Mục Lục

Index

Book cover and translator’s introduction. 1

LỜI TỰA.. 4

FOREWORD.. 5

01. Thánh giáo “Đạo là gì?”. 6

01. Divine Teaching: What is the Tao?. 7

02. Thánh giáo của Lý Thái Bạch về việc công cử Bàn Trị Sự. 8

02. Divine of Ly Thai Bach about Sub dignitary election. 9

03. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu thế gian biết tu, thì có thể cải sửa Thiên Cơ. 11

03. Divine Teaching of the SUPREME BEING: If people on the earth practice their faiths, the world can change the Divine Will. 12

04. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô vi là trường cửu. 13

04. Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to teaching: Visible matters may be destroyed, but the Nothingness cannot be eternal. 15

05. Thánh giáo của Bát Nương dạy: Phận sự tu hành là phải biết người, quên mình.v.v…    17

05. Divine of the 8th Lady Immortal: the duty of virtuous person is to be selfless, to take care of the comfort of humanity. 19

06. Thánh giáo của Chí Tôn dạy Tu là khổ hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn. 22

06. The SUPREME BEING’s Divine Teaching about  misery of religious life, when getting successful, don't be hasty to express joy, when failing, don't be hasty in sorrow. 23

07. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải giữ lễ đối với các Đấng Thiêng Liêng và phải giữ hạnh ngay thật. 24

07. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: must respect to Superior Spirits. Practice sincerity and justice. 25

08. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Đạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh. 26

08. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: if the Tao was established late, there would be damage for humanity. 27

09. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Đấng. 29

09. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: Do not offend the Superior Spirits. 30

10. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải khổ công thêm nữa mới đắc vị về sau. 31

10. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: You have to endure more sufferings in order to reach divine position. 31

11. Thánh giáo của Chí Tôn khai Tịch Đạo Nữ Phái. 33

11. Divine Teaching of the SUPREME BEING: opening the Female College.. 34

12. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải yêu thương giúp đỡ nhau. 35

12. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: teach that people must love and help each other.. 36

13. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên dùng Thánh đức trau lòng để thoát tục, và giữ trọn Nhơn luân. 38

13. The SUPREME BEING’s Divine Teaching self-cultivation and performance of human duty in order to reach Nirvana. 39

14. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự hối là quí giá. 40

14. Divine Teaching of the SUPREME BEING: repentance is very precious. 42

15. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Phải vì chúng sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị thiêng liêng. 45

15. Divine Teaching of the SUPREME BEING: people must sevice for human beings to be accomplished to noble divine positions. 46

16. Thánh giáo của Chí Tôn than rằng: Đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều người đến. 48

16. Divine Teaching of the SUPREME BEING with laments: Few persons bother to look for the Holy way but many persons rush toward the Evil way. 49

17. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo sanh mở Đạo kỳ ba thì thế giới sẽ dần dần tiêu diệt. 51

17. Divine Teaching of the SUPREME BEING: If I do not found the Third Amnesty to save the predestined souls, the whole world will be destroyed gradually. 52

18. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Đạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi lầm lánh vòng phiền não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A Tỳ. 53

18. Divine Teaching of the SUPREME BEING: The Tao has been founded to guide people back from the suffering world, but if they do not hurry to heed the Tao, they will be exiled into the Hell. 54

19. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng làm trách nhiệm cho hoàn toàn để nâng mình vào địa vị cao thượng về sau. 55

19. Divine Teaching of the SUPREME BEING : must endeavor to fulfill responsibility in order to attain a noble position later. 57

20. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Đem đạo đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an nhàn vui vẻ. 58

20. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: In following the path of the Tao, you will find a peaceful and pleased life. 59

21. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo đức làm thang để lên địa vị thanh cao. 60

21. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: serve with perseverances to recognize that  the moral path is a ladder to reach the noble positions. 61

22. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng chịu khổ giữ lòng đạo đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công quả chờ ngày chung cuộc phục hồi cảnh cũ. 62

22. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: Be patient, maintain virtue, be good moral examples for future generations, earn merit by serving humanity to return the old position at the end of time. 63

23. Thánh giáo của Chí Tôn dạy sớm biết phương châm dẫn đàng vào nơi Cực Lạc. 66

23. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: teaching to recognize the religious path and method to reach the Nirvana. 66

24. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy lập Đạo nơi cõi Nam nầy là để ban thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh nộ của Thầy. 68

24. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: The MASTER founded the Great Way in the southern part of this country to compensate a country which has been greatly affected by MY rage. 69

25. Thánh giáo của Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm và Lý Thái Bạch: Thi tứ tuyệt quán thủy (khoán thủ). 70

25. Divine Teaching of Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm and Lý Thái Bạch: A four-line poem. 71

26. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên để lòng lo liệu chấn hưng nền Thánh Giáo và muốn chư môn đệ thương yêu giúp lẫn nhau. 73

26. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: advice about putting all heart into making the Tao prosperous and advice into the mutual loves and helps. 74

27. Thánh giáo của Chí Tôn tiết lộ họa Âu tai Á, sẽ vì nơi Thiên Thơ mà sát phạt gieo thảm cho những giống dân hung bạo. 75

27. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: the MASTER reveals the disasters from East to West, according to Divine arrangement, will befall cruel countries that have generated animosities in this world. 76

28. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chung lo mà bước đến cảnh nhàn. 77

28. The SUPREME BEING’s Divine Teaching about the advice into working cooperatively with one another to walk the road to Eternity. 78

29. Thánh giáo của Thái Bạch dạy vẽ bản đồ Tòa Thánh. 78

29. Ly Thai Bach gives the Divine Teaching about the construction plan for the Holy See. 79

30. Thánh giáo của Thái Bạch khuyên phải bền chí tận tâm xem đạo đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai. 82

30. Ly Thai Bach gives the Divine Teaching to advise that: be patient, be devoted, take morality to be able to surmount difficulties on the religious path. 82

31. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên lập công để vẹt ngút mây tìm vào cảnh thiêng liêng. 83

31. The SUPREME BEING gives the Divine Teaching to advise about taking merit to surmount obstacles and to reach holy eternity. 84

32. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc trở. 85

32. The SUPREME BEING gives the Divine Teaching to advise about trying to work harder in order to surmount difficulties. 87

33. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai khuyên Nữ Phái chung hiệp nhau để dìu dắt đàn sau bước tới. 89

33. The Divine Teaching of Quan Âm Như Lai about advising Female Disciples toward cooperating with each other in order to guide future generations. 89

34. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải tương thân tương ái mà dìu dắt chúng sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh. 91

34. The Divine Teaching of SUPREME BEING about teaching the mutual love and help in order to guide living beings. Don’t be due to secular ambition to divide, hate to make poor examples to future generations. 92

35. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu chẳng có mối Đạo Trời thì sanh linh, vì hung bạo phải trả trả, vay vay, biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ. 94

35. The SUPREME BEING gives Divine teaching and teaches: If the Tao were not created, people, because of their cruelty, would reincarnate again and again to pay their karma, and no one would be fully blessed. 96

36. Thánh giáo của Chí Tôn cho biết cuối tháng sáu này. Thầy ngưng hết cơ bút truyền Đạo, và dạy phải để đến chí thành mà lập cho hoàn toàn mối Đạo. 98

36. The SUPREME BEING lets disciples know in the Divine Teaching: at the end of this June, the MASTER will stop all initiation seances, and from then on  have to use only the sincerity in order to spread the Tao. 99

37. Thánh giáo của Thái Bạch dạy nên giữ lời Thánh giáo của Đức Từ Bi. Hễ ai biết phục luật định của Hội Thánh Công Đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt. 101

37. The Divine Teaching of Lý Thái Bạch about following the holy teachings of the GREAT MERCY MASTER. Whoever has closely followed the rules and regulations of the Sacerdotal Council could be submitted to Lý Thái Bạch in order to be decided for petition of promotion. 102

38. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Đạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai. 104

38. The Divine Teaching of the SUPREME BEING about using peace and tranquility to lead people on the Religious Path. Consequently,  must pay attention for morality. If dignitaries are concerned more about titles and positions than cultivation of virtues, their punishment would be doubled. 105

39. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy đã un đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Đạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng của mỗi đứa. 107

39. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: I have trained each of you so that you will have all authority to realize the divine will to lead humanity and to spread the Tao to all the world. Whether you fail or succeed, I would wait until the end to judge on your accomplished work. 109

40. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng đặng hưởng ân tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy. Thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. 112

40. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: In antiquity, many martyrs were not as well blessed and recognized as you are now. I just aspire you to love one another following My holy example. Love is the key to the thirty-six heavens, to the Nirvana, and the White Jade Palace. 112

41. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình. 113

41. The Divine Teaching of SUPREME BEING about scolding that: Before I stopped the seances, I had clearly given orders, but you did not deliver MY words, and they became confused, it is your responsibility. 115

42. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào lên đặng?. 117

42. The Divine Teaching of the SUPREME BEING scolding that: I have worked hard to guide you in the Tao, however I always see immoralities,  you should wonder when you can succeed. 118

43. Thánh giáo của Nhàn Âm Đạo Trưởng dạy cần trau đạo đức nơi tâm. 121

43. The Divine Teaching of Nhàn Âm Đạo Trưởng: teaching that we need to cultivate virtues at our heart. 122

44. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Sự gì mà vừa lòng trong cả Chức Sắc và chư tín đồ ấy là hiệp Thiên ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ bút). 123

44. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: Things which please Dignitaries and disciples are conformable to the Divine Will. I forbid you to set up seances or automatic writings. 124

45. Thánh giáo của Thái Bạch cắt nghĩa phẩm vị Chức Sắc, nếu có nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị của mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao giờ. 126

45. The Divine Teaching of Lý Thái Bạch regarding to explaining about position of Dignitary that if the title is granted to someone, this person would bear the title only, but there will never be two persons of the same title. 127

46. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cuộc đời khó khăn như bài thi. Mà càng khó thi đậu càng cao, mới có giá trị. 127

46. The Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to an affair that the life is like an examination. If the examination is difficult, and yet disciple passes the examination with honors, disciple’s success will be more valuable. 128

47. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng trách nơi mình. Nếu Đạo chẳng thành thì phần phạt thiêng liêng sẽ định đoạt do cân tội phúc. 130

47. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: before you received an important responsibility to descend down the earth and to live with human being in this this Third Period – Universal Salvation, you had pledged to fulfill your duty. If the Tao cannot be completed, your divine punishment according to the balance between your good and bad deeds will be determined. 131

48. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng công phổ độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó. 132

48. The Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to trying best to guide living being and fulfill the responsibility committed by the MASTER. 134

49. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Đãi cả môn đệ Thầy đồng một mực, bất luận bậc phẩm. 136

49. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: Treating to MASTER’s disciples as equals regardless of their titles. 136

50. Thánh giáo của Thanh Tâm cắt nghĩa câu: “Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Đạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng sanh.”. 137

50. The Divine Teaching of Thanh Tâm explaining the verses: No people walk the street or plough the field. No one is aware of the Tao, I fear for their destruction! 138

51. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia. 139

51. The SUPREME BEING teaches: I am grieved by the division among you. 140

52. Thánh giáo của Chí Tôn dạy làm đường cát trắng để ví với khổ hạnh. 141

52. The SUPREME BEING teaches how to refine sugar in comparing sufferings to black sugar. 142

53. Thánh giáo của Tiêu Sơn Đạo Sĩ khuyên rán cẩn thận và biết dìu bước theo thế thời, thì công trình khỏi trôi theo dòng bích. 143

53. Tieu Sơn Taoist teaches: Be cautious of your steps so that your efforts are not wasted. 144

54. Thánh giáo của Chơn Cực Lão Sư nói về vận mạng nên hư của nền Đạo. 146

54. Chơn Cực Lão Sư teaches about the destiny of the Tao. 148

55. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên thức tỉnh tâm hồn mà sửa cải bước đường sái trước kia. 150

55. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: You would be awakened, realize you have strayed, and return to the right path. 152

56. Thánh giáo của Chí Tôn nói về bịnh đạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc lập, phần nhiều trong Đạo hiệp thế riêng mà kình chống. 154

56. The Divine Teaching of the SUPREME BEING about the current situation of the Tao as a disease: Everyone likes to enjoy personal sovereignty and to fight against together. 156

57. Thánh giáo của Chí Tôn nói về “Bất Sát Sanh” (Giới cấm). 159

57. The SUPREME BEING teaches about precept "No killing". 159

58. Thánh giáo của Chí Tôn nói về “Bất Du Đạo” (Giới cấm). 160

58. The SUPREME BEING teaches about precept "No stealing". 162

Mậu Thìn year (1928) 162

59. Thánh giáo của Chí Tôn nói về “Bất Tà Dâm” (Giới cấm). 163

59. The SUPREME BEING teaches about precept "Not to be obscene". 164

60. Thánh giáo của Chí Tôn nói về “Bất Ẩm Tửu” (Giới cấm). 165

60. The SUPREME BEING teaches about precept "Not to be drunk. 166

61. Thánh giáo của Chí Tôn nói về “Bất Vọng Ngữ” (Giới cấm). 168

61. The SUPREME BEING teaches about precept "Not to sin by words". 169

62. Thánh giáo của Chí Tôn quở chư môn đệ nét Đạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Đạo phải ngửa nghiêng. 170

62. The SUPREME BEING teaches: Your self-cultivation of virtue is stalled so that the congregation will be shattered. 171

63. Thánh giáo của Chí Tôn dạy về việc Thượng Phẩm qui vị. 172

63. The SUPREME BEING teaches about the death of the Thuong Pham.. 173

64. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải thương yêu nhơn loại bằng không đủ sức thương yêu thì cấm chẳng đặng ghét. 174

64. The SUPREME BEING teaches: If you cannot love each other, I forbid you to hate each other. 175

65. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Tu hành phải khác thế tục mới gần ánh thiêng liêng chớ không phải vừa tu vừa theo thế tục…... 176

65. The SUPREME BEING teaches: The practice of the Tao is the opposite of living the secular life in order to get closer to the divine illumination. You cannot practice the Tao and run after secular desires at the same time. 178

66. Thánh giáo của Nhàn Âm Đạo Trưởng giải thích hai câu: Lung kê hữu mễ than oa cận, Dã hạc vô lương Thiên Địa khoan. 181

66. Nhàn Âm Đạo Trưởng explains two verses: The rooster in the cage, although being fully fed every day, would not know when it is going to be slaughtered, While the crane, although not having enough to eat, is able to fly freely in the sky. 183

67. Thánh giáo của Chí Tôn dạy gắng trau giồi đạo đức để thắng tà quyền. 186

67. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: Try to cultivate the virtues in order to prevail against evils. 188

68. Thánh giáo của Quan Thánh Đế Quân khuyên cải tà qui chánh. 190

68. The Quan Thánh Đế Quân’s Divine Teaching about returning to the right path  191

69. Thánh giáo của Nhàn Âm Đạo Trưởng khuyên sớm tỉnh ngộ, giữ vững tinh thần để tránh khỏi nạn diệt vong. 193

69. The Nhàn Âm Đạo Trưởng’s Divine Teaching regarding to being awakened and spiritually strong to avoid destruction. 194

70. Thánh giáo của Lý Bạch dạy rằng: Đạo chẳng phải món hàng để cầu nài người nầy kẻ khác. 195

70. The Lý Bạch’s Divine Teaching: teaching that The Tao is not a commodity that people have to sell. 196

71. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy rằng: Chư đạo hữu vì mang nặng thi phàm nên phải chịu cường quyền đè nén, còn Ngài thì chưa ai phạm đến đặng. Vậy Ngài đem cặp nhãn thiêng liêng để thấy giùm mọi điều. 196

71. The Lý Giáo Tông’s Divine Teaching: Because you bear a physical body, and therefore cannot withstand the full measure of oppression. But for Myself, no power of this visible world could touch me. I have to use my divine eyes to recognize the situations for you. 198

72.Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Biết Thiên mạng, biết mình, biết chúng sanh. Ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng sủa tôn chỉ thanh cao, mà nâng mình khỏi nơi biển khổ vậy. 200

72. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: Understanding the Divine Fate, understanding yourself, and understanding living beings are the ways to find the bright torch of the noble Tao's lighthouse, guiding you out of the ocean storm. 201

73. Thánh giáo của Lý Giáo Tông dạy rằng: Ngài lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước tới, v.v…... 202

73. The Divine Teaching of Lý Giáo Tông: teaching that He takes the responsibility of the Giáo Tông to set out the stepping stones for all his younger brothers and sisters to reclaim their positions. 204

74. Thánh giáo của Chí Tôn dặn làm phận sự cho vẹn vẻ cùng Thái Bạch. Hễ có mạng lịnh chi có đủ Thái Bạch và Hộ Pháp hạ truyền thì phải hội đủ Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội mà cứu xét. 205

74. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: recommand that disciples must complete all duties for Thái Bạch. Any order from Thái Bạch and the Hộ Pháp should be studied thoroughly and implemented by the Sacerdotal Council and High Council. 206

75. Thánh giáo của Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy: Nước Thiên Đường thì ít kẻ, cửa Địa Ngục vẫn nhiều người…... 208

75. The Divine Teaching of Nguyệt Tâm Chơn Nhơn about: Few souls appear at the gates of Heaven, but a myriad can be seen at the gates of Hell. 209

76. Thánh giáo của Bát Nương giải thích về Âm Quang. 210

76. The 8th Lady Immortal’s Divine Teaching explaining about the Yin Energy. 211

77. Thánh giáo của Bát Nương cho hay Đại Từ Phụ trở pháp về quyền cầm mạng của nhơn sanh và Lục Nương cho biết về sự chuyển pháp làm cho các Đấng vui mừng. 212

77. The 8th Lady Immortal’s Divine Teaching : notify that the final arrangements by the SUPREME BEING to preserve the destiny of living beings. The 6th Lady Immortal teaches that all Superior Spirits are happy about the changes of the procedures. 214

78. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai dạy rằng: Đạo quí là tri hòa. 216

78. The Quan Âm’s Divine Teaching: The most precious element of the Tao is harmony. 216

79. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai dạy phải thể theo đức háo sanh của Đức Từ Bi mà mở lòng bác ái thương đến vạn vật, vì vạn vật cũng do Đức Từ Bi mà sanh hóa. 217

79. The Quan Âm’s Divine Teaching: teaching that people must love all living beings following the the GREAT MERCIFUL FATHER’s love because all living beings are created by the MERCIFUL FATHER. 218

80. Thánh giáo của Quan Âm dạy phải lo cúng kiếng thường, để cho chơn thần sáng láng, cầu tha thứ tội tình, cảm ứng và mở rộng lòng bác ái…... 219

80. The Quan Âm’s Divine Teaching: should participate in worship ceremonies frequently in order to be attuned to Superior Spirits, to pray to be forgiven toward sins and to love all living beings. 220

81. Thánh giáo của Chưởng Đạo Nguyệt Tâm dạy rằng: Luật đã lập thành, thì phải tuân luật, Đạo mới thành, còn nghịch thì Đạo diệt. 221

81. Nguyệt Tâm Chơn Nhơn’s Divine Teaching: the Law has established, thus disciples must follow the laws so that the organization of Religion can be succeeded, if  disciples fight against, the Thao will fall into ruin. 222

82. Thánh giáo của Thất Nương giải thích thêm về Âm Quang. 224

82. The 7th Lady Immortal’s Divine Teaching about explaining the Yin Energy more. 225

83. Thánh giáo của Chí Tôn trả lời về việc cơ bút (đồng mê, đồng tỉnh) & Dạy về việc cứu bịnh cho nhơn sanh. 226

83. The SUPREME BEING’s Divine Teaching with feedback about spiritism (conscious and unconscious mediums) and disease treatment toward human beings. 227

84. Thánh giáo của Cao Thượng Phẩm khuyên đoạn khổ cho người, chớ đừng tạo khổ. 228

84. The Thượng Phẩm’s Divine Teaching: advise to help people to stop misery, not to cause misery for people. 229

85. Thánh giáo của Thái Thượng Đạo Tổ bày tỏ chút ít điều mật yếu. 230

85. The Divine Teaching of Thái Thượng Đạo Tổ: show a litle bit of secret matters. 233

86. Thánh giáo của Lý Thái Bạch chúc mừng Hộ Pháp đã lắm phen nhọc nhằn khổ não làm cho Đạo ra thiệt tuớng. 236

86. The Divine Teaching of Lý Thái Bạch: congratulate that Hộ Pháp has spent suffered stages many times in order to form the Religion. 237

Các nguồn tư liệu tham khảo: 239

Documentation origins for reference: 239

 

 

 

 


Book cover and translator’s introduction.        

