là gì, công-quả không có mà bắt chước lên núi hay là chỗ tịnh ngồi luyện thì phải bị tà khí nhập khiếu trung gạt-gẫm về nẻo lợi danh mà trở lại thế nữa. Nên vào Đạo phải cho thông hiểu sơ-giai tu làm sao, trung-giai, chánh-giai tu thể nào; chớ đừng gọi mới vào trường giai lo đi thi cử-nhơn, tấn-sĩ. Vậy chúng ta đừng lấy tâm phàm ham muốn thái-quá thì sái luật Đạo, lại uổng công nhọc sức. Nếu ai không tin lời tôi luận đây, thì lấy ý riêng của mình làm thử coi, có nguy hiểm không? Vậy người mới vào Đạo chẳng nên kiếm chỗ thanh vắng sớm mà luyện Đạo là sái lý Đạo.

 

As for us, we like to be a Buddha, Immortal, Saint, Confucian Deity or like being enjoyed the blessing, of course we hardly save people, look after the world and live how to make the Heaven and Earth useful. From those, we are just promoted to high position. Consequently, we need to live middle of life then we stand the keen, miserable, troubled, worrisome, agonizing, harden some things. By these in the life, we ought cultivate, practice our hard mind. If we can bear, it means we can reach the holy position. We are like a wood which is cut, carved, squeezed, tattooed for a new and nice statue. We want to lead a religion but we cannot bear miserable or keen things on the earth, certainly, we are like a wood, which is not carved, cut. Thus, how can that wood become a reel statue. It is said in the book:” Phũ trát chi công dĩ thành kim thân”, it means: “hammer axe carve and squeeze then thing becomes a figure”. Ancient Buddhas also stood and spent eighty-one calamities then became a Buddha. If we believe in a religion but virtues and then how to become a Buddha? In book:” Nhược bất tích âm công, chưởng âm chất động khởi quần ma tác chướng duyên”, it means: “not do charity, not save virtue then devils revolt and prevent us, we hard go and achieve”. So we sit in meditation, we live among the life do charity work, do merit, exercise,…how to have religious behavior in order to reach meritoriously dignities of Buddha, Immortal, Saint, Confucian Deity. So there is a sentence in book:” Hổn tục hòa hoan nhơn bất thức, hành vân lưu thủy độ nguyên nhơn”, it means: “Nobody knows clearly we live miserly on the earth and we swim in stream, climb up the mountain in order to find dark human then help and save them”. Thus, the life is a school for us to do charity, virtue work. We do not need to find a mountain for our religious life. Book:” Nhơn nhơn hữu cá linh sơn tháp, bất tại linh sơn chỉ tại tâm”, it means: “everyone also has a holy mountain in our mind, it does not mean a visible mountain is called a holy mountain”. It is called the holy mountain or not because of our mind/heart. If we climb up the mountain or live in the pagoda but do not follow religious laws, do not keep our heart/mind good, do not do and without merit activity, so we think how can we be transcendent and be saved with salvation. For this reason, we ought be miserable with fully charitable work, later seek for mountain forest or good place to sit in meditation, practice the Buddha Dharma, visible Dharma as Buddha, Immortal, Saint, Confucian Deity. Do not heard Buddha practiced and got the outcome before, now we follow that way although we are new comers of religion, have not understood what the esoteric Dharma is, an have not got any charity work then we follow Buddha’ way, and stay at one place for refine meditation, of course we are broken into the body by miasma and are cheated about fame and wealth, then we come back the life. Correspondingly, come in a religion, we need to understand well the way how to do in the primary period and how to do in the middle, main period; do not learn for bachelor or doctor degree while we are in the primary period. Thus, we should not think, do and want with our philistine mind; that is contrary to religious law, we also waste our time, effort. If you do not believe in my discussion, you think about your private ideas and try doing then you can see the dangers. Finally, new comers should not seek early for quiet place to practice because it is contrary to Religious principle.

 

 

CHƯƠNG THỨ MƯỜI

CHAPTER TENTH

Chúng ta đứng làm con người đây thì lo điều nào là căn bổn?

We are human being, what main things do we must consider as elementary ?

Chúng ta làm người đứng trong Trời Đất nầy, cần nhứt phải lo cho có đạo-đức là căn-bổn. Bởi Đạo là máy sanh sanh hóa hóa cả thảy Trời Đất, Người vật. Trời Đất có Đạo mới cao minh lâu dài đặng, nên gọi là: "Thiên đắc dĩ thanh, Địa đắc nhứt dĩ ninh ". Người có Đạo thì khỏi sa đọa lẫn lộn vào trong trái đất, khuynh tán điêu tàn, lại đặng siêu thăng thoát hóa, gọi là: "Nhơn đắc đức thành Thánh". Sách rằng: "Hữu đạo tất hữu đức, hữu đức tất hữu thổ, hữu thổ tất hữu tài, hữu tài tất hữu dụng".

 

We are human being, living on earth. The main matter we need to carry out is the morality matter. Because Religion is a system/machine bearing the Heaven and Earth, livings being. Earth existing in Religion is permanent, immortal forever. So there is: “Thiên đắc dĩ thanh, địa đắc nhứt dĩ ninh” (means: Heaven and Earth are peaceful and secure) Human being living has a Religion, naturally he is not depraved, Deitytated but saved, it is called” Nhơn đắc đức thành Thánh”, means: man lives in morality becomes a Saint. It is said in book:” Hữu Đạo tất hữu đức, hữu đức tất hữu thổ, hữu thổ tất hữu tài, hữu tài tất hữu dụng”, means: “you have got Religion then have morality, have got morality then have soil, have got soil then have wealth, have got wealth to live”.

Nghĩa là: "Có đạo mới có đức, có đức mới có đất, có đất mới có của, có của mới có dùng". Nên đạo là cơ-quan chủ-tể của sự sanh hóa, còn không đạo thì phải điêu tàn tiêu diệt. Nếu người mà không biết cơ-quan Đạo thì phải xung khắc nhau, giành giựt giết lẫn nhau mà tiêu tị. Bất luận là đời nào, không có Đạo thì phải suy vi tồi tệ, chúng ta đã biết dư, đời vô Đạo thì phải dân tán quốc khuynh, đời có Đạo thì dân an quốc thới, người mà có Đạo cả thảy nhơn-loại đặng hưởng cộng-hòa. Hễ nhơn-loại đặng cộng-hòa thì chẳng hạnh-phúc nào hơn, nên sách cho rằng: "Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhơn hòa", nghĩa là: Thời trời chẳng bằng đất lợi, đất lợi chẳng bằng người hòa.

 

Therefore, Religion is a chief system of life, unreligious man ought to be Deitytated, annihilated. Humans do not know the religious system, naturally kill, compete each other then it does for failing into ruin. Regardless of which country or generation, world without religion ought to be weaken, bad. We know much: there are religions, people ought to be miserable, the nation ought to be degraded; there are religions, people are peaceful, nation is prosperous; people religiously live, human kind can enjoy the peaceful world. When we have got a peaceful and prosperous world, nothing is happier, book:” Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhơn hòa”, it means: “the holy fortune is not better than advantage land, the advantage land is not better than harmony people”.

Vậy Đạo là căn bổn cơ-quan của Tạo-hóa, nếu chúng ta lo cho nó có Đạo thì ta lo bồi đắp nguồn cội căn-bản lớn hơn hết đó. Như đời lấy cái thế lực (là sức người) và trí khôn ngoan ra mà không có Đạo thì thế lực trở lại hiếp đáp giết hại lẫn nhau, thành ra trường náo-nhiệt mà phải ra đời kiếp-sát loạn-ly, nên Đạo là căn-bản chính của chúng ta. Phải lo cho có Đạo là điều cần nhứt, nên cổ-nhơn có câu: "Đản quan Tam-giáo, duy Đạo độc tôn". Nghĩa là: "Xem coi trong Tam-giáo thì Đạo là trên hết".

Thus, Religion is the foundation of Creator system. If we believe in religion, we should look after that largest basic source. When world use power (people’s strength) and intelligence to live without religion, morality; of course those power, strength are come back and disturb, make people kill each other. The world becomes a boisterous Gas and then the life grows up mutinying. Therefore, Religion is a basic matter of us; worrying for a religious life is necessary, ancients have got a sentence:” Đản quan tam giáo, duy đạo độc tôn”, means: “ considering in three Religions, Religion is at the top”.

Chúng ta lo cho có Đạo là điều căn-bản vậy.

 

A religious life is a thing.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT

CHAPTER ELEVENTH

Vào Đạo mà thờ Thiên-Nhãn chủ ý về đâu?

What is primary intention of adoring the Holy Eye?

