HC.jpg


INDEX

1.     The Holy See.

2.       Explaining the Maitreya-Buddha  Mounting on the tiger.

3.       Explaining the eight pattern in front of the shield of the Holy See.

4.       Explaining the front of the Holy See.

5.       Explaining Three Saints signing the peace treaty in front of the Holy See.

6.       Explaining the word “Gas”.

7.       Explaining the Seven-Head Snake under the Đức Hộ Pháp throne.

8.       Explaining the Unicorn one the globe.

9.       Explaining the Hevenly Globe.

10.    Explaining 28 dragon pillars and the color dragon.

11.    Explaining the Holy Eye and lotus surrounding the Holy See.

12.    Explaining the edging pattern in the middle.

13.    Explaining the left edging pattern with Eight Immortials.

14.    Explaining the right edging pattern with the Temple.

15.    Explaining the Yellow Lion at four doors of the Holy See.

16.    Explaining three Buddhas on the ridge of the Octogonal Divine Palace.

17.    Explaining two preaching palaces.

18.    Explaining the Founder of Buddhism in front of the Holy See.

19.    Explaining the oiriflamme pillar and the oriflamme.

20.    Explaining the Good Genius and Bad Genius.

21.    Explaining the justice balance.

22.    Explaining the HOLY MOTHER DIÊU TRÌ and Nine Buddha  at Gratitude Temple.

 

GIẢI THÍCH NỘI TÂM VÀ NGOẠI TÂM ĐỀN THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH

EXPLAINING THE INNER AND EXTERNAL MEANING OF THE TAY NINH HOLY SEE OF CAODAI

ĐỀN THÁNH GỒM CÓ 3 ĐÀI

THE HOLY SEE HAS THREE PALACES

 1. Bát Quái Đài (tượng trưng linh hồn).

 

 1. Cữu Trùng Đài ( tượng trưng hình thể).
 2. Hiệp Thiên Đài (tượng trưng chơn thần).
 • Trời thì có Nhựt, Nguyệt, Tinh.
 • Đất thì có Thủy, Hoả, Phong.
 • Người thì có Tinh Khí Thần.

 

 • Đạo thì có Tam Giáo: Phật, Thánh, Tiên.

- Ba đài hiệp một thành hình thể mới có sự khôn ngoan và sáng suốt được. Con người nếu thiếu linh hồn thì phải chết, thiếu chơn thần phải điên, thiếu hình thể thì không thành người, như vậy vật bất ly tâm.

- Hôm nay Tòa Thánh cất là thay thế hình thể Chí Tôn tại thế cho chúng sanh đến mà nhìn Thầy, tức là Chí Tôn đến để cứu vớt chúng sanh trong thời kỳ thứ ba, theo lời tiên tri của Đức Chúa Giê Su Christ đã nói:

"Trong hai ngàn năm thì có chúa xuống thế nhưng Ngài đến như kẻ trộm đi đêm, Ngài sẽ huyền diệu hơn ta, nhiều người kính mến hơn ta và không chịu đổ máu như ta, khi Ngài đến có nhiều tiếng còi kêu la inh ỏi trên thinh không. Ấy là cơ bút ngày nay đó vậy." 

 

 

 1. The Octogonal Palace (to be sumbolic for the soul)
 2. The Palace Nine Divine Planes (to be symbolic for conformation)
 3. The Palace of Divine Alliance (to be sympolic for perisprit body)
 • The Heaven has  the Sun, Moon, Star.
 • Th Earth has Water, Fire, Wind.
 • Human being has a Tinh, Khí, Thần (Carnal body, Gas or Perisprit, Soul)
 • The Tao has Three Religions: Buddhism, the Way of Saint, Taoism. 

-  Three palaces must be in union with a conformation to make wisdom and lucidity. The human being without a soul must die, without perisprit must be crazy, without carnal body can not exist. Consequently, all things can not be centrifugal.

- Nowadays, the Holy See has been built to deputise for conformation of the SUMPREME BEING on the earth, so that all living being comes to see the MASTER. That means the SUPREME BEING comes to save all living beings at third period.  According to the prophecy of the Jesus Christ:

“Within two thousand years, the Savior will come down the earth but HE will come down like a burglar. HE will be more mysterious than me, many humans will respect more than me and He will not shed HIS blood as me, when HE comes, there will have much loud whistles on the sky. That is the present apparatus in a spiritual sesance”.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-toathanh-1.jpg

Hình Tòa Thánh

Picture of Holy See

 

GIẢI THÍCH

ĐỨC DI LẠC CỠI CỌP 

EXPLAINING THE

MAITREYA-BUDDHA ON TIGER

- Đức Di Lạc là một vị phật cầm quyền làm chủ Hội Long Hoa lần thứ ba, Ngài ngồi trên nóc Hiệp Thiên Đài để vâng lịnh dạy của Chí Tôn và quan sát chấm công điểm Đạo được đem vào Bạch Ngọc Kinh mà dự hội.

- Tượng trưng hình Ngài cỡi cọp là kỷ niệm nền đại đạo khai năm Bính Dần (1926)

 

-  The Maiteya-Budda is a Buddha holding power as a master of the third Hội Long Hoa. The Buddha sits on the roff of the Palace of Divine Alliance to obey the SUPREME BEING’s order and observe to examine and grade religious who can join the Bạch Ngọc Kinh (White Palace).

- The sybol of the Maiteya-Buddha mounting on tiger shows the opening ceremony on Bính Dần (Tiger year-1926).

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-dilac-2.jpg

Hình Đức Di lạc cỡi cọp

Piture of the Maiteya-Buddha on tiger

 

GIẢI THÍCH TÁM KHUÔN HÌNH TRƯỚC BAO LƠN ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THE EIGHT PATTERN IN FRONT OF THE SHIELD OF THE HOLY SEE

1. Vua Hạ Võ Trị Thủy: Lúc ngài chăn dân đốc sức dân khai thác sông Lương và sông Dị cho dân khỏi bị lụt ngập.

1. Hạ Võ king controling flood: He reared people and urged to exploit Lương and Dị rivers in preventing flood.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-havo-1.jpg

2. Vua Nghiêu Tầm Hiền: Lúc Ngài đi vu sơn gặp ông Thuấn đang cày voi, chim lượm cỏ thì Ngài biết ông này là người hiền nên ngài rước về mà nhường ngôi và gả con.

 

2. Nghiêu king seeking gentle man: when He admired rivers and mountains, Thuấn was ploughing with a elephant, birds were picking the grass up, then He knew the gentle man, so He invited him and ceded His throne and also gave him His daughter in marriage.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-nguthuan-1.jpg

3. Toại Nhân Hữu Sào: Là hai vị tổ công nghệ đầu tiên. Đức Hữu Sào dạy dân cất nhà làm tổ. Đức Toại Nhân tìm cách làm mà dạy dân nấu nướng và tạo các đồ kim khí.

3. Toại Nhân, Hữu Sào: They are two the first progenitors of technology. Mr. Hữu Sào taught people in building house and making nest. Mr. Toại Nhân researched the ways to cook and make metallic tools for people.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-toainhan-huusao-1.jpg

4. Phạm Lãi và Tây Thi: Hai nhân vật đời chiến quốc. Đây là lúc Tây Thi làm xong sứ mạng rồi gặp Phạm Lãi là người tri ngộ vợ chồng giữ lời hứa hẹn trong buổi giao sơ, hôm nay được toại chí đi du hồ.

4. Phạm Lãi and Tây Thi: two characters of Warning States of China history (403-222). It shows Tây Thi completed her mission then met Phạm Lãi – a person of friendship at the first sight and they could reveled on lake.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-phamlai-taythi-1.jpg

5. Khương Thượng và Võ Kiết: Lúc Khương Thượng ngồi câu nơi Sông Dị thì Võ Kiết gánh củi đến nghĩ ngơi nơi Bàn Khê thấy Khương Thượng ngồi câu mà không có mồi, lưỡi câu ngay đót thì nói rằng: - Ông câu không có mồi làm sao được cá?

Khương Thượng trả lời- Ta câu đây câu câu thời, câu vận chớ phải câu cá đâu?

Võ Kiết cười và nói: - Ông Đến tuổi đó mà nói câu thời, câu vận tôi bắt nực cười!

Khương Thượng nói: - Ngươi chớ cười ta, hôm nay ngươi gánh củi xuống chợ đụng người ta mà thường mạng.

Thật như lời Võ Kiết gánh củi xuống chợ đụng nhằm người ta té chết. Lính bắt giải đến vua Văn Vương. Vua Văn Vương bắt vẽ vòng giam lại thì Võ Kiết khóc nói: - Còn mẹ già xin về nuôi mẹ ba năm sau sẽ xuống mà thọ tội.

Vua thấy người có hiếu bèn cho về nuôi mẹ. Ấy vậy lúc này Khương Thượng gần ra công hầu.

 

5. Khương Thượng and Võ Kiết: Khương Thượng was fishing at the Dị River, Võ Kiết carried firewoods and took a rest at Bàn Khê and saw Khương Thượng fishing without decoy and fish-hook then said: - How can you fish without decoy?

Khương Thượng answered: - I hook fortune, not fishes.

Võ Kiết smiled and said: - You are old enough like that but you say hooking the fortune, I feel to smile!

Khương Thượng said: - Do not smile at me, today you carry the firewood to market and collide other one then you will pay retribution compensation for murder.

As what Khương Thượng had said, Võ Kiết carried firewood to the market and collided other one tumbled and died. Soldier arrested him and took him to the Văn Vương king. Văn Vương king comfined, Võ Kiết cried and said: - I have an old mother, please beg three years to look after my mother, then I will accept the crime.

The king knew Võ Kiết’s filial piety and let hime go back to look after hi mother. At this time, Khương Thượng was going to be a duke.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-khuongthuong-vokiet-1.jpg

6. Bá Nha - Tử Kỳ: Là bạn tri âm, Bá Nha làm quan nước Tần. Đây là lúc đi sứ nước Sở về đến cửa sông Hán Dương nhằm lúc Trung Thu trăng sáng ngài bèn ra lịnh cắm thuyền lại nghĩ. Ngài lấy cây đàn Cầm ra mà đàn một khúc bổng đứt dây, Ngài biết có người nghe lén, ngài sai kẻ tả hữu lên bờ xem kiếm. Tử Kỳ ngồi dưới chân núi Mã Yên lên tiếng trả lời. Hai người đối đáp vừa ý bèn xin kết nghĩa anh em và hẹn năm sau giờ này, tháng này, sẽ hội ngộ nơi đây. Đúng lời hứa hẹn năm sau, Bá Nha đến cắm thuyền dưới bến chờ hoài không thấy Tử Kỳ. Ngài buồn quá bèn lấy cây Đàn Cầm mà đàn thì tiếng đàn kêu ai oán, ngài biết Tử Kỳ có nạn, ngài và tùy tùng lên núi Mã Yên mà tìm mới hay Tử Kỳ đã thác. Ngài đến mộ thăm và tế lễ xong, ngài lấy cây đàn cầm ra mà đàn khúc bản ca để tế người tri âm mạng yểu, rồi ngài đập cây đàn vào phiến đá.

6. Bá Nha - Tử Kỳ: Intimate friends. Bá Nha was a mandarin of Tần nation. When he came back from Sở nation as an emissary, at the gate of  Hán Dương river just at the Mid-Autumn with clear moon, He stopped his boats and took a stop for a rest. He was playing music with Đàn Cầm (a kind of Chinese instrument with five of sevenstringed-musical instrument) for a short section, the string was droken, He knew there was somebody eavesdropping. He ordered left and right soldiers to find. Tử Kỳ was sitting at the foot of Mã Yên mountain, he replied. Both of them asked and replied in satisfactory meaning. They instantly became brothers and made an appointment for this time and this month of next year for meeting at this place. As the appointment made, Bá Nha stopped his boats at the river station. He waited but could not see Tử Kỳ. He felt too sad and took his Đàn Cầm instrument then played, the sound was plaintive, He knew Tử Kỳ had gotten an accident. He and his soldiers climbed the Mã Yên mountain to find and knew Tử Kỳ had died. He went to Tử Kỳ’s tomb and sacrificed, used his Đàn Cầm to play a music to offer for an intimate friend with a premater life, then he broke the musical instrument on a stone.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-banha-tuky-1.jpg

7. Sào Phủ và Hứa Do: Đây là lúc Hứa Do đi gặp Vua Nghiêu đi tầm hiền, Nghe Hứa Do là người hiền triết có tiếng, bèn kêu mà nhường ngôi, Hứa Do bèn trả lời: -Tôi không ham phú quý, không thích công danh chí muốn thong thả ngao du.

Nhưng tiếng nói của vua Nghiêu vẫn còn trong tai nên xuống suối mà rửa. Sào Phủ dẩn trâu đến uống nước thấy vậy mới hỏi rằng: -Anh Hưá Do làm gì mà anh rửa lổ tai vậy?