TAY NINH HOLY SEE

This is an original architecture project of Caodai Religion, is called Tây Ninh Holy See – a sacred land located in  Hòa Thành district, Tây Ninh province, about 100 kilometers from Hồ Chí Minh city. It is center Holy See of Caodai Religion. Though disciples in any nation still miss it, they are directed toward Holy See in  praying for religious belief. This Religion was opened in Việt Nam – a poor race but  rich in religious belief.

It is not an original architecture project in simple view but a symbol of harmony among Religions, place for worshiping Supreme Being who is general Holy Father of all living beings. White Palace such as a Nirvana at the earth, Heaven for people come to receive GOD’s love.         

We respectfully kowtow in front of the Supper-natural Father and Mother to be blessed the holy favour for saving all living beings on the way of evolvement, enlightenment of Dharma Buddha into the Original streamline where we went out. Respectfully pray Two Great Holy Father and Great Holy Mother to bless much holy favour to wake disciples up in taking the moral love for foundation to evolve, be ware of the Paradise existing in the Spirit of each CAO ĐÀI disciple.

Praying respectfully!

The translation is depended on the Divine Book re-published on 1973 of Sacerdotal Council of Tây Ninh Holy See.

 

 

CaoDai1

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

The portrait of Conservator Phạm Hộ Pháp is blessing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân dung ĐỨC HỘ PHÁP Phạm Công Tắc

The portrait of ĐỨC HỘ PHÁP Phạm Công Tắc

LỜI TỰA

Cuối Hạ Ngươn nầy, nhơn loại phần nhiều dụng hết tinh thần xu hướng vào lối văn minh vật chất; món ăn sẵn đủ sơn trân hải vị; chỗ ở lại nguy nga đài các: y phục tiện dùng gấm nhiều che thân, thậm chí ra một tấc đường thì có ngựa xe đỡ gót. Cái lạc thú hiện thời trên cõi tạm nầy làm cho con người mê mẩn; rồi đua chen nhau tranh giành phúc lộc; lăng xăng xạo xự trên chốn võ đài; mạnh đặng, yếu thua; khôn còn, dại mất. Phần đông bực thông minh, lại đem cả trí khôn làm món binh khí hại người; kẻ tước trọng thêm dùng hết thế quyền ép dân đen ra bạc trắng. Quanh năm cứ lo cho xác thân hưởng điều khoái lạc, vợ ấm con no, được ngày nào vui ngày nấy; cho kiếp chết là kiếp mất: gọi Thiên Đường, Ðịa Ngục là câu chuyện hoang đàng. Bậu bạn lỗi câu tín nghĩa, vợ chồng quên đạo tào khương; mảng vụ chữ kim thời mà phong dời tục đổi. Than ôi! Lượn sóng văn minh tràn dập tới đâu thì nền luân lý ngửa nghiêng tới đó.

Nếu Ðạo Trời không sớm mở lần ba, nền phong hóa mối cang thường, sau này phải vì đó mà hư hoại.

Ðức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ vì đức háo sanh, không nỡ ngồi xem nhơn sanh sa vào nơi tội lỗi, nên dụng huyền diệu tiên thiên giáng cơ giáo Ðạo; hơn một năm trường tỏ vẻ biết bao lời châu tiếng ngọc. E dụng văn từ cao xa người thường không rõ lý, rồi ra dạy cũng như không, nên Ðấng CHÍ TÔN tiện dùng quốc âm cho dễ hiểu.

Chư Ðạo Hữu nhập môn trong thời kỳ ngưng cơ bút nầy, không đặng hữu hạnh mà nghe đến lời vàng tiếng ngọc của Ðức Ðại Từ Bi. Nay Hội Thánh nhơn công trích lục những THÁNH NGÔN nào giáng cơ dạy Ðạo, rồi in làm hai bổn để truyền bá cho mọi người thông hiểu. Thiết tưởng, trong Ðạo Hữu, dầu xưa dầu mới, ai có đạo tâm mà không tiếp được THÁNH NGÔN nầy lại không hết dạ hoan nghinh.

Vậy xin chư Ðạo Hữu, chư Thiện Nam, Tín nữ, khi thỉnh được THÁNH NGÔN rồi, khá hết lòng trân trọng, vì vật vô giá bửu, lại là lời châu ngọc của Phật Trời. Cơn nhàn rảnh, nên lưu tâm đọc đến, trước là rõ thông mối Ðạo nhiệm mầu, sau để trau giồi đức hạnh cùng bố hóa cho gia thân mình.

Nhà nào có THÁNH NGÔN tức là nhà đó treo được một ngọn đèn thiêng liêng tỏ rạng. Khá biết cho.

Tòa Thánh TâyNinh
Hai mươi mốt tháng mười năm, Ðinh Mão.

HỘI THÁNH CẨN TỪ

              

FOREWORD

At the end of this Third Period, humankind most trends their spirits to materialistic civilization, delicacy foods and sea foods, splendid and snobbish residences, glossy and silk dress, even being picking up in car and horse just going out in short distance. The current comforts on the temporary world make people bewitched then compete against contending to wealth happiness, be unreliable and bustle in competition, win if be strong, fail if be weak, have good life if be wise, die if be foolish. Almost all wise ranks of people use whole intelligence as weapons to harm others. Authority in powers blocks grassroots to become saddening. Whole year, they care of their body in enjoying the delight, their wife and child for being warm and full, enjoy the happiness as long as they live. They think be dead, be end, and consider the Heaven and Hell story are unreal. Friends forget the faithfulness, husband and wife forget their moral principle, whole year round, just care of money and gold to change custom and manners. Alas! Where the civilization floods to, ethics foundation falls backwards.

If without Holy Religion opened soon in the Third Period, civilization foundation, Three Bonds and Five Constants foundations will be damaged afterward.

With the love character of JADE EMPEROR SUPREME BEING, He does not have the heart to see His all living beings fall into the crime. Thus, our Holy Father used the means of holy mysterious writing in communication to preach. Over one continuous year, many jewel words, precious voice are showed. Being afraid of using profound literary style, normal disciple cannot understand religious principle, then teaching becomes nothing, our JADE EMPEROR SUPREME BEING used national language to be easily understood.

Disciples initiated after the period of writing for communication do not have glad chance to hear precious voice, jewel words of our JADE EMPEROR SUPREME BEING, Sacerdotal Council extract the Holy Messages taught about Religion, and publish into two books to preach for everybody. We should think in Followers and Disciples in spite of being new or old cheer in heart to receive this Holy Message.

When Disciples, male and female Followers receive SACRED MESSAGES, respect it because of the precious treasure and pearls and gem of the Buddha and Holy Angels. In free time, should take notice to read, first understand clearly and thorough mysterious Religion, then cultivate virtue, also imply your family. The family has got the Holy Word, that means that family hangs one holy right lamp. Kindly know.

 

Tây Ninh Holy See

21-10 Đinh Mão year (Cat year)

SACERDOTAL COUNCIL in deep respect


01. Thánh giáo “Đạo là gì?”

TÂY NINH (Chùa Gò Kén), năm Bính Dần 1926

THẦY, Các con

Cõi trần là chi?
Khách trần là sao?
Sao gọi khách?

Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa trần gọi là khách trần.

Ðạo là gì?
Sao gọi Ðạo?

Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng. Ðời cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên Ðời, Ðời Ðạo chẳng trọn, lấy Ðạo trau Ðời, mượn Ðời giồi Ðạo, Ðạo nên Ðời rạng, giũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn thì có chi hơn.

Vậy là mầu, vậy là trí.

THĂNG.

01. Divine Teaching: What is the Tao?

TÂY NINH (Gò Kén Pagoda) Bính Dần year 1926

MASTER (1), Children

What is the philistine world (2)?

Who is the traveler?

Why is it called “traveler”?

The philistine world is the miserable site at where ranks of Saints and Fairies are banishd with cimes. It is the grievous site to pay all consequence of karma or return to old position (3), or can not pay then must loose the spirit (4) then get the samsara. Hence, the spirits who are banishd are called worldly travelers.

What is the Religion?

Why is that called Religion?

          The Religion is the path to help Saint, Fairy, Buddha who are banishd follow it to be able to return the old position. The Religion is the path for humane ranks to help they follow and avoid the samsara. If there is no Religion, those hierarchies may loose their path and loose the positions. Religion, its meaning is so profound, but you first understand as much, then exactly study more other mysterious meaning. Same to Life, Same to Religion, Life can not get result without Religion, Life and Religion are perfect, take Religion to cultivate life, rely on Life to cultivate Religion, Religion successes then the Life is bright, part the splendour and bustle clothes (5) to live in the miserable shadow of hundred years of life (6) with lofty character, spend leisurely satisfied life, nourish the leisurely and lofty will, is there anything better?

          That is sacred, that is intelligent.

          ASCEND.


(1)     It same to the first book of Sacred Message, JADE EMPEROR SUPREME BEING comes down, descends the earth to open the truthful doctrine called Caodaism. He called himself as a MASTER who taught HIS poor and stupid students, as a FATHER taught HIS children to step the sainted path.

(2)   It refers to the earth humankind is living.

(3)   It refers to the positions of Saints and Fairies.

(4)   One of Three Bodies of a human. Spirit is the Second Body, an invisible Body belonging to the immaterial form that is given by BUDDHA MOTHER.

(5)   It refers to fames and riches of life.

(6)   This hints at the religious life. Merciful life is a life for conduct work, religious work, for humankind. So religious life is on obstacle path to step on the sainted path.


02. Thánh giáo của Lý Thái Bạch về việc công cử Bàn Trị Sự.   

TÂY NINH (Chùa Gò Kén), năm Bính Dần 1926

LÝ THÁI BẠCH

Việc công cử Bàn Trị Sự, chư hiền hữu làm không hiệp Thiên ý, vì một người mà lãnh nhiều trách nhiệm thì sao cho tiện. Thượng Trung Nhựt, hiền hữu rõ việc lắm chớ.

(Thượng Trung Nhựt bạch: ...)

Lão y lời hiền hữu mà xin sửa lại, vì không phải thiếu người mà làm như thế. Việc đó là việc của chư hiền hữu, Lão đâu dám tiến cử ai. Nhưng có một điều là một người không nên lãnh hai phần việc.

Thái Thơ Thanh Thủ Bổn và Phó Hội Trưởng không đặng (hai người trong Hội ký tên mới được xuất phát); lấy theo việc hành chánh thì không phải tính như vậy được. Ðạo cả, chẳng nên tư vị, nghe à!

Lão còn ít lời khuyên chư hiền hữu rằng: Công quả cho kịp kỳ kẻo để nhiều người còn chìm đắm trong khổ hải mà không đặng sớm gặp Tam Kỳ Phổ Ðộ, nên Lão cũng lấy làm thương xót. Có người thì rủi dường ấy, còn nhiều kẻ may gặp chánh Ðạo, lại có ý cáo thối, lui bước lại đường đời, ấy là điều đáng lo cho chúng sanh, vì cái gương Ðạo mà đem chiếu giữa công chúng, nếu gương trong thì tỏ rạng, còn gương lờ thì mới sao?

Phần nhiều để dạ lo thế sự, không hay lẽ chánh, lẽ tà. Trong Ðạo, kẻ ấy, khi nghe lời nghị phản đối thì ngã theo liền, vì quanh năm cứ mang lấy thói mờ hồ nên phải thua kẻ ngoại Ðạo. Vậy cái tiếng mình là người Ðạo chẳng là tiếng hổ thẹn lắm sao?

Chư hiền hữu, nếu lấy lời của Lão làm phải, thì nên lưu ý mà lo Ðạo, và cũng đem truyền ra cho hết thảy đặng nghe.

Còn có nhiều đạo hữu cũng cố công nữa, Lão sẽ nài xin phong thưởng.

Lão xin chào chư đạo hữu.

THĂNG.

02. Divine of Ly Thai Bach about Sub dignitary election.

TÂY NINH (Gò Kén Pagoda) Bính Dần year 1926

LÝ TAI PEI

Election of Administrative Committee of a religious village, good friend, you have not acted suitably to Heaven will, because how is it convient if one person gets may responsibilities?

          Thượng Trung Nhựt, good friend, do you understand clearly?

          (Thượng Trung Nhựt kindly states:…)

          I follow your will to revise (7) , not because of lacking people to do so. That affair is your affair, I do not dare to recommend someone, but there is one thing that one person should not take two affairs.

          Thái Thơ Thanh undertakes as cashier and Deputy President can not be (two persons in the Association sign, then it can be paid out), replying on administrative affair, you should not act so. Great Religion, do not be partial, listen!

          I still have some words to advise you that: make merit in time otherwise many people may be sunk in the miserable ocean without chance for Third Period – Universal Salvation, so I take a pity on them. There is such unlucky person, while many lucky people meet Principal Religion pay attention to refuse, turn back to secular path, that is worthy affair to worry for living beings, because when the Religious mirror is used in front of the public, if the pure mirror is shined, if it is dark mirror, how is it?

          Many disciple care of secular affair with heart, do not know the true or the false (8). In Religion, when those persons hear the opponency then they fall toward that side immediately because whole year they keep the ambiguous mind, they are worse than the layman.

          Consequently, the reputation you are a follower, is the reputation shameful?

          Good friends, if you follow My words to act, you should notice and do Religious work, and spread this to everybody to understand.

          There are many disciples with much merit, I will take the petition for the reward.

          Goodbye to good friends.

          ASCEND.


(7)     Lý Thái Bạch descends down to teach about the administrative organization at the temples.

(8)     Teachings is also understood about the Orthodoxy and Heresy in secular and religious side.


03. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu thế gian biết tu, thì có thể cải sửa Thiên Cơ.

SÀI GÒN (tại nhà CAO THƯỢNG PHẨM).
Ngày 12 tháng 6 Bính Dần (21-7-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Chư nhu, chư tín nữ khá nghe,

Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải lý Thiên đình mà làm cho tiêu tai, tiêu nạn đặng, huống lựa mỗi cá nhân biết tu, thì là Thiên đình cầm bộ Nam tào cũng chẳng ích chi. Tu là chi? Tu là trau giồi đức tính cho nên hiền, thuận theo ý Trời đã định trước. Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong mỏi gì đặng bền vững. Cá nhân dữ, thì thế nào bảo toàn tánh mạng. Ðã bị tội cùng Thiên đình thì bị hành phạt. Nơi kiếp sống nầy, nếu không biết tu, buổi chung qui sẽ mắc tội nơi Thiên đình. Phẩm vị Tiên Phật để thưởng cho kẻ lành mới đáng phẩm vị, chớ chẳng phải của để treo tham cho thế gian phòng toan đạt đặng. Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của Thiên đình mới đạt phẩm vị ấy đặng, của vô vi chưa chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng thì cả thế gian, miễn có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi, vì luân hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử.

Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có đũa, kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. THẦY khuyên các con theo sau THẦY mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quất nghe à.

THĂNG.

03. Divine Teaching of the SUPREME BEING: If people on the earth practice their faiths, the world can change the Divine Will.

SÀI GÒN (at Cao Thượng Phẩm’s house)

12nd June Bính Dần year, 21st July 1926 (9)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ÐÀI
PREACHES IN SOUTH

Scholars, Female Disciples, should listen,

If humankind of the earth knows to lead a religious life, humankind may perhaps protest against the Heaven Law in order to dissipate the accidents, dissipate the karma, much less each individual knows to lead a religious life then it is useless when Celestial Court holds the Nam Tào (10) register. What is the meaning of leading a religious life? That is cultivation of virtue to become gentle, consent to the Heaven will which has been set in advance. If humankind on the earth are cruel, then how to preserve, no hope to be firm. Individual is cruel, how to keep his life. Of one made the crime regarding the Celestial Court, he would be punished. The life here, if one does not know to lead a religious life, on the final time of life, he will take the crime regarding to Celestial Court. Positions of Fairy and Buddha are for gentle ones, those positions are worthy, not the hung positions for greedy ones on the earth to be able to arrogate. In spite of the supernatural Sublime law (11), it is certainly due to the reward and purnishment mechanism of Celestial Court in order to gain those positions, the inaction (12) fortune is not sure that someone wants to take freely. If being Buddha, Fairy was easy, on this earth ones on condition of little of knowledge can become Fairy, Buddha, because the samsara does not prevent (13) the life-life, death-death. Canonical books help world be supernatural and Sublime just like chopsticks for meals, without chopsticks, ones owning rices may take rice to eat by hands. You should see canonical books again, then think about the divine justice to mediate the truth. I advise you to follow ME towards your own positions, this is better than you pass through the bushes, go around, seek something else. You, listen.