Vào Đạo mà thờ Thiên-Nhãn chủ ý về thờ Thần. Thần thuộc Hỏa, Hỏa là mặt nhựt thuộc Dương, Dương là thanh khí, thì thanh khí là Trời, nên chúng ta thờ một vừng ánh sáng thanh khí ấy là thờ Trời đó vậy. Bởi chữ thanh  một bên, chữ khí  một bên, là Thanh Thiên tức là Trời vậy. Thờ Thiên-Nhãn chẳng phải thờ Trời đó sao? Nếu giải thân người, con mắt chủ tâm, tâm là linh-quang chơn chánh, mà người biết gìn-giữ cái tâm, cũng nhờ kỉnh Trời. Nho gọi là: "Tồn tâm khả dĩ sự thiên". Nghĩa là: "Gìn-giữ bổn tâm đừng cho nhiễm loạn" gọi là thờ Trời. Đạo Gia-Tô chỉ nơi trái tim, cũng chủ nghĩa thờ Đức Chúa Trời nơi trái tim. Tục gọi là tâm tức Phật.

 

Coming in Caodai with adoring the Holy Eye means adoring Deity, Deity belonging to Fire, Fire is the Sun and belongs to Yang, Yang is lightly pure Gas, lightly pure Gas is Supreme Being, So adoring the light of lightly pure Gas is adoring the God/Creator. As a written word in Chinese characters “thanh”( Lightly Pure) and “khí” (Gas) are “Thanh Thiên”, it means the towering Supreme Being. Isn’t adoring the Holy Eye adoring the God? If we reason for human’s body, the eyes are the main of heart, heart is really holy light as human knows how to conserve the heart/mind because of adoring respectfully the Creator. The Confucianism said:” Tồn tâm khả dĩ sự thiên”, means:” conserve and keep the conscience be not in disorder”, this is adoring the God. The Catholicism reminds the heart, it means doctrine of adoring the God in the heart. It is said: heart/mind is Buddha.

Bởi Thiên-Nhãn là Thần-quang, chủ-tể nơi Tâm của mọi người nên chúng ta thờ Thiên-Nhãn là chủ nghĩa thờ Trời vậy.

As, the Holy Eye is holy light, the master is at human’ heart. Therefore, Adoring the Holy Eye is a doctrine of adoring the God.

Có câu Thượng-Đế dạy vẽ Thánh-Nhãn mà thờ như vầy: "Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã dã".

 

When the God taught for drawing Holy Eye to adore, he said:” Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên dã ngã dã” , it means:” Eye symbolizes heart, two lights are chief, The light is Spiritualness, Spiritualness is The God, The God is me.

Ấy Thiên-Nhãn là Thần, Thần thiêng-liêng của Tạo-hóa.

The Divine Eye is Spiritualness, Divine Spiritualness of Creator.

Khi trước, Đức Ngũ-Tổ hỏi Lục-Tổ Huệ-Năng: "Trời ở đâu?". Năng trả lời: "Trời ở nơi tâm ta". Thì biết rõ Thiên-Nhãn là bổn tâm chơn tánh, chủ trương xác thịt nầy, mà lâu nay chúng ta vùi lấp chẳng biết tu dưỡng lại, cho nên hôn mê tán loạn, đâu biết Trời mà thờ kỉnh.

 

Đức Ngũ Tổ formerly asked Lục Tổ Huệ Năng :” Where is the Sky/God?” he replied:” The God is at our heart” (mind). We know clearly The Divine Eye is the conscience, true personality, direct this physical body. We have long since bury it, sefl-re-improved, so we have been swoon, in disorder and not known the God to adore.

Nay đến buổi tuần-huờn, Trời mở Đại-Đạo, chúng ta mới biết Trời mà thờ kỉnh đó là thủ Chơn-linh, Ngươn-thần, căn-bản của ta vậy. Nên chúng ta thờ Thiên-Nhãn, chủ ý là kỉnh Trời, một vừng Thần-quang ánh sáng đó là chủ-tể sanh hóa các Chơn-linh của chúng ta vậy.

Circulation period, Creator opened Great Way, we just know and adore Him. He is owner of our souls, our spiritualness, our fundamental. Adoring the Divine Eye is our intention of respect for the Creator-Divine Light-birth and change Lord of our Souls.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI

CHAPTER TWELVE

Sao gọi là ba Trấn?

What is “Tam Trấn” (Three Governors) ?

Ba Trấn, nghĩa là cũng Tam-Giáo. Như khi Nhứt-kỳ, Nhị-kỳ các Đấng ấy giáng trần dạy Đạo, kêu là Tam-Giáo. Nay Trời lấy huyền-diệu lập Đạo, mà chấn hưng Tam-Giáo lại phải có ba vị, thay thế cho Đức Phật, Tiên, Thánh, nên kêu là Tam-Trấn. Trấn là trấn nhậm. Theo ý ngu tôi tưởng đó là Thượng-Đế chọn lựa công-quả chơn-thần thiêng-liêng của ba vị đương lúc ở thế. Như Thái-Bạch Kim-Tinh, công-bình minh chánh; Quan-Âm Bồ-Tát tiết hạnh trinh-liệt, Quan-Thánh Đế-Quân trung cang nghĩa khí, đặng phần trách-nhậm thế quyền cho đủ số Tam-Giáo. Lúc Tam-Kỳ Phổ-Độ nầy là kỳ dùng huyền-diệu thiêng-liêng mà lập Đạo nên phải dùng chơn-thần vô-vi theo kỳ hội thứ ba, mà thế quyền Tam-Giáo, nên lập ba Trấn. Thái-Bạch Kim-Tinh thường thủ Tiên-cơ chỉ rõ cảm ứng rộng truyền chơn đạo, hoằng khai chánh-giáo.

Masters mean three religions (three teachings) too. In the stage the first and second Universal Salvation, Buddha or Immortals descended on the earth to teach and said “three religions”. At the present, the God descended on the earth in order to open “Great Way” with mysteriousness for prospering three religions/teachings. Presence of three teachings with thrones replaces for Buddha, Immortal, Saint. Therefore, it is called Three Governors (Tam Trấn). “Trấn” is understood like a verb, means “keep”. I think the God chose merit of sacred spirits of three Gentlemen. Lý Thái kim Tinh (Ly-Tai-Pé) was discriminating and righteous, equitable; Yin Quan Bodhisattva had chastity/virtue and loyalism, Quan Thánh Đế Quân was loyal, noble. They are responsible for replacing authority for three religions. This Third Epoch of Salvation is era the God uses the mysterious and sacred method to form Caodaism with unseen spirit regarding to third association and to replace three religions, form three masters. Thái Bạch Kim Tinh often takes the marvel of Buddhism to show clearly the very largely faradic spreading of true doctrine, and of propagation of Dharma.

Quan-Âm Bồ-Tát chỉ rõ hạnh tiết trinh-liệt, đại chí từ-bi cứu độ tín-nữ.

Quan Âm Bồ Tát (Bodhisattva  Quan Yin) often shows deeply chastity/virtue and loyalism, mercifulness ambition, saving devout woman.

Quan-Thánh Đế-Quân chỉ rõ trung-cang nghĩa khí, gìn lòng đạo thứ, hằng đọc Xuân-Thu, dẫn độ thiện-nam.

 

Quan Thánh Đế Quân shows clearly the nobleness and loyalism, the keeping moral heart and. He reads Xuân Thu book (Autumn Spring book) and guides, assists, preserves cultivated males.

Ấy là ba Trấn.

 

That is issue of Tam Trấn (Three Governors).

 

Thượng-Đế chọn công-quả và có gương chánh kỷ, nên thế quyền cho ba vị Giáo-chủ: Phật, Thánh, Tiên, mà dẫn-độ cho chúng ta noi gương ấy, kêu là ba Trấn.

 

Our Creator chose people with charity work and merit, magnanimous example. They can be replaced the authority of three religious Heads: Buddhism, Taoism, Christianity (Buddha, Saint, Immortal) in order guide us for those examples. It is called “Three Governors”.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA

CHAPTER THIRTEENTH

Sao gọi Tam-Giáo?

Why is it called “Three Religions”?

 Đạo là nhứt khí sanh nhị nghi, là số tam của Đạo, kêu là tam dương khai thới, Thiên Địa định vị, mới có phân tam tài là: Thiên, Địa, Nhơn; cũng là số tam. Nên Trời có số tam là: Nhựt, Nguyệt, Tinh; Đất có số tam là: Thủy, Hoả, Phong; Người có số tam là: Tinh, Khí, Thần; thì Đạo truyền cho đời, cũng phải có số tam đó mà dẫn truyền thế đạo. Ba ngôi Giáo-Chủ là Phật, Thánh, Tiên, cũng một cội mà sanh ba, nên khai Thiên bất ly tam cực, thâu viên bất ly Tam-Giáo: nhứt vi tam, tam vi nhứt. Bởi lý ấy gọi Tam-Giáo.