Hứa Do trả lời: - Tôi đi gặp vua Nghiêu ngài kêu tôi mà nhường ngôi, vì tôi không thích công danh mà nghe tiếng nói ấy vẫn còn văng vẳng trong tai, sợ nhơ lổ tai và nó nhiễm nên tôi phải rửa.

Sào Phủ nói: - May dữ, phải tôi không hỏi ông thì trâu của tôi nó uống nhằm nước của anh rửa lổ tai thì nó nhiễm vô cũng nhơ bụng nó. Nói xong người bèn dẩn trâu lên trên dòng nước mà cho uống.

7. Sào Phủ and Hứa Do: The pictures shows the time Hứa Do met Nghiêu king finding gentle persons. Nghiêu king heard a rumour Hứa Do was a famous sage, asked Hứa Do ceded the throne. Hứa Do instantly replied: - I do not like riches, do not like fame, just like a carefree and wandered life.

But the king’s sound was still in his ears, he went to a stream for washing. Sào Phủ took his buffalo for drinking and asked that: - Brother Hứa Do, why do you wash your ears?

Hứa Do replied: - I went to meet Nghiêu king, He ceded his throne. Because I do not like fame, those sounds are still remote at my ears. I am afraid it will make my ears dirty and impregnate. Thus, I have to wash them.

Sào Phủ said: - It is very luck, if I did not ask you, my buffalo would drink the water you had washed your ears, then its stomach would be dirty. After asking, he took his buffalo into the upper current of water to let his buffalo for drinking.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-saophu-huado-1.jpg

8. Châu Mãi Thần: Người nho sĩ nước lỗ. Lúc ngài có vợ mà vẫn ham học, cứ lo đọc sách ngâm thi lúc gánh củi, lúc chăn trâu, không giờ phút nào ngài quên sự học, cứ lo đọc sách ngâm thi không lo sự giàu nghèo. Người vợ thấy vậy khuyên ngài lo làm ăn, nhưng ngài có chí học hành, vợ khuyên không được bà vợ bèn trốn bỏ nhà ra đi. Sau ngài thi đậu làm quan người vợ bèn xin về ở lại. Ngài múc tô nước đầy đổ xuống mà bảo bà vợ hốt lại đầy thì ở lại, người vợ thất chí bèn tự tử mà chết. Ngài chôn dựa bên lề đường và dựng mộ bia đề như vầy:

Thanh thảo trì biên mộ nhứt khu,
Thiên niên mai cốt bất mai tu.
Đinh ninh ký giử nhơn gian phụ,
Tự cổ tào khang đáo bạch đầu
.

 

8. Châu Mãi Thần: a scholar of Lỗ nation. Even He got married, He was still very fond of learning, reading, reciting poem when carrying firewood and taking his buffalo. He never forgot learning, reading, reciting poem, did not worry riches or poorness. His wife saw him doing in that way, then advised him to give his whole mind in doing business but he had learning will, his wife could not advise him, she left home. Later, he passed a examination and became a mandarin, his wife petitioned for coming back. He scooped a bowl of full water and poured out, then asked her to gather enough in order to stay. The wife lost the will and killed herself. He buried next a kerb and built a gravestone written:

A grave is next to a mass of fresh brasse,

In thousand years, remains and bones can be burried but shamfulness.

Advising women on the earth,

Long since, poor wives! Live and conserve maritalt fidelity till end of life.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-chaumaithan-2.jpg

 

GIẢI THÍCH MẶT TIỀN ĐỀN THÁNH 

EXPLAINING THE FRONT OF THE HOLY SEE

- Đứng về măt tiền mà ngó vào thì Đền Thánh chỉ phô ra phần thứ nhất là Hiệp Thiên Đài tức là nơi để thông công với Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng Thượng Đẳng.

Hiệp Thiên Đài gồm có:

·         Bên Hữu: Bạch Ngọc Chung Đài

·         Bên Tả: Lôi Âm cổ Đài và chính giửa chánh điện có ba từng,

·         Từng dưới đất (Rez de chaussée)

·         Từng lầu thứ nhất và lầu thứ nhì

* Bạch Ngọc Chung Đài: Ở về bên hữu tức là cái đài có chuông bằng ngọc trắng nhưng hai chữ bạch ngọc có thể do mấy chữ Bạch Ngọc Kinh mà ra. Ý nói chuông ấy là do nơi Thên Đình mỗi khi đánh chuông thì tiếng ngân của nó thấu đến Phong Đô, mười cửa ngục đều mở để cho các âm hồn giác ngộ xám hối, tiền khiên mà siêu rỗi.

* Lôi Âm Cổ Đài: tức là đài trống sấm nhưng hai chữ lôi âm có lẽ rút trong ba chữ Lôi Âm Tự, là ngôi đền của Đức Phật Thích Ca ngự tại Tây Phương. Mỗi khi có cúng đại lễ Lôi Âm Cổ nổi lên ba hồi, mỗi hồi 12 chập mỗi chập 12 dùi thì Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đến chầu Ngọc Đế.

- At the view angle of the front to see, the Holy See just shows the first part as the Palace of Divine Alliance – a place to spiritually communicate with the SUPREME BEING and Highly Divine Immortals.

The Palace of Divine Alliance includes:

·         On The Downstairs.

·         The first and second floors.

 

·         The downstairs (Rez de chaussée

·         The first and second floors.

* The Tower of Bạch Ngọc Bell: is on the right – a tower with a white gem bell but two words “ Bạch Ngọc” may appear from the “Bạch Ngọc Kinh” phrase. It implies that when the Celestial Court knocks it, its sound penetrates into the Hell, and makes ten doors of the Hell opened in order to let souls at the Hell repent their karmas for being saved.

* The Tower of Drum of Thunder: a tower with a drum for knocking. But perhaps, original phrase comes from the Temple of Thunder – a Temple the Sakyaminu Buddha is seated on at the Nirvana at the West. Each great ceremony, the Drum of Thunder rolls three acts, one act has 12 volleys, one volley has 12 knocks, Deities, Saints, Immortals, Buddhas go to attend the God’s court.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-toathanh-2.jpg

Hình Đền Thánh

Picture of the Holy See

 

GIẢI THÍCH TAM THÁNH KÝ HOÀ ƯỚC TRƯỚC ĐỀN THÁNH

 

EXPLAINING THREE SAINTS SIGNING THE PEACE TREATY IN FRONT OF THE HOLY SEE

- Tạo sao trước đền thờ ĐỨC CHÍ-TÔN lại có tượng ba bậc vĩ-nhân của ba nước Việt- Pháp- Hoa là NGUYỄN-BĨNH-KHIÊM, VICTOR-HUGO và TÔN-VĂN mà chúng ta tôn là Tam Thánh.

- Theo Thánh-Giáo, nơi cỏi vô hình vốn có một Động Thiêng Liêng gọi là Bạch Vân Động (Loge Blanche). Trước kia, 3 vị cao đồ Bạch Vân Động vâng lịnh giáng thế giúp đời. Một vị thác sanh xuống nước Việt Nam với phàm kiếp Nguyễn Bỉnh Khiêm (tức Trạng Trình). Một vị thác sanh xuống nước Pháp với phàm kiếp Vitor-Hugo và một vị thác sanh xuống nước Trung Hoa với phàm kiếp Tôn Văn hiệu Trung-Sơn.

- Sau khi làm tròn Thiên mạng, 3 vị ấy trở về cỏi Thiêng Liêng, rồi Tam Kỳ Phổ Độ nầy, ba vị lại có phận sự Phổ Độ về mặt vô hình và lãnh sứ mạng lập Hội Thánh Ngoại Giáo tại Kiêm Biên dưới quyền Chưởng Đạo của ĐỨC NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN mà phàm kiếp cuối cùng là Victor Hugo đó vậy. Ba vị nầy thường có giáng cơ dạy đạo. Hiện giờ đệ tử Bạch Vân Động giáng phàm giúp đạo rất đông.

- Why is there a picture with three great men of Vietnam – France – China, NGUYỄN BỈNH KHIÊM, VICTOR-HUGO and TÔN VĂN in front of the Holy See of SUPREME BEING that we respect as Three Saints?

- According to Divine Teachings, on the invisible wolrd, there is a Divine called Bạch Vân Động (Loge Blanche). Formerly, three adepts of Bạch Vân Động obeyed to descended down the earth to the world. One adept descended down to Vietnam with a carnal life as Nguyễn Bỉnh Khiêm (namely Trạng Trình). One adept descended down to France with a carnal life as Victor-Hugo and other adept descended down to China with a carnal life as Tôn Văn – Trung Sơn.

- After completing dispensation, those adepts came back Divine World. In this Third Period of Universal Salvation, they have the responsibility to preach in invisible aspect and receive the mission of founding a Society of Foreign Missions at Kim Biên (belonging Cambodia with Phnom Penh capital) under the Religious Governor of NGUYỆT TÂM CHƠN NHƠN whose carnal life is Victor Hugo. Three adepts used to descend to teach the Tao via The apparatus in a spiritual séance. Nowadays, many disciples belonging to Bạch Vân Động have descended down the earth to help the Caodaism.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-tamthanh-2.jpg

* TIỂU SỬ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

- Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ là người làng Trung Am, Huyện Vĩnh Lại, Tỉnh Hải Dương, sanh năm Tân Hợi, đời Hồng Đức vua Lê Thánh Tôn. Ông đậu Trạng Nguyên năm Ất Mùi, đời Mạc Đăng Doanh (1935). Ông làm quan được 8 năm, đến chức Lại Bộ Tả Thị Lang. Tính tình cương trực, ông dâng sớ hạch 18 vị quan lộng quyền. Sau ông về trí sĩ dựng lên trong làng một cái am gọi là Bạch Vân Am để dạy học trò cùng hưởng thanh nhàn, ngâm phong vịnh nguyệt. Trong hàng môn đệ ông có Phùng Khắc Khoa, Lương Hữu Khánh và Nguyễn Dữ là những bậc trí tài xuất chúng. Vua Nhà Mạc cảm phục tài đức ông, nên mỗi khi trong Trào có điều chi quan trọng, vua liền sai người đến hỏi ý kiến ông, vì ông giỏi về dịch học và thuật số, đoán đâu trúng đó. Ông lại làm nhiều thơ Quốc Âm có ý khuyên đời nên ăn ở theo đạo nghĩa. Ông có để lại một tập thơ gọi Bạch Vân Thi Tập và một tập Sấm gọi là Sấm Trạng Trình. Ông được nhà Mạc phong cho chức Lại Bộ Thượng Thơ, tước Trình Quốc Công, nên thời nhân gọi ông là Trạng Trình. Ông mất ngày 18 tháng giêng năm Ất Dậu, thọ 95 tuổi.

* THE BIOGRAPHY OF NGUYỄN BỈNH KHIÊM

- He was named Bạch Vân Cư Sĩ at Trung Am village, Vĩnh Lại district, Hải Dương province, born in Tân Hợi year (Pig year), at Hồng Đức dynasty, Lê Thánh Tôn king. He passed the First Doctoral examination in Ất Mùi year (Goat year), Mạc Đăng Doanh dynasty (1935). He acted as a mandarin within 8 years and reached the Lại Bộ Tả Thị Lang (a position of mandarin for assigning other mandarin positions). His disposition was upright, he submitted a report to the king towards 18 mandarins who exceeded their authority. Then for his retired time, he founded a small hermitage called Bạch Vân Am (White Cloud Hermitage) to teach and enjoy leisured life, to compose and recite poems with wind and the moon with his students. Among his students, there were Phùng Khắc Khoa, Lương Hữu Khánh and Nguyễn Dữ who were the outstandingly wisdom and talented persons. The Mạc king respected his talent and virtue, consequently every time, there was something in the court important, the king always ordered mandarin to ask his idea because he was proficient in Yin Yang philosophy, divination, what he had predicted was right. He composed many poems by national language with intention to advise people should repent and follow the moral principles. He also bequeathed a poem book called Bạch Vân Thi Tập and a book of Prophecies called Trạng Trình Prophecy. He was nominated for Lại Bộ Thượng Thơ (Minister) as a title Trình Quốc Công (person who has great credit to a nation). At that time, people called him as Trạng Trình. He died 18th January Ất Dậu (Chicken year) in being long-lived 95 years old. 

* TIỂU SỬ VICTOR HUGO

- Victor Hugo giáng sinh tại thành phố Besancon nước Pháp năm 1802. Ông là đệ nhất thi hào nước Pháp vào thế kỷ 19. Lúc thiếu thời ông theo cha qua nước Tây Ban Nha (Espagne), rồi sang Ý Đại Lợi (Itlie), rồi sau cùng trở về nước Pháp, an túc tại Ba Lê (Paris) và theo học tại trường Bách Khoa. Tánh vốn thông minh thiên phú, ông học một biết mười và sẳn có một hồn thơ phong phú. Năm 15 tuổi ông đã làm thơ gửi dự thi tại Hàn Lâm Viện Pháp Quốc và được chấm đậu. Về sau ông sáng tác rất nhiều thi phẩm tuyệt luân, thể hiện những tư tưởng thanh cao, những tư tưởng dồi dào, những ngụ ý kín đáo. Ông định hướng Văn Nghệ Giới theo chủ nghĩa lãng mạng - là chủ nghĩa cảm tình, vô câu thúc, cứ tự do mô tả tính tình và cảm giác của con người chứ không chịu gò bó trong qui thức nào cả.