ASCEND.


(9)     Sài Gòn City or Hồ Chí Minh City nowadays, on 12th Jun. Tiger year according to lunar calendar.

(10)   It may be understood the heaven register to take note all life and death of human or living beings in universe. “Nam Tào” is often used with “Bắc Đẩu” – two special stars on the universe. They are on the axis of North and South of the globe. Here “Nam Tào and Bắc Đẩu” are understood as two names of Genies who hold the human’s life and death. Nam Tào holds the life register, Bắc Đẩu holds the death register.

(11) This refers the saint path to quit the samsara.

(12)   This means the invisible world – no action after the worldly life. It shows the positions of Angel, Saint, Fairy, Buddha.

(13)   The Sacred Message published in 1972: “…Because the samsara does not prevent[1] the life-life, death-death…” while the Sacred Message republished 1970 “…Because the samsara had precaution of the lif-life, death-death…”. In the Religious History Book published on 21st July 1927 of Cardinal Hương Hiếu: “If being Buddha, Fairy was easy that much, on these earth ones on condition of little of knowledge can become Fairy, Buddha, because the samsara does not prevent[1] the life-life, death-death”.


04. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cái gì hữu hình thì hữu diệt, chỉ có vô vi là trường cửu.

Ngày 27 tháng 6 năm Bính Dần (4-8-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ     

Hỉ chư môn đệ,

THẦY muốn các con hội hiệp đặng nghe dạy.

TH... nghe dạy:

Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có TAM KỲ PHỔ ÐỘ các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt.

THẦY đến chuyển Ðạo, lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý: Hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi, chẳng thế nào diệt đặng.

TH..., THẦY đã khiến con đi “ÐẾ THIÊN ÐẾ THÍCH” đặng xem cho tạng mặt hữu hình, nội thế gian nầy, ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng? Lòng đạo đức con THẦY thấy rõ, nhưng thời giả dối đã qua, thời kỳ chân thật đã đến. THẦY không muốn cho con hao tài, tốn của, mà gìn giữ sự giả dối.

Chẳng cần chi con lo lập Thánh Thất của THẦY và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên "Bảo Sanh" là bổn nguyên "Thánh chất THẦY".

THẦY khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi; phần hồn về THẦY.

Con có biết sự chơn thật nơi nào mà phải khổ thân lo lắng. Con có phận sự rất lớn, Thánh danh con cũng lớn. THẦY dặn con nhứt nhứt phải do mạng lịnh THẦY mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng môn đệ THẦY, ngày ngày hằng góp nhóp, tùy sức mỗi đứa lo lập:

- Một sở trường học,

- Một sở dưỡng lão, ấu,

- Và một nơi Tịnh Thất.

Còn chùa chiền thì ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết, ấy vậy đừng lo lắng đến nữa. Nghe và tuân theo, con phải đi công quả với TR... mà độ rỗi nhơn sanh.

Con có thể giúp phương tiện cho mấy đứa nhỏ đi truyền Ðạo, thì chung lo với nhau mà định liệu.

Con khá nghe theo lời THẦY.

THĂNG.

04. Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to teaching: Visible matters may be destroyed, but the Nothingness cannot be eternal.

27th June Bính Dần year (4th Aug. 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING

Greet disciples,

I want you to unite to hear teaching.

TH…listen to teaching:

In this last age of Buddhism (14), it makes appearance of THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION, visible forms must be destroyed.

I come to change Religion, re-found the invisibility, you consider which side is true: visibility may be destroyed but invisibility may not be destroyed.

TH…I ordered you to go to ĐẾ THIÊN ĐẾ THÍCH (15) in order to understand deeply the state of visibility, nowadays on this earth, everyone admits to the so great civilization, then do you see it may be firm? I have understood your virtue heart, but the false age has passed, the true age has come. I do not want you to waste money, waste riches to conserve the falseness.

You do not need to take care of founding MY Temples, respectfully repair Buddha statue. You understand that the “PROTECT LIFE” origin (16) is the origin of “MY DIVINE QUALITY”.

I advise you that you care human beings by your heart only, soul side belongs to ME.

You do not know where the truth is in order to worry. You have got the very great duty, you Holy name is great too. I recommend you that you must be always due to MY order only. You must found one capital (17), care of Religion with Disciples with joint forces, every day contributes a little, depending one each one’s force to found:

-         One school department,

-         One old and young service,

-         And one Meditation House.

          And about pagodas, it is afraid that afterward you may not be capable to manage all, so do not worry anymore. Listen and obey, you must go to make merit with TR…in order to save human beings.

          You can help young ones with means to carry Missionary work, with join forces to make arrangement together.

          You should obey MY teaching.

          ASCEND.


(14)   The “last age of Buddhism” is used in Buddhism doctrine. Dogmas of Sakyamuni Buddha would spread in three stages: Principal Dogmas, Imageable Stage, Last Stage. In the First Stage – Principal Stage was the stage which prolonged 500 years from the time Buddha entered the Nirvana and Followers conserved the Dharma Teachings perfectly and many Followers reached the peak of Religion. Second Stage – Imageable Stage prolonged 1000 years. In this stage, Dharma teachings were changed a little, however Dharma was still like the original Dharma. Many people reached the peak of Religion but it was less than Principal Stage. Last Stage prolonged 1000 years. Dharma teachings were mended gradually. Principal Dharma became wrong. Many people led religious life but few people could take achievement.

(15)   The Temples of Angkor: Angkor Vat and Angkor Thom. It is translated from Cambodia language. Two great and famous architectural works in Cambodia were built by King Dynasty. Two works take the religious and spiritual value. It is considered as a great work of the world built by the solid green stones. People living there are so proud of this work because that represent the radiant civilization foundation of this country. Kings built this work about 1000 years ago but until now it is damages so much.

(16)   Here, it is understood: an origin appears everything on over the world, universe. “Protect Life” is to protect the life of all living beings. The JADE EMPEROR SUPREME BEING is a FATHER of life. So, “PROTECT LIFE” origin is the origin of “DIVINE QUALITY OF JADE EMPEROR SUPREME BEING”. In five forbidden laws, the first one is “Forbid killing life”.

(17)   Our Master teaches Titles to found the capital to build the Caodaism foundation and help disciples. That is the sainted path.


05. Thánh giáo của Bát Nương dạy: Phận sự tu hành là phải biết người, quên mình.v.v…

BÁT NƯƠNG              

Chào quí anh, quí chị. Mời bình thân.

Năm mới, chùa mới, vạn sự đều mới, vậy em đến cầu chúc cho quí anh, quí chị đặng những điều mới mẻ may mắn. Tân Xuân đây, quí anh, quí chị, coi bộ rán nông trang hành đạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng sự Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các Ðấng phú thác cho mình, hoặc yêu cầu mình thi hành một vấn đề nào, nếu mình trọn tin mạng pháp thì các Ðấng cũng ghi công cho. Nhược bằng mình không tuân hoặc lười biếng, trễ nải, thì các Ðấng lại ghi tội cho. Vậy xin các anh, các chị rán hiểu giùm: muôn việc chi khởi đầu đều khó. Nhưng cái khó mình lướt qua đặng mới có công, mới anh hùng, mới chí sĩ, mới đáng đạo sĩ.

Quí anh, quí chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chịu phận nâu sồng, cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, kế chí quân tử: "Cư bất cầu an, thực bất cầu bảo", chỉ cặm cụi quanh năm lo cho xã hội được no ấm thôi; biết người quên mình, đó là phận sự kẻ tu hành, đến bực tối thượng thừa cũng phải như thế, mới tròn nghĩa vụ.

Luôn dịp, em sắp chương trình hành lễ Ðức CHÍ TÔN. Ðến ngày mùng 8, các anh, các chị cũng rán công quả hai ngày, nhang đèn hành đại lễ. Quí anh tầm một phương pháp, dùng tạm thời một ngọn đèn có đủ yếng sáng, vì chúng ta không có những đèn có đủ yếng sáng, nên cùng chẳng đã phải tạm đó thôi. Ðèn bảy ngọn cũng có lẽ đặt tên là thất tinh. Quí anh, quí chị luận coi. Em xin tạm năm phút đồng hồ cho quí anh, quí chị suy nghĩ rồi trả lời từ anh, từ chị (ngừng cơ một lúc).

- Xong chưa?

(Bạch rằng: Có cái đèn của anh Phối Sư, tuy cũ nhưng chùi lau có lẽ cũng tốt.)

- Em gọi rằng tạm, thì vật chi có đủ bảy ngọn đèn thì có thể dùng được.

(Bạch: Ðèn thất tinh Bà định treo ở đâu?)

- Ðể tại đây, thế cho ngọn đèn trước hết, để khi nào có cầu đàn mới dùng. Còn thường ngày, khỏi phải đốt lên, vì một là cho đủ yếng sáng, hai là rọi chơn thần của quí anh quí chị cho xán lạn minh mẫn. Ðúng giờ Tý nầy khởi lễ. Khi cầu các Ðấng, phải rán thủ lễ. Mãn lễ cũng để nhang đèn như kỳ nầy vậy.

(Bạch: Xin Bà cho biết, có tụng sám hối hay kinh chi thêm?)

- Ðức Ðại Tiên Trưởng cho hay rằng: Ngài đã yêu cầu Đức CHÍ TÔN bữa Ðại Lễ giáng đàn. Vậy ngày kế, quí anh, quí chị sẽ đọc kinh cũng như ngày xuân. Song khoản cầu trong kinh cứu khổ, chỗ xưng hô đệ tử, xin quí anh, quí chị đổi lại "cầu chung cả cho chúng sanh".

Khi Ðức CHÍ TÔN giáng, chẳng nên mật niệm điều chi và chẳng nên chạy qua chạy lại. Ðánh chuông phải sắp đặt cho có một vị đứng hầu chung cho sẵn. Ðến khi xưng tên thì mới hầu chung.

(Bạch: Xin Bà cho biết, lạy rồi mới hầu chung, phải chăng?)

- Xưng tên rồi, cơ ngưng sẽ hầu chung. Khi CHÍ TÔN thăng, quí anh, quí chị, cả thảy phải lạy đưa, rồi tái cầu có Ðức MẸ giáng đàn.

Chư Tiên, chư Phật hầu lễ tại Ðiện tiền, cậy em thay mặt trao lời cầu chúc ngày xuân cho quí anh, quí chị. Xin quí anh, quí chị rán nắm gốc cây cho chắc, kẻo gió lớn thổi bay đa! Ví dầu có thổi thế nào thì em xin quí anh, quí chị rán bịn gốc lại nghe.

Em xin dâng cho quí anh cùng quí chị thêm một tuổi nữa.

Em xin kiếu.

THĂNG.

05. Divine of the 8th Lady Immortal: the duty of virtuous person is to be selfless, to take care of the comfort of humanity.

THE EIGHTH FAIRY (18)

Greet gentle brothers, sisters. Please, be seat (19).

New year, new pagoda, all things are new, consequently I come to pray for gentle brothers and gentle sisters with many new and lucky things. This New Spring, it seems that gentle brothers, gentle sisters try and urge (20) to do religious work. I let you know that every year in spring, ones who know to serve Angel, Saint, Fairy, Buddha  get the nearly double virtue work in comparison with normal day. About affairs assigned by Immortals for you, or ordered you to carry out something, if you completely believe in the law order, Immortals cite you. In case you do not obey the order or you are lazy, late, Immortals record the crimes. Consequently, kindly propose brothers, sisters try to understand: everything beginning is always arduous. But if we can pass difficulties, we can get the work such as a hero, a strong-willed scholar in to be worthy to be a monk (21).

Gentle brothers, gentle sisters lived in clover, nowadays in contrary you endure living in brown dress (22), what a pity. But not being poor yet, have to learn the neediness, not being miserable yet, have to learn the inerrableness, continue the thought of the wise: “cư bất cầu an, thực bất cầu bảo” (23), whole year is completely wrapped up in taking care of the comfort life for society only, just care other ones to forget oneself, that is duty of human with religious life, up to the supremely superior category, he has to do so to fulfill the duty.

By the way, I arrange the program of JADE EMPEROR SUPREME BEING ceremony. The eighth (24), brothers, sisters also try to make the charity work in two days with incense for great ceremony. Gentle brothers find a method, use a lamp which is enough bright in temporary, because we have not got lamps which are enough bright, so we use it in temporary. The lamp with seven lights should be also named lamp of seven stars (25). Gentle brothers, gentle sisters think. I kindly give gentle brothers, gentle sisters five minutes to think, then answer brother by brother, sister by sister (stop the writing apparatus a while).

- Finish?

(Kindly state that: there is a lamp of brother Bishop, although it is old but clean it, perhaps it is also good).

- I use the word temporary, anything provided it has got seven lights, you may use it.

(Kindly state that: where do you intend to hang the lamp of seven stars?)

- Put here, first of all replace the lamp, use it in ceremonies. Do not light on workaday, because the first, make enough lights, the second use it to beam the perisprits of gentle brothers and gentle sisters in order to be intelligent and wise. This punctual Rat time (26), begin the ceremony. When invite the Immortals, have to try to  observe etiquette. End of ceremony, also keep the incense, lamp like time.

-  (Kindly state: Please tell us that we chant the penitence prayer or anything else?)

- The Great Fairy - Spiritual Pope Li-Tai-Pei informed that: He has petitioned that JADE EMPEROR SUPREME BEING will descend down in the Great Ceremony. Consequently, next day gentle brothers, gentle sisters will chant prayer like on the spring days. However, in the prayer of saving from misfortune and danger, at the space of praying of disciple calling, gentle brothers, gentle sisters change into “pray for all living beings”, please.

When JADE EMPEROR SUPREME BEING descends down, should not pray in a whisper and should not pass and run back. About knocking the bell, you must arrange one person stands and assists ceremony readily. When call name, then knock the bell.

(Kindly state: please, tell us, after kowtow, knock the bell, is it right?).

After calling name, the writing apparatus stops, then knock the bell. When JADE EMPEROR SUPREME BEING ascends, gentle brothers, gentle sisters all kowtow to see, then re-invite, there is BUDDHA MOTHER descending down.

Fairies, Buddhas assist ceremony before Altar, and reply on me to be on behalf to give gentle brothers, gentle sisters a wish in the spring. Gentle brothers, gentle sisters, please try to hold the tree root steadily, otherwise heavy wind blows hard! Although how the heavy wind blows, I petition gentle brothers, gentle sisters to try to hold the root.

Kindly offer gentle brothers and gentle sisters one more year old.

I kindly ascend.


(18)   One of Nine Fairies at Palace at the lake of jade called also Palace of

(26)   Interval between 11pm and 1am is called Rat time. BUDDHA MOTHER. She is the eighth Fairy with other eight Fairies to valet BUDDHA MOTHER. Eighth Fairy had one life in China with name “Bạch Liên”.

(19)   According the Divine Message, the date and place were not written. Thanking the content, The Eight Fairy came down to show arrangement Great Ceremony of JADE EMPEROR SUPREME BEING’s feast on 8th Jan. Đinh Mão year at the Từ Lâm Tự Pagoda, Gò Kén, Tây Ninh province. Many people guessed 6th or 7th Jan. Đinh Mão year. In the Message, the Eight Fairy forecasted that Conferred Titles would meet obstacle in the future.

(20)   Holy Message use the Demotic script (Ancient Vietnamese script), this means we hurry to something for completion.

(21)   It means the Taoist priest. In the Sacred Message, this hints at monks or persons who lead a religious life.

(22)   It is referred to the religious dress that means the religious life.

(23)   “Cư bất cầu an” means living quarters, it does not require the convenience means for life. About “thực bất cầu bảo” means that eating does not require being overeaten, this refers that human may eat something how to live, not require delicacy. Analects book: honorable man eat but not need to overeat, work hard, speak out carefully, find the human who has religious life to learn to be studious human.

(24)   It is used according to lunar calendar.

(25)   Here, the Eight Fairy wants to refer the constellation containing seven stars. Lamp of seven stars is a lamp which has seven lights to refer seven stars on the sky.


06. Thánh giáo của Chí Tôn dạy Tu là khổ hạnh đặng chớ mừng, thất chớ buồn.

SÀI GÒN, ngày 12 Septembre 1926

(Mồng 6 tháng 8 Bính Dần)

THẦY

Mừng mấy con,

Ðặng một việc chi chớ vội mừng, thất một việc chi chớ vội buồn; vì sự mừng vui và buồn tủi thường pha lẫn kế cận nhau; còn sự gì phải đến cho con, ấy là tại nó phải vậy; chớ cượng cầu mà nghịch Thánh ý THẦY. Hãy xem dò theo đây mà day trở trong bước đường Ðạo.

Mối Ðạo từ đây rán vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đinh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành.
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sinh.

06. The SUPREME BEING’s Divine Teaching about  misery of religious life, when getting successful, don't be hasty to express joy, when failing, don't be hasty in sorrow.

SÀI GÒN, 12nd  September 1926

(6th Aug. Bính Dần year)

MASTER

          Great children (27),

          Attaining something, do not be happy in a hurry, failing something, do not be sad in a hurry; because the pleasure and sadness mix continuously; and if something happens to you, that is the natural law; do not desire to resist contrary to MY Holy will. See and follow this to manage the step in Religious path.

Try to conserve the knot of Religion from now on,

Leading a religious life is miserable, should take for granted.

A sincere heart, the God will consider,

Heart like the bright glass lightens, moon lightens thousand years.

First, try to make merit and unbind the thorns to gradually grope one’s way,

Afterwards, getting the leisurely days.

Up and down circle of earth stops from now,

Be patient under the merit to guide and save living beings.


27. Mr. Cao Hoài Sang and Cao Huỳnh Diêu assisted the ceremony for this Divine Message. The content of this Message is to teach Mr. Cao Huỳnh Diêu. The following message, JADE EMPEROR SUPREME BEING allowed Mr. Cao Huỳnh tuân who was Mr. Cao Huỳnh Diêu’s father and Mr. Cao Huỳnh Cư came down to teaches.


07. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải giữ lễ đối với các Đấng Thiêng Liêng và phải giữ hạnh ngay thật.