 

The Religion (Way of Nature) is “nhứt khí sanh nhị nghi” (two Heaven and Earth are formed from the Extreme Gas). It is called number three of Way of Nature and called “ tam dương khai thới, Thiên Địa định vị” (three Yang parts are opened and prosperous, Heaven and Earth are located), divided “tam tài”: Heaven, Earth, Human (tam tài); this mentions number three, too. Thus, The Heaven has got number three: “Nhựt, Nguyệt, Tinh” (Sun, Moon, Star); Earth has got “Thuỷ, Hỏa Phong” (Water, Fire, Wind); Human has got “ Tinh, Khí, Thần” (according to CaoDai doctrine, human has got three bodies: first, second and third body. The first is a physical body represented for Sperm, when we pray in the ceremony, flowers are used to consecrate into the Creator; the second body is represented by tea ; the third body is represented by wine meant Spirit. Three kinds are consecrated in the ceremony. “ Tinh, Khí, Thần” are basic facture of human to reach Spiritual levels (Thánh Thai) with Internal Alchemy (luyện kim đơn) so that human can combined in One). Consequently, the religion is also propagated on the earth with that number three for transmitting the Way of life. Three head thrones are Buddha, Saint, Immortal (Buddhism, Nhoism/Confucianism, Daoism/Taoism), are from original point and become to three branches, “ Khai Thiên bất ly tam cực, thâu viên bất ly Tam Giáo: nhứt vi tam, tam vi nhứt”. Because of that reason, we have got “Tam giáo” (Three Religions).

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN

CHAPTER FOURTEENTH

Các vì Giáo-chủ là ai?

Who are Heads of religion?

 

Nhứt-kỳ

Thánh Giáo-chủ đời Bàn-Cổ là Văn-Tuyên  Đế-Quân.

Phật Giáo-chủ là Nhiên-Đăng Cổ-Phật.

Tiên Giáo-chủ là Thái-Thượng Đạo-Tổ.

Tiên Giáo-chủ là Lão-Tử.

In the First Universal Salvation,

 

The Head of Nhoism/Confucianism in Bàn Cổ generation was Văn Tuyên Đế Quân

The Head of Buddhism was Nhiên Đăng Cổ Phật (Nhiên Đăng Buddha)

The Head of Daoism/Taoism was Thái Thượng Đạo Tổ

The Head of Daoism/Taoism was Lão Tử (Lao-tsu)

Nhị-kỳ

Tiên Giáo-chủ là Lão-Tử.

Phật Giáo-chủ là Thích-Ca.

Thánh Giáo-chủ là Khổng Phu-Tử, và Gia- Tô Giáo-chủ.

In the Second Univesal Salvation

The Head of Daoism/Taoism was Lão Tử (Lao-tsu)

The Head of Buddhism was Thích Ca (Thích Ca Buddha/Sakyamuni)

The Head of Nhoism/Confucianism were Khổng Phu Tử (Confucius) and Giao Tô  Giáo Chủ (Christ

 

CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM

 

CHAPTER FIFTEENTH

Các vì Tiên, Phật, Thánh xuống trần hành đạo, lập giáo nơi nào?

 

 

Where did Buddhas, Saint and Immortals descend on the earth to practice and found religions?

Khai quang phổ độ

Lão-Tử lập Tiên-Đạo tại Trung-Huê, giáng sanh đời nhà Thương, vua Võ-Đinh năm Dậu ngày 15 tháng 2.

Thích-Ca lập Phật-Giáo tại Ấn-Độ, Tây-Thiên-Trước, giáng sanh đời Châu, vua Chiêu Vương năm thứ 24, tháng tư, ngày mùng tám.

Khổng-Phu-Tử lập Nho-giáo tại Trung-Huê, giáng sanh đời Châu, vua Linh-Vương, năm Kỷ-Dậu, ngày rằm, tháng chín. Còn Gia-Tô Giáo-chủ cũng mở Đạo bên Thái-Tây, đời nhà Châu.

 

 

Lão Tử (Lao-tsu) established the Taoism in China, was born in Thương generation with Võ Đinh King on 15 Feb. year of rooster.

Sakyamuni established the Buddhism in India, was born in Châu generation, Chiêu Vương king the year of 24th on Apr. 8th.

Confucius (551-479 before Christian era) established Confucianism in China, was born in Châu generation, Linh Vương king on 15th Sep. the year of the Cock. And the Christ also established in the West in Châu generation.

 

CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU

CHAPTER SIXTEENTH

Khai đạo tại sao, bế đạo tại sao?

 

Why there has been establishment of religions and why there has been the end of religions ?

Đạo vẫn có một phần dương, một phần âm, hiệp thành kiền khôn thế-giới, thì âm-dương chuyển vận tuần-huờn mà sanh sanh hóa hóa mới có đêm tối ngày sáng. Khi Đạo khai là phần âm cuối cùng vừa tận, thì đến phần dương phát khởi chuyển hóa. Ấy là thời-kỳ phổ khai nhơn-loại đặng từ thiện minh chánh, hung ác vạy tà điêu tàn tiêu tị: lúc ấy dương thạnh âm suy, nhơn vật tuần-huờn, đến kỳ thoát hóa, tu tâm dưỡng tánh, cộng hưởng thới bình. Tại nơi cuối cùng, hết lúc Đạo suy, đến lúc Đạo thạnh, do máy âm-dương chuyển vận, phần âm cuối cùng thì Đạo khai, còn Đạo bế là tại phần dương cuối cùng muốn dứt chuyển biến ra âm. Hết thạnh đến suy, nhơn vật thay đổi, đến kỳ Đạo bế; hung ác bạo ngược gian tham xảo trá giao cảm ác khí gây nên tội lỗi chìm đắm sa đọa, nhơn vật điêu tàn, phần dương tiêu tị, phần âm thạnh phát. Ấy là tại lúc âm thạnh dương suy, nên Đạo phải bế vậy.

Religion has got a Yang part and a Yin part. They combine each other to set up the universe. Yin Yang move in circulation for birth and change and so there is that night is dark, daytime is light. When religion was opened, it means the last part of Yin had finished and the Yang part has started to transform. That is called “salvation for mankind” to civilize mankind with discrimination and rightness; ferociousness and devilishness fall into the ruin. At that time, the Yang is prosperous, the Yin is decadent; that is the era of denudation for a new era on development, human nourishes spirit and personal character to enjoy peaceful world each other. It is the end of weaken religion, obviously the stage of prosperous religion comes with motion of Yin Yang system. Yin part ends naturally the religion is opened. And reason why we know the religion is closed, we see that it is because of the Yang part is going to end for changing into Yin. Prosperousness passes, weakness comes; living beings changes, the religion is closed; cruelness, artfulness, dishonor meet and sympathize each other with toxic gas. These cause sinful problem, sinking in vice, cause that human kind and animal are Deitytated, Yang part is shabby and Yin part is prosperous and developmental. That is because of Yin with prosperity and development and Yang with shabbiness, Religion is closed.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY

CHAPTER SEVENTEENTH

Tại về đâu mà chúng ta được biết Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ khai ra?

 

Why do we know the Great Way - Third Period - Universal Salvation opened?

 

Chúng ta cũng có chỗ biết chút ít như vầy: - Là vì chánh-giáo thất kỳ truyền đã lâu, đời chưa có Đạo nên người mới không giữ cang thường luân-lý bỏ phép công-bình, lo tranh cạnh hiếp đáp lẫn nhau, làm cho phong dời tục đổi, thì chúng ta nghĩ sau đây sẽ có một chơn Đạo nào chấn-hưng mà dạy thế sửa đời cho ra thuần-phong mỹ-tục, mới theo lẽ tuần-huờn. Tỉ như một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, mà chúng ta vẫn gặp lúc thu đông đã lâu rồi, thì sẽ có mùa xuân nữa, như chúng ta ở lúc ban đêm thì cũng sẽ có vận chuyển đến lúc ban ngày, lẽ nào ban đêm hoài mà không ban ngày? Hết tối thì sáng, không lẽ tối hoài.

We have known and understood: The main has been lost tradition for a long time. There was no religion so human kind did not keep Three Moral Bonds and Five Constant Virtues, moralities; human kind gave up justice, contrived to compete for victimizing each other. These made changes regarding to traditional custom, manners. Thus, now we thought next stage, there would be a true Religion to prosper, teach the truth and change the life into the life of custom and habits. That followed the regulation of circulation. We can say it is same to this example, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter; we have lived in the autumn for long time, there will be another spring; we sleep at night, of course the daytime is coming. The night does not last forever or the daytime did not either. The night finishes, daytime is coming.