- Năm 1841 ông có chân trong Hàn Lâm Viện Pháp Quốc. Sau cuộc cách mạng 1948 ông tham gia Hội Nghị Lập Pháp. Nơi đây ông trổ tài hùng biện để binh vực chủ nghĩa tự do.

- Nước Pháp của thế kỷ 19 có một Quốc Hồn và một Quốc Tuý cao cả, phần lớn nhờ hướng theo tư tưởng chánh trị và văn hoá của ông bộc lộ trong những tác phẩm phong phú về lượng cũng như về phẩm.

- Ông mất năm 1885. Lễ quốc táng được chính phủ Pháp cử hành long trọng và thi hài ông được an trí vào miếu Công Thần (Panthéon).

* BIOGRAPHY OF VICTOR HUGO 

- Victor Hugo was born at Besancon city in France in 1802. He was the greatest poet of France on 19th century. When he was young, he went to Tây Ban Nha (Espana) with his father, then went to Ý Đại Lợi (Italy ), finally they went back France , stayed at Ba Lê (Paris and studied at Encyclopaedic School . His nature was essentially intelligent and gifted. He studied one thing, he could understood ten things and also had a copiously poetic insparation. He could compose poems for the exam of the French Acedemy when he was 15th years old and could pass the exam. Later all, he composed many great and famous masterpieces showing elevated and plentiful thoughts with discreet things for implying. He oriented the Art upon romanticism – a doctrine with emotions without the limitation, a doctrine with a freedom to the characters and feelings of people. He did not agree any formular method.

- In 1841, he attended the French Acedemy. After the revolution 1948, he attended the Legislative Association. There, he demonstrated his elocution to defend people following the free-thinking.

- France of 19th century had a greatly nataional spirit and characteristic mostly depending his polictical and cultural thoughts showed via his plentifal art works toward quality and quantity.

- He died in 1885. The national funeral was arranged solemnly by French government. His corpse was at the temple of Meritorious Official.

* TIỂU SỬ TÔN TRUNG SƠN

 

- Ông họ Tôn tên Văn tự Dật Tiên, giáng sinh năm 1866 tại tỉnh Quảng Đông, huyện Trung Sơn, nên ông cũng lấy hiệu là Trung Sơn. Cha mẹ chuyên vốn nghề nông nhà nghèo. Lúc nhỏ ông theo anh là Tôn Đức Chương sang ăn học tại Đàn Hương Sơn - thủ đô quần đảo Hạ Uy Di (HonoLulu) - thuộc Mỹ Quốc. Đến năm 18 tuổi ông trở về Quảng Đông rồi học ở trường Y Khoa Hương Cảng. Ông sớm được hấp thụ văn hoá Mỹ Quốc nên có những tư tưỏng tân kỳ, không chịu khuất phục dưới chế độ độc tài của Triều Thanh lúc bấy giờ. Rồi nhân dịp nhà Thanh suy bại, trong nước loạn ly, ông bèn sang Áo Môn gây mầm cách mạng.

- Sau trận Trung Nhật chiến tranh (năm Giáp Ngọ) ông trở qua Đàn Hương Sơn tổ chức Hưng Trung Hội, cổ xuý bọn kiều bào của ông ở ngoại quốc tham gia phong trào cách mạng, lúc ấy ông được 29 tuổi.

- Đến năm 1905 ông đề xướng chủ nghĩa Tam Dân và Ngũ Quyền Hiến Pháp.

* Tam dân là: Dân Quyền, Dân lập, Dân sanh.

* Ngủ Quyền là: Quyền Lập Pháp, quyền Hành Pháp, quyền Tư Pháp, quyền Phúc Quyết (Tức quyền của nhân dân được phủ quyết Pháp Luật hay Chính Phủ hay Nghị Viện lập ra) và Quyền Bải Miễn (tức quyền dân được cách chức tham quan ô lại).

- Ông lại sang Nhật Bổn tổ chức tại Đông Kinh đảng Trung Quốc Cách Mạng Đồng Minh Hội kết tụ được nhiều bạn đồng chí đại để như: Huỳnh Hưng, Hồ Hấn Dân, Uông Tinh Vệ. Quyết đánh đỗ đế chế Nhà Thanh.

-  Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911) tháng 3, cuộc đảo chánh của Đảng ông bị thất bại thảm khốc, có đến 72 liệt sĩ bỏ mình chôn xác tại gò Hoàng Hoa Cương ở chân núi Bạch Vân, ngoài cửa thành Quảng Đông nhưng đến tháng mười năm ấy ông lại thành công, đem Dân Quyền thay Đế Chế.

- Thế là từ đây, người dân nước Tàu gọi là người Trung Hoa Dân Quốc dưới quyền lãnh đạo của Tổng Thống Tôn Trung Sơn. Không bao lâu ông nhường chức cho Viên Thế Khải. Đến đây đảng Quốc Dân lại chia rẽ, ông nhận thấy cần phải tổ chức lại một đảng mới hầu cứu vãn tình hình. Đảng mới lấy hiệu Trung Hoa Cách Mạng đảng.

- Đến năm Bính Ngọ (1906) Viên Thế Khải xưng Đế rồi lại bị ông hưng binh trừ khử. Ông mất vào ngày 12 tháng 5 năm 1926 dương lịch trong cảnh thanh bần gia tài chỉ vỏn vẹn có mấy bộ quần áo và vài ba quyển sách.

* BIOGRAPHY OF TÔN TRUNG SƠN (SUN-YAT-SEN)

- He had surname Tôn, last name Văn, self-named Dật Tiên, was born 1866 in Quảng Đông province, Trung Sơn district, thus he also took the Trung Sơn as his pseudonym. His parents lived with a poor job of agriculture. When he was young, he went to Hạ Uy Di island (HonoLuu) of United State to study with this brother Tôn Đức Chương. He went back Quảng Đông province for learning Hương Cảng Medical School. He absorbed soonly the culture of United State, thus he had new thoughts, he did not yielded the dictatorial regim of Thanh Court dynasty at that time. On the occasion of the degradation of Thanh dynasty, the state had chaos, he went to Australia to hold a revolution.

- After the war between China – Japan (Giáp Ngọ year-Horse year), he went back to Đàn Hương Sơn to organize Hưng Trung Hội association for advocating his overseas compariots to attend revolution activities. He was 29 years old at this time.

- In 1905, he initiated Tam Dân doctrine and the Constitution of Five Rights.       

 * Tam Dân are: Rights of People, Foundation of People, Freedom and Happiness of People.

 * Five Rights are:  Right of founding laws, Right of acting laws, Right of judiciary, Right of decision (it means right of people in refusing the Laws or Government or Deputy founded) and Right of abrogating (people had right to abrogate currupt officials)

- He went to Japan again to organize a Party called Đông Kinh Đảng Trung Quốc Cách Mạng Đồng Minh Hội gathering many members such as: Huỳnh Hưng, Hồ Tấn Dân, Uông Tinh Vệ to overturn Thanh dynasty in whole heart.

- Years of  the third Tuyên Thống dynasty (1911), on March, his struggle of changing government was horribly unsuccessful with 72 martyres burried at Hoàng Hoa Cương knoll at the foot of Bạch Vân mountain, outside the gate of Quảng Đông. But untill the Octerber, he got success for People Rights and changing the Mornarchy.

- From this time, Chineses were called as Trung Hoa Dân Quốc (it means a State of People with Rights) led by Tôn Trung Sơn President. In short time, he ceded this position for Viên Thế Khải. In this stage, Quốc Dân party was.

- Divided, so he considered to need in organizing a new party in order to change the bad situation. The new party was named Chinese Revolution Party.

- In Bính Ngọ year (Horse year – 1906), Viên Thế Khải proliamed hisself an emperor then raised to fight the party. He died on 12nd May 1926 in a poor situation, his property just included some sets of clothes and some books.

 http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-tamthanh-1.jpg

Hình Tam Thánh Ký Hòa Ước

The picture of Three Saints signing the Peace Treaty

 

GIẢI THÍCH CHỮ KHÍ 

EXPLAINING THE WORD “GAS”

- Chữ Khí là hư vô chí khí, tức là sanh quang, con người thọ nơi khí sanh quang mà sống. Ấy vậy khí sanh quang là trời. Vì buổi Hạ Ngươn nầy Đức Chí Tôn có nói: Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, tức là Đức Chí Tôn ở sau để quan sát đặng đưa con cái của Ngài vào Bạch Ngọc Kinh. Các thời kỳ mở Đạo trước, các vị Giáo chủ đứng trước dìu dắt môn đệ theo sau nên không người quan sát làm thất Chơn Truyền, cho nên tu thì nhiều mà thành thì ít. Vì vậy mà thời kỳ nầy, Đức Chí Tôn ở sau đặng độ rỗi 92 Ức Nguyên Nhân trong thời kỳ Hạ Ngươn mạc kiếp này vậy.

- The word “Gas” is the gas of Cosmic Ether, means the Vital Fluid that human beings receives this vital fluid to live. Consequently, the Vital Fluid is the God. Because at this last period, the SUPREME BEING has said: The Palace of Divine Alliance is a place I am seated at. That means the SUPREME BEING behind to observe in order to take HIS children into the Bạch Ngọc Kinh. At the stages of opening other previous Religions, the religious Heads stood in front of Their disciples to lead disciples following, so there was no one observing and lost the True Doctrine. Thus, there were many religious but there were not many religious comprehending. Consequently, at this time, the SUPREME BEING was behind to save 9,200,000 People of original Soul at this Last Period.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-hophap-chukhi-1.jpg

Hình chữ Khí và Thất đầu xà

The picture of a word “Gas” and the Seven-head Snake

 

GIẢI THÍCH THẤT ĐẦU XÀ DƯỚI NGAI ĐỨC HỘ PHÁP

EXPLAINING THE SEVEN-HEAD SNAKE UNDER THE ĐỨC HỘ PHÁP THRONE

- Rắn là loài cám dỗ con người. Bảy đầu tượng trưng cho Thất Tình, 3 đầu ngửng lên là: Hỉ, Ái, Lạc đó là ba mối lành, 4 đầu quay xuống là: Ố, Nộ, Ai, Dục. Ấy là bốn mối xấu. Rắn là giống độc hại mạng người.

- Thất tình lôi cuốn con người vào tội lỗi, hại con người phải chịu đoạ đày trầm luân khổ ải. Cho nên Tôn Giáo nào cũng diệt thất tình mới mong đắc đạo.

- The snake species is a species seducing people. Seven heads are symbolic of Seven Feelings. Three upward heads: Merriness, Love, Happiness – three good knots of human. Four down heads: Dislike, Angry, Sad, Lust – four bad knots of human. The snake is a species harming people.

- The seven feelings seduce people toward sins and harm people for being exciled in overwhelmed miserableness. So, to reach to the great Wisdom, people are taught in liquidating the seven feelings in any Religion.

 

GIẢI THÍCH LÂN MÃ ĐỨNG TRÊN QUẢ ĐỊA CẦU

EXPLAING THE UNICORN ONE THE GLOBE

- Tích đời vua Phục Hi (đời Ngủ Đế ) nơi sông Mạnh Tân có nổi lên một con quái vật mình ngựa, đầu rồng, làm cho nước dâng lên và sóng gió. Khi vua Phục Hi ra xem và nói rằng: Nếu nhà ngươi đem báo vật cho ta thì vào, con Lân Mã từ từ lên quì xuống mà dâng Ấn Kiếm và Bát Quái Hà Đồ cho Ngài làm vua trị thế. Ngài lấy Bát Quái Hà Đồ phân định phương hướng, toán định mà lập Đạo dạy dân ấy là Đạo phát khai tại cỏi Đông trước hết, lần lần truyền qua cỏi Tây.

- Long Mã là vật đem tin truyển đạo, nên từ hướng Đông chạy sang hướng Tây rồi quay đầu lại hướng Đông, ấy là thiên địa tuần hoàn châu nhi phục thuỷ, là Đạo trở lại hướng Đông lập đời Thánh Đức.

- The ancient story of Phục Hi king (Ngũ Đế dynasty – the Fifth Emperor of China), at Mạnh Tân river, a freak of nature with horse body, dragon head resurfaced at the river and made the water rise highly, caused winds. The Phục Hi went out to see and said: If you offer me precious objects, you come in. The Unicorn gradually came in and kneeled and offered the Ấn Kiếm (Sword) and Bát Quái Hà Đồ (Eight-Trigram Map to the Phục Hi king for governing the state. He used the Eight-Trigram Map to delimit the direction, to plan for founding the Tao to teach people. That was the Tao spread in the East, gradually spread to the West.