Ngày 30-9-1926  

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾTCAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư nhu,

M... N.... Không chuyện chi cần, THẦY không muốn làm nhọc chư Tiên và chư Thần, mỗi vị đều có trách nhiệm riêng, con hiểu à! Xem đó thì các con khá dè dặt kỉnh Thần, Thánh cho lắm, vì THẦY là bậc CHÍ TÔN, lòng hay quảng đại mà tha thứ, chớ Thần,Thánh, hễ các con có lỗi thì cứ Thiên điều mà quở phạt các con nghe à!

Con hiểu ý bài THI nầy chăng?

Ẩm mã đầu tiền Hạng Trọng Sơn,
Chung qui hữu phước hạnh tao phùng.
Hậu lai mạc tín đa phi thị,
Hữu ngoại thành tâm tái vận cung.

Sao? Nói cho THẦY nghe.

Chư nhu đặng tọa vị hầu THẦY.

(M... N... cắt nghĩa sái Thánh ý).

Không đâu con! Con có hiểu hai câu nầy chăng?

Hớn Lưu Khoan trách dân Bồ Tiên thị nhục,
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền
.

Nghĩa là: Đời Hớn, người Lưu Khoan làm quan, hễ dân có tội thì đánh bằng roi lát, cho biết nhục vậy thôi, còn nước Hạng, người Trọng Sơn, sạch mình cho đến đỗi, cho ngựa uống nước rồi vãi tiền xuống sông mà trả; trong sạch đến đỗi của Trời Ðất cũng không nhơ bợn, con hiểu à!

THẦY muốn dạy con, phải ở, và dạy nội gia quyến con cho chánh đáng, phải lấy lòng trong sạch đối đãi với người dầu việc nhỏ mọn cũng vậy. Con khá đọc Thánh Ngôn và cắt nghĩa Thánh ý THẦY cho mọi người biết.

Hạnh ngay thật là nét yêu dấu của THẦY, con nghe.

THĂNG.

07. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: must respect to Superior Spirits. Practice sincerity and justice.

Date 30th Sep.1926

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

 PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, scholars,

          M…N (28)…There is not needful affair, I do not want to let Fairies and Angels be hard, each Immortal has got private duty, you understand! See that to be reserved in order to respect Angel, Saint much more, because I am SUPREM BEING with the usual generous heart to forgive your crimes, however Angel, Saint reply on Heaven law to punish you if you take crimes, you understand!

          Do you understand the significant of this POETRY?

          Mr. Hạng Trọng Sơn had watered horse and paid.

          After all had attained the happiness.

Future generations, without faithfulness, it occurs many right and wrong affairs.

Behaving and conserving with faithfulness outside, will be respected.

How? Tell ME.

Scholars may be seated to assist ME.

(M…N… explained wrongly contrary to Holy will).

Not that, you! Do you understand these two sentences?

Hớn Lưu Khoan trách dân Bồ Tiên thị nhục,
Hạng Trọng Sơn khiết kỷ ẩm mã đầu tiền
.

That means: Hớn Dynasty, people of Lưu Khoan as a mandarin, if people got crimes, they hit by switch to make people shame a little, and Hạng country, Trọng Sơn People was such pure that they watered horse then spreaded money down the river for payment; was such pure that regarding to properties of Heaven and Earth, they did not get the blemish, you understand!

I want to teach you that you have to conduct and teach your inner family so that they become legitimate, have to behave together by pure heart even it is a little affair. You should read Holy Messages and explain MY Holy will for everyone.

          The honest conduct is MY cherished feature, dear you.

          ASCEND.


28. Pen-name of Mr. Cao Huỳnh Diêu “M…N”: Mỹ Ngọc, afterward ordained as Protector of Arts and Literature – Bảo Văn Pháp Quân.


08. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Đạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh.

Chùa Giác Hải Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm Bính Dần
(21 Septembre 1926)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT VIẾT CAO ÐÀI
TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT,
CHUYỂN PHẬT GIÁO NAM PHƯƠNG

          Như Nhãn, con nghe THẦY:

Khi giáng trần "CHÍ TÔN PHẬT TỔ", THẦY duy đặng có bốn môn đệ, chúng nó đều chối THẦY.

Khi giáng lập Ðạo Tiên, THẦY có một trò là Nguơn Thỉ.

Khi lập Ðạo Thánh, thì đặng 12 môn đệ, song đến khi bị bắt và hành hình, thì chúng nó đều trốn hết, lại còn bán xác THẦY nữa.

Còn nay, THẦY đã sắm sẵn môn đệ cho con cũng đã nhiều, con đừng thối chí. THẦY thường than rằng: Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn sanh, nên THẦY nôn nóng, nhưng thiên cơ chẳng nghịch đặng, ma quỉ hằng phá chánh mà giữ tà, chư Tiên Phật trước chưa hề tránh khỏi. Còn cái địa vị cao trọng nó làm cho nhơn tâm ganh gổ, con phải lấy Phật Tâm con mà dòm ngó đám sanh linh bị phạt, luân hồi chưa dứt thì tưởng đến THẦY mà cam chịu nhục nhã, lòng từ bi có vậy mới xứng đáng là tôi con THẦY.

Nếu THẦY dùng quyền pháp CHÍ TÔN thì mất lẽ công bình thiêng liêng tạo hóa. Con cứ lo lập luật, để công phổ độ cho chư đạo hữu con hưởng chút ít.

Lâm thị ái nữ, nếu THẦY phải đổ tội cho ai thì THẦY phải nói vì con phổ độ trễ, con nêu ra sự ngăn cản ấy, con hiểu tại sao chăng?

Tại lời dèm pha của phái phụ nữ mà ra nỗi ấy!

Các con phải gắng sức, THẦY hằng ở bên các con, chẳng hề bỏ các con buổi nào, thì tưởng chưa ai phá Ðạo đặng.

Như Nhãn, con nhớ lời tiên tri của THẦY, đọc Thánh Ngôn lại.

THĂNG.

08. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: if the Tao was established late, there would be damage for humanity.

Giác Hải Pagoda, Sàigòn, 15th Aug. Bính Dần year
(21st September 1926)

SAKYAMUNI BUDDHA AS CAO ĐÀI

MALE FAIRY - BODHISATTVA,

 CHANGES BUDDHISM IN SOUTH

          Như Nhãn (29), you listen ME:

          When “JADE EMPEROR SUPREME BEING – BUDDHISM FOUNDER NAME” descended down the earth, I only had four disciples, they all denied ME.

          Descending down to found the Taoism, I had one disciple, Ngươn Thỉ (30).

          When I founded the Doctrine of Saint, I had 12 disciples, however until being arrested and executed, then they all escaped, and betrayed MY corporality too (31).

          While nowadays, I arrange many disciples steadily for you, children, do not be disheartened. I often lament that: Religion is preached afterward day, it damages human beings, thus I am impatient, but it can not be contrary to heaven mechanism, ghost and devil always destroy principal religion to conserve the heresy, Fairies, Buddhas formerly never prevented this. About the major position, it makes humane heart compete, you have  to take your Buddha heart to care the living beings who have been purnished in continuous samsara, you think of ME to endure shamfulness, that merciful heart is such worthy to be MY children.

          If I use the SUPREME law and power, it will be missed the creaturely holy justice. Children, found the law in order to perform the universal salvation for Disciples to let them receive the little favour.

          Lâm thị ái nữ (32), If I blame on someone, I will say that it is because of your late preaching, you have had that opinion of prevention, do you understand the reason?

          It is because of female’s gossipy to cause that so!

          You have to make effort, I always stay with you, not leave from you anytime, thinking that nobody can destroy Religion.

          Như Nhãn, you remember MY foretelling, read Sacred Message again.

          ASCEND.


(29)   He was a Buddhism Monk with the Religious name Thích Từ Phong as a head monk of Giác Hải Pagoda at Chợ Lớn the secular name Nguyễn Văn Tường (1874-1938). He collected money from Buddhists, with him, Mr. Nguyễn Ngọc Thơ, Mrs. Lâm Ngọc Thanh, they bought a land plot and built Từ Lâm Tự Pagoda where was held the Opening Ceremony of Caodaism. Afterward, These people followed Caodaism. JADE EMPEROR SUPREME BEING conferred Monk Thích Từ Phong as Censor Cardinal of Yellow Branch – Quảng Pháp Thiền Sư Thích Đạo Chuyển Luật Định Diêu Đạo Sĩ.

(30)   This hints at Mr. Lao Tzu who had one disciple – Mr. Doãn Hỷ. Mr. Lao Tzu taught Religion for Mr. Doãn Hỷ just by Đạo Đức Kinh book (Book of Taoze), told him to follow this to cultivate. Mr. Doãn Hỷ is Đức Ngươn Thỉ.

(31)   About the Catholicism, the Christ had twelve disciples, among them, Juda betrayed and died pitifully. Eleven disciples appointed Mr. Matthya to fulfill to be enough twelve disciples. When the Savior was arrested and hammered a nail into the Cross, these twelve disciples denied the Christ, however Saint Pierre denied three times, finally he accepted the Christ.

(32)   Mrs. Lâm Hương Thanh, nominated as Female Principal Archbishop.


09. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Không nên thất lễ cùng các Đấng.

Mồng 9 tháng 9, Bính Dần (15 Octobre 1926)

THẦY

          Các con nghe.

THẦY hằng nói với các con rằng: "Thà là các con lỗi với THẦY, thì THẦY vì lòng từ bi mà tha thứ, chớ chẳng nên động đến oai linh chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, vì họ chẳng tha thứ bao giờ".

THẦY lại cũng đã nói: "Mỗi khi Chơn linh THẦY giáng đàn thì cả vàn vàn muôn muôn Thần, Thánh, Tiên, Phật theo hầu hạ". Các con nếu mắt phàm thấy đặng phải khủng khiếp kinh sợ vô cùng; nhưng thấy chẳng đặng nên tội cũng giảm nhẹ đó chút.

Thất lễ là đại tội trước mắt các Ðấng Chơn linh ấy, THẦY phải "thăng" cho các con khỏi hành phạt. THẦY chẳng buổi nào chấp trách các con, bởi lòng thương yêu hơn chấp trách rất nhiều; sợ là sợ cho các con mất đức với chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

THĂNG.

09. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: Do not offend the Superior Spirits.

9th Sep. Bính Dần year (15th October 1926)

MASTER

          Children, listen,

          I always speak to you that: “you would rather cause crimes to ME, for MY mercy to forgive, than you should not touch the majesticalness of Angel, Saint, Fairy, Buddha, because they never forgive”.

          I also said: “Every time, MY soul descends down in the ceremony, innumerable Angels, Saints, Fairies, Buddhas follow to assist”. If your secular eyes can see, you will be terrible, extremely terrified; however with invisibility, crimes may be reduced a little.

          Being impolite is the great crime in front of  those Immortals (33), I have to “ascend” so that you avoid being punished. I never blame you, because the mercy is much more than blame; being afraid that you are impolite to Angels, Saints, Fairies, Buddhas.

          ASCEND.


(33)   Angels, Saints, Fairies, Buddhas.


10. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Phải khổ công thêm nữa mới đắc vị về sau.

Ngày 7-10 Bính Dần (11 Novembre 1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Ng... nghe THẦY:

Nghiệp thành trước đã có Ơn Trên,
Công quả độ sanh khá vẹn đền.
Ðạo đức thìn soi gương trí huệ,
Nguồn đào đoạt vị mới hầu nên.

Hai con đã có lòng vun nền đạo đức; phải khổ tâm thêm nữa mà giữ cho tròn phận sự. Mùi chung đỉnh bả vinh hoa có khác chi ngọn cỏ phơi sương, vừng mây giữa gió, nét hạnh đức là phương hay để dìu dắt các con bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa tam đồ. THẦY vì đức háo sanh nên chẳng kể bực Chí Tôn cầm quyền thế giái, đến lập Ðại Ðạo Tam Kỳ trong lúc Hạ nguơn nầy mà vớt sanh linh khỏi vòng khổ hải. Ai biết Ðạo tức là có duyên phần, ai vô Ðạo tức là số chịu hình khổ luân hồi; phải mau chơn, bằng luyến ái sự thế, thì sau ăn năn rất muộn. Than ôi! THẦY đã là Ðấng lập khổ hình, chiếu theo phép công bình của tạo hóa, nhưng thấy nhơn sanh càng ngày càng bước vào con đường hắc ám, để đem số phận buộc vào đó thì THẦY cũng bắt đau lòng, nhưng chẳng lẽ bỏ phép công vì sanh chúng. Ấy vậy Ðại Ðạo Tam Kỳ chẳng khác chi một trường thi công quả; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, giồi tâm, trau đức, đặng đến hội diện cùng THẦY, thì mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm.

10. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: You have to endure more sufferings in order to reach divine position.

Date 7th Oct. Bính Dần year (11 November 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females, scholars.

          Ng… listen to ME:

The work reached successfulness was based on divine graces.

You should repay by merit of saving living beings.

The conduct conserves the sageness sample.

Should attain the position at the fairyland.

          Two of you have built the conduct foundation with your heart, must crush more by grief to complete your obligation. The honour and wealth, bait of glory are not different to blade of grass in the dew, mass of clouds among winds, feature of virtue is the good method to guide you step on the nirvana path, to avoid of being banished in three ways (34). I am because of love of life, do not care the SUPREME position holding the world universe in order to come to found the Great Way – Third Period in this Last Circle to save living beings to avoid the circle of miserable sea. Whoever knows Religion has fortune, whoever does not know Religion gets the fate of samsara punishment, must be swift-footed, if you love affairs of world, afterward repentance shall be so late. Alas! I am a Soul who created the punishment to refer to Creator’s justice, but I see that human livings more and more steps into the sombre way to take and lay their fate on that path, I am also broken-hearted, however there is no reason why I ignore justice law because of living beings. Nevertheless, the Great Way -  Third Period is not different to the merit examination school, if human repents to turn back the bright path, cultivate soul, cultivate virtue to meet ME, human may attain the elevated position in the final time. Living beings should listen and consider yourself much (35).


(34)   Be banished in three circles samsara, be not able to escape the earth according to the Caodaism doctrine. This means the cycle contains from: material, plant, animal, human. The punishment from material to human; it must be done three times so. Regarding to the Buddhism doctrine, Three ways are banishment with the extremely miserable reincarnation. Those are Hell, Devil, Animal. In general speaking, this is extreme punishment of soul because of breaking the Holy Law. To meaning of Caodaism doctrine, it spent thousands years to pass this punishment. In the descending ceremony, The Eighth Fairy of The Lake of Jade Palace explained: …when being banished into Three ways without going out of the world, the soul (Third Body) is prevented “combining between Soul and Spirit (Second Body), the Spirit must be returned to the incarnation from matter into human and the incarnation round must be three rounds…).

(35)   In this Divine Message, JADE EMPEROR SUPREME BEING repeated about the human’s merit on the Divine Path of Eternal Life. Last era of Universal Salvation, the merit is so important that JADE EMPEROR SUPREME BEING mentioned many times about the Merit School for human to carry out to escape the samsara.


11. Thánh giáo của Chí Tôn khai Tịch Đạo Nữ Phái.

THÁNH GIÁO NGÀY KHAI ĐẠO

Ngày 18 Novembre 1926 (14-10 Bính Dần)
Khai Ðạo tại chùa Gò Kén Tây Ninh (Từ Lâm Tự).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

Nữ phái nghe THẦY khai Tịch Ðạo:

Hương tâm nhứt phiến cận Càn Khôn,
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn.
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng,
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn.

Lâm thị: phong vi Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Thanh.

Ca thị: phong vi Phó Giáo Sư, lấy Thiên ân Hương Ca.

Ðường thị: đã thọ mạng Thiên sai, cứ giữ địa vị mình.

Còn cả chư ái nữ, THẦY sẽ lập đại hội cho đủ mấy vị rồi sẽ phong sắc một lần.

THẦY ban ơn cho các con, cứ hành lễ theo lời dặn.

THĂNG.

11. Divine Teaching of the SUPREME BEING: opening the Female College..

HOLY TEACHING IN OPENING DATE

18th  November 1926 (14th Oct. Bính Dần year)
Religious Opening at Gò Kén pagoda in Tây Ninh province (Từ Lâm Tự).

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females,

          Female side, listen to ME opening the registers of Caodaist Titles (36)

A fragrant heart is close to Heaven and Earth,

The lucid conduct made by leading a truthfully religious life may save the soul.

Once muttering the Bodhisattva Quan Yin name, the Bodhisattva loves and save the life,

Thousand years, Womankind conserves the life of living beings.

 

Lâm-thị (37): be ordained as Bishop, sainted name Hương-Thanh.

Ca-thị (38): be ordained as Deputy Bishop, sainted name Hương-Ca.

Đường-thị (38): has received the Heaven’s order, keep your position.

About all beloved females, I will found the great meeting to convene some females fully, then I nominated the decree once.

I bless you, do rites following the instruction.

ASCEND.


(36)   The registers of Caodaist Titles show specially religious name in the Period of Salvation. Now, it is “Thanh Hương”. Male uses “Thanh” as a Religious Name. Example, you are Mr. Park, you will be “Thanh Park”. Female use “Hương”, you are Eva Chen, you have religious name “Hương Eva Chen”. Passing the first Pope period, the next one shall be “TÂM” (HEART).

(37)   Mrs. Lâm Thị Thanh.

(38)   Mrs. Ca Thị Thế, child of Religious Conservator Ca Minh Chương.

(39)   Mrs. Đãi Thị Huệ (1874-1936), wife if Mr. Lê Văn Trung.


12. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải yêu thương giúp đỡ nhau.

Ngày 4-11-Bính Dần (8-12-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Nghe THẦY:

Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen,
Tánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn.
Bóng trải diềm dà xuân đợi chúa,
Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen.
Nhành dương nước rưới tan lòng tục,
Nguồn Thánh đạo dìu lại cõi Tiên.
Phước gặp kỳ ba Trời dẫn độ,
Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.

Từ đây THẦY là đứng chủ trung, dìu dắt các con trong đường đạo hạnh; nhứt nhứt đều tưởng có THẦY bên các con và đợi nơi THẦY mà thôi. Ðường tuy xa, bước đường tuy gay trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm nguy, đặng đến cùng THẦY trong buổi chung cuộc. Môn đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần dùn thối bước. Ðại Ðạo Tam Kỳ hoằng khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên Thơ hội Tam Giáo mà vớt chúng sanh thoát vòng ly khổ, thiệt thiệt hư hư, một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên Cơ mà thôi.

Ðạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn, phải giồi lòng trong sạch, lấy sự nhẫn nhịn làm gương, soi mình hằng bữa. Phải thương yêu nhau giúp đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương yêu, sự giúp lẫn ấy sẽ dìu chung các con vào tận chốn Cực Lạc thiêng liêng, để tránh khỏi nơi khổ cùng tiều tụy, khá biết lấy.