Vậy nên Sám-Truyền có lưu ký rằng: "Mạt hậu, tam kỳ Thiên khai Huỳnh-đạo", nghĩa là: Sau đây sẽ có Trời mở Đại-Đạo nơi kỳ thứ ba, kêu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

We see the prophecy book was written:”mạt hậu, tam kỳ, Thiên Khai Huỳnh Đạo”, it means :” later, the Creator will open a Great Religion at the third period, called Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Great-Way Third-Period Universal-Salvation)”.

Và sử rằng: "Lục vạn dư niên, Thiên khai Huỳnh-đạo" nghĩa là, đủ sáu muôn năm lẻ, Trời sẽ mở Đại-Đạo lại cùng khắp năm châu, như khi trước vậy, và cũng nhờ có huyền-diệu cơ-bút thông công cùng Thiêng-liêng mà chúng ta đặng rõ biết Tam-Kỳ Phổ-Độ.

 

The history has got:” lục vạn dư niên Thiên khai Huỳnh-Đạo”, it means “ over sixty thousand years, The Heaven will open one Great Way everywhere as before. We knew this Religion, Great-Way Third-Period Universal-Salvation thanks to mysterious writing instrument for the spirit communication and thanks to the spiritual communication. From that we know this Great Way.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM

 

CHAPTER EIGHTEENTH

Lập Thiên-Bàn để thờ ai?

Who is the Heavenly Altar Established to Adore?

Lập Thiên-Bàn để thờ Đấng Chí-Tôn là Tạo-Hóa. Đấng ấy sanh hóa chúng ta, lại gầy dựng Kiền-Khôn Thế-Giới, sanh sản muôn vật, cho chúng ta hưởng nhờ, thì chúng ta để thờ kỉnh Đấng ấy. Còn kế dưới thì thờ Ngũ-Chi Đại-Đạo. Ngũ-Chi là: Phật-Đạo, Tiên-Đạo, Thánh-Đạo, Thần-Đạo, Nhơn-Đạo.

 

We set up the holy altar to adore Đức Chí Tôn (The Supreme Being), The Creator, he created us, created the universal world, created all living beings. We adore to worship Gentlemen, Him. Below, we worship “Ngũ Chi Đại Đạo” (Five Branches of Great Religion), “Ngũ Chi” is Buddhism, Taoism, Christianity, Greek, Confucianism.

 

 

CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN

CHAPTER NINETEENTH

Thờ ai trên hết?

Whom do we adore on the top?

Thờ ngôi Chí-Tôn, Đấng Tạo-Hóa, thì thờ kính Đấng ấy trên hết.

We adore Đức Chí Tôn throne (Supreme Being throne). He created living beings so we worship on the top.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI

CHAPTER 20TH

Tại sao trên hết?

Why is that throne on the top?

Tại chúng ta vào Đạo thì phải biết bổn nguyên nơi đâu gầy dựng Càn-Khôn Thế-Giới cho đến chúng ta, thì chúng ta phải biết gốc ngọn thủy chung. Cái ân lớn, mà trọng kính thờ phụng Đấng ấy là Trời trên hết.

 

We step into the Religion, we should understand the established reason of Universal World and our existing. Consequently, we should know the origin, root, that grace to adore respectfully and understand deeply that He is Creator, is on the top.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT

 

CHAPTER TWENTY FIRST

 

Khi cúng Đức Chí-Tôn, dâng Bông, Rượu, Trà chủ ý gì?

 

When observing ritual regard to the Supreme Being, we offer flowers, wine, tea. What is the main intention?

Khi làm lễ Đức Chí-Tôn mà dâng Bông, Rượu, Trà; ba vật ấy chủ ý rõ ba vật báu là Tinh, Khí, Thần trong thân-thể. Lấy lý Đạo tỏ dấu kỉnh bề ngoài mà cúng cho có thể dụng: Bông thể Tinh, Rượu thể Khí, Trà thể Thần. Vậy lấy ba món báu của người mà chỉ dấu kỉnh, vật có hình mà hiến lễ, vậy nên trong Kinh Ngọc-Hoàng Tâm-Ấn, gọi là tam phẩm thượng dược: Thần dữ Khí, Tinh là vật quí báu phẩm trên đó. Đạo thơ rằng: "Thiên hữu tam bửu: Nhựt, Nguyệt, Tinh; Địa hữu tam bửu: Thủy, Hỏa, Phong; Nhơn hữu tam bửu: Tinh, Khí, Thần". Nghĩa là Trời có ba vật báu là mặt Nhựt, mặt Nguyệt, và Tinh-tú; Đất có ba vật báu là nước, lửa, gió. Người có ba vật báu là Tinh, Khí, Thần. Nên chúng ta không có vật chi là quí nữa, chỉ có ba điều ấy quí báu, nên trạng ra vật có hình là: Bông, Rượu, Trà dùng dâng kính hiến Thượng-Đế. Đó là chủ ý kính tam-bửu vậy.

 

We offer flowers, wine, tea in observing ritual for Supreme Being. This shows clearly that three things represent three precious things: “Tinh, Khí, Thần” (“Tinh” means: we understand in temporary with the following meaning. “Tinh” belongs to physical body or physical world, belongs to material world; regard to human, it can be understood “sperm”. “Khí” means atmosphere, “Thần” means “Spirit”). These three precious things are in our body. It is based on the principal religion to express our outward respectability with the intention: Flower represents “Tinh”, Wine represents “Khí”, Tea represents “Thần”. Those three precious things of human kind are used to express our respectability with shape. In the Ngọc Hoàng Tâm Ấn prayer-book, it is “tam phẩm thượng dược” (mean: those three things are best remedies. Book has got:” Thiên hữu tam bửu: Nhựt, Nguyệt, Tinh”, means the Heaven Has got three precious things: Sun, Moon, Star; “Địa hữu tam bửu: Thủy, Hỏa, Phong” means: Earth has got: Water, Fire, Wind; “Nhơn hữu tam bửu: Tinh, Khí, Thần” means human kind has got three precious things. Thus, we have not any precious thing else but three precious things. In Caodaism, Flowers, Wine, Tea are used to represent three precious things to offer kindly the God. That is the main purpose of offering the God three precious things.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI

 

CHAPTER TWENTY SECOND

 

Tại sao chúng ta kêu Đức Ngọc-Hoàng Thượng-Đế bằng Thầy?

Why do we call the Supreme Being as Master?

Bởi Đức Thượng-Đế chính mình xuống lập Đạo, hạ mình xưng với chúng ta bằng Thầy, đặng dạy chúng ta và truyền bảo chúng ta rằng: "Phải kêu bằng Thầy", đặng dìu-dắt dạy-dỗ chúng ta. Ấy là xưng Thầy mà dạy trò cho hiệp đạo, lại cũng là một phương-pháp để làm gương cho chúng ta nữa. Đã đứng bực Chí-Tôn lại còn hạ mình xuống xưng Thầy với các con là tỏ ý cái hạnh khiêm-cung của Trời cho ta học lấy. Thế thì chúng ta đây là kẻ phàm-phu tục-tử còn phải hạ mình khiêm-cung với kẻ dưới ra làm sao mới hiệp đạo? Vậy chúng ta phải noi theo gương ấy mà dìu-dắt lẫn nhau mới có hạnh khiêm-cung là hạnh yêu dấu của Đấng Chí-Tôn. Bởi lý ấy nên chúng ta mới dám kêu Chí-Tôn bằng Thầy.

 

Because the Supreme Being came down our earth by Himself to open the Great way and condescended Himself to call us with “MASTER” to teach and tell us: “ call me MASTER” to leadership, teach us. God calls “MASTER” by Himself to teach students for religious meaning. With the other meaning, it is an example method for us. Our Heavenly Father is the Supreme Being but He condescended to cal “MASTER” Himself. It shows that our MASTER stated the modest behavior of the Creator so that we can learn. We are vulgar persons, boots. In that case, how do we condescend regard to our inferiors to suite religion? Thus, we need to follow that example then leadership each other. Do that then we would have the modest behavior, a precious of The Supreme Being-Đức Chí Tôn. We dare to call Đức Chí Tôn with the name “Master”.

 

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA

 

CHAPTER TWENTY THIRD

 

Cúng lạy chủ ý gì?

What is meaning of making ceremonial offerings and worshipping?