- The Unicorn is a species taking the news change of the Tao. It changes from the East to the West, then it turns from the West to East. That is the circulation of the Heaven-Earth, circulation and return to the beginning. That means the Tao returns to the East to found the Good and Virtuous life.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-longma-nghinhphongdai-1.jpg

Hình Long Mã

The picture of the Unicorn

 

GIẢI THÍCH QUẢ CÀN KHÔN

EXPLAINING THE CELESTIAL SPHERE

- Bát Quái Đài là Bát Cảnh Cung, nơi thờ các Đấng Thiêng Liêng.

 

- The Octagonal Divine Palace is the Palace of Eight Sights where the Heavenly Superiors are ordered.

* Trên hết là thờ Trời bằng Quả Càn Khôn và Thiên Nhãn.

 

- Quả Càn Khôn tức là vũ trụ. Trong Quả Càn Khôn có 3072 Ngôi Sao - thay thế cho Tam Thiên Thế Giới và Thất Thập Nhị Địa Cầu.

- Thiên Nhãn là sự soi xét thấy cả mọi việc trong Càn Khôn vũ trụ tức là Trời, Trời huyền diệu biến hoá vô cùng, bao quát cả thế gian chớ Trời không hình ảnh. Bát Quái biến càn khôn nên Trái Càn Khôn để trên Đài Bát Quái, Càn Khôn sinh vạn vật. Ấy là Đấng Tạo Hoá (Tượng trưng cho Trời vậy).

- Thời kỳ Hạ Ngươn nầy Đức Thượng Đế đem các vị Giáo Chủ hiệp lại, đến mà kêu các Môn Đệ nhìn Thầy kỳ thứ ba xuống thế cứu rước đệ tử đem về cỏi thiêng liêng. Nếu đệ tử nào không chịu nhìn Thầy thì sau này các vị không mong gì gặp đặng.

 

* At the highest position, the GOG is adored by the Celestial Sphere and the Divine Eye.

- The Celestial Sphere is the Universe. On the Celestial Sphere, there are 3072 Stars represented Three Thousand Worlds and Seventy Two Globes.

- The Holy Eye examines and sees everything in the Universe. That is the GOD. The GOD is extremely mysterious, versatile to embrace the whole universe. Actually, the GOD has not any image. The Eight Diagrams turn into the universe. So the Celestial Sphere is put at Octagonal Divine Palace. The Heaven and Earth bear all living beings. That is the Creator (thus, the Holy Eye is symbolic for the GOD).

- At this Last Cycle, the SUPREME BEING gathers the Religious Heads and calls Disciples for acknowledging the MASTER descending down the earth in order to save disciples into the divine world. If whoever does not accept to acknowledge the MASTER, will have no chance to see their MASTER.

* Kế dưới thờ các vị giáo chủ Nhị Kỳ Phổ Độ (tức là thầy của nhơn loại).

 

 

Tam Giáo

- Giửa là Đức Phật Thích Ca Giáo Chủ Đạo Phật, sinh ngày mồng 8 tháng 4, năm thứ 24 Vua Chiêu Vương đời Nhà Châu.

- Phía bên phải là Đức Lão Tử Giáo Chủ Đạo Tiên, sinh ngày15 tháng 2 năm Đinh Dậu, đời vua Võ Đinh Nhà Thương.

- Phía bên trái là Đức Khổng Phu Tử Giáo Chủ Đạo Nho sinh ngày 15 tháng 9 năm Kỷ Dậu, vua Linh Vương đời Nhà Châu.

- Ấy là Tam Giáo qui nguyên, ngủ chi phục nhứt là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo.

- Nhơn Đạo từ ngôi Giáo Tông trở xuống. Giáo Tông là anh cả của Đạo, là người cầm giềng mối và Chưởng Quản Cữu Trùng Đài do Đức Lý chấp chưởng. Đức Ngài là người công bình chánh trực, nên Đức Chí Tôn chọn Ngài làm Nhứt Trấn Oai Nghiêm và thay mặt cho Tiên Giáo.

- Thần Đạo Đức Khương Thái Công (Khương Thượng ) là Giáo Chủ Thần Đạo, Ngài vâng mạng lịnh Ngọc Hư để lập bảng Phong Thần đời Nhà Châu.

- Thánh Đạo Đức Jésus-Christ là Giáo Chủ Đạo Thánh, Ngài vâng mạng lịnh Đức Chúa Trời xuống thế chuộc tội cho nhân loại lần thứ nhì. Ngài mở Đạo Thánh tại xứ Âu Châu.

- Tiên Đạo Tức Lão Tử là Giáo Chủ Đạo Tiên. Ngài lập Đạo Tiên tại nước Trung Hoa để phổ hoá chúng sanh đời nhàThương.

- Phật Đạo Đức Thích Ca làm Giáo Chủ Đạo Phật, Ngài lập đạo Phật tại nước Ấn Độ để độ rỗi chúng sanh đời Nhà Châu. Năm mối Đạo nầy họp lại thành: Ngủ Chi Phục Nhất.

* The Religious Heads of the Second Manifestation of Divine Mercy (It means Those are Masters of the human being) are worshipped below.

 Three Religions:

 - In the middle, that is the Sakyamuni Buddha – the Head of Buddhism, born on the 8th  April, 24th year belonging to Chiêu Vương King at Châu Dynasty (China)

- On the right, that is Đức Lão Tử (Tao-Tzu) – the Head of Taoism, born on the 15th  February, Đinh Dậu year (Goat year) belonging to the Võ Đinh king of Thương Dynasty.

- On the left, that is Đức Khổng Phu Tử (Confucius) – the Head of the Confucianism, born on the 15th September, Kỷ Dậu year (Chicken year) belonging to Linh Vương king of Châu Dynasty.

- That means the Three Religions are returned into the origin and Five Branches: Sages Doctrine, Angel Doctrine, Saint Doctrine, Taoism and Buddhism are unified.

- The Sages Doctrine is symbolic from the Giáo Tông throne (Pope throne) and below. The Giáo Tông is the eldest brother of the religion, who governs as a Head of the Cửu Trùng Đài (the Palace of Nine Divine Planes) under the spiritual Li-Tai-Pei. The Li-Tai-Pei is equitable and upright, thus the SUPREME BEING has chosen as the First of Three Spiritual Governors of the Caodaism to behalf on Taoism.

- About the Genius Doctrine, Đức Khương Thái Công (Khương Thượng) is the Head. He obeyed the Ngọc Hư Cung’s order (the Court of the God) in order to found the Deifying Board belonging to the Châu Dynasty.

- About the Saint Doctrine, the Jesus Christ is the Head. He has obeyed the SUPREME GOD’s order to descend down the earth in order to redeem human being’s sins for the second time. He has founded the Saint Religion in the Europe.

- The Tao-Tsu is the Head of Taoism. He has founded the Taoism in China to spread the living beings at Thương dynasty.

- About the Buddhism, the Sakyamuni Buddha is the Head who has founded the Buddhism in India to save all living beings at the Châu Dynasty. These five knots are gathered: Five Branches Unified.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-quacankhon-1.jpg

Hình Quả Càn Khôn

The picture of the Celestial Sphere

 

GIẢI THÍCH 28 CÂY CỘT RỒNG VÀ MÀU SẮC CỦA RỒNG

EXLAINING 28 DRAGON COLUMNS AND COLORS OF DRAGONS

- 28 cây cột Rồng trong Đền Thánh là thay thế cho Nhị Thập Bát Tú, - tức là: Thần, Thánh, Tiên, Phật - vậy. Vì nơi Bạch Ngọc Kinh thì Đức Chí Tôn ngự có Thần, Thánh chầu. Hôm nay đền thờ Đức Chí Tôn thay thế cho Thần Thánh bằng Rồng chầu Chí Tôn. Và có nhiều màu sắc tức là có 3 thời kỳ lập Giáo thì có 3 Hội:

1.      Nhứt Kỳ Phổ Độ - Thanh Vương Đại Hội - (màu xanh)

2.      Nhị Kỳ Phổ Độ - Hồng Vương Đại Hội - (màu Đỏ)

3.      Tam Kỳ Phổ Độ - Bạch Vương Đại Hội - (màu Trắng)

o    Nhứt Kỳ Phổ Độ Đức Nhiên Đăng làm chủ Hội.

o    Nhị Kỳ Phổ Độ Đức Di Đà làm chủ Hội.

o    Tam Kỳ Phổ Độ Đức Di Lạc làm chủ điểm Đạo nên Rồng Trắng ở tại Bát Quái Đài, ấy là chánh thời kỳ của sắc trắng.

- Rồng Vàng đứng chung quanh Bát Quái Đài thay thế chư phật chứng Hội Long Hoa.

 

- 28 Dragon Columns in the Holy See are on behalf of Twenty Eight Stars. It means Deities, Saints, Immortals, Buddhas. At the Bạch Ngọc Kinh (White Jade Palace ), when the SUPREME BEING sits as at the throne, Deities, Saints attend court. Nowadays, the see is built to adore the SUPREME BEING with Dragons columns on behalf of Deities, Saints. Many colors display three periods of opening Religions with three Councils:

 1. The first Manifestation of Divine Mercy – Thanh Vương Great Council (Blue)
 2. The Second Manifestation of Divine Mercy - Hồng Vương Great Council (Red)
 3. The Third Manifestation of Divine Mercy - Bạch Vương Great Council (White)

o    The First Manifestation of Divine Mercy, the Nhiên Đăng Cổ Phật (Dip Ankara/ Ancient Buddha) was a Chair of Council.

o    The Second Manifestation of Divine Mercy, the Amita Buddha was a Chair of Council.

o    The Third Manifestation of Divine Mercy, the Maitreya-Buddha is a Chair of Council. Thus, the White Dragon is at the Octagonal Divine Palace, this is the principal period of white.

- The Yellow Dragons around the Octagonal Divine Palace represent Buddhas proving the Hội Long Hoa (Flower Dragon Council).

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-cotrong-3.jpg

Hình cột rồng

The Picture of dragon columns

 

GIẢI THÍCH THIÊN NHÃN VÀ BÔNG SEN CHUNG QUANH ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THE HOLY EYE AND LOTUS AROUND THE HOLY SEE

- Thiên Nhãn là ngôi Thái Cực tức là Trời. Nhãn là chủ của Tâm nên Tâm ta động thì Trời đã biết. Tâm ta tưởng Trời tức có Trời trước mặt dầu ở phương nào cũng vậy. Ấy là Phật tức Tâm - Tâm tức Phật. Đức Chúa cũng chỉ Tâm làm nguồn cội của con người vậy.

-Thiên Nhãn là Ngôi Thái Cực. Vì thời kỳ chưa phân trời đất vẫn còn mờ mờ, khi Thái cực nổ mới có ánh sáng. Khí thanh bay lên làm Trời, khí trược chìm xuống làm đất. Ấy là Lưỡng Nghi tức là hai bụi sen. Âm Dương Lưỡng Nghi sanh tứ tượng ấy là hai cái gương sen. Khi có trời đất mới phân định 4 hướng là: Đông, Tây, Nam, Bắc.

- Tứ Tượng biến thành Bát Quái. Ấy là tám cái lá. Khi định bốn phương rồi mới sinh ra tám hướng là: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

- Mười hai cái lá sen là thập nhị khai thiên. Số 12 là con số của Trời, tức là 12 con giáp: Tý, Sữu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

- Mười cái bông sen là Thập Phương Chư Phật, vì nơi Niết Bàn mới có toà sen, ấy là cỏi Phật. Các đấng Thần, Thánh trước kia họ cũng mang xác phàm ở nơi cỏi trần mà không nhiễm trần, lại tìm chân lý mà độ rỗi chúng sanh. Họ đắc vào bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật vậy. Còn sen là vật dưới bùn mà không nhiểm bùn, lại có thanh danh là liên hoa hay là toà sen, không nhiễm bùn trọng trược nên cho là Cõi Phật.

- The Holy Eye represents the Universal Monad Throne – GOD THR

ONE. The Eye is master of the Heart, so our Heart swings, the GOD knows immediately. We think of the GOD existing in front of us even where we are. It means Buddha is Heart – Heart is Buddha. The Jesus Christ also taught that Heart is the origin of human being.

- The Holy Eye represents the Universal Monad Throne because at the time the Heaven and Earth were not delimited in indistinct state, the Universal Monad detonated, then light appeared. The pure gas flied up to become the Heaven, the impure gas sank down to become Earth. Those are Lưỡng Nghi (Two Principles: Yin Yang; 陰陽 (阴阳) – two groves of lotus. Two Principles: Yin Yang turned into the Si Xang, those are two lotus seed-pods. When the Heaven and Earth were delimited, it appeared for 4 directions: East, West, South, North. 

Note: According to Philosophy of Yin King, the signs of Si Xiang:

 

 

The picture of SiXiang

 

Tứ tượng - The Si Xiang  turned into the Eight Diagrams. Those are eight lotus leaves. When the four directions were delimited, it appeared eight directions: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài (note: Càn (Heaven): ,  ||| (); Khảm (Water): :|: (); Cấn (Mountain ): , ::| (); Chấn (Thunder): , |:: (); Tốn (Wind): , :|| (); Ly (Fire): , |:| (); Khôn (Earth): , ::: (); Đoài ( Lake ): , ||: () ).