THĂNG.

12. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: teach that people must love and help each other..

4th Nov. Bính Dần year (8th Dec. 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females, scholars.

          Listen to ME:

          Far route, strange step on path, not familiar yet

          Contemplate that holy quality cultivated is not despicable

          Waiting the spring goddess in dense shadows

          Lotuses show off leisurely in the hot climate

          Water Drop(40) sprinkles and dissolves the secular heart

          Origin of Sainted Way guides back to Fairy land

          With fortune in third period, Heaven saves human

          Being hurried to step passing to pagoda (41).

          From now, I stand in the middle as master to guide you on the virtue path, always think of ME living with you, and wait MY order only. In spite of far way, in spite of difficult road, you may overcome the danger in order to come to ME in the final time. Hearts of many Disciples are still light like hair (42), when they see something hard, then hesitate to step back. Great Way – Third Period is developed extensively in South land, was referred to Celestial Book of Three Religions to save living beings in order to quit the pained world, truth-truth, false-false, even if it is a very small quality, it is merely due to Holy mechanism.

          The Heaven Religion is opened for one nation, it means that disaster of that nation nearly ends, must cultivate heart purely, take resignation for example, light oneself everyday. You have to love each other, help each other such as brothers and sisters in the same roof, then those loves and helps will guide all you into the end of sacred Paradise land in order to avoid the poor and miserable, shabby land (43), should know that.

          ASCEND.


(40)   Kind of water created from the willow. In Religion considers as a precious water in figurative sense. That also hints at the Heaven Religion, Religious Origin to save human beings.

(41)   The poetry refers to the quiet place for monks with the religious life and meditation.

(42)   It means the low belief, conduct.

(43)   This is the Paradise of Extreme joy, Kingdom of Happiness.


13. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên dùng Thánh đức trau lòng để thoát tục, và giữ trọn Nhơn luân.         

Ngày 7-11 B.D (11-12-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu

T... Hiền đồ nghe THẦY:

Ðức tánh tàng thơ vô vị bần,
Lộ hành an bộ Ðạo tùy thân.
Tâm trung cẩm đắc phù vô giá,
Khải chiết mai chi hữu diệt trần.

Con lấy làm hữu hạnh gặp đặng THẦY dìu bước trong nẻo Ðạo nhiệm mầu lúc non chiều bóng xế. THẦY đã có sai chư Thần mách bảo với con đã lâu, trí thiêng liêng đem đàng dắt bước con, đặng độ dẫn sanh linh cho kịp thì giờ trong buổi chung cuộc của con. Vậy khá bền lòng son sắt đặng ngày về THẦY, một địa vị xứng đáng sẵn chờ con, khá lưu tâm nghe.

Ngày vui vẻ của sanh linh đã mòn, họa Thiên điều đã cận, càn khôn thế giái còn đeo đuổi, dụng thất đức vô nhân mà gieo thảm chất sầu trong nhân loại. Họa Âu tai Á sẽ lần lần thay phiên nhau, dụng luật Thiên đình mà diệt phạt người vô đạo, càn khôn cũng vì đó mà phải điên đảo. THẦY lấy đức háo sanh mở Ðạo lần ba mà vớt kẻ hữu phần, tránh khỏi nơi buộc ràng khổ phạt. Ai hữu phước đặng để chân vào, kẻ vô phần phải bị tà yêu cám dỗ.

Than ôi! Chới với cả muôn triệu giữa dòng, mà thuyền Bát Nhã độ người không mấy kẻ, đức thừa ít có mà tài vô dụng chẳng thiếu chi, phong hóa khiến suy tồi, cang thường càng loạn phép. Tài mọn, đức hèn, mượn chước khoe mình, việc kỉnh thành Thánh Giáo, hư thiệt, thiệt hư, đâu qua máy hành tàng của tạo hóa, nhơn luân giữ trọn, ấy là mối đạo nhân, lo Thánh đức trau lòng là phương thoát tục. Mấy ai xét nét thế tình, lắm kẻ khinh khi nguồn Thánh, chư chúng sanh khá liệu mình.

Tr... Con nên đọc sơ lược Thánh Ngôn mấy lần chót cho chúng sanh và phải biểu ăn năn hỏi mình trước khi cầu THẦY.

THĂNG.

13. The SUPREME BEING’s Divine Teaching self-cultivation and performance of human duty in order to reach Nirvana.

7th Nov. Bính Dần year (11st Dec. 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females, scholars.

          T…Dear disciple listen MASTER:

                    The character preserving book is not considered as indigence,

                   Peacefully stepping on the path of Religion.

                   Keeping the mind with riches of virtue, will be helped,

                   Happily picking the bough of apricot blossom to leave the earth.

You had a great fortune to meet ME with guidance in the mysterious Religion path in the late afternoon sunlight (44), I had given orders to Angels in order to inform you long time, show the path to guide you with your sacred mind in order to save living beings on time in your final. Consequently, should be faithfully steadfast so that on the day you return to ME, a worthy title waits you readily, should pay attention.

The pleased day of living beings has worn, disaster of Heaven law has been close, still pursuer the world universe, take the unrighteousness, inhumanity to seed the disaster, load melancholy in mankind. Disaster of Europe and Asia will take turns in succession, Heaven Law will be applied to punish immoral people, due to that, the universe will be also shifty. I take the love and mercy to open Religion the third time to save person who has the fortune in order to avoid the tie and miserably punished place. Whoever has fortune can put steps in religion, whoever has no fortune must be seduced by devil.

Alas! Ten thousand million souls on the current of water but the Bát Nhã boat (45) saved few people, redundant conduct is rare, worthless talent is not deficient at all, manners induce decadence, bonds and cardinal virtues are more in disorder on the rules and regulations. Modest skill, low virtues, take scheme to boast one’s ability, respect for Sainted Religion, false-false, true-true, it does not pass through the visible action of creator mechanism. Keeping completely human’s morality, that is the knot of humane morality, contriving the sainted virtue to cultivate heart is method to free from the earth. A few people are punctilious regarding the feeling of the world, many people disdain origin of Saint, living beings should manage much oneself.

Tr (46)…you should read some last Sacred Messages cursorily some times for living beings and ask to repent to wonder oneself before inviting ME.

ASCEND.


(44)   It hints at the old age.

(45)   “Bát Nhã” is from India “Prajnà”. It means “Wisdom”. Wisdom Boat is the boat of Wisdom to take souls to return the Nirvana. The word “Prajnà” must be UNDER NAME stood: the extremely wisdom, overcome and quit the anger, hatred, lust; cease mistake thinking, acknowledge all things oneself. In general, there are many way of UNDER NAME standing. It is considered as a Wisdom Boat made by Buddha to take souls to Paradise. Therefore, the disciples, monks must lead to the wisdom to stand on the Prajna Boat to be eternal.

(46)   Mr. Lê Văn Trung – Interim Pope.


14. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự hối là quí giá.

Ngày 8-11 B.D (12-12-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

 

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

T... Hai vợ chồng con có dạ kỉnh thành vì THẦY đến ngày chung cuộc chăng?

Nơi trần khổ nầy, dầu cho bậc Chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thượng thiêng liêng là nhờ có sự cải quá mà nên chánh quả. Có nhiễm trần, có lăn lóc mơi sương chiều gió, có kim mã ngọc đàng, có đai cân rực rỡ, có lấn lướt tranh đua, có ích kỷ hại nhân, có vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới thấy đặng tỏ rõ bước đời gai chông khốn đốn, mới thấy cuộc nhục vinh, buồn vui không mấy chốc, chẳng qua là trả vay, vay trả đặng đồng cân, chung cuộc lại thì mối trái oan còn nắm; mà cũng vì đó mới thấy đặng đường hạnh đức trau mình, trò đời chẳng qua một giấc huỳnh lương. THẦY có thể dùng hai con đặng đắp vun nền Ðạo, cứu vớt sanh linh, nhưng đức tín ngưỡng biết có đặng tròn, sự dày công chịu khó vì nhơn sanh biết có đặng bền bỉ chăng?

T... con, Ðạo mở tức để cứu vớt sanh linh thoát vòng khổ hải, ấy là cho kẻ hữu phần mà thôi.

Nếu nơi Thiên cơ chẳng xảy ra điều trắc trở, Ðạo THẦY chừng một năm đã khắp toàn trong thế giái, nhưng thiệt hư, hư thiệt chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi. THẦY đã lắm lúc nhọc nhằn chìu theo thế mà dẫn bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở trần nầy mà phạm thượng đến THẦY, và dằn thúc chư môn đệ và chư chúng sanh. Nếu THẦY chẳng lấy đại từ đại bi mà lập nền Ðạo, thì sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm luân và kẻ chí Thánh đã bị THẦY bôi xóa hết.

Con có ngày giờ suy nghĩ đã lâu, THẦY cho con xét thêm nữa đặng có đức tánh hoàn toàn, chừng ấy con là ái nữ của THẦY sẽ dụng làm tay chơn đem rưới giọt nhành dương để cứu thoát nhơn sanh nơi vòng ly khổ từ đây. THẦY có mấy lời cùng hai con sau đây:

Dìu nhau đưa bước lại rừng thung,
Ðằng cát may đưa dựa bóng tùng.
Tác hiệp sẵn nhờ xây bĩ thới,
Thành song trước định gặp thư hùng.
Ngày thâu bóng xế oanh thưa nhặt,
Mắt nhắm đường xa khách thẳng dùn.
Lộc Hớn từ vinh Trương học chước,
Cầm đường tiếng hạc phủi muôn chung.

Khá nghe và suy xét.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

14. Divine Teaching of the SUPREME BEING: repentance is very precious.

8th Nov. Bính Dần year (12nd Dec. 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females.

          T…Do your husband and wife respect with all your heart, due to ME until the final time?

          On this miserable earth, despite highest Saints, they also avoid fault difficultly, however oneself repentance is precious and invaluable. Ancient Fairies, Buddhas might reach nobly Sacred title, it thanked to repentance for highest result. There must have catching the world, toss on morning with dew, in wind in the afternoon, good horse and jade palace, radian turban and belt (47), encroachment, competition, selfishness to damage other people, happiness with taste of luxurious living under overexertion, so as to penetrate clearly the thorn road of miserable life, to see situation of disgrace, honour, sadness and happiness are not long, just payment and borrowing, borrowing and payment are for justice balance, at the final, knot of karma dept is still in hands, however from that you can see virtue path to cultivate yourself, secular dodge is same to yellow-millet dream (48). I may use thank to you to build Religion foundation, to save living beings, but if the belief will be complete, taking pains to save due to living beings is enduring?

          T…you, Religion is opened, it means religion saves living beings to escape the circle of miserable ocean, that is for people who have got fortune only.

          If the Heaven mechanism had not happened obstacle, within estimate in one year, MY Religion would have been able to spread on over the world, however, true-true, false-false, only your virtue conduct passes through. I have been tired much to pamper earth to guide step, but many people exploit situation and advantage on this earth to take sacrilege to ME, altercate, compel disciple and human beings. If  I had used great generousness, great mercy to found the Religion foundation, the register of people saved from plunge in miserable ocean and Highest Saints would have been erased all.

          You have got time of meditation long time, I let you meditate more so that you have perfect conduct, at that time, you will be MY beloved female used such as means to sprinkle the holy water drop (49) in order to save human beings from the pained world from this time. I have some words for two of you as following:

               Guiding footsteps together to meditation land (50),

              Bindweed (51) with luck thanks to shadow of pine.

              Uniting readily replied on misfortune and fortune,

              Due to the Yin Yang principle, going abreast had been determined (52).

All long day, late afternoon sunlight such as birdsong, sometimes fast and slow sometimes,

              Closing eyes, far way, worldly traveler hesitate.

Happiness and prosperity of Hớn refuses the honour, Trương founds the sainted path,

With flock and crane, casting everything off forever(53).

          Should obey and think out.

          I bless you.

          ASCEND.


(47)   This refers to wealth, fame, power of the earth.

(48)   Holy Message teaches this replying on the old story, one of eight stories of Eight Fairies. It hints that riches and fame of human life are just a dream, not real. This was Lữ Đồng Tân’s dream. Formerly, Hớn Chung Ly wanted to save Lữ Đồng Tân in order to lead a religious life in Taoism. Hớn Chung Ly boiled one cauldron of yellow millet, called Lữ Đồng Tân to come and aksed Lữ Đồng Tân to take a rest on a pillow. Lữ Đồng Tân lied down  and dreamed he passed, married with a beautiful wife, was conferred as a mandarin and after fifty five years, being promoted to Prime Minister, the he had got many descendents, greatly rich, famous glory. Afterward, dishonest mandarins harmed, he was punished, exiled to the sea miserably, wealth was reclaimed. Lữ Đồng Tân waked up and saw that the cauldron of yellow millet was not ripened. Lữ Đồng Tân meditated with the boring thoughts for the way of life. The, he replied on Hớn Chung Ly preached the Tao. Eight Fairies: Lý Thiết Quả = Li Tie Quai, Hớn Chung Ly = Han Zhong Li, Lữ Đồng Tân = Lu Dong Bin, Tào Quốc Cựu = Cao Guo Jiu, Hàn Tương Tử = Han Xiang Zi, Hà Tiên Cô = He Xian Gu, Trương Quả Lão = Zhang Guo Lao, Lâm Thể Hòa = Lan Cai He.

(49)   Kind of water created from the willow. In Religion considers as a precious water in figurative sense. That also hints at the Heaven Religion, Religious Origin to save human beings.

(50)   “Meditation land” is referred to the meditation for monks to meditate with a religious life.

(51)   “Bindweed” refers the wife, “shadow pine” refers to the husband – honour man.

(52)   Wife and husband – a pair of husband and wife is by the fate. Yin Yang refers to wife and husband.

(53)   Refers to noble and pure life of traveler refuses fame, wealth, luxurious life to step on the sainted path.


15. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Phải vì chúng sanh, khổ tâm hành đạo mới đắc vị thiêng liêng.

(14-12-1926)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, chư Ái nữ, chư Nhu.

Th... nghe THẦY con:

Thanh nhàn muốn vẹn buổi chung qui,
Giáo hóa nhân sanh đức phải vì.
Bước thế chịu đày khơi bạch phát,
Nguồn Tiên gắng lướt rạng thanh mi.
Nâu sồng tánh gội dành trăm tuổi,
Chung đỉnh đường qua trót một thì.
Gương sáng phước Trời soi hậu tấn,
Chờ xuân khải chiết đắc mai chi.

Từ đây, THẦY là đứng cầm quyền thế giới, đã vì con mà độ dẫn con lại cảnh thanh nhàn cực lạc, vậy rán giồi thánh đức, lấy đạo hạnh mà giáo hóa đám dân sanh, phần nhiều đã còn mơ màng trong giấc mộng. THẦY trông mong nơi con, khá cải sửa chút ít phàm tâm, thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công quả tuy nhọc nhằn, nhưng địa vị cao thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. Có vì chúng sanh mà khổ tâm hành đạo, có khó nhọc, có dãi dầu sương mơi nắng xế, mà quên bậc phẩm vô vị ở cõi trần nầy, có vày vã nẻo gai chông lần theo bước đường hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa vị thiêng liêng, tránh điều phiền não, thoát đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nợ phong trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, là chỗ con lấy đạo đức làm thang, để bước lên cho cùng tột; khá gắng nghe và hành trình liệu bước.

Chư nhu cũng tùy đó mà sửa bước, nhơn sanh phải thiện tâm và hết lòng vì đạo đức mới đặng Thần Thánh chứng minh, mới có thấy ngày kết quả đặng. THẦY vì đức háo sanh nên thâu nhập nhiều đứa lương tâm chưa chánh đáng, là Thánh ý để cho chúng nó qui chánh cải tà, nhưng thói phàm tục lung lăng chẳng dứt, nếu THẦY chẳng lấy đại từ đại bi mà lập Ðạo, thì đã để cho chư Thần Thánh hành hình nặng nề chẳng xiết kể. Biển khổ đã lắm nổi chìm mà nhành dương liễu chẳng mau vói níu, đọa trầm luân chưa chịu thoát, mà điều tình tội lại chác thêm, buộc thảm đeo phiền, cũng tự mình tác tệ, chờ ăn năn rất muộn về sau, khá hiểu lấy.

THĂNG.

15. Divine Teaching of the SUPREME BEING: people must sevice for human beings to be accomplished to noble divine positions.

(14th Dec. 1926)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great Disciples, beloved Females, Scholars.

          Th (54)…Listen to ME:

                   If wish for being completely leisured at the final time,

                   Thanking to virtue to teach and guide human beings.

                   Enduring the worldly steps until the until white hair,

                   Trying to step on the Fairy Origin in young days.

With brown dark colour (55) to purify the nature of hundred years old,

                   Passing through honour and wealth smoothly.

                   Exemplary, Heaven favour enlightens the generation,

                   Waiting the spring to pluck branch of apricot blossom.

From now, I hold the power of world universe, due to you to guide and save you into the leisured nirvana land, thus you try to cultivate sainted virtue, take the religious virtue to teach humankind who are most in dream. I am looking to forward to hearing from you, should better your philistine heart a little, so that virtue conduct may become perfect. Although religious work is hard, the noble position is not easy to obtain. Just care of living beings to do religious work with being broken-hearted, being weather-beaten, daytime sun to forget the colourless position rank on this earth, writhe on the thorn path to find gradually on the virtue step in order to have the unending happy days, in order to enjoy the holy position peacefully to avoid the heart-broken affairs, escape the banishment and samsara, in order to free the dust and heart of life, high mountain, peaceful stream, cool cavern, tranquil forest where you put the virtue as ladder to step into the peak, should try to listen and obey, manage your journey.

Scholars also reply on that to correct step, human livings must have gentle heart and try one’s best to do religious work in order to be certified by Angel, Saint, then see the successful day. Because of love and mercy, I accept many disciples whose consciences are not worthy, MY Holy will is to let them give up the wrong way to return the right, but the rough,violent and philistine manner does give up. If I had not had great love, great mercy to found Religion, I would have let Angel, Saint punish heavily and so much. The miserable ocean is full of ups and downs, but you do not bustle to grab the branch of willow (56), not accept to quit the misfortune banishment, but take more crimes, bind miserableness, tie sorrowfulness, those are your own actions. Afterward repenting is so later, should understand that.

ASCEND.


(54)   “Th” is  the Principal Archbishop Thái Thơ Thanh.

(55)   Religious dress of monk in Buddhism.