Cúng lạy là cảm cái ân-đức của Đấng Tạo-Hóa và các vì tiền giác. Bởi chúng ta không biết lấy chi báo đáp, nếu lấy lòng chúng hiệp chí thành cung kính nơi tâm thì không thấy rõ ảnh-hưởng hình trạng chi hết, vậy phải dùng cúng lạy mà tỏ dấu kính bề ngoài cho có hình-dạng khó nhọc cám tạ ân-đức ấy mới vừa lòng; nên dùng hết tinh-thần bề ngoài cúc cung tận tụy, đặng ra vẽ kính lễ hiến. Nên có câu: "Lễ Phật dã kỉnh Phật chi đức" nghĩa: lạy Phật là kính đức của Phật. Bởi vậy, buộc chúng ta phải cúng lạy là chủ ý nầy vậy.

 

Making offerings and worshipping is expressing our gratitude for favour of Creator and ancestors or forebears. Because we do not know take what to repay. If we are opened-hearted, respectful in our mind, it will not be seen any aspect influences clearly. For this reason, We should borrow making offerings and worshipping to express our aspect respect with hard appearance for thanking that favour. We should have  the outward spirit fully, bow down and be dedicated to show our respectful offerings. There is:” kowtowing Buddha is to respect the Buddha’s virtue. As a result, we are forced to make offerings and worship.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN

 

CHAPTER TWENTY FOURTH

 

Cách lạy thể nào?

Method of kowtowing?

Lạy chấp hai tay ấn Tý tả thuộc dương, hữu thuộc âm. Ấn Tý đó là chỉ: Thiên khai ư Tý, Trời mở nơi đầu hội Tý. Sách gọi: Vô danh Thiên-Địa chi thỉ, là khi trước chưa có Trời, Đất gọi là "Hư không nhứt khí". Còn tay mặt thuộc phía âm, ắp ngoài bàn tay trái, là âm dương bào ắp. Khí âm ở ngoài, khí dương ở trong, âm-dương lưỡng-hiệp kêu Kiền-Khôn Định Vị. Còn ngón cái tay mặt chỉ ngôi Dần bên tay trái, tay âm chỉ qua tay dương là dấu tỏ: "Nhơn sanh ư Dần". Dương trung hữu chơn âm, trong bàn tay dương, có ngón phía âm ẩn trong, nên người bẩm khí âm dương mà sanh, mới có hậu thiên hình chất.

 

When we kowtow, we “bắt ấn tý” ( the following action: the thumb tip of left hand will stretch and put at the leg of ring-finger of left hand, and then all the remaining fingers will grip. Our right hand embraces the left hand, particularly the thumb tip will put at   ) with two hands. That action shows: “Thiên khai ư tý” (means: The Creator opened in Tý year). The book had:” vô danh Thiên-Địa chi thỉ, hư không nhứt khí” (means: as before there were no Heaven, no Earth except for one Prana, it is mentioned in nihilism. The right hand belongs to Yin, embraces the left hand. This means Yin and Yang combine each other. Yin ‘s outside, Yang ‘s inside. Combining each other between Yin and Yang is called:” Universe Located”. The thumb of right hand is put at the leg of forefinger of left hand (Dần Year). We know the right hand is to the left hand or Yin is to Yang, this shows:” nhơn sanh ư dần” (it means: human kind is born in Dần year-Tiger year),( we can see all the years from our hand, often left hand: Tí year-Rat year showed at leg of ring-finger, Sửu year-Buffalo year showed at the leg of middle finger, Dần-year-Tiger year showed at the leg of forefinger, Mẹo year-Cat year showed at the second point of the forefinger, Thình year-Dragon year showed at the first point of the forefinger, Tị year-Snake year showed at the top of the forefinger, Ngọ year-Horse year showed at the top of the middle finger, Mùi year-Goat year showed at the top of the ring-finger, Thân year-Monkey year showed at the top of the little finger, Dậu year-Chicken year showed at the first point of the little finger, Tuất year-Dog year showed at the second point of the little finger, Hợi year-Pig year showed at the leg of the little year). All the actions showed us: the left hand in the right hand and the thumb of right hand in the left hand, thus we have:” Dương trung hữu chơn Âm”, means: in the Yang, there is Yang because in the Yang hand, there is the thumb of Yin hand. As this result, human kind is born thanking to Yang and Yin Gas. So there is visible/material world. In the First Universal Salvation, there was the First of “Long Hoa Hội” (First Dragon Association).

 

* Bởi Nhứt-kỳ Phổ-độ sơ Long-Huê Hội, Thái-Thượng lập Đạo dạy cách lạy hai bàn tay chấp nắm co lại, như cái bông búp.

 

*Đức Thái Thượng established one religion, taught the method of kowtowing: two hands grab each other and shrink like a bub.

* Qua Nhị-kỳ Phổ-độ nhị Long-Huê Hội, Thích-Ca lập Đạo dạy cách lạy hai bàn tay sè ra nhập sát lại một, như bông nở.

 

* The Second Association in the Second Universal Salvation, Sakyamuni Buddha established religion and taught the kowtowing method: two hands unfold, join closely together in one like a blossomed flower.

* Nay đến Tam-kỳ Long-Huê Hội, Đức Chí-Tôn lập Đạo dạy cách lạy chấp tay ấn Tý, kiết quả lại như trái cây có hột, kêu là kiết quả thâu viên, độ tận chúng sanh trở về cựu vị (ngôi cũ) là Hạ-ngươn thâu viên kiết quả, Tam-Kỳ Phổ-Độ, Tam-giáo qui nguyên phục nhứt.

 

Nowadays, in the Third Association, Đức Chí Tôn-The Supreme Being established and taught the way of kowtowing: two hands join together with “Ấn Tí” (the thumb of the left hand puts at the leg of the ring-finger) like a fruit, as a tree there is a seed. It is called “Kiết quả thâu viên”, to save/assist all living beings in going to the homeland. This is: Third-Period Universal Salvation, Three Religions combine in one.

Trước khi vào lạy đứng ngay thẳng rồi xá ba xá, chỉ tỏ dấu thành kỉnh, tam dương khai thới, Đạo lập lần thứ ba cho hiệp chơn-lý. Khi chấp tay đưa lên trán chỉ dấu kỉnh Thiên, xá xuống chí gối chỉ dấu kỉnh Địa, đem về để ngay ngực, chỉ dấu kỉnh Nhơn, cũng đều gom lại Tâm mà thành kỉnh Đức Chí-Tôn. Nên lạy cũng cho phù hợp theo ngươn hội mới nhằm Đạo, nên cách lạy phải như thế vậy.

 

Before kowtowing, we stand straight and then bow profoundly three times. This action shows the respect, shows opening the third time. We put our clasped hands up at the forehead, this shows respect for Heaven. Then we bow down our knee, this shows the respect for Earth. And then, we put hands at chest, this shows respect for Human. All actions are collected in the heart to respect Đức Chí Tôn-The Supreme Being. (When kowtowing and getting the signal with offering prayers: “Phật” “Pháp” “Tăng”; “Phật” is God, “Pháp” is Gas, “Tăng” is “Tinh” (Tinh belongs to material). “Thần” is Supreme Being, Gas is Earth, Tinh” is Human Being. For this result, they have got signal in Catholicism: for the sake of Father, Child,  Saints and Gods. These signs in Catholic are symbolized three Thrones, too). Thus, offering and kowtowing must be carried out.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM

 

CHAPTER TWENTY FIFTH

 

Cúng lạy nhiều có phước khỏi tội chăng?

 

Do we have blessing and avoid offence if we kowtow much?

Trả lời: "Chẳng phải cúng lạy nhiều mà có phước khỏi tội đặng". Có phước khỏi tội là tại lòng người biết tu hành ngay thẳng hiền lành nhơn đức, thương người mến vật, bỏ các điều dữ y theo luật Đạo, làm những điều lợi ích chung Trời Đất cùng người vật, thì là phương có phước khỏi tội đặng; chớ chẳng phải cúng lạy nhiều mà có phước khỏi tội đặng!

 

Answer: “ no, we don’t, we don’t have blessing and avoid offence if we kowtow much”. We have got blessing or avoid our offence because of our heart; Because we have a religious life; we are honest, humane; we love human, human beings, give up wickedness and follow religion law, carry out the suitable and useful action for Heaven and Earth and human beings. This way is to help us avoid the offence and have blessing.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU

 

CHAPTER TWENTY SIXTH

 

Có nên bỏ việc cúng lạy chăng?

 

Do we should give up kowtowing?