 

 

 

The mirror of Eight Diagrams

- Twelve lotus leaves represent the Thập Nhị Khai Thiên (Note: shows 12 Immortals creating 12 Heaven Planes. According to the explaining of the Virtuous Talent Nguyễn Văn Hồng, is nine Creators of Fairies and Buddhas who created nine Heavens. These Creators were born by JADE EMPEROR SUPREME BEING. Full group is “Cửu Thiên Khai Hóa” – Divine Beings of Nine Heavens). The number 12 is the GOD’s number, it means 12 animal designations: Snake, Buffalo, Tiger, Cat, Dragon, Mouse, Horse, Goat, Monkey, Chicken, Dog, Pig.

- Ten lotus flowers represent Buddhas of Ten Directions as there are Lotus thrones of Buddha just in the Nirvana, that is the Buddha region. The former Deities, Saints also had carnal body on this earth but they were not infected by the earth, they found the truth to save living beings. Thus, they reached Deity, Saint, Immortal, Buddha thrones. The lotus is a plant living under mud but not to be infected. It has a pure name or lotus throne. Consequently, it represents the Buddha region.

Hình Tam Giác Và 16 Cái Tia Trong Khuôn Thiên Nhãn

- Thiên Nhãn là Trời, hình Tam Giác là Tam Giáo. Tôn giáo nào cũng do nơi trời mà có, tôn giáo nào cũng có qui củ chuẩn tuần ấy, ấy là bộ luật (tức là cây thước).

- 16 tia bao quanh Thiên Nhãn. 9 tia trên là Cữu Thiên Khai Hoá. 7 tia dưới là Thất Tình. Ý nghĩa là tôn giáo nào cũng diệt thất tình cho con người nương theo Cữu Thiên Khai Hoá mà về hiệp với trời.

The Triangle And 16 Rays In The Frame Of The Holy Eye 

- The Holy Eye represents the GOD, the Triangle represents the Three Religions. Any Religion comes from the GOD and has its principles, that is called as code (it is a ruler).

- For 16 rays around the Holy Eye, upper 9 rays represent the Cửu Thiên Khai Hoá (Divine Beings of Nine Heavens). The 7 inferior rays represent Seven Feelings (joy, anger, love, hate, sorrow, passion, lust). Its meaning is to exterminate seven feelings in religions so that the human beings depend on that principle to come back.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-thiennhanbongsen-1.jpg

Hình Thiên Nhãn và bông sen chung quanh Đền Thánh

The picture of Holy Eye and lolus flowers aroundthe Holy See

 

GIẢI THÍCH TẤM DIỀM NGAY CHÍNH GIỮA 

EXPLAINING THE EDGING PATTERN IN THE MIDDLE

- Trên tấm khuôn dìm trước mặt tiền là Ngũ Chi Đại Đạo, Tam Giáo và Tam Trấn.

- Ngay chính giữa: Đứng trên là Đức Thích Ca Như Lai Phật, Đức Lý Thái Bạch, Đức Chúa Giê Su, Khương Thượng Tử Nha.

- Phía Tã: Chính giữa là Lão Tử, kế là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát

- Phía Hữu: Ở giửa là Đức Văn Tuyên Khổng Thánh, kế là Đức Quan Thánh Đế Quân.

- On the frame of the edging pattern shows Five Branches of Great Way, Three Religions and Three Governors.

- In the middle: The Sakyamuni Buddha in the middle, The Ly-Tai-Pei, the Jesus Christ, Khương Tử Nha.

- On the Left: the Lao-Tsu in the middle, and the Quan Yin Buddha.

- On the Right: Đức Văn Tuyên Khổng Thánh (Confucius) and Đức Quan Thánh Đế Quân.

http://caodaism.org/8002/gra-tt/th-tamgiaotamtran-2.jpg

Hình khuôn dìm ngay chính giữa Cung Đạo

The picture of the edging pattern in the middle of Cung Đạo (Spiritual Place)

 

GIẢI THÍCH KHUÔN DIỀM BÊN TẢ CÓ BÁT TIÊN

EXPLAINING THE EDGING PATTERN ON THE LEFT WITH EIGHT IMMORTALS

- Khuôn Diềm bên tả thì có BÁT TIÊN là:

·      Lý thiết Quả

·      Hớn Chung Ly

·      Lữ Đồng Tân

·      Trương Quả Lão

·      Tào Quốc Cựu

·      Lâm Thể Hoà

·      Hàn Tiên Tử

·      Hà Tiên Cô

- The edging pattern on the left has EIGHT IMMORTIALS:

·      Lý thiết Quả

·      Hớn ChungLy

·      Lữ Đồng Tân

·      rương Quả Lão

·      Tào Quốc Cựu

·      Lâm Thể Hoà

·      Hàn Tiên Tử

·      Hà Tiên Cô

Hình khuôn dìm bên tả

The frame of the edging pattern on the left

 

GIẢI THÍCH KHUÔN DÌM BÊN HỮU CÓ THẤT THÁNH

EXPLAINING THE EDGING PATTERN ON THE RIGHT WITH SEVEN SAINTS

- Khi cất Đền Thánh xong, Đức Hộ Pháp không hiểu nên để Thất Hiền hay Thất Thánh nên Đức ngài cầu Đức Lý Đại Tiên giáng cơ chỉ giáo Đức Lý Ngài nói rằng:

- Đáng lẻ phải để Thất Hiền, bởi vì trước kia khi trời đất chưa mở mang, khí Hư Vô còn hổn độn hiêp kỳ Âm Dương để khai kháng Lưỡng Nghi định vị rồi khí nhẹ nổi lên là trời, khí nặng chìm xuống là đất, rồi từ đó mới có hoá sanh trên mặt địa cầu, lúc đó Chí Tôn, Phật Mẫu mới cho xuống tại thế 100 ức nguyên nhân nơi mặt đất. Đất bình địa lấy chi ăn mà sống, nên có 7 ông hiền tình nguyện xuống trước gọi là Thất Hiền gồm:

1.      Kế Khang

2.      Huyền Tích

3.      Sơn Đáo

4.      Hương Lựu

5.      Hương Minh

6.      Nguyện Bình

7.      Dương Nhung

- Bảy ông này: Ông đào sông, ông tạo núi, ông bắt cầu, ông đắp đường, ông trồng hoa quả, ông che nhà và ông lập rừng. Bảy ông có công sáng tạo cơ nghiệp Hoàng Đồ ở trên mặt thế, đáng lẽ phải để Thất Hiền bia gương cho biết hồi Bàn Cổ Sơ Khai, nhưng lâu quá. Thôi để Thất Thánh đời Phong Thần là: Khương Thái Công, Na Tra, Dương Tiển, Dương Nhậm, Lôi Chấn Tử, Lý Thiên Vương (Lý Tịnh),Vi Hộ. Bảy ông này đứng trong vòng Phạt Trụ Hưng Châu, trong lúc còn bán Phong Thần. Nay bước vào đường phong thánh. Lý thuyết Tôn giáo Cao Đài ngày nay Chí Tôn lập trường Phong Thánh để bước vào địa vị tối cao.Vậy toàn cả mọi người trong Tôn Giáo rán làm sau cho đầy đủ công nghiệp, công đức bước khỏi trường Phong Thánh. Vậy mới không uổng kiếp sanh của chúng ta may duyên gặp thời kỳ Chí Tôn hoằng khai Đại Đạo, mới không hổ mặt với những vị tiền bối.

- When building the Holy See, Hiss Holiness Hộ Pháp did understand who are showed on the pattern, Seven Sages or Seven Saints, thus He entreated the Li-Tai-Pei. He taught:

- It should have showed Seven Sages because before the Heaven and Earth were delimited, the Supreme Ether had been still chaotic. When the Yin Yang were delimited, the pure gas flied up to become the Heaven, the impure gas went down to become the Earth. From that time, there was life on the earth and the SUPREME BEING (HOLY FATHER) and MOTHER BUDDHA (HOLY MOTHER) sent down 10,000,000 Souls. There was nothing to live and eat, thus Seven Sages volunteered to came down. They are called as Seven Sages:

 1. Kế Khang

2.      Huyền Tích

3.      Sơn Đáo

4.      Hương Lựu

5.      Hương Minh

6.      Nguyện Bình

7.      Dương Nhung

- These Seven Sages: One diged rivers, one made mountains, one made bridges, one made roads, one planted trees, one made houses and one made forests. The Seven Sages had great work of creating on the earth. The Seven Sages should have been showed to be samples for human beings to know the Fist Ancestors of the Ancient binging time, but it is too long. Consequently, images of Seven Saints of the Deifying Board dynasty: Khương Thái Công, Na Tra, Dương Tiển, Dương Nhậm, Lôi Chấn Tử, Lý Thiên Vương (Lý Tịnh), Vi Hộ. These seven persons had duty to destroy Trụ dynasty in order to prosper the Châu dynasty belonging to a half of the Deifying Board. Nowadays, human beings are living at the Canonizing Board. The theory of Caodaism is founded by the SUPREME BEING to found the Canonizing Board so that people can reach the supreme position. Consequently, everybody should do how to create much work and merit in order to overcome the Canonizing Board so that we do not waste a life under the fortune in the period that the SUPREME BEING founds the Great Way, we will not be shameful with forebears.

Hình khuôn dìm bên hữu

The frame of edging pattern on the right

GIẢI THÍCH KIM MAO HẪU Ở BỐN CỬA ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THE YELLOW LION AT FOUR DOORS OF THE HOLY SEE

- Bốn cửa hai bên Đền Thánh mỗi cửa có hai con Mao Hẫu. Tượng trưng y như Bạch Ngọc Kinh, có những con Kim Mao Hẫu đón rước các chơn linh có công cùng Đạo đặng đưa lên Bát Quái Đài.

- Four doors of two sides of the Holy See, each one has two Lions. It is same to the Bạch Ngọc Kinh (White Jade Palace) with Lions welcoming souls who have merits towards to Religion, so that they go to the Octagonal Divine Palace.

Hình kim mao hẫu

The picture of  Lions

 

GIẢI THÍCH BA VỊ PHẬT TRÊN NÓC BÁT QUÁI ĐÀI

EXPLAINING THREE BUDDHAS ON THE TOP OF THE OCTAGONAL DIVINE PALACE

- Ba vị Phật là:

·         BRAMA Phật

·         CIVA Phật

·         CHRISTNA Phật.

- Ba vị này là Tam vị Thế Tôn trị đời trong ba thời kỳ như:

Ông Brama Phật (Ông quay mặt về hướng Tây)

Ông ra trị đời nhằm thời Thượng Ngươn là Ngươn Thánh Đức, tức là ngươn vô tội. Ông cỡi con Thiên Nga (con ngỗng) bay khắp cả hoàn cầu nhắm xem cuộc thế.

Ông Civa Phật (Ông quay mặt về hướng Bắc)

Ông ra trị đời nhằm thời kỳ Trung Ngươn là Ngươn Tranh Đấu, tức là ngươn tự diệt. Ông đứng trên con Thất Đầu Xà, ấy là ông diệt thất tình, ông thổi ống sáo để thức tỉnh nhân sanh về ngôi vị.

Ông Christna Phật (Ông quay mặt về hướng Nam)

Ông ra trị đời thời kỳ Hạ Ngươn là Ngươn tự diệt, tức là bắt đầu ngươn tái tạo, ông cỡi con Giao Long đi khắp cùng chơn trời, góc biển mà rước các chơn hồn đem về Bạch Ngọc Kinh dâng cho Đức Chí Tôn định vị.

- Brahmanist Trinity:

·         BRAMA Buddha

·         CIVA Buddha

·         CHRISTNA Buddha. 

- They are Three Buddhas administering three periods:

Brahma Buddha (He is directed toward West).

He appeared at the First Period, it means Holy Period, sinless period. He sits on a Swan to fly over the world to see the situation.

Civa Buddha (He is directed toward the North).

He appeared at the Middle Period, it means Fighting Period, self-destroyed Period. He sits on the Seven-Head Snake, it means He renounces seven feelings, and plays a flute in order to awake the human beings to go back old position.

Christna Buddha (He is directed toward the South).

He appeared to administer the Last Period, it means the self-destroyed Period for beginning the re-created period. He sits on a Dragon to travel everywhere, horizon in order to take Souls to the Bạch Ngọc Kinh (White Jade Palace) so that the SUPREME BEING decides holy position for them.