(56)   In Caidaism, this is often called “ holy water drop” which is considered as a kind of water created from the willow. As we know the Quan Yin Bodhisattva holds the bottle of willow to purify the human beings. In Religion considers as a precious water in figurative sense, in the religious Dharma. That also hints at the Heaven Religion, Religious Origin to save human beings.


16. Thánh giáo của Chí Tôn than rằng: Đường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều người đến.

Ngày 3 Janvrier 1927

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, chư Ái nữ, chư chúng sanh.

Chư chúng sanh nghe:

Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, chiếu theo luật Thiên Ðình hội Tam Giáo, mở rộng mối Ðạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi và dụng Thánh tâm mà dẫn dân sanh, làm cho hoàn toàn trách nhậm nặng nề của đứng làm người, về bực nhơn phẩm ở cõi trần ai khốn đốn nầy.

Than ôi! Ðường Thánh ít kẻ tìm, mà nẻo Tà nhiều người đến. Trò đời lăng xăng, cõi thế biết bao người chìm đắm vào biển khổ, mang nặng xác phàm, miếng đỉnh chung, mồi danh lợi, giành giựt phân chia mà chẳng kể đạo lý, luân thường, khiến cho mối Ðạo quí báu ngàn năm đã thành nấc thang để dắt người xuống hang sâu vực thẳm. Nhơn loại dùng thế lực mà cắn xé nhau, giành giựt nhau, quên lửng cõi trần nầy nhơn sanh lãnh mỗi đứa một vai tuồng đặc biệt mà trả cho xong căn xưa, quả cũ.

Càn khôn càng náo nhiệt, ngày tận diệt đã hầu kề. Kẻ hữu phần đặng nắm mối Ðạo Trời, dựa chiếc thuyền sen, lần vào non cao suối lặng, để rửa bớt chút bợn trần, dưỡng tánh tu thân, để nâng lên địa vị thanh cao, lánh xa đọa luân hồi trong lúc hồn lìa khỏi xác.

Kẻ vô phước dụng tà tâm làm một món lợi riêng, quên cả điều hành phạt đã kế bên mình, chới với cả muôn triệu giữa dòng mà chẳng chịu sớm tự hối đặng gỡ lần mối họa sau. Hành trình dài đăng đẳng, mà bước tục hãy còn chờ, chẳng sớm biết mình họa Trời đâu tránh khỏi. Khá biết cho.

THĂNG.

16. Divine Teaching of the SUPREME BEING with laments: Few persons bother to look for the Holy way but many persons rush toward the Evil way.

3rd January 1927

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great Disciples, beloved Females, living beings.

          Living beings, listen:

          Great Way – Third Period – Universal Salvation replies upon law of Heaven Court to open meeting of Three Religions, open widely the knot of Heaven Religion with that essence purpose to guide human beings in order to step up the nirvana path, avoid being banished into samsara and use Sainted heart to guide human livings, make completion of heavy humane duty as humane rank, about rank of human on this miserable and poverty-stricken earth.

          Alas! Sainted path upon which few people find, but devious road upon which many people go. The way of the world is bustled, the earth on where people are up and down in the miserable ocean, take the philistine body heavily, dispute and divide fame, riches but not mind the morality, code of behaviour, make the thousand year precious Religious knot become a ladder to guide human down the deep cave, abyss. Human beings uses power in order to worry together, dispute together, forget entirely that on this earth, human beings – each person receives a special order to pay the ancient karma, old affect completely.

          The noisier the universe is, the nearer the extirpated day is. Whoever has fortune may hold the knot of Heaven Religion, thank to the lotus boat (57), find gradually high mountain, tranquil stream to wash a little of earthly dust, husband temper, perfect oneself in order to improve upon noble position, keep away the samsara banishment when the soul quits the corporality.

          The person who gets misfortune uses devious heart as a private benefit item, forget all punishment which is next to him, an innumerable number of humans are reaching up their hands in the middle of the stream, but not repent oneself soon to unravel the later disaster gradually. The journey is interminable but the philistine step is waited, not know oneself, may not avoid Heaven disaster. Should know.

          ASCEND.


(57) It is often called Wisdom Boat – Bát Nhã Thuyền or Thuyền Bát Nhã. “Bát Nhã” is from India “Prajnà”. It means “Wisdom”. Wisdom Boat is the boat of Wisdom to take souls to return the Nirvana. The word “Prajnà” must be understood: the extremely wisdom, overcome and quit the anger, hatred, lust; cease mistake thinking, acknowledge all things oneself. In general, there are many way of understanding. It is considered as a Wisdom Boat made by Buddha to take souls to Paradise. Therefore, the disciples, monks must lead to the wisdom to stand on the Prajna Boat to be eternal. Lotus Boat is the Wisdom Boat made by a petal of lotus at the Divine Path of Eternal Life by Founder Buddha.


17. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu Thầy không lấy đức háo sanh mở Đạo kỳ ba thì thế giới sẽ dần dần tiêu diệt.

Ngày 8 Janvrier 1927

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

C... nghe THẦY:

Màu thu cảnh ướm trở về đông,
Ðạo đức soi gương đã vẹn lòng.
Non xế nhành thung oanh nhặt thúc,
Rừng tà đảnh hạc khách trông mong.
Ðường trần dù muốn dừng chơn tục,
Nguồn suối tìm nơi rửa bụi hồng.
Thìn dạ bước dìu sanh chúng độ,
Nương thuyền mới trọn thoát qua sông.

Lòng đạo đức của con, THẦY đã thấu rõ, nhưng gương khổ hạnh rán giồi thêm, hầu dìu dắt sanh linh vào nẻo chánh giáo, mà lánh khỏi đọa luân hồi, sanh nhằm thời buổi nhơn sanh dụng gương bất đức mà gieo họa cho bước trần; khiến cho sai sót nẻo luân thường; bến khổ đường mê vẫn cứ tìm vào mà làm cho biển trần chẳng biết bao nhiêu chìm đắm, đạo đức chẳng rèn lòng mà tội tình càng chác lấy; nếu chẳng có một Ðấng Từ Bi lấy đức háo sanh mở Ðạo Tam Kỳ đặng vớt những kẻ hữu căn, thì toàn thế giới sẽ bị dần dần tiêu diệt, ngôi cựu vị ở chốn non thẳm rừng xưa, cũng chẳng có một bực Tiên Thánh đọa trần nào đoạt lại được. Họa Âu tai Á sẽ vì Thiên Ðiều mà phạt kẻ bạo tàn tội lỗi; Càn Khôn tiều tụy, mà bước tục hỡi chần chờ, nếu chẳng sớm xét mình để buổi ác xế trăng tà, nước dời cạn bực, thuyền Bát Nhã đã lướt qua, nhành dương liễu hết rơi giọt từ bi, thì ăn năn rất muộn. Khá biết lấy, chư chúng sanh hãy nghe.

THĂNG.

 17. Divine Teaching of the SUPREME BEING: If I do not found the Third Amnesty to save the predestined souls, the whole world will be destroyed gradually.

8th January 1927

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

          Great disciples, beloved females, scholars.

          C…listen to ME:

                   Colour sight of autumn is going to winter,

Virtue for example is completed with unblemished heart.

The old age is same to birdsong which is pressing,

Forest, fairy land, traveler looks forward to.

If desire to stop philistine foot on the worldly road,

Finding the stream origin to purify world dust.

Containing oneself one’s heart to save living beings,

Thanking to boat to overcome the river completely.

          Your moral heart, I have understood deeply, but miserable example, try to husband more to guide living beings into the principal religion in order to avoid samsara banishment. Being born on time that human uses the immoral example to plant disaster for worldly step, make mistake on the code of behaviour, miserable station, dull-witted road, still find to make being full of ups and downs on the worldly ocean, not to train heart but cause more crimes. If there was MERCIFUL SUPERIOR to take love virtue for life in order to open Great Way –Third Period to save people who have fortune, everything on over the world would be destroyed gradually, and at the deep mountain, ancient forest there would not have any Fairy, Saint banished down the world who might obtain the old position back. Disaster of Europe, catastrophe of Asia due to Heaven law shall punish the evildoers, wrongdoer. The world is emaciated but the secular step is still indecisive, if not to consider oneself soon for decline day, decline moon, for ebb-tide, the Wisdom Boat grazes, bough of willow does not drop the merciful water (58), then repenting is too late. Should know, human beings, listen.

          ASCEND.


(58)   Holy Water is done from the branch of willow to purify the karma.


18. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Đạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi lầm lánh vòng phiền não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A Tỳ.

21-1- 1927

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, hỉ chư Ái nữ, chư Nhu.

Chư nhu nghe:

Nguồn Tiên, nẻo Phật, từ trước đến giờ vẫn, chờ kẻ hữu phần, hữu đức, hữu công, tu thân, dưỡng tánh, mà lánh khỏi thói đời mê muội nầy. Biển khổ lắm chơi vơi, mà khách phàm hằng đeo đuổi; Ðài Nghiệt cảnh rọi chẳng biết bao nhiêu tội tình, mà chốn tội tình lắm người đưa chơn tìm đến. Kiếp phù sanh không mấy chốc, đời mộng ảo chẳng là bao, sanh đứng nên người chen vai vào vòng thế cuộc, có khác chi kẻ bị đày vào biển khổ để làm xong nhân sự, đặng chuộc thửa tội tiền khiên; bao nhiêu tiếng khóc câu cười, thế lộ bước đã mòn mà giấc mộng trần chưa thức tỉnh. Cang thường điên đảo, phong hóa suy vi, những mảng ghét lẫn nhau, giành xé nhau; mỗi Tôn Giáo phân chia, Ðạo nước nhà chẳng đoái, chánh tà, tà chánh nan phân, còn chút hơi thở ở cõi trần, mà tính tình dọc ngang chưa chịu dứt, một mai hồn xuống Diêm Ðài, khổ A Tỳ bảo sao không buộc trói.

Ðạo Trời khai, dẫn bước lỗi lầm, đem kẻ hữu căn lánh vòng phiền não, nếu chẳng bã bươn nhặt thúc bóng thiều, kiếp phù sinh qua dường nháy mắt. Hãy biết lấy!

THĂNG.

18. Divine Teaching of the SUPREME BEING: The Tao has been founded to guide people back from the suffering world, but if they do not hurry to heed the Tao, they will be exiled into the Hell.

21st January 1927

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great Disciples, beloved Female, Scholars.

Scholars, listen:

Fairy origin, Buddha path, past to now, it has been still waiting for person who has fortune, has virtue, has work, cultivates oneself, rears character to withdraw this dull-witted way of world. The miserable ocean is very solitary but earthly traveler always follow up. The Divine Cheval Glass (59) lights so many crimes but may people step and find the crime place. The floating life is in a short while, the dream life is not long, being born as human squeezing into situation of world circle, not different from banisher on the miserable ocean to complete responsibility in order to redeem his anterior crimes, how many voices of cry, laughs, the way of life with steps were declined but the earthly dream has not been awaken. Bonds and cardinal virtues (60) are decayed, public morals are weakened, feature of hating together, struggling together, each Religion is separated, national Way is not deigned, true – evil, evil – true are hard to differentiate, just have got a little of breath on the earth left but the stubborn character does not end, someday the soul goes down Underworld Palace, how doesn’t the Hell bind.

The Heaven Religion is opened to guide the mistake step, to take person who has origin to avoid the hearted-broken circle, if not hasten to catch the decline day, the floating life goes in a flash. Know that!

ASCEND.


(59) Vietnamese is “Đài Nghiệt Cảnh” or “Nghiệt Cảnh Đài”.  That is the “Palace of Divine Psyche”, a Court in the invisible, holy land to determine the crimes or fortunes of souls. They believe that there is a big mysterious mirror to light all crimes and fortunes of human of all lives on the earth. Other Vietnamese name in Caodaism “Minh Cảnh Đài” = the Palace of Perfect Vision, a mirror of one’s conscience.

(60)   These refer to three Moral Bonds, Five Constant Virtues. According to the Confucianism, a woman has to obey her parents. Three Moral Bonds must be done by female: when she gets married, she has to follow husband’s advise. When her husband dies, she has to listen to her child’s advise. Those are Three Subjections – the important conducts of a woman, especially in the Confucianism doctrine. Man must carry Five Constant Virtues: King and Subject, Father and Child, Husband and Wife. As being a man, he has to act his duties completely in the life.


19. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng làm trách nhiệm cho hoàn toàn để nâng mình vào địa vị cao thượng về sau.

22-1- 1927

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Tr... Hiền đồ. Trương Thiên phục THẦY trấn thần, con đặng phép mặc hầu THẦY; còn N...  đợi y phục rồi, sẽ trấn Thần luôn.

Th... nghe THẦY:

Gội nhuần đức trước rạng thôn lân,
Ðạo Thánh dìu chơn bước khởi lần.
Cội bá chờ khi về Cực Lạc,
Màu thiền ấy buổi nhuộm đai cân.
Tranh khoe nguyệt rọi làu sông Vị,
Mây tỏa sương phơi bạc đảnh Tần.
Thành dạ trau gương sanh chúng độ,
Thuyền kề gió lướt, thoát mê tân.

Tr..., THẦY rất đẹp lòng đặng môn đệ ái kính như các con yêu dấu nơi Thánh Ðịa nầy; đường tân khổ lắm vày vò buổi an nhàn đâu kẻ hưởng, tuồng thế cũng gay go, mà bước trần càng khốn đốn.

Sanh ra phận làm người, đã mang vào mình một trách nhậm đặc biệt, phải gắng sức làm cho hoàn toàn, hầu chờ buổi chung qui, tương công chiết tội, tiêu quả tiền khiên mà nâng mình vào địa vị cao thượng hơn phẩm vô vị chốn sông mê nầy.

Thắm thoát ngày tháng thoi đưa, bóng thiều quang nhặt thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn xuân về, bước sanh ly đã lắm nhuộm màu sầu, mà con đường dục vọng chẳng còn biết đâu là nơi cùng tận. Lợi danh xạo xự, chung đỉnh mơ màng, cuộc vui vẻ chẳng là bao, mà chốn đọa đày chen chẳng mãn. Nỗi đau thương bề ấm lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co duỗi, duỗi co, dở bước đến cảnh sầu, thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần nào ai lánh khỏi! Ðạo mầu tìm đến, lấy hạnh đức giồi tâm, mượn nâu sồng lánh thế, càng dìu sanh chúng, càng bước, bước càng cao, lên tột mây xanh vẹt ngút trông vào cảnh cực lạc an nhàn, non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, ấy là khách Tiên gia, lánh khỏi đọa luân hồi nơi cõi thế vậy. Mau bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều bóng xế, chúng sanh khá biết cho.

THĂNG.

19. Divine Teaching of the SUPREME BEING : must endeavor to fulfill responsibility in order to attain a noble position later.

22nd January 1927

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Tr (61)…Gentle Disciple, show and open widely Divine Dress so that I work miracle, you may be allowed to wear to assist ME. About N (62)…wait the dress and it will be worked miracle (63).

Th (64)…listen to ME:

First purifying by virtue to shine the village,

Sainted Tao guides footstep for bit by bit.

The corporality waits for return to nirvana,

That colour of Buddhism had been ever dyed but turban and belt.

Fighting to show off moonlight to shine brightly the Vị river,

Dew and cloud spreading out native land barely.

Cultivating example by heart to save living beings,

Boat grazing the wind, quitting the dull-witted barge.

Tr…I am so pleased to see beloved Disciples such as beloved children at this Holy land. The new miserable road is very rough, nobody enjoys the leisured time, the drama of life is also tense but worldly step is more and more miserable.

Being born as human, took a special duty, must endeavour to complete fully in order to wait the final to be recorded the work and reduced the crime, destroyed anterior sin in order to bring oneself to more generous position which is more generous than insipid position on this dull-witted river of the earth.

The date and month elapses rapidly, the time is nearly short, dying lotus, drooped daisy, winter ends, spring comes, separation life was dyed much miserableness, but the lust path is boundless. Unreliable wealth and fame, dreamed honour, happiness is not much but the jostle does not end at the punished place. The pain, the warm and  the cold, from the cry to the laugh, constriction – contraction, contraction- constriction, wrong step toward sad situation, then it is considered as uncultivated grave, spreaded grass, blank field with full frost, passing the set of moon, decline sun, no traveler may shun! Seeking the mysterious Religion, use virtue to cultivate the heart, use brow dress to avoid the world, the more guiding living beings and the more stepping, the higher the step is, rolling green cloud up to extreme to look into the leisured paradise, the crane chirps on the mountain in the afternoon, return to invisible cavern, that is Fairy traveler who avoids the samsara on this world. Bustle to endeavour to find the path, otherwise the time is declined with late afternoon sunlight, living beings should know.

ASCEND.


(61)   That is Interim Pope Lê Văn Trung – Thượng Trung Nhựt.

(62)   The Cardinal Thái Nương Tinh – Dương Văn Ninh.

(63)   JADE EMPEROR SUPREME BEING uses mysteriousness to assign a Angel to keep, to bestow the wisdom luminous waves on the objects, to keep those objects pure, not to let evil enter. The first stage, JADE EMPEROR SUPREME BEING worked a miracle on dress and other objects of Titles. Afterward, each time for Titles promoted up and taken an oath, new dresses and caps were made a miracle by a Title of Temple of Divine Alliance.

(64)   Principal Archbishop Thái Thơ Thanh – Nguyễn Ngọc Thơ.


20. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Đem đạo đức soi gương thì sẽ thấy cảnh an nhàn vui vẻ.

Ngày 20 tháng 12 Bính Dần (23-1-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

CH... nghe THẦY:

Hương bay rừng trước nực mùi thung,
Ðạo đức đem về một nẻo chung.
Cõi thế chờ qua đường mấy dặm,
Non thần đợi lóng nhạc năm cung.
Ngày về thức tỉnh Trời trưa sớm,
Non rạng an vui cảnh bá tùng.
Chước lánh tìm Tiên đời để dấu,
Gương soi hậu thế rạng Nam trung.

THẦY để lời cho con rõ, cảnh vui vẻ về sau của gia quyến con, đạo đức soi gương đem về chung một nẻo: dầu cho sang vinh trăm mối, tiền của muôn chung, mấy kẻ đặng tìm đến địa vị an nhàn xủ áo phồn hoa, để gương soi hậu thế. Một nhà sau gặp gỡ, ngàn trước vẫn an vui. Ấy là nhứt môn hạnh phúc vậy.

THẦY ban ơn các con.

THĂNG.

20. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: In following the path of the Tao, you will find a peaceful and pleased life.