 

Chẳng nên bỏ, vì Trời, Phật, Tiên, Thánh, Thần và tiên-linh cũng là căn nguyên nguồn cội trong một điểm chuyển biến sanh hóa đến chúng ta. Nay chúng ta đặng hình chất nầy cũng do gốc đó mà ra. Các Đấng ấy lại để những gương lành tốt cho đời, và lưu kinh truyền điển dạy đời đặng thuần-phong mỹ-tục, biết điều lành mà làm, điều dữ mà tránh, được siêu thăng thoát hóa, thì chúng ta đáng ngưỡng vọng ân ấy, nên không biết lấy chi tỏ lòng thù tạ báo đáp, dùng việc cúng lạy bề ngoài cho có dấu kỉnh mà xưng tụng nhắc nhở công-đức ấy. Đến khi làm lễ đối kỉnh các Đấng ấy thì phải lấy hết lòng, hạ thân đảo bái, cúc cung tận tụy, cho ra lễ thành kính tỏ dấu bề ngoài, nên không bỏ sự cúng lạy đặng.

 

We should not give up because The God, Buddha, Immortal, Saint, Deity and Immortal spirits are also from the source origin One. This source origin changed and metamorphosed. Today, we have got this physical body also because of that source origin. Those Persons have given good examples to the life.  These examples are handed down in classic in teaching us to have habits and customs, to know doing good and preventing the bad so that we are saved. That means we remember and respect fully those favors but there is nothing in order to show our repaying, therefore we do appearance kowtowing with respectfulness to praise, repeat that favour. In ceremony worship for Persons, we should respect wholeheartedly with good appearance. It is the reason why not we should not give up kowtowing.

 

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY

CHAPTER TWENTY SEVENTH

 

Phật có phải lớn hơn Trời chăng?

 

Is Buddha greater than the Creator (Supreme Being, God, Heaven)?

 

Trả lời: Chẳng phải lớn hơn, Trời là Chúa cả Kiền-Khôn hóa dục quần sanh, nên bài tặng: "Đại-La Thiên-Đế ... Nải nhựt nguyệt tinh thần chi quân, vi Thánh, Thần, Tiên, Phật, chi chủ" nghĩa là: Trời làm chủ mặt nhựt, mặt nguyệt, sao, Chúa cả của các Đấng Tiên, Phật, Thánh, Thần. Bởi vậy, chư Tiên có giáng bút cho mấy lời như vầy:

 

Answers:” No, it isn’t”. The God/Creator is the Supreme of Universe, who changed and reared All living beings. Thus in bible: “Đại La Thiên Đế...Nãi nhựt nguyệt tinh thần chi quân, vi Thánh, Thần, Tiên Phật, chi chủ” means:” The Creator owns the sun, moon, stars, Creator of Buddha, Immortal, Saint, Deity and Immortal spirits. Therefore, Immortal gave us:

 

Đạo-đức nhà ngươi khá gắng giồi,
Nên hư tại máy cướp cơ Trời.
Trời sanh người, người sanh Tiên, Phật,
Phải nhớ Càn-Khôn chớ khá lơi.

 

“Remember to try to grind at morality,

Failing or succession is because of understanding Heaven mechanism.

God bears human, human becomes Buddha, Immortal,

Must remember Universe, do not forget.”

 

Bởi Trời sanh người, người biết giác ngộ thức tỉnh tu hành, mới thành Tiên, Phật đặng, nên chữ Phật phải có chữ Nhơn người, một bên chữ Phất mới là Phật. Có làm người trước rồi, sau tu mới làm Phật, nên không phải Phật mà lớn hơn Trời đặng. Nhứt nhứt Đạo nào cũng Đấng Tạo-Hóa gầy dựng ra cả nên Phật chẳng phải lớn hơn.

 

Because Heaven produces Human, Human awakens, be enlightened in leading a religion then becomes Immortal or Buddha. So the word “Buddha” written in Chinese must have got one word “nhân” (means “human”) next the word : . Combining between these two words become the word “Phật” “Buddha” . First, being human is to have a religious life then human can become Buddha. Thus, Buddha is not greater than Heaven. One and all, each religion is also created by the God/Heaven. Therefore, Buddha is not greater than the Creator.

 

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM

CHAPTER TWENTY EIGHTTH

Lập nghi Thiên-Bàn để các phẩm vật cúng đó chủ ý gì?

 

We create heavenly altar with offering articles, what does it mean ?

 

Các phẩm vật để trên Thiên-Bàn mà cúng đó là chủ ý lấy lý đạo Tiên-Thiên thể ra cho có hình trạng vật chất Hậu-Thiên mà sùng bái.

All the offering articles (fetishes)2 on the Heavenly altar means: the principle of Innate Religion is showed with material aspect of post-world. So we can adore respectfully.

* Phẩm vật nơi Thiên-Bàn thường có một ngọn đèn chong ở giữa, đó là Thái-Cực đăng, nhứt điểm huệ đăng bất diệt, thể trên Trời là mặt Nhựt, thể dưới đất là Lửa, thể nơi người là Tánh, thể nơi Đạo là Huyền-Quang nhứt khiếu; chỉ nơi Trời ở giữa gọi sao Thiên-Xu (Bắc-Đẩu), chỉ nơi đất ở giữa gọi là Tu-Di-Sơn, chỉ nơi người ở giữa gọi Linh-Quang nhứt điểm.

 

Offering articles on the Heavenly altar have got: a kerosene lamp (oil/ paraffin lamp) in among. That lamp is call “Thái Cực Đăng” “ Extreme Lamp”- is One point-One Intelligent/Spiritual Light which is eternal. On the heaven, there is the Sun. On the earth, there is Fire. It shows human’s Nature/ Humanity. In religion, it shows Mysterious Light. It shows one star in the middle in the sky, called Thiên Xu star (Bắc Đẩu star or Pole Star), shows one Tu Di mountain in the middle on the earth, shows one Soul of Human in the middle.

* Bên tả để một chén nước trắng gọi là Thái-Cang (Tả Thanh-Long). Bên hữu một chén nước có trà gọi là Thái-Nhu (Hữu Bạch-Hổ). Trong chén nước có tám phân, bên âm có trà, bên dương nước trắng: Âm-dương hiệp lại thành Đạo. Đạo gọi là: "Nhị bát hiệp thành nhứt cân chi số dã" (nghĩa là hai cái tám phân hiệp làm một cân 16 lượng). Chỉ đối trên Trời là âm-dương, chỉ nơi Đất là cang-nhu, nơi người tánh-mạng.

 

On the left, put a cup of water called “Thái Cang”  “Flexible”(Tả Thanh Long). On the right, put a cup of tea called “Thái Nhu” “Firm” (Hữu Bạch Hổ). The cup is poured with eight portions (be considered one cup is ten portions), on the Yin position (on the right), there is tea and water on the Yang position (on the left). Combining between Yin and Yang becomes Religion. In Religion, it is called “nhị bát hiệp thành nhứt cân chi số dã”, means: double of two Yin and Yang is 19 portions). In the sky, it shows the correspondence of Yin and Yang, shows the correspondence of “Flexible – Firm” on the earth and shows human’s body.

* Khi cúng Bông, Rượu, Trà ba vật ấy thể nơi Trời là: Nhựt, Nguyệt, Tinh; nơi Đất là: Thủy, Hỏa, Phong; nơi người là: Tinh, Khí, Thần. Còn lư hương thuộc thổ, tại nơi người là tạng tì, đốt hương cắm năm đó thể nơi Trời thuộc ngũ khí, thể nơi Đất thuộc ngũ hành, nơi người thuộc ngũ tạng. Mùi thơm chủ về khí nhẹ nhàng, khử trược lưu thanh, khinh phù xung thấu Cửu-Trùng-Thiên, đặng tỏ lòng thành kỉnh của chúng ta chủ ý vậy.

 

Offerings articles: Flower, Wine, Tea. Three things represent Sun, Moon, Star of the Sky, represent Water, Fire, Wind of the Earth, represent Sperm, Gas, Spirit of Human. And one thurible belongs to Land, in human it is spleen. When thurifying with five incense sticks, Five represents five Gases of the Sky, represents “ngũ hành” “five elements” (land, water, fire, wind, Gas) of the Earth, and represents human’s viscera (five: heart, liver, stomach, lungs, kidneys) ( (1) means five kinds of real perfume). Perfume tells light Gas to dispose unclean things and keep clean things. This shows our intention: the perfume flies through “Cửu Trùng Thiên” “Nine Sky Zones” so that we intend to have our respectfulness.

 

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN

 

CHAPTER TWENTY NINETH

 

Vào Đạo phải minh-thệ chủ ý gì?

 

What is the significance of being obliging to take an oath when we follow the religion ?

Minh thệ chủ ý để cho người vào Đạo buộc phải thệ đặng thủ-tín, nhớ lời nguyện trước Thiên-Bàn: Trời, Phật, Tiên, Thánh, Thần và có mặt Đạo-hữu chứng lời thệ nguyện của người vào Đạo đặng người ấy lấy hết một lòng dạ giữ thờ chánh Đạo mà thôi, sau chẳng dám làm điều gì sái lời nguyện với bề trên, nên buộc phải giữ lời nguyện với Trời, Phật, Thánh, Thần mới chứng chiếu, đặng chúng ta răn lòng sửa chí hằng ngày phải nhớ lời nguyện mà kềm thúc cái tâm phàm tánh tục, của người giữ Đạo cho cuối cùng.