Hình ba vị  Phật trên nóc Bát Quái Đài

The picture of Three Buddha on the top of Octogonal Dinvine Palace

 

GIẢI THÍCH HAI CÁI ĐÀI THUYẾT ĐẠO 

EXPLAING TWO PREACHING PALACES

- Hai cái Đài Thuyết Đạo đây có nghĩa là tích Vua Phò Dư lập đài tố cáo trời đất. Khi Đức Khổng Tử đi truyền Giáo (Đạo Nho) qua nước Phò Dư gặp phải ông vua tánh tình tàn bạo, không ưa Tôn Giáo, không thích tu hành. Vua ra lệnh bắt Đức Khổng Tử giam vào ngục thất ngoài hai năm mới phóng xá và cấm trong nước nếu ai theo đạo của Ngài thì tru di. Vua lại ra 6 điều:

1.      Mắt ta không muốn trông thấy Khổng Phu Tử.

2.      Tai ta không thèm nghe những lời của Khổng Phu Tử bày.

3.      Mủi ta không chịu hơi hôi tanh của Khổng Phu Tử.

4.      Lưỡi ta không thích nói chuyện với Khổng Phu Tử.

5.      Thân ta không muốn gần gũi thân mật với Khổng Phu Tử.

6.      Ý ta không cho Khổng Phu Tử qua nước ta lần thứ hai

Nếu cãi lệnh ta sẽ gia hình không dung thứ. Ấy là 6 cái tia trong miệng Rồng phun ra tức là lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân, Ý.

- Đời vua Phò Dư vô đạo, tánh chất bạo tàn, nên Trời phạt trong nước bị thiên tai, hạn hán, vua thấy trong nước nguy biến bèn ra giữa trời lập cái đài mà cầu nguyện (tướng tinh vua Phò Dư là con Thanh Đẩu Long - Rồng Xanh)

- Vua Phò Dư quỳ dưới đài mà cầu nguyện thấu đến Ngọc Hư Cung, Đức Ngọc Đế sai ông Hứa Chơn Quân xuống đứng trên đài kêu, cho biết rằng:

- Ấy là tại nhà vua vô đạo, không kể thánh hiền nên Trời phạt như vậy. Nếu nhà vua muốn trong nước được mưa thuận gió hoà, dân an cư lạc nghiệp thì qua nước Lỗ tìm Đức Khổng Phu Tử rước về mà mở đạo dạy dân thì trong nước hết tai nạn, Ngài nói rồi đằng vân bay mất. Vua nghe lời qua Nước Lỗ cầu Đức Khổng Phu Tử về mở trường giáo đạo dạy dân. Không bao lâu trong nước được mưa thuận gió hòa, dân lạc nghiệp âu ca, vua thấy vậy truyền lịnh trong nước ai không theo đạo của Đức Khổng Phu Tử thì bị gia hình trọng trị.

- Two Preaching Palaces mean a story that Phò Dư built a palace to accuse the Heaven-Earth. When the His Holiness Khổng Tử (Confucius) carried on Missionary (Confucianism) for the state of  Phò Dư king who had a cruel character, disliked Religion, disliked to lead a religious life. The king issued an order to imprison the His Holiness Khổng Tử over twenty years. He also prohibited whoever followed His Droctrine would be executed to a death penalty. The king also issued 6 clauses:

1.       For my eyes, I do not want to see Khổng Phu Tử.

2.      For my ears, I do not want to hear Khổng Phu Tử’s teachings.

3.      For my nose, I do not sustain the stinking fume Khổng Phu Tử.

4.      For my tongue, I do not want to talk to Khổng Phu Tử.

5.      For my body, I do not want to be close and informer with Khổng Phu Tử.

6.      For my thought, I prohibited the Khổng Phu Tử to come back my state for the second time.

- If breaking the order, the punishment would not be ignored. Six clauses represent 6 rays vomited out from the dragon mouth, it hints at six organs of people: Eye, Ear, Nose, Tongue, Body, Thought.

 - Phò Dư dynasty was immoral, cruel, consequently the GOD punished by calamity, drought. The kind saw the danger of the state, then built a palace in middle of heaven to pray (the Physiognomy of Phò Dư king is Thanh Đẩu Long-Blue Dragon).

 - Phò Dư king kowtowed at the foot of the palace to pray through into the Ngọc Hư Cung (the Court of the GOD). The SUPREME BEING asked Hứa Chơn Quân to stand at the palace and speak:

- That is due to the immoral king, unrespectable character for Sage. The GOD punished like that. If the king wants the state to have favorable wind, rain, to wants people to live and work in peace and contentment; the king has to go to Lỗ state to for seeking for His Holiness Khổng Phu Tử and invite him in order to preach the religion, to teach people, then the state will not have accident. After speaking, he mounted on cloud to disappear. The king obeyed to go to Lỗ state in order to invite His Holiness Khổng Phu Tử to build schools for teaching people. It was not very long, rain and win were favorable, people had a peaceful life. The king understood and gave order that whoever did not follow Confucianism would be heavily punished.

Hình rồng nơi đài thuyết đạo

The picture of the dragon at the preaching palace

 

GIẢI THÍCH ĐỨC PHẬT TỔ CỠI NGỰA TRƯỚC ĐỀN THÁNH

EXPLAINING THE SAKYAMUNI BUDDHA ON THE TIGER IN FRONT OF THE HOLY SEE

- Đức Phật Tổ cỡi ngựa trước Đền Thánh và người chạy theo sau là vị tớ trung thành tên Sa Nặc. Ngài lúc ở thế là một vị thái tử con vua Tịnh Phạn Vương, mẹ là hoàng Hậu Na Da ở nước Ca Tì La Vệ. Ngài tên Thích Ca. Trong khi Ngài trưởng thành, Ngài rất thông minh, học một biết mười, tánh tình thuần hậu nên được vua cha yêu mến. Đến năm mười sáu tuổi, ngài có gia thất. Vợ ngài là công chúa Gia Du Đà La, sau sanh một đứa con trai tên là La Hầu La. Ngài đang sống trong cảnh nhà vàng cửa ngọc,vợ đẹp hầu xinh. Bỗng một hôm ra khỏi hoàng cung đi dạo ngoài bốn cửa thành, ngài đi đến Bắc Môn thấy người cày ruộng với đôi trâu coi mệt nhọc dưới ánh nắng chang chang như thiêu đốt, thật sanh ra là khổ. Ngài liền qua phía Đông Môn gập ông già chống gậy đi bước thấp bước cao, ôi già là khổ. Trở qua phía Nam Môn gặp một người bệnh đang nằm dưới đất rên xiết ôi bệnh cũng khổ. Ngài trở lại Tây Môn thấy một người chết nằm dựa bên lề đường, ruồi lằn bu bám. Ôi! chết cũng khổ! Ngài liền trở về hoàng cung nằm suy nghĩ thật con người sanh trên thế gian nầy muôn việc gì cũng khổ. Đến đêm mồng 8 tháng 2 ngài nhìn lại vợ con lần cuối khi vợ con đang an giấc. Ngài cùng người tớ Sa Nặc trốn ra khỏi hoàng thành lên ngựa chạy thẳng vào Rừng Khổ Hạnh là nơi ẩn tu của nhiều ông đạo sĩ. Ngài lo tu hành mong thành chánh quả hầu có phổ độ chúng sanh, giải thoát cuộc đời đau khổ mà Ngài đã chứng kiến ngoài bốn cửa Ngọ Môn đã kể trên.

- The Sakyamuni Buddha mounts on the horse in front of the Holy See and one person running behind is a loyal valet called as Sa Nặc. He was a child of Thịnh Phạn Vương king, His mother is the Na Da Queen in Ca Tì La Vệ state. His name is Thích Ca Sakyamuni. When He reached adulthood, He was very intelligent, He just learnt one thing, He could knew ten things, nature was tender, thus His father loved so much. When He was sixteen years old, He got married. His wife is Gia Du Đà La princess then born one boy called La Hầu La. He lived in riches, honours and propertied situation, beautiful wife, nice valets. One day, He left royal palace to promenade around four gates of rampart. He went to Northern Gate and saw people ploughing field with two hard buffaloes under the scorching sun, He knew the life in misery. He continued to go to Easter Gate and saw an old man leaning against a stick with unsteady steps. Alas! Old age was miserable. He turned back Northern Gate, He met a sick man lying with lament, alas! Sickness was miserable. He also turned into Western Gate and saw a diseased person lying at the margin of a road with fly. Alas! The dead was also miserable! He immediately went back royal palace and thought that the human beings born on this earth are miserable toward everything. On 8th February, He saw His wife and child last time when they were sleeping. He with Sa Nặc valet underhand left the royal palace on the horse into the Ascetic Forest where was a secluded place of many hermits. He hurried to lead a religious life for a true throne to save all living beings out of the miserable life that He saw at Four Gates.

 

Hình Phật Tổ cởi ngựa trước Đền Thánh

The picture of Sakyamuni Buddha in front of the Holy See

Hình Sa Nặc

The picture of Sa Nặc

 

GIẢI THÍCH CÂY CỘT PHƯỚN VÀ LÁ PHƯỚN

EXPLAINING THE ORIFLAMME PILLAR AND THE ORIFLAMME

 - Lá phướn chiều dài 9 thước, bề ngang 1 thước 2 tấc, dưới thì nền vàng, trên mặt có 3 màu: vàng, xanh, đỏ. Đoạn trên có Thiên Nhãn kế đó Cổ Pháp Hiệp Thiên Đài rồi kế là sáu chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngay chính giữa lá Phướn là giỏ hoa Lam, kế đến có 9 thẻ, hai bên bìa là 12 thẻ theo chiều dài.

 

- The oriflamme’s length is 9 meters, the width is 1 meter and 2 inches. The background is yellow. Its surface has three colors: yellow, green, red. The high part has Holy Eye and Archaic Attribute of Three Religions belonging the Hiệp Thiên Đài ( Palace of Divine Alliance ), the next is 6 words Great Way – Third Period – Universal Salvation. In the middle of the oriflamme has a flower basket, the next is 9 tags, along the oriflamme there are 12 tags.

* Ý nghĩa nền vàng là tượng trưng của Phái Phật, chính đức Phật Mẫu cầm quyền năng tạo đoan cả nhân loại nên trong bài kinh Phật Mẫu có câu:

Tạo hoá thiên huyền vi Thiên Hậu.
Chưởng kim bàn phật mẫu diêu trì

- Nơi tầng trời thứ 9 gọi là mẹ sanh. Ngài Chưởng Quản Kim Bàn tức là nắm cả các đẳng cấp thiên liêng mà điều khiển các phẩm chơn hồn từ kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhơn hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, phật hồn. Cả Bát Phẩm Chơn Hồn đó nếu họ đoạt được cơ siêu thoát thì cũng đều do tay Đức Phật Mẫu mà có. Phật Mẫu đem Phật Tánh lại cho các bậc Nguyên Nhân. Nguyên Nhân là các chơn hồn của Đức Chí Tôn sai xuống trần gian mà độ chúng sanh nhưng họ mê luyến hồng trần nên Đức Chí Tôn đem phật tánh phỗ hoá cho họ nhớ mà trở lại ngôi xưa, nhưng hai kỳ phổ hoá chỉ độ đặng có 8 ức, còn lại 92 ức vẫn còn đoạ lạc tại thế. Hôm nay, Phật Mẫu đến giáo hoá cho họ được thức tỉnh mà qui hồi cựu vị nên trong điện thờ phật mẫu có đôi liễn như dưới đây:

Bát Phẩm Chơn Hồn tạo thế giới, hoá chúng sanh, vạn vật hữu hình tùng chử đạo
Quái hào bát ái định càn khôn, phân đẳng pháp nhứt phân phi tướng trị Tam Kỳ

- Trên nền vàng có 3 màu: Vàng, Xanh, Đỏ tượng trưng Tam Giáo. Vàng thuộc Thích Giáo, Xanh thuộc Tiên Giáo, Đỏ thuộc Nho Giáo tuy nhiên có 3 như vậy song cũng như một, huyền linh của Đức Lão Tữ hóa Tam Thanh trong lúc Phạt Trụ hưng Châu.

*The meaning of the yellow background of oriflamme represents Buddha side. Because MOTHER BUDDHA (HOLY MOTHER) governs the power for all living beings, there are two sentences in the Mother Buddha prayers: 

The creation of mysterious universe with Holy Mother.

The Governor of the golden basin of Mother Buddha. 

- At the nineth plane, She is called as Mother of all living beings. She governs the Kim Bàn (Golden Basin), it means She controls all divine ranks to directs all ranks of soul from soul of stone, soul of plant, soul of animal, soul of human, soul of deity, soul of saint, soul of immortal, soul of buddha. If those Eight Ranks of Soul can reach salvation, that means they depend on the hands of the MOTHER BUDDHA. The HOLY MOTHER brings Buddha Nature to Man of Impure Soul. The Men of Impure Soul are Souls ordered by the SUPREME BEING to come down the earth to save living beings but they have passioned the earth. Consequently, the SUPREME BEING brings Buddha Nature to save them so that they can remember to go back old throne. Through two universal salvation, 800,000 souls were saved. At the present, 9,200,000 souls are still exiled on this earth. Nowadays, the MOTHER BUDDHA comes to teach them so that they awake to restore old thrones, there are two parallel sentences in Temple of MOTHER BUDDHA : 

Eight Ranks of Soul create the world, turn into living beings, all visible beings depend on the Tao. 

Signs of philosophy of Yin King in love delimit heaven-earth divided into many things but only one invisible soul controls the Heart. 