20th December Bính Dần year (23nd Jan. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciple, beloved females.

CH…listen to ME:

Perfume of the bamboo forest pervades in the pagoda,

Bringing the virtue to the same path.

Miles of the way on the earth, endeavour to wait for elapsing,

Waiting the time elapsing to listen the five tones in fairy land.

Bustling to awake the arrival date soon,

Journey to fairy land and leisured cypress and pine.

Seeking the method to avoid earth for fairy land to go down to prosperity,

Setting an example for generation to lighten in the men.

I tell you so that you know clearly, the subsequent leisured sight of your family, example virtue will be unified into one path, even if there are hundred knots of luxuriousness and honour, thousand bags of wealth, then few people reach into the leisured position, get rid of noisy and gaudy areas to make an example for post-generation. All later meet in one roof, enjoy the thousand leisured years. That is the best gate of happiness.


21. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải gắng công để rồi sẽ rõ đạo đức làm thang để lên địa vị thanh cao.

Ngày 20-12 Bính Dần (23-1-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, chư Ái nữ.

Rừng thiền ác xế khuất non Tần,
Vày vã từ đây khỏi nhọc thân.
Bền dạ tua thìn trau Ðạo Thánh,
Ra công khá gắng đắp nền nhân.
Gặp chiều nhạn trở về rừng trước,
Ðợi lúc thuyền nương lánh bến trần.
Mái tóc sương pha thiều nhặt thúc,
Sanh linh độ dẫn hưởng Thiên ân.

Chiều thu nguyệt xế, non nhạn ngày thâu; lẩn thẩn ngày tháng qua mau, buổi xuân ngoảnh lại đà xa lắc. Nếu chẳng bền lòng theo nẻo chánh mà thoát lối sông mê thì căn quả trả vay chẳng biết ngày nào tiêu tận đặng.

Non cao, suối lặng, tìm đến rửa bụi hồng. Ðạo đức làm thang, để lên địa vị thanh cao, lánh khỏi đường tội lỗi; thưởng phạt hai đường, gắng công trình sẽ rõ.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

21. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: serve with perseverances to recognize that  the moral path is a ladder to reach the noble positions.

20th December Bính Dần year (23nd Jan. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great Disciple, beloved Female.

                   Pagoda in declined sun hidden behind Tần mountain,

                   Working hard from not to avoid the tiresome body.

                   Being steadfast to contain oneself one’s heart to cultivate Sainted Way,

                   Should take pain with work to build righteousness foundation.

                   The swallow returns to bamboo forest afternoon,

                   Waiting the boat to avoid worldly station.

                   The grieving hair, time is closer and closer,

                   Saving living beings to enjoy the God’s favour.

Afternoon autumn, declining moon, delay of day, being in one’s second childhood, time elapses fast, looking black, youth drifted so long. If human is not steadfast to follow the principal path in order to escape the passion ocean, then effect of past life and payment and borrowing, you do not know when they may be destroyed and ended.

High mountain, quiet stream, seek toward to purify worldly dust. Morality is a step of ladder to step up the elevated position, to avoid guilty road, reward and punishment up two paths, endeavour to carry out the work to be clear afterward.

ASCEND.


22. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng chịu khổ giữ lòng đạo đức mà vẽ bước cho đời sau, lập công quả chờ ngày chung cuộc phục hồi cảnh cũ.

Ngày 20-12 Bính Dần (23-1-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, chư Ái nữ.

N... nghe THẦY:

Ðộng đình trở gót lại ngôi xưa,
Tuổi ấy qui y nhắm đã vừa.
Sân hoạn cùng đường gương ngọc rạng,
Nguồn đào để bước mảnh xuân thưa.
Nhàn chiều nhặt thúc đời vay trả,
Non xế quanh co nẻo lọc lừa.
Khổ hạnh để lòng công quả gắng,
Lánh trần chi nệ nỗi cay chua.

THẦY trước đã có sai chư Tiên Phật dùng huyền diệu mà cho con lòng tín ngưỡng. Ấy là muốn dìu bước đường đạo đức bắc thang mây để độ dẫn con trở hồi ngôi cũ. Thiên cơ THẦY đã thố lộ nơi Th... rán xem lấy đó mà liệu trong lúc sau nầy.

Hiếm chi bậc Thánh bị đày vào chốn trần ai khổ nhọc chìm đắm nơi bến khổ sông mê, dan díu lấy sự say vui mùi thế tục bước đến cảnh kim mã ngọc đàng mà phủi hết lòng đạo đức, khiến cho ngôi cựu vị phải chịu trôi phủi dòng sông mà vì đó thuyền Bát Nhã khó nương cứu vớt đặng.

Vậy gắng khổ tâm, giữ lòng đạo đức, mà vẽ bước cho đời sau, lập công quả đặng chờ ngày chung cuộc, phủi nợ trần ai đem tấm lòng thiện niệm đến Tam Giáo đài mà phục hồi cảnh cũ; rừng vắng non nhàn suối chảy tòng đưa, lánh chốn đọa đày đã bấy lâu ràng buộc. Cảnh gia đình phải tiên liệu, THẦY để lời con tua gắng chí, chừng sửa luật phải có mặt nơi Thánh Thất. Sau nầy con đặng cầm quyền trong bước Ðạo, mà dẫn độ sanh chúng nơi đây, là nơi THẦY đã đặng nhiều Môn đệ yêu dấu.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

22. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: Be patient, maintain virtue, be good moral examples for future generations, earn merit by serving humanity to return the old position at the end of time.

20th December Bính Dần year (23nd Jan. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great Disciple, beloved Females.

N (65)…listen to ME:

                    Retracing to the old status at Động Đình lake (66),

                   At that age, following Buddhism is just in time.

                   Grazing the mandarinate to see enlightened pearl example,

                   Stepping upon the peach blossom stream, spring is sparse.

Leisured age of last life is closer and closer to finish the borrowing and payment karma,

                   Mountain in sunset is sinuous, select the path.

                   Endeavoring to create merit to graze the miserableness,

To escape the world, do not apprehend the feeling of miserableness and sadness.

I have formerly given order to Fairies, Buddhas to use the mysteriousness in order to make you have the belief. The purpose is to guide steps of moral path, to make cloud ladder, to save you to return the old position. The Heaven mechanism has been let out at Th…try to see that to manage in the future.

It is not rare for Saints who are banished down the miserable earth, sunk in miserable stream, dull-witted river, are in love to get passion with secular flavoring in order to step to the gold horse and jade palace (67) but cast the morals off all, provoke that the old position must be drifted downstream. From that Wisdom Boat may not thank to that to save easily.

Consequently, endeavour to endure more miserableness, keep the moral heart to draw step for generation, make merit and wait the final time, cast the worldly dept off to bring the good thoughts to the Tribunal of Three Religions in order to rehabilitee the old landscape, deserted forest, unoccupied mountain, stream flows, pine-tree sways, keep away from banished location at which human has been tied down so long time. Contrive the family circumstances first, I advise so that you must endeavour with resolution, when the law is revised, you must be present at the Temple. Afterward, you may assume power in the Religion path to guide and save living beings in this place at where I have obtained many beloved Disciples.

I bless you.

ASCEND.


(65)   According to History Book, Cardinal Thái Nương Thanh – secular name Dương Văn Nương (1870-1929). “Th…” was Principal Archbishop Thái Thơ Thanh – secular name Nguyễn Ngọc Thơ, afterward he was promoted up Cardinal of Yellow Branch. Content of this Divine Message was to teach Cardinal Thái Nương Tinh: “The Heaven mechanism has been let out at Th…try to see that to manage in the future”. Because on 17 Jan. 1927 (14th Dec. Đinh Mão year). JADE EMPEROR SUPREME BEING taught Mr. Thái Thơ Thanh: “Thơ, do not worry about your Spirit so much…many times I saw you in praying, but the it is not time to tell you thoroughly. You are a Soul with Quan Yin Budhisattva. You understand already, so from now, you must know yourself and cultivate your virtue respectfully. I do not the origin of Nương, it is afraid that you are sad. Hence, I tell too so that brothers knows each other, love each other. He is Văn Thù Budhisattva descending down the earth, listen! He founds throne for you, he goes on the same path with you to do religious work until the day two of you may reach the peak of religion to unite with ME”. Mr. Thái Thơ Thanh is Soul of Từ Hàng Bodhisattva and Thái Nương Tinh is Soul of Văn Thù Bodhisattva.

(66)   “Động Đình” is one of five the most famous and nicest lakes in China. It belongs to Hồ Nam province, crossed with Trường Giang river. Water surface’s length is over 100 kilometers, width of water surface is over 80 kilometers. In the middle, there are many moutains with one most famous Quân Sơn. Many people go the enjoy the view and recite a poem. The Great Poet Li Tai Pei (Lý Bạch) went sighseeing there, He died and went up fairy land so He named Himself as Great Fairy Động Đình Hồ.

(67)   These are concerned two classic references. The first, in Hán Võ Đế - King dynasty, in front of Vi Ương palace, there was put one big gold horse so that the door was called as “Gold Horse Gate”. Hán Võ Đế King ordered Scholar Mandarines to wait at the gate of Gold Horse. With this reason, “Gold Horse” refers to outstanding and talent Scholar Mandarines who were used at an important function to help the King to build the nation. The second, Tống dynasty used Sĩ Tô Địch Gian who belonged to Academy Palace at an important function, so the King himself wrote “Jade” to reward Sĩ Tô Địch Gian to hang in front of the palace. From that time, people have been considering “Jade” to refer Mandarines of Academy department.


23. Thánh giáo của Chí Tôn dạy sớm biết phương châm dẫn đàng vào nơi Cực Lạc.

Ngày 20-12 Bính Dần (23-1-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ.

H... nghe THẦY:

Thuyền khơi gặp gió cánh bườm trương,
Dìu dắt Ðạo mầu nẻo chánh nương.
Mùi thế xưa còn lằn bụi trược,
Mạch sầu nay rửa bến sông Hương.
Chiều xuân sương tỏa lồng sân hoạn,
Dặm liễu trăng soi rạng bước đường.
Trăm hạnh để lần sanh chúng dẫn,
Non Thần vẹt ngút tới tìm phương.

Ðời thắm thoát, thế gay go trăm năm thoát qua điều dâu bể, khách trần hỏi có bao nhiêu kẻ lấy danh phận đem vào cảnh tuyền đài, để nâng mình lên địa vị cao thượng đặng chăng?

Ngày xuân gần mòn mỏi khá sớm biết trau xuân, ấy là phương châm dẫn đàng khách phồn hoa vào nơi Cực Lạc.

THẦY khen lòng thành kỉnh của con, rán độ dẫn sanh linh, ngôi cựu vị ngày sau chẳng mất. THẦY ban ơn cho gia tộc con.

THẦY ban ơn cả các con.

THĂNG.

23. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: teaching to recognize the religious path and method to reach the Nirvana.

20th December Bính Dần year (23nd Jan. 1927)

 

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciple, beloved females.

H…listen to ME:

                    Going out to sea of a boat, the sail is floated in wind,

Thanking and guiding in principal path of mysterious Religion.

Long since, worldly romance still contains dirty dust,

Nowadays, the dolefulness is purified at the perfumed river (68).

Decline of spring, dew spreads fully at manddarinate,

The moon lights up through row of willow on the bright road.

Gradually keeping conduct much to guide living beings.

Seeking for the extreme mountains of Immortals.  

Life elapses rapidly, hundred years with tense situation of the world spends on the whirligig of life, ask that: how many people are there, who may bring the honour and position into hades in order to promote to generous position?

The spring is nearly emaciated, should know to conserve, that is a formula to guide the noisy and gaudy traveler into the nirvana.

I praise your respectful heart, endeavour to guide and save living beings, the old throne will not be lost afterward. I bless your family.

I bless all of you.

ASCEND.


(68)   “Perfumed river” refers the virtue path, use the virtue to purify worldly dust to escape from the world.


 

24. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy lập Đạo nơi cõi Nam nầy là để ban thưởng một nước từ thử chịu lắm cơn thịnh nộ của Thầy.

TÂY NINH (Chùa Gò Kén), 12 tháng giêng, Đinh Đão

                                              (13 Février 1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          THẦY đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của THẦY. THẦY lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào THẦY đã để phần nhiều cho các nước khác sao!

Ôi! mà hại thay! thảm thay! đau đớn thay! "Hòn ngọc" đẹp đẽ quí báu dường nầy THẦY đến cho các con, các con lại học kiêu căng, trề nhún. THẦY đã chán mắt thấy phái nữ hành đạo thế nào, biết bao phen THẦY buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn chẳng lập nữ phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con, THẦY không nỡ đành lòng từ bỏ, THẦY lại thương con (1) nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với QUAN ÂM, THẦY mới nhứt định dành phần công quả ấy cho con. Con ôi! THẦY thấy con đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm lỗi lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm.

Con coi đó mà coi, THẦY thương con là bao nhiêu? THẦY giữ nữ phái lại cũng vì con. THẦY kêu nó không đến, THẦY dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, THẦY đến lập Tam Kỳ Phổ Ðộ, chỉ vụ một chữ "HÒA", con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con kêu tên cho THẦY phán đoán. TR...! con giúp em nghe!

THĂNG.

(1) Con, là Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh.

24. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: The MASTER founded the Great Way in the southern part of this country to compensate a country which has been greatly affected by MY rage.

TÂY NINH (Gò Kén Pagoda) 12nd Jan. Đinh Mão year  (69)

                                                (13rd Feb. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

I have founded the Religion in this South with essential thing to reward a nation which has been withstood many outburst of anger from past to present. I also forgive, and also come to reward honorably. From the creation of the world and Heaven, there has been no nation on this 68th earth which might attain so. Essential thing is to reward you, you inherit more share worthily, was it possible that I gave more share to other nation!

Alas! How harmful! How harrowing! How painful! What a nice and precious ”Pearl”, I come to give you but you just learn haughtiness, disparagement. I have been satiated to see womankind in doing religious work, many times I was sad, then became angry to intend not to found the womankind for what. But male and female are co-children, I do not have the heart to do that, I love you  (1), consequently I examined to replace work many times in order to let you return to old position, because of a promise to QUAN YIN, I am sure to leave you that merit. Hey, child! I see you endure being heart-breaking, once you get mistake, is it possible that you give the long live work up.

You see to meditate, how much do I love you? I conserve womankind because of you. I ask them to come but they do not come, I teach but they do not obey, I want to punish to get their just deserts but I have no heart to do that. You are a sister, I come found Third Period – Universal Salvation to serve one word “HARMONY”, you examine to select the virtue people to satisfy your wish, read name so that I decide. TR…! You help your younger sister!

ASCEND

(1) Child, She is Female Cardinal LÂM HƯƠNG THANH.


(69)   Cat year (lunar calendar).


25. Thánh giáo của Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm và Lý Thái Bạch: Thi tứ tuyệt quán thủy (khoán thủ).

Ngày 18 tháng giêng Đ.M (19-2-1927)

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN (70)

Hỉ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Quang minh huệ nhãn chiếu kiền khôn,
Thánh đức lưu tâm quốc bảo tồn.
Ðế Việt san hà chung hạnh đạt,
Quân tranh thế giái Ðạo khai môn.

 

QUAN ÂM GIÁNG CƠ

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Hỉ chư Đạo hữu, chư Đạo muội, chư chúng sanh.

Nam thành Chánh giáo cứu sanh linh,
Hải đức dương chi cải thế tình.
Quan niệm Thiên ân tai ách giải,
Âm phong nhựt tản chiếu đơn đình.

 

LÝ THÁI BẠCH GIÁNG CƠ

LÝ BẠCH - Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh.

Thái hòa dương thạnh Ðạo nam khai,
Bạch tú Thiên đăng đắc cảm hoài.
Kim tác liên tâm cơ hậu thế,
Tinh thành lộ dẫn chiếu vân đài.

Chư chúng sanh khá đại tịnh đặng tiếp giá Ðức Từ Bi.

25. Divine Teaching of Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm and Lý Thái Bạch: A four-line poem.

18th Jan. Đinh Mão year (19 Feb. 1927)

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN (71)

Great Disciples, young female Disciples, living beings.

                              Light of wisdom eye illuminates the world universe,

                             Sainted virtue taken notice to conserve the nation.

                             Sovereign Vietnam may obtain the happiness at final,

Kings of nations on the world caused war, gate of Religion opened.

                  

QUAN YIN BODHISATTVA DESCENDS DOWN

          Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai (72).

          Great Disciple, Young female Disciples, living beings.

South with True Religion saves living beings,

Great righteousness with branch of willow sprinkles to amend world.

Conception, God’s bless may purify disaster,

Sound of wind, sunlight lightens the court of Heaven Palace.

 

LI TAI PEI DESCENDS DOWN

          LI TAI PEI – Great disciples, young female disciples, living beings.

                             Great peace, male gas, Religion is opened in Vietnam,

                             Thái Bạch star is bright like Heaven light, everyone misses.

                             Venus star makes the lotus heart for generation,

                             Stars guide the way to the honour Palace.

Living beings should be absolutely tranquil to welcome respectfully MERCIFUL MASTER.


(70)   Đức Ngài Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quan, là Tam Trấn Oai Nghiêm Trong Tam Kỳ Phổ Độ đại diện cho Đức Khổng Phu Tử cầm quyền Thánh Đạo. Trên tấm diềm trước Bát Quái Đài Tòa Thánh, tượng của Đức QuanThánh Đế Quân với tư thế đang ngồi xem sách Xuân Thu, ở bên dưới tượng của Đức Khổng Tử, gần bìa phía trái thuộc bên Nam phái. Trên Thánh Tượng Ngũ Chi thờ tại tư gia, hình Đức Quan Thánh Đế Quân ở về phía trái của Thiên Nhãn, dưới hình Đức Khổng Tử. Ngài mặt đỏ, râu đen năm chòm, đầu đội mão có ngù đỏ, tay mặt vuốt râu, tay trái cầm Kinh Xuân Thu. Ngài có nhiều danh hiệu, xin kể ra sau đây các danh hiệu thường gặp: Quan Công, Quan Thánh, Quan Đế, Nhân Đức Thánh Quân, Phục Ma Đại Đế, Thần Oai Viễn Trấn, Phật Già Lam, Cái Thiên Cổ Phật,.... Ngài giáng trần nơi nước Trung Hoa vào cuối thời nhà Hán, họ Quan, tên Võ (hay Vũ), tự là Thọ Trường, sau đổi lại là Vân Trường, người đất Giải Lương, tỉnh Hà Đông (có sách chép Ngài sinh tại Bồ Châu). Theo thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp, Ngài hiển Thánh khi nghe Đức Đại Sư Phổ Tịnh tại một ngôi chùa. Kể từ kiếp giáng trần là Quan Công, thì Ngài không tái kiếp mà chỉ trừ tà diệt mị qua huyền diệu thiêng liêng và đạt quả vị Phật Già Lam.

(70)   Đức Chí Tôn đã giao trách nhiệm thưởng phạt Chức Sắc cho Đức Lý Đại Tiên Lý Thái Bạch – Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Đại Đạo kể từ ngày 29 tháng 10 năm 1926.

(71)   Be are Three Governors with the responsibility to protect and develop the Great Way of the JADE EMPEROR SUPREME BEING who are on behalf of  Three Founders of Religion: Buddhism, Taoism, Confucianism. First Governor is Great Fairy Li-Tai-Pei on behalf of Tao Tzu, holding the Taoism. The Second Governor is the Reverend Bodhisattva Quan Yin on behalf of Sakyamuni Buddha, holding the Buddhism. The Third Governor is Quan Thánh Đế Quân on behalf of Confucius, holding Saint Doctrine. Three Governors of Celestial Empire are on behalf of Three Bodies of human. The Quan Thánh Đế Quan is on behalf of Corporality Body, that means the Courage Character. The Great Fairy Li-Tai-Pei is on behalf of Spirit, that means the Sageness Character. The Reverend Bodhisattva Quan Yin is on behalf of Soul, that means the Pity Character.

(72)   Name of one Buddha with temporary translation: Bodhisattva Quan Yin Being Seated in South Ocean.


26. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên để lòng lo liệu chấn hưng nền Thánh Giáo và muốn chư môn đệ thương yêu giúp lẫn nhau.

Ngày 18 tháng giêng Đ.M (19-2-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

THẦY để lời mừng các môn đệ nơi đây có dạ kính thành và lo phận sự dìu dắt sanh linh bước vào nẻo chánh.

Ðạo phát trễ một ngày, thì nhân sanh tội lỗi cả muôn ngàn, vì vậy mà THẦY muốn cho mỗi đứa đều để lòng lo liệu chấn hưng nền Thánh Giáo.

Ðiều THẦY vui hơn hết, là muốn cho các con thương yêu giúp lẫn nhau, như con một nhà, phải đồng tâm hiệp chí, chia vui sớt nhọc cho nhau, nương đỡ dìu dắt nhau, đem lên con đường đạo đức, tránh khỏi bến trần ai khốn đốn nầy, mà cả muôn triệu sanh linh đã chìm đắm, vì mồi phú quí, bả vinh hoa.

THẦY trông mong nơi các con, chớ nên vì chuyện nhỏ mọn phàm tục, mà bứt hẳn mối tương thân, tương ái, thì chẳng phải là đức tánh của tu hành đó.

THĂNG.

26. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: advice about putting all heart into making the Tao prosperous and advice into the mutual loves and helps.

18th Jan. Đinh Mão year (73) (19th Feb. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciples, beloved females, scholars.

I get pleased, here disciples have respectfulness and sincerity and look after duty in guiding living beings into the true path.

The Tao spreads later than one day, ten thousand human beings fall into the crime circle, thus I want each disciple to have heart to take care of making Sainted Religion prosperous.

The thing which I am happy above all others is to want you to love, help together such as brothers and sisters in the same roof, must unite forces and combine will, share happiness and share hardness together, depend on and guide together into the moral path, avoid this miserable worldly station, that then thousand million human beings have been sunk in because of prey of riches and honours, the bait of glory.

I look forward to you, do not break the knot of mutual affection, mutual love just because of an unimportant thing, then that is not the character of a person leading a religious life.

ASCEND.


(73)   Đ. M is Đinh Mão year, it means Cat year regarding to lunar calendar.


27. Thánh giáo của Chí Tôn tiết lộ họa Âu tai Á, sẽ vì nơi Thiên Thơ mà sát phạt gieo thảm cho những giống dân hung bạo.

Ngày 19 tháng giêng Đ.M (20-2-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư chúng sanh.

Chư chúng sanh nghe:

Ðạo Trời khai ba lượt, nguồn Thánh độ muôn người, thìn lòng để bước vào nẻo thẳng đường ngay, mà kiếm cho thấu đáo mối huyền vi. Tạo Hóa đã sắp bày độ dẫn, nhuần gội ân huệ cho sanh linh, đương buổi hạ nguơn nầy.

Ai là khách hữu phần, ai là người vô quả, tánh thiêng liêng đã vì công lý mà ra tay tế độ, vớt kẻ giữa bến trần, khá biết thời thế lần vào nương dựa bóng Thái Dương, để bước vào con đường minh huệ, tìm suối lặng, non Thần rửa chút bợn nhơ đã vì phong trào mê muội, mà cam chịu lấp kín gót trần.

Ta vì lấy đức háo sanh, mượn giọt từ bi, hội Tam Giáo mà rưới khắp Càn Khôn, để độ rước những bậc chí Thánh đọa trần, trước kỳ Thiên điều hành phạt.

Họa Âu, tai Á, sẽ vì nơi Thiên thơ mà sát phạt, gieo sầu để thảm cho những giống dân nào đã vì hung bạo mà gây nên điều thán oán khắp cả Càn Khôn nầy.

Ai mau bước đặng gặp mối chánh dẫn truyền, mà lần lập công chiết quả, để lánh cả muôn điều phiền não về sau. Chúng sanh khá biết cho!

THĂNG.

27. The SUPREME BEING’s Divine Teaching: the MASTER reveals the disasters from East to West, according to Divine arrangement, will befall cruel countries that have generated animosities in this world.

19th Jan. Đinh Mão year (74)  (20th Feb. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciples, beloved females, living beings.

Living beings listen:

Heaven Religion was opened three times, Sainted origin saves myriad people, contain oneself one’s heart to put footstep on direct road, straight path in order to seek and understand thoroughly the mysteriousness. The Creator has fixed to guide and save, purify dust of living beings with favour in this last era.

Who is the traveler with happy lot? And who is the traveler without happy lot (75), heaven nature replied on the justice to set out to save people floating on the ocean of earth, should know the time and grope along to live in Sun’s shadow in order to go on the bright and wisdom path, seek for the quiet stream, mountain of Immortal to purify a little of dirty because of dull-witted movement that you have resigned yourself to be stopped your worldly step.

Because of the merciful love of live, I borrowed the merciful water drop, convened Three Religions to sprinkle all over the Universe to save, welcome the Great Saints banished down the earth before the punishment of Heaven Law.

Due to Celestial book, Europe disaster, Asia accident will chastise, seed grievousness, cause pitifulness for violent races in causing miserableness on over this Universe.

Whoever steps rapidly may meet the right religion for guidance in order to gradually make merit and reduce the past karma, avoid broken-hearted things afterward. Living beings should know.

ASCEND.


(74)   Đ. M is Đinh Mão year, it means Cat year regarding to lunar calendar.

(75)   Here, it happens two conceptions. The first: “traveler without happy lot” refers people who has fortune to see and cultivate the conduct to follow the true Tao. The second conception:  “traveler” has no origin and result on this earth, he is the Immortal receiving the Heaven Order to come down to save living beings.


28. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chung lo mà bước đến cảnh nhàn.

Ngày 20 tháng giêng Đ.M (21-2-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư chúng sanh.

THẦY mừng cho các con có phúc hạnh mà biết để ý vào đường Chánh giáo. THẦY khuyên các con phải chung lưng đâu cật mà bước đến cảnh nhàn. Cảnh ấy, tuy các con không thể thấy đặng, nhưng mà các con có thể đến đặng, là ngày nào các con rõ đặng lẽ đạo mà THẦY đã đem chỉ cho tận nơi, nếu các con phấn chí về Ðạo, thì ngày đạt mục đích ấy cũng chẳng xa chi.

Cảnh nhàn chẳng phải đâu xa, chỉ ở nơi địa đàng đây mà vì nhơn loại không để ý tìm ra, cứ theo một lối thấp hèn mà quên đàng cao thượng.

Các con phải biết trong Trời Ðất, nhơn sanh là con quí của THẦY, nên THẦY hằng để ý lo lường cho chúng con biết hối ngộ, hầu chung hưởng phước lành.

THẦY hỏi: Chủ ý các con có phải vậy chăng?

Tr..., con nói cho các em con nghe!

THĂNG.

28. The SUPREME BEING’s Divine Teaching about the advice into working cooperatively with one another to walk the road to Eternity.

20th Jan. Đinh Mão year (76) (2nd Feb. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

 

Great disciples, beloved females, living beings.

I am happy that you got blessing to know in paying attention with regard to Right Way. I advise you that you must join forces together to step into the leisured landscape. For that landscape, although you cannot see, you can go there, that landscape is the time you know thoroughly the religious sense that I have brought and recommended thoroughly, if you make your will for Religion , your achievement day is not far.

The leisured landscape is not far, just on this terrestrial paradise, but because human beings do not take notice to find, always follow the humble road in order to the noble road.

You must know on the Heaven and Earth, human is MY precious children, consequently I always notice and see to your repentance so that you enjoy good blessing together.

I ask: Is your primary intention like that?

Tr.   : You tell your younger brothers and sisters to know!   


(76)   “Đ. M” is Đinh Mão year, it means Cat year regarding to lunar calendar.


29. Thánh giáo của Thái Bạch dạy vẽ bản đồ Tòa Thánh.

TÂY NINH (Chùa Gò Kén), ngày 27 tháng giêng năm Đinh Mão

(28 Février. 1927)

THÁI BẠCH

Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội.

BÍNH THANH, hình Phật Thích Ca trước Hiệp Thiên Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gãy, vì CHÍ TÔN đã trấn Thần chính nơi tay Người, nghe.

Quả Càn Khôn cũng vậy, khi tháo rời ra rồi ráp lại y như vậy, khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đỗi, rồi mới đặt tay người vào, nghe à.

Dặn mấy Thánh Thất mới, phải cầu CHÍ TÔN trấn thần. Lại nữa, Thánh Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp Thiên Ðài tạm phải cất trước Thánh Thất tạm. Ðạo hữu phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy, như vậy ngay trung tim rừng, cách miếng đất trống chừng ba thước rưỡi, đóng một cây nọc đo Hiệp Thiên Ðài như vầy: Ngoài Bàu Cà Na, đo chừng 50 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn viên Tòa Thánh. Lão lại dặn, từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bàu Cà Na 27 thước Langsa, nghe à! Từ vuông 27 thước mỗi góc của Ðài Bát Quái, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Langsa, làm 9 nóc rộng bao nhiêu tùy, trên điện Bát Quái bề cao 9 thước, hình nóc tròn mô lên, chỉ có 8 nóc, cho phân minh; trên đầu Ðài phải để cây đèn xanh. Kế nữa là Chánh Ðiện, bề dài 81 thước, bề ngang 27 thước, Lão phải vẽ mới đặng. Hai bên Hiệp Thiên Ðài, bên mặt thì có Lôi Âm Cổ Ðài, bên tả có thì Bạch Ngọc Chung Ðài, Lão phải vẽ mới đặng.

HỘ PHÁP, THƯỢNG PHẨM, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn, vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ.

BÍNH THANH phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện hết, nghe à!

Phải mua khoảnh đất Bàu Cà Na làm Ðộng Ðình Hồ, nghe à!

THĂNG.

29. Ly Thai Bach gives the Divine Teaching about the construction plan for the Holy See.

TÂY NINH (Gò Kén pagoda), 27th Jan. Đinh Mão year

(28th Feb. 1927)

THÁI BẠCH

Great disciples, female disciples.

BÍNH THANH (77), the Sakyamuni statue at the Divine Alliance Palace, how you do to prevent being broken because JADE EMPEROR SUPREME BEING has made a miracle with HIS own hands, obey.

Universal Globe is same, when you disassemble it, then you must re-assemble exactly as before. When you disassemble, invoke Me to put the Spirit for a while, then humane hands touch it, obey.

Advice  that new Temples must implore JADE EMPEROR SUPREME BEING to make a miracle. More things, the temporary Temple must be built on the blank land, and the temporary Divine Alliance Palace must be built in front of temporary Temple. Disciples must cultivate the waste forest in front of that land plot, so in the heart of forest, from the blank plot of land about three meters and a half, drive in a stake and measure the Divine Alliance Palace like this: outside the Cà Na pond, measure about 50 meters then drive in a stake, that is the precinct of the Holy See. I recommend that from the stake at the land plot to the Cà Na pond, measure 27 meters of Langsa (78), obey! From the 27 meters plot of each angle of Octagonal Divine Palace, that means the shape of circular building with 8 ridges, the height from earth’s surface to terrace is 9 meters of Langsa, make 9 ridges, its width is made freely, on the Octagonal Divine Palace with 9 meters height, shape of circular ridges are emerged. There are only 8 specific ridges, must put the green light on the top of palace. The next is Principal Palace, 81 meters length, 27 meters width, I must draw. Two sides of Divine Alliance Palace, there is the Lôi Âm Cổ Đài (79) on the left, there is the Bạch Ngọc Chung Đài (80), I must draw.

PROTECTOR OF RULE AND LAW (81), DIRECTOR OF RELIGIOUS AFFAIR must put the pen at the tip of the apparatus in a spiritual séance within this afternoon, take a large piece of paper, go to the Altar to hold the apparatus in a spiritual séance so that I may draw.

BÍNH THANH must be present, apart from that, do not allow anyone to come in the Altar, obey!

Must buy the land plot of Cà Na pond to make Động Đình Hồ, obey (82)!

ASECEND.


(77)   Archbishop Thái Bính Thanh (Lâm Quang Bính).

(78)   This measurement unit of international measurement unit. Langsa is France.

(79)   “ Tower of Drum of Thunder”.

(80)   “Tower of White Pearl Bell”.

(81)   This refers to the Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc who is the one unveils the Mystery of the Invisible and is the Maintainer of Rules and laws of the. Hộ Pháp will pronounces the judgments on the Titles and all Disciples in Religion, also elevates the Titles of fervent through their merit and brings sanctions against those who have committed sins. Hộ Pháp is actively involved in assuring that the religious Rules and Laws which have become Divine laws are carried out in detail in order to keep the Titles and adepts free of the sufferings inflicted by the Lords of karma. He see over the positive progress of the disciples in the Religion of the God and guides all evolved souls to achieve the Divine Phase of Great Spirits, holds control over the Legislative Power both exoterically.

(82)   Sacerdotal Council obeyed Spirit Pope Ly Tai Pei to seek land and buy, then they bought the land of Mr. Aspar. Pope Ly Tai Pei praised for this land. He taught Titles to move Sakyamuni Statue and Universal Globe to the new land newly bought. He also taught to built the temporary Temple. He asked Mr. Phạm Hộ Pháp-Protector of Rule and Law Phạm Công Tắc and Director of Religious Affair Cao Huỳnh Cư to assist a ceremony for holding the apparatus pen in order to draw the Holy See.


30. Thánh giáo của Thái Bạch khuyên phải bền chí tận tâm xem đạo đức là trọng mới lướt khỏi lối chông gai.

(2-3-1927)

LÝ BẠCH

          Hỉ chư Đạo hữu, chư Đạo muội.

Chư đạo hữu, lúc nầy đã đến buổi người hành khách phải trải qua một lối chông gai. Muốn bước khỏi, cần phải có bền chí tận tâm, và phải gắng xem Đạo đức là trọng hơn muôn việc vui thích ở cõi trần nầy.

Ðạo tuy gần thành, nhưng còn phải chịu nhiều việc trắc trở nữa, ấy là lúc các đạo hữu gặp một trường thi rất khó trong buổi rốt. Sự phổ độ Thiên cơ đã định, sức người cũng khó lướt qua. Bần Ðạo chỉnh để lời cho các Đạo hữu rõ đặng lưu tâm mà hành sự, chớ con đường tuy chớn chở, triền núi vẫn khó qua, song ngọn đèn Trời đã chiếu tỏ mà dìu dắt các đạo hữu, thì nhiều ít gì rồi sau cũng đến chốn được. Hội Tam Giáo đương chầu Ðức Từ Bi định khai Ðạo cho khắp nơi khác đặng hiệp theo lẽ Trời cuối kỳ Hạ Nguơn nầy.

THĂNG.

30. Ly Thai Bach gives the Divine Teaching to advise that: be patient, be devoted, take morality to be able to surmount difficulties on the religious path.

(2nd Mar. 1927)

THÁI BẠCH

Great Disciples, female Disciples.

Disciples, this time is the time traveler must spend on thorn turning. To depart, you must be patient, devoted and must endeavour to consider Morality more important than all happy things on this earth.

Although the Religious foundation is  nearly completed, you must endure many difficulties. That is the time disciples take the very hard school of examination at the final. About the performance of universal salvation, Divine mechanism have determined, human strength is also hard to overcome. I recommend Disciples to know clearly, so that you pay attention to carry out your duty. Even if the road is difficult, so hard to overcome the slope of mountain, the Heaven light has lighted brightly to guide disciples, then more or less you may go to the destination finally. The Association of Three Religions is reporting to the MERCIFUL JADE EMPEROR SUPREME BEING to determine in order to open Religion for other places to accord the Heaven law in this Last Era.

ASCEND.


31. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên lập công để vẹt ngút mây tìm vào cảnh thiêng liêng.          

(3-3-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Nguồn đạo đã gội khắp sanh linh mà nơi đây vẫn còn mơ màng trong mộng điệp. Nhân sanh chưa dễ thoát được cảnh trụy lạc ở cõi trần mê muội nầy: lành ít, dữ nhiều, phước nhỏ, tội thêm, ấy chẳng qua ách nạn thiên cơ đã sắp bày hành phạt. Con cũng đồng thương, nhưng khí số phải mang lấy về buổi sau nầy, THẦY cũng đau lòng mà nắm cơ huyền vi Tạo Hóa. THẦY hằng rõ chí hành tàng chơn đạo của các con, nhưng nhơn lực khó lướt qua Thiên Cơ, các con cứ đường ngay bước tới đợi ngày sẽ lập chút công trình để lướt khỏi lối gai chông, vẹt ngút mây xanh tìm vào cảnh thiêng liêng mà rửa sạch bụi hồng, khách trí nhàn đời ấy là buổi chung qui của bậc chí thánh vậy. Xôn xao gió bụi, mờ mệt tuồng đời, mồi phú quí, bả công khanh, mấy kẻ biết nhuộm nét nâu sồng, lánh cả muôn sự não phiền mà khách trần đều gọi là vinh diệu