Taking an oath when following the religion with the following intention: follower is forced to take an oath to keep his/her promise as oath in front of the Heavenly altar: Heaven, Buddha, Immortal, Saint, Deity and one disciple who witnesses his/her oath so that follower worships the true religion wholeheartedly merely, afterwards not dare to fail to keep her/his oath over Heaven and Earth. This forces the follower to keep his/her oath over God, Buddha, Saint, Deity. And They see his/her oath in order that we admonish heart, cultivate resolution and remember our oath to retrain our earthly and rule heart as far as the life.

Nên Phật, dĩ nguyện vi bằng, vô nguyện bất năng thành chánh quả. Nên chủ ý thệ nguyện là vậy đó.

 

Thus, Buddha  depends on “ dĩ nguyện vi bằng, vô nguyện bất năng thành chánh quả” (means: Buddha depends on an oath for envidence, no oath , not being dedicated to set the mind to get Success (Future Bliss/ devout life)). That is meaning of an oath.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI

 

CHAPTER 30TH

 

Còn câu niệm Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là chủ ý gì?

 

What is the significance of “Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” prayer verse ?

Chủ ý về mỗi khi lập Đạo phải lấy Thánh-danh khác mà khai Đạo cho có danh-hiệu.

With intention: whenever Religion is opened, the different Sacred Name is used in new religion with new Name.

Nhưng trong Thánh-hiệu lại có lý Đạo. Như niệm hai chữ Nam-Mô, là tâm không tưởng chi cả, để không cho thanh-bạch đặng niệm Thánh-hiệu Đức Chí-Tôn.

 

But Sacred Name has got religious meaning. As praying “Nam Mô”, it means the mind thinks nothing, keep empty, quiet, upright and pure to pray “Đức Chí Tôn” (The Supreme Being).

Còn chữ "Cao-Đài" trong Đạo-thơ rằng: Thượng-Đế viết Cao-Đài, viết Linh-Đài, hai chữ Cao-Đài chỉ phần Nho-Giáo. Tiên-Ông chỉ về Tiên-Giáo. Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát chỉ về Phật-Giáo. Vậy nên kêu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-Giáo qui-nguyên.

 

“Cao-Đài” (High-Palace) in Religious Poem: “Thượng-Đế viết Cao-Đài, viết Linh-Đài”, “Cao-Đài” shows Confucianism. “Tiên-Ông” shows Taoism. “Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát” shows Buddhism. As this result, we have got “ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-Giáo qui nguyên” ( it means three Religion combine in one).

Nên mỗi kỳ Thượng-Đế lập Đạo hay là Tiên, Phật cũng đều mượn Thánh-danh khác, như Trời khai Đạo khi trước.

Ever stage Creator forms or Buddha, Immortal do, the different Sacred Name is used. Example, God formed a Religion formerly with Holy Names:

 

Hoặc xưng:

Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn.

 

“Diêu-Trì Kim-Mẫu vô vực Thiên-Tôn”

 

"

Hồng-Quân Lão-Tổ Thánh-Mẫu Từ-Tôn.

"

“Hồng-Quân Lão-Tổ Thánh-Mẫu Từ Tôn”

 

"

Thiên-Địa Lão-gia.

"

“Thiên-Địa Lão-Gia”

 

"

Huyền-Khung Cao-Thượng-Đế.

"

“Huyền Khung Cao-Thượng-Đế

 

"

Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn.

"

Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn”

Nên lập Đạo mỗi kỳ Thánh-danh đều khác, cho phù-hiệp ngươn hội của Đạo. Câu niệm chủ ý là vậy.

Therefore, whenever there is different Sacred Name to suit for Ceremony Era of Religion. Prayer sentence has got that intention.

 

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

 

CHAPTER THIRTY ONE

Mỗi người vào Đạo phải thuộc kinh và đọc cho ăn nhịp nhau một cách, chủ ý gì?

When following a religion, disciples must know by heart and pray in harmony. What is meaning ?

Chủ ý Đạo gốc có một mà ra. Nên chúng ta học Đạo phải thuộc kinh nơi tâm, đặng rõ lời yếu-lý bí-pháp của Đạo, cho biết mà thiệt hành phận sự, và đọc cho ăn nhịp hiệp nhau làm một, ấy là chỉ rõ Đạo có một gốc mà ra, nên kêu là "Nhứt sanh vạn-vật, Đạo sanh nhứt". Song khi đọc kinh dùng lòng thành-tín, tinh-thần của nhiều người, đồng hiệp chung liên-kết lại, gom về một mà cầu-nguyện, khẩn đảo mới là qui nhứt hiệp Đạo, bởi lý ấy mỗi người thuộc kinh và đọc cho ăn nhịp nhau mới nhằm lý Đạo.

 

 

 

 

 

 

It means Religions are coming from one origin. We follow religion and have to know by heart to understand secret meaning, Dharma of religion then do our mission. Praying in harmony shows clearly Religion has got one origin. it is said “ Nhứt sanh vạn vật, đạo sanh nhứt” (means: ONE changes (bear) into all living being, Religion bears that ONE. However, when praying bible with respectful mind, spirit of many followers which are combined, united, gathered each other to make offerings; we should show the combining to become in ONE. With this meaning, disciples have to know by heart and pray in harmony in order to represent the Dharma of Religion.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI

 

CHAPTER THIRTY SECOND

 

Vào Đạo phải giữ trai giới - Trai là gì, giới là gì?

Following religion, keep fasting, what is fast ?

Trai  nghĩa chay lạt, đồ trong sạch nhẹ-nhàng tinh-khiết. Giới  là điều cấm răn của Đạo. Trai là chay, nếu ăn chay thì tâm tánh phải hiền lành lánh điều tội lỗi, giảm tánh hung-hăng, đổi lần họa ra phước, bỏ dữ về lành

 

Word “Trai Giới”, ”, trai” means fasting. It means we eat pure, light foods. “Giới” means forbiddance and warning regulations of religion. We fast, we should have good-natured heart, should prevent bad things, guilty things, should reduce aggressive nature, must change misfortune into fortune gradually, must stop cruelty to go into decentness

1- là chẳng giết hại loại bò bay máy cựa, 

 1 - one is: no killing.

2- tránh nợ oan báo, linh-hồn đặng trong sạch nhẹ-nhàng. 

2/ two is: preventing karma to have upright and pure soul.

3- lòng nhơn biết thương người mến vật.

3/ three is: taking human nature, loving human and animal. That is keeping fasting.

Đó là giữ trai-giới. Nên có câu rằng: "Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử". Nghĩa là: "Phật thương loài chúng sanh như mẹ thương con vậy". Và có câu rằng "Nhứt tử trì trai thiên Phật hỉ" nghĩa là: "Một người ăn chay đặng thì ngàn muôn Phật thảy đều vui lòng mừng đó".

We have got: “ Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử”, it means: Buddha loves human being (all living being) as mother loves her children. And there is another sentence: “ Nhứt tử trì trai thiên Phật hỉ”, it means: One person can fast, thousand of Buddhas are happy.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA

CHAPTER THIRTY THIRD

 

Ngũ-giới là gì?

What is “five precepts” ? (ngũ giới)

Ngũ  là năm, Giới  là răn, năm điều cấm răn.

“Ngũ” is five, “giới” is forbiddance, mean five precepts.

Đạo Phật ngũ-giới 

 

Buddhism, five precepts are:

 

Thứ nhứt: bất sát sanh, cấm không giết hại loài sanh linh vật sống;

First: no killing: forbid killing creatures/ living beings

Thứ nhì: bất du đạo, cấm gian tham trộm cướp của người.

Second: no stealing: forbid to steal or rob property of other one

Thứ ba: bất tà dâm, cấm không phong tình huê nguyệt.

Third: no being sensual: forbid being erotic and romantic

Thứ tư: bất tửu nhục, cấm thịt rượu say sưa.

Fourth: no wine: forbid being drunk with meat and wine.

Thứ năm: bất vọng ngữ, cấm không nói dối trá sai lời.

Fifth: no telling a lie: forbid being delusive/ deceptive, false word.

Đạo Nho ngũ-thường

Confucianism with five Constant Virtues:

Nhơn: "Bất sát bất hại, thể háo sanh chi đại-đức", là không giết hại muôn vật, lấy lòng nhơn phóng xá để chúng nó đặng phần sống, sanh hóa như chúng ta. Vậy mới có lòng bác-ái thương người mến vật.

“Nhơn” (Human nature) : “bất sát hại, thể háo sanh, chi đạt đức”. it means: No killing all living being, keeping humane to make living being free so that they live and bear as we do. Doing so, we have got charity, love human and love living being too.

Nghĩa: "Nhứt thảo nhứt mộc, các hữu kỳ chủ bất vấn khẩn ngật, ám thủ phi nghĩa" nghĩa là: Cả thảy mọi vật đều có chủ, chẳng hỏi mà lấy và sanh lòng gian giảo tham muốn của người là điều thất nghĩa

“Nghĩa” (uprightness) : “nhứt thảo nhứt mộc, các hữu kỳ chủ bất vấn khẩn ngật, ám phủ phi nghĩa”, means: All things have got a master, do not ask to take and have a lustful, crafty heart for their property. This is uprightness things.

Lễ là: Bớt lòng dục nuôi mạng, cấm tà dâm khỏi hao tổn ngươn tinh, sát hại chất sanh, làm cho mất lễ.

“Lễ” (uprightness) is : reducing lustful desire, forbidding obscene actions to loss sperm and then kill lively substance to loss uprightness.

Trí là: Tồn tâm dưỡng tánh, không dùng rượu thịt mùi ngon vật lạ, mê tâm loạn tánh, hoại hư tạng phủ, đổi mất tánh xưa, biến ra ngây dại, mà thất trí.

“Trí” (intelligence) is : keeping mind pure and right and nourishing nature, no eating meat, no drinking wine and delicious smell, strange food then it makes us nature delicious, makes viscera damaged, makes our    old nature lost, makes us become foolish.

Tín là: Chỉ ư tín, thủy chung như nhứt, không sai lời đổi chí giữ điều chắc thật, cho khỏi thất tín.

“Tín” (faithfulness) is : being faithful in one, no breaking our promise, changing our will, keeping promise deeply to prevent our faithfulness.

Ngũ-giới, Ngũ-thường cũng một lý.

Five Precepts and five Constant Virtues are same.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN

 

CHAPTER THIRTY FOUR

 

Giữ tam-qui là nghĩa gì?

 

What does keeping “Three Commitments” mean ?

Tam nghĩa là ba. Còn chữ Qui  bạch  một bên, chữ phản  một bên. Phản bạch, nghĩa là phải trau-giồi sửa tánh trở lại cho đặng thanh bạch gọi là qui, nên kêu Tam qui, là ba điều cho thanh bạch tinh-khiết trở lại tánh chơn như Phật tánh.

“Tam-qui” is Three Convergences”. “Tam” is “Three”. “Qui” means “Return or convergence”, is written in Chinese “ including and . So we have got “Phản Bạch, it means: should cultivate, change nature into pureness and uprightness. It is called “Tam-qui” (Three Convergences) and means that we make three things pure and upright, make our nature become Nature like Buddhist Nature. 

Ba điều là điều gì?

 

What are three things ?

1- là cho y Phật, 2- là cho y Pháp, 3- là cho y Tăng. Y là làm cho giống in khuôn không sai, gọi là Y . Y Phật là tu tâm sửa tánh, tịnh dưỡng nguơn-thần, y lại như thuở mới sanh (nhơn chi sơ, tánh bổn thiện) gọi là y Phật. Y Pháp là tu điều dưỡng ngươn-khí (hơi thở) không cho hao tán, phục lại Tiên-thiên, không hô-hấp là chơn-khí như thuở mới sanh, gọi là y Pháp. Y Tăng là tu bổ nguơn-tinh chẳng cho hao tán khuy tổn y lại như thuở nhỏ, tinh ba đầy-đủ chưa khuyết điểm vậy là y Tăng. Nên tam-qui chủ-nghĩa tu luyện Thần-Khí-Tinh, ba điều cho y nguyên lại thanh-bạch tinh-khiết, gọi là qui-y.

 

Three things are Buddha, Dharma, Bonze. 1. Same to Buddha, 2. same to Dharma, 3. same to Bonze (Buddhist monk). “Same” means doing exactly the same,           as a pattern, not false, is written in Chinese . Same to Buddha means: cultivate and change our nature, nourish our Spirit to become similar to time of new birth, “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện” (it means a newly born human has got good nature), this is called “ retuning Buddha”. “Same to Dharma” means: nourishing our Gas (our respiration), not let be dissipated, recover as Innate Gas. The pure and light Gas is since the time we have just been born, this is called “same to Dharma”. “Same to Bonze” (Buddhist monk) is that: nourish Sperm, not let be dissipated, keep since the time we have just been born, essence is full, not missing, so it is called “Same to Bonze”. For this result, “Three Convergences” with the intention: to practice Spirit-Sperm, Gas not to be missing but full and pure and light. That is called “ Convergence”.

CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM

 

CHAPTER THIRTY FIFTH

 

Tập cơ chấp-bút, quan-hệ của việc cơ-bút thế nào?

Practicing “automatic writing séance” and what is relationship between us and it ?

Quan-hệ việc cơ-bút tối trọng. Vì cơ-bút cốt để dùng thông-công với Thiêng-liêng không hình dạng, mà chúng ta là người có hình chất phàm-phu nhục-nhãn, đâu thấy biết rõ đặng lẽ nào tà chánh, phải hay là quấy, vì những điều có hình dạng hiển nhiên đây mà chúng ta phân biệt chơn giả còn chưa thiệt đặng; huống chi không hình-dạng ánh bóng, tuy lấy lời chánh tà có lý hay là không có lý, mà biện luận đó thôi. Có khi Tiên Phật giáng dạy chúng ta điều chánh-đáng có ích, mà chúng ta không muốn làm theo lời ấy. Có khi tà quái lấy sự thông-minh của chúng nó bày điều có lý hay hơn chúng ta, và phù hạp ý chúng ta thì chúng ta lại nghe lời chúng nó cám dỗ, sai khiến, bị mưu lớp hao tài tốn của, lại thêm nhọc sức. Chúng nó làm nhiều điều huyền-diệu cho mà tin, và có lý tín-ngưỡng mà lại làm tôi tớ nó. Có khi thần tư-tưởng của người phò cơ, hoặc của người hộ-đàn, cũng có thể tiếp thêm điễn mà ra bày điều cho chúng ta làm mất ngày giờ mà không biết đặng. Vì điều sai khiến chúng ta đặng là chơn-thần của chúng nó mạnh hơn, hoặc cái chơn-thần nó ra đặng khỏi xác, nó thông linh, biết điều vị lai quá khứ, nên nó rõ cao xa, lại do theo ý muốn của chúng ta mà nó lập theo, ắt phải lầm hại, chừng biết ăn năn thì đã muộn.

“Auto writing séance” means human being use instrument means for the spirit communication. It is very important because it is used with main purpose for spiritual communication between human and invisible and non-shaped Spirits. But we have got the physical and earthly body, our fleshy eyes-capable of seeing only tangible things, can not see which is heresy, true or false because we can discriminate the truth and falsity of things with clear and visible shapes, how can we do things without shape or figure although sayings are true or false. Sometimes, Buddha, Immortal descend  and preach helpful and true things but we do not want to follow and do. Sometimes, evil spirits with their intelligence show reasonable or better things (better than human) and can be suitable for us, we follow and believe in their temptation. We will be commanded with their ruses and we waste our money, properties, then get tired too. They carry out many mysterious reasonable actions so we believe in then we become their subordinates. Sometimes, spirit of assistant or guard in the spiritual communication can be received more miasma to waste our time but we can not know. Because of their commandingness, their second body becomes stronger or that second body can go out of the physical body then  becomes spiritual to know past and future facts. Especially, they know deeply and clearly, and it is up to our wishes to carry out. We are surely wrong and dangerous, when we understand, so late.

Còn người phò cơ chấp-bút cũng bị cái thần điễn nó nhập vào choán cái chơn-thần của đồng-tử, thì chơn-thần của người phò cơ chấp-bút, càng ngày càng suy giảm thối vị lần lần. Có khi nó choán hết chơn-thần, còn lại thức-thần phải điên cuồng lảng-trí là khác nữa. Bởi có người tập cơ chấp-bút mà điên cuồng là vậy, nên cơ-bút là quan-hệ tối trọng chẳng nên dùng thường.

 

Humans of writing instrument for spiritual communication are broken into the body by miasma and this miasma takes a place of human’s spirit (second body lace). Human’s second body becomes weaker and weaker, more and more declining. Maybe, they take all the spiritualness, there is the mind left, he/she has to be rabid, absent-minded. Thus, there are absent-minded and rabid people because of practicing writing instrument for spiritual communication. So this is extremely important,  should not use often.

CHUNG

 

GENERAL