- On the yellow background, there are three colors: Yellow, Green, Red represents Three Religions. The yellow represents Buddhism, the Green represents Taoism, The Red represents Confucianism. However, there are three, it seems one only. The Divine mysteriousness was changed into Three Purities (Three Colors) by Lao Tsu when fighting Trụ dynasty to prosper for Châu dynasty.

* Thiên Nhãn

- Là tượng trưng của nền đạo mà cả tín đồ lấy đó để thờ phượng trong những tư gia hay là trong những Thánh Thất. Tại sao đạo Cao Đài lấy Thiên Nhãn làm tiêu biểu? Chính Đức Chí Tôn có dạy: Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quang chủ tể, quang thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giã.

- Con mắt ấy là chủ linh tâm, hai điển quang của con mắt là chủ thể (thể trên trời là Nhật Nguyệt, thể nơi người là Lưỡng Mục). Điển quang ấy thuộc thần, thần thuộc trời, trời ấy là ta vậy. Mặt khác, Thiên Nhãn tượng trưng sự công bình, thiêng liêng và cũng tiêu biểu mầm móng cho sự đại đồng nhơn loại. Thánh nhơn có câu: Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính.

- Nghĩa là trời xem tức dân ta xem, trời nghe tức dân ta nghe. Hơn nữa thời xưa tam giáo các vị giáo chủ giáng trần lập đạo mang hình hài xác thịt, Âu thì lấy hình thể người Âu. Á thì lấy hình thể người Á... Nguơn hội này Đức Chí Tôn giáng cơ khai Tam Kỳ Phổ Độ dạy thờ Thiên Nhãn tất nhiên ngày muốn con cái của ngài hoà ái hiệp tâm với nhau để đi đến chổ đại đồng thế giới.

 

* Divine Eye

- The Divine Eye is a symbol of Religion that all disciples must depend on it to adore Divine Eye in Temples or personal houses. Why is the Divine Eye used for the symbol in Caodaism? The SUPREME BEING has taught: The Eyes represents Heart, Two Lights (Yin Yang) are a master, the Light is a Great Soul, Great Soul is Heaven, the Heaven is ME.

- That eye is a master of the heart, two divine lights of eye are a master (master on the sky is the Sun and Moon, the master of human is Two Eyes). Those Lights belong to soul, the soul belongs to Heaven. The Heaven is the SUPREME BEING. Otherwise, the Holy Eye represents justice, holiness and a symbol of seed for the humankind concord. Sage said: The GOD sees, human sees; the GOD hears, human hears.

- Formerly, religious heads of three religions came down to found religious foundation with the carnal body to be suitable for Europe or Asian region,…For this Period, the SUPREME BEING came down by apparatus in a spiritual séance to open the Third Period – Universal Salvation and to teach for adoring the Holy Eye, obviously HE wants HIS children to harmonize, love together for the target of universal concord.

* Cổ Pháp

- Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Du. Chính Đức Hộ Pháp cùng các chức sắc Hiệp Thiên Đài hằng ngày trân trọng mang trên mảo.

 

* The Archaic Attribute

- Xuân Thu Book (A precious book of Confucianism composed by His Holiness Confucius), Dust-Brush of Immortal, Bowl for Alms. His Holiness Hộ Pháp and Dignitaries of Palace of Divine Alliance respectfully wear on the caps and dresses everyday.

Bình Bát Du: là Bửu Pháp của nhà Phật. Như đức Thích Ca tắm nơi sông Hằng ngài cũng chưa biết rằng đã đoạt đạo. Ngài nguyện nếu quả ngài đắc pháp đủ quyền năng tế độ chúng sanh, xin cho Bình Bát Du nổi và trôi ngược dòng nước. Sau khi thả Bình Bát Du xuống sông Hằng, sự thật được như ý nguyện. Do đó mà Đức Phật mượn Bình Bát Du mà đi phổ độ chúng sanh.

 

The Bowl for Alms: is the Buddhism’s Precious Dharma. When the His Holiness Sakyamuni took a bath on the Hằng river, He did not know that He had reached to the great wisdom of dharma. He prayed that if he could reach the dharma completely for saving living beings, the Bowl for Alms would float and drift upstream. After putting the Bowl for Alms on the Hằng river, the truth happened as the desire. Therefore, the Sakyamuni Buddha used the Bowl for Alms to save living beings.

Phất Chủ: hay phất trần cũng thế. Chính Đức Lão Tử, Đức Thái Thượng cùng các bậc tiên gia điều dùng, tất nhiên cũng là bửu pháp của phái Tiên để vân du thế giới tế độ chúng sanh. Vì vậy mà đạo Cao Đài dùng đó để làm tiêu biểu của Đạo Tiên hầu có quét sạch bụi trần, trong kinh thế đạo có câu:

Chổi tiên quét sạch nợ trần oan gia

Xuân Thu: tức là quyển sách do đức Khổng Phu Tử sáng tác, cũng là Bửu Pháp của Nho Giáo. Trong lúc Châu Lưu Lục Quốc Đức Khổng Phu Tử đã không thành công trong việc truyền giáo. Ngài mới trở về nước Lỗ lập hạnh đàn dạy được tam thiên đồ đệ, sau khi chỉ còn thất thập nhị hiền. Ngài thấy đời loạn lạc nào vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ sát hại nhau, bỏ mất đạo làm người, quên cả luân thường đạo lý, nên ngài soạn ra sách Xuân Thu, phân định quyền hành Quân Nhân, Thần Trung, Phụ Tử, Tử Hiếu. Nên có câu: Khổng Tử tự vệ phản Lỗ, tác Xuân Thu dỉ chánh vương hoà

Nghĩa là Khổng Phu Tử từ nước Lỗ làm sách Xuân Thu phân biệt đạo vua tôi chấn hưng phong hoá.

 • Xuân: - Nhứt tự ngụ chi bao - một chử đễ khen.
 • Thu: - Nhứt tự ngụ chi biếm - một chử để chê.

Nhứt tự chi bao vinh ư hoa cỗn, nhứt tự chi biếm nhục ư phủ diệt

Nghĩa là: ai được một chử khen của Ngài vinh diệu như mặc được áo hoa cỗn, ai bị một chử chê của ngài nhục không khác búa vớt. Cho nên đến đời Tam Quốc, Đức Quan Thánh Đế Quân hằng trân trọng bộ Xuân Thu.

 

The Dust-Dust of Immortal: The His Holiness Tao Tsu and His Holiness Thái Thượng and immortals use. That is the Taoism’s precious dharma to travel for saving living beings. Consequently, Caodaism uses it as a symbol of Taoism in order to sweep the earthly dust. In the Moral Prayer, there is a sentence:

Immortal brush cleanly sweeps enemy of the earthly anterior existence.

Xuân Thu Book: a book composed by the His Holiness Khổng Phu Tử is also a Precious Brahma of Confucianism. He did not preach successfully His doctrine. He went back to Lỗ state to establish a terrace of apricot-trees, He could teach three thousands disciples, later then numbers of disciple remained seventy two sages. He saw troubled situation. King-people, father-child, brother-younger brother, husband-wife killed together, neglected moral of human, ignored standards of ethics, consequently He composed the Xuân Thu Book which defines rights of King, loyal People, Father-Child, Piety Child. There is a sentence: The His Holiness Khổng Phu Tử composed Xuân Thu Book to define the doctrine between King and People, to prosper morality. 

 • Xuân: a word to compliment.
 • Thu: a word to disparage.

 “Nhứt tự chi bao vinh ư hoa cỗn, nhứt tự chi biếm nhục ư phủ diệt”

It means: Whoever is received a compliment from Him is creditable as wearing flowered shirt, whoever is received a disparagement from Him is ashamed as hammer cleaving. Thus, in dynasty of Three Nations, His Holiness Quan Thánh Đế Quân always respected the Xuân Thu Book.

- Cổ Pháp Hiệp Thiên Đài là tiêu biểu của ba Đạo: Nho,Thích, Đạo mà ta nhìn thấy dính liền với nhau còn có nghĩa là sự Qui Nguyên Tam Giáo. Nghĩa là Đạo chỉ có một mà thôi.

 

- The Archaic Attributes of Palace of Divine Alliance is a symbol of three Religions: Confucianism, Buddhism, Taoism that we can see three symbols togethered. This means the Union of Three Religions. It means the Tao has one principle.

Đại Đạo vì chổ Qui Nguyên Tam Giáo, Hiệp Nhất Ngủ Chi (là Nhơn đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo) mà đạo Cao Đài đang lo chấn hưng để phổ hoá toàn nhơn loại. Nên Chí Tôn gọi là Đại Đạo.

 

Great Way due to the Union of Three Religions, Unifying of Five Branches (Sage Doctrine, Deity Doctrine, Saint Doctrine, Taoism, Buddhism), Caodaism is prospering to save all human beings. For that reason, the SUPREME BEING called it as Great Way.

Tam Kỳ Phổ Độ

- Tam Kỳ: là kỳ thứ ba

- Nhứt kỳ :

·   Phật Đạo: Là do Đức Nhiên Đăng khai sáng tại nước Trung Hoa trong thời kỳ thượng cổ.

·   Tiên Đạo: Đức Thái Thượng khai sáng cũng tại Trung Hoa.

·   Nho Đạo: Đức Văn Tuyên Khổng Thánh cũng khai sáng ở Trung Hoa,

- Nhị Kỳ :

·   Đức Thích Ca Mâu Ni chấn hưng Phật Giáo tai Ấn Độ

·   Tiên Đạo: Đức Lão Tử khai sáng tại Trung Hoa đời Nhà Thương.

·   Nho Đạo: Đức Khổng Tử khai sáng tại Trung Hoa đời Nhà Châu.

 

Third Period – Universal Salvation

- Third Period: the Third Stage

- First Period:

·   Buddhism: The Ancient Buddha (Dip Ankara) founded in China belonging to the antiquity.

·   Taoism: His Holiness Thái Thượng founded in China too.

·   Confucianism: His Holiness Văn Tuyên Khổng Thánh (Confucius) founded in China.

- Second Period:

·   The Sakyamuni Buddha prospered the Buddhism in India.

·   Taoism: His Holiness Tao Tsu founded in China belonging the Thương dynasty.

·   Confucianism: His Holiness Khổng Phu Tử founded in China belonging to Châu dynasty.

Phổ Độ:

- Phổ hóa chúng sanh thuyết pháp độ đời, cải tà qui chánh, cải ác tùng lương. Đạo Cao Đài không phải mới lạ chi, thật ra là tam giáo chấn hưng trong thời kỳ hạ ngươn nầy đặng độ rỗi 92 Ức Nguyên Nhân còn đoạ lạc nơi trần thế, nên gọi là Tam Kỳ Phổ Độ.

 

Universal Salvation 

- Preaching and saving living beings to give up the wrong way and turn into the true way, to give up evil and turn into the good, the Caodaism is not really new, actually it is a doctrine prospered from Three Religions in the last period in order to save 9,200,000 Men of Original Soul exiled on this earth. Thus, it is called as Third Period – Universal Salvation.

* Giỏ Hoa Lam

- Của một tiên nữ (Hà Tiên Cô) dùng để đi hái hoa luyện thuốc cứu đời. Hiên nay, Cao Đài dùng Giỏ Hoa Lam trước đền thờ Chí Tôn tất nhiên để khuyến khích tinh thần nữ phái noi gương sáng ấy để mở rộng lòng thương với vạn loại chẳng ngại khó khăn.

 

* Flower Basket 

- It belonged to an immortal (Hà Tiên Cô) used for containing flowers processed medicine to save human. The Caodaism take this symbol in front of the Holy See in order to encourage female spirit following the sample to open love for living beings without any hesitance and difficulty. 

* 12 Thẻ

- Là số riêng của Đức Chí Tôn, thuộc về Thập Nhị Khai Thiên. 9 thẻ ở dưới thuộc về cửu thiên khai hoá. Tượng trưng âm dương hợp nhất, thiên địa cao thới, pháp luân thường chuyển.

- Tóm lại: trong bài kinh xưng tụng Đức Diêu Trì Kim Mẫu có câu

Lục Nương phất phướn truy hồn
Tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh

 

* 12 Tags 

- 12 is a personal number belonging to the SUPREME BEING, it belongs to Thập Nhị Khai Thiên (Twelve Angels who handles twelve spaces. The circle of universe is divided into twelve spaces and named twelve animals: Mouse, Buffalo, Tiger, Cat, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Chicken, Dog, Big). The lower nine tags belong to Divine Beings of Nine Heavens – a symbol for unified Yin Yang, profound Heaven-Earth, and Pháp Luân Thường Chuyển (wheel of the Holy doctrine turns ordinarily)

- In summary, in the Eulogized Prayer of His Holiness Diêu Trì Kim Mẫu (MOTHER BUDDHA): 

The Sixth Immortal waves the oriflamme to recall souls.

Vicissitude, to be on time to preserve all living beings.

- Đang buổi thế giới cạnh tranh, tang thương biến cuộc, Phật Mẫu dùng Phướn từ bi để thức tỉnh sanh linh nương theo mà trở về cửa đạo, nhìn nhau đồng chủ nghĩa, chẳng phân biệt màu da sắc tóc nòi giống, thật hành đạo đức thương yêu nhau mà đem Tôn Chỉ Đại Đồng rải khắp càn khôn thế giới cho được cộng hưởng thái bình âu ca lạc nghiệp. Được như vậy, sau khi thoát xác rồi bà Lục Nương sẽ dùng phướn từ bi ấy mà dìu dẫn chơn hồn qui hồi cựu vị mà hội hiệp cùng Phật Mẫu nơi cỏi thiêng liêng hằng sống.

 

- Facing on the situation of competition, vicissitude condition, the MOTHER BUDDHA uses the Mercy Oriflamme to awake living beings in order to return to the Tao door, to understand together with the same doctrine, not to discriminate skins, color of hairs, to act love doctrine, to take the Concord Doctrine to spread it on over the universe for enjoying peace and contentment. If acting so, after dying the Sixth Immortal will use that Mercy Oriflamme take to the homeland in order to reunite with the MOTHER BUDDHA on the eternal and holy world.

Cột phướn trước Đền Thánh

The oriflamme column in front of Holy See

 

GIẢI THÍCH ÔNG THIỆN VÀ ÔNG ÁC

EXPLAINING THE GOOD GENIUS AND BAD GENIUS

-Tích vua Tỳ Kheo Vương Đế sanh đặng hai người con trai. Ngưới lớn tên là Tùy Vân, người nhỏ tên là Tùy Vũ.

- Vua Tỳ Kheo có lòng mộ đạo nên muốn truyền ngôi lại cho Tùy Vân mà đi tu, nhưng sợ Tùy Vũ chiếm đoạt nên vua Tỳ Kheo mới sai Tuỳ Vũ sang nước Hàn Châu mà chiêu mộ anh tài. Khi Tùy Vũ đi rồi vua Tỳ Kheo mới truyền ngôi lại cho Tùy Vân cai trị trong nước, rồi vua Tỳ Kheo mới đến Am Vân lo tu niệm. Khi Tuỳ Vũ chiêu mộ anh tài xong trở về vào bái yết, thấy anh mình lên ngôi kế vị mới hỏi tự sự, Tuỳ Vân thuật lại "Vì cha muốn xuất gia tu luyện nên mới truyền ngôi lại cho anh" Tùy Vũ nói: "Anh hiền đức trị dân không sợ vậy anh đưa ngọc ấn lại cho tôi sửa trị thiên hạ mới sợ." Tuỳ Vân không chịu bèn ôm Ngọc Ấn Tỷ Phù chạy lên Am Vân tìm cha phân định. Tỳ Kheo thấy con hiếu để bèn rước về Tây Phương thành Phật. Khi Tuỳ Vũ đến thấy anh. 

 

- A story that Tỳ Kheo Vương Đế king had two male children. The eldest one was Tùy Vân, younger one was Tùy Vũ.

- Tỳ Kheo king was pious, thus he wanted to grant the throne for Tùy Vân so that he left for a religious life but he was afraid that Tùy Vũ would usurped the throne. The king asked Tùy Vũ to go to Hàn Châu state for recruiting talent persons. After Tùy Vũ had gone, the king granted the throne for Tùy Vân to govern the state, then Tỳ Kheo king went to a Temple for diligently leading a religious life. After Tùy Vũ had recruited talent persons, he went back and visited the king and saw his brother was sitting on the throne, and he asked his brother for reason happening. Tùy Vân reported “Because our father wanted to lead a religious life, he granted the throne for me”. Tùy Vũ said: “You are good-natured, you can not make people be afraid, so you should give me the gem signet in order to govern and make people be afraid. Tùy Văn did not agree, then took the Gem Signet and ran away to the Temple to find their father for decision. Tỳ Kheo saw his piety child, then took Tùy Vân to the Nirvana with Buddha throne. When Tùy Vũ came and saw that his brother had showed repentance to become a Buddha, Tùy Vũ was enlightened, then he left the throne, not to be interested in fame and wealth, to banished the passion things out of the body and led a religious life, the Tùy Vũ also took a peak of the Tao (That means: cultivate and lead a religious life, then took a peak of the Tao of one life).

 

Hình Ông Ác

Picture of Bad Genius

 

Hình Ông Thiện

Picture of Good Genius

 

GIẢI THÍCH CÂY CÂN CÔNG BÌNH Ở PHÍA TRƯỚC 

EXPLAINING THE JUSTICE BALANCE

- Con người sanh trên mặt thế nhất nhất vật gì cũng hữu hình, tức hữu hoại, đều là giả tạm, chỉ linh hồn là thiệt tướng, bất tiêu bất diệt, khi hồn lìa khỏi xác chỉ đem theo cái tội và phước. Dầu chủng tôc nào cũng đồng chung một luật của tạo hoá, thì chính bàn tay thiêng của tạo hoá mới cầm cây cân công bình đặng, chớ nơi mặt thế này mắt thấy tai nghe thì không khi nào cầm cây cân đúng lý nơi tạo hoá đặng.

- People born on the earth see and use everything belonging to visible form. It means the canker destroyed, everything is sham and temporary. The soul is just true, not to be destroyed. When the soul leaves the carnal body, it just brings sins or merits. Any race always is controlled under one law of the creator, consequently the holy hand of creator holds the justice balance, on this earth with the carnal eyes and ears, people can not hold the balance truly that is suitable for the law of creator.

Hình cây cân công bình

Picture of the justice balance

GIẢI THÍCH ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU VÀ CỬU VỊ NỮ PHẬT NƠI BÁO ÂN TỪ

EXPLAINING THE HOLY MOTHER DIÊU TRÌ AND NINE BUDDHA AT GRATITUDE TEMPLE

- Đức Diêu Trì Kim Mẫu là mẹ sinh của toàn thiên hạ, chưởng quản Tạo Hóa Thiên, ai đã đến thế gian nầy đều phải nhờ ơn Phật Mẫu lựa chọn cho xuống trần chịu khổ học khôn đến đạt thành Phật vị. Ơn tạo hình hài, ơn dưởng nuôi giáo hoá và ơn dìu dẫn thoát trần của Phật Mẫu thật là vô lượng vô biên.

- Hai chữ Kim Mẫu là hai chữ nói tắt, chính thật là Kim Bàn Phật Mẫu trong Di Lạc Chơn Kinh có chỉ rõ. Bởi vậy nơi cỏi trần, Phật Mẫu là mẹ của Thần, Thánh, Tiên, Phật.

- His Holiness MOTHER BUDDHA is a mother of all living beings to govern the Celestial Sphere of the Creation. Everyone coming on this earth is favored, selected in order to learn misery and wisdom to become a Buddha. The favor of creating body, favor of looking after and teaching, favor of guidance of the MOTHER BUDDHA are infinite.

- Two words “KIM MẪU” are short way of uses. That is KIM BÀN MOTHER BUDDHA in the Maitreiya-Buddha Prayer that shows clearly. Consequently, on this earth, we must understand MOTHER BUDDHA is a mother of Deities, Saints, Immortals, Buddhas. 

1. Bà Nhứt Nương: Bà Nhứt Nương cầm cây đờn Tỳ Bà chưởng quản vườn ngự uyển xem xét cho biết số Nguyên Nhân xuống trần hay Qui Vị. Mỗi đoá hoa trong vườn Ngự Uyển là một chơn linh, khi chơn linh ấy tái kiếp thì hoa nở, khi qui vị thì hoa tàn.

 

1. The First Immortals: holding đờn Tỳ Bà (Chinese four-chord lute), governing the Sacred Park to observe number of Men of Original Soul coming down the earth of going back. Each flower in the Sacred Park represents a soul. When the soul is reborn, the flower blooms. When the soul dies, the flower decays.

2. Bà Nhị Nương: Bà cầm lư hương chưởng quản vườn đào của Tây Vương Mẫu nơi tầng thiêng thứ hai, tiếp các chơn hồn qui thiên mở tiệc trường sanh (Bàn Đào) và đưa các chơn hồn đến Ngân Kiều cỏi Kim Quang triều kiến Ngọc Hư Cung.

 

2. The Second Immortal: holding a thurible, governing the Peach Park of TÂY VƯƠNG MẪU (MOTHER BUDDHA IN WEST) on the second holy plane, to welcome souls going back the heaven, to open and organize the Immortal Feast (Meeting with Peaches), and to take souls to the Bridge of Painful River in order to ride the Kim Quang Palanquin (Band of Yellow Light).

3. Bà Tam Nương: Bà cầm cây Quạt Long Tu thả thuyền Bát Nhã nơi bể khổ, đón nẻo cửu tuyền độ các chơn hồn qui nguyên (Chở che khách tục cửu tuyền ngăn sông).

3. The Third Immortal: She holds Long Tu Fan (Fan by the beard of dragon: Fan of Exteriorization), to put the Wisdom Boat at the miserable regions, to take souls at the Hell to go back the heaven (Protecting earthly traveler and preventing way of the Hell).

4. Bà Tứ Nương: Bà cầm cây Kim Bản làm giám khảo tuyển chọn các nhân tài. Trong buổi khoa thi ai có đức và học giỏi mới đặng chấm đậu (Vàng treo nhà ít học không ưa).

4. The Fourth Immortal: She holds the precious dharma – Kim Bản to be examiner for selecting talent persons. In exams, whoever studied well and has virtues and can be passed (The gold suspended at a house whose owner ignorance disliked).

5. Bà Ngũ Nương: Bà cầm cây Như Ý ra lệnh cho các đấng thiêng liêng tiếp các chơn hồn về đến cỏi Xích Thiên, khai kinh vô tự đặng xem quả duyên của các chơn linh và đưa các chơn hồn đắc đạo triều kiến Đức Chí Tôn (dựa xe như ý oai thần tuyển thăng)

5. The Fifth Immortal: She holds a precious dharma – Như Ý (Satisfaction), to order immortals to welcome souls to Xích Thiên Plane (Red Heaven), to open the Divine Book without Characters for seeing the results of souls, and to take souls for reaching the peak of the Tao in order to kowtow and visit the SUPREME BEING (Depending on the Như Ý Carriage (Immortal Carriage) under the majestic genius to save).

6. Bà Lục Nương: Bà cầm cây Phướn Tiêu Diêu (phướn Truy Hồn) độ dẫn khách trần và tiếp các chơn hồn hữu căn về đến cỏi kim thiên, dẫn đến đài Nghệ Hương xông cho thơm linh thể và ra lịnh thổi thiên thiều đưa các chơn linh đến Tây Phương Cực Lạc.

6. The Sixth Immortal: She holds the Wandered Oriflamme (Oriflamme to Recall Soul) to save earthly traveler and welcome souls with origin to Kim Thiên Heaven (Yellow Heaven), to guide soul to the Nghệ Hương Palace (Incense Palace) to be smoken to make soul fragrant and to rise the celestial music to take souls to Western Nirvana.

7. Bà Thất Nương: Bà cầm Bông sen khêu đuốc Đạo buổi sơ khai và tình nguyện lãnh lịnh thiêng điều đến Âm Quang độ rỗi các tội hồn, khi giác ngộ lại chỉ chỗ cho đầu thai đặng theo đạo lần về cựu vị (nhứt là nữ phái).

7. The Seventh Immortal: She the Lotus to raise the Religious Torch in the beginning time and She volunteered for GOD’s order to Yin Dimension in order to save sinful souls. When they are enlightened, She also guides the way to be reborn and guides way of the Tao in the religious life to return the old position (especially, female).

8. Bà Bát Nương: Bà cầm giỏ Hoa Lam (Hớn Liên Hoa) một đấng thiêng liêng rất linh hiển, dài công giáo hoá buổi Đạo Khai, có phận sự độ rỗi các nguyên nhân tại thế (nhứt là nữ phái) và tiếp đưa các chơn hồn qui vị về tới Phi Tưởng Thiên là nước Cam Lồ. Ai có việc chi cầu khẩn nơi Bát Nương thì đắt nguyện nột cách linh hiển.

8. The Eighth Immortal: She holds the Flower Basket (Lotus). She is a miraculous immortal, made much merit in teaching of the beginning time of the Caodaism. Her mission is to save Men of Original Souls on the earth (Especially, female) and to welcome souls to the Phi Tưởng Thiên (the Eighth Heaven) to be taken by Holy Water. Whoever has something prayed to Her will be satisfied miraculously.

9. Bà Cữu Nương: Bà cầm ống Tiêu có nhận sự giác ngộ các chơn linh đoạ lạc nơi trần thế.

9. The Nineth Immortal: She holds a Flute with a mission to enlighten the men of original soul exiled on the earth. 

- Tóm lại các nghề hay nghiệp khéo về nữ công hoặc cầm kỳ thi học và triết học văn-chương đều nhờ Cữu Vị Nữ Phật giáo hoá và hung đúc cho thành tài.

 

- In summary, any occupation, skills of female works, music, chess, poetry, drawing, leaning, or philosophy, literature are always depended on teaching and tempering of Nine Female Buddhas to be talent persons.

 

HẾT.

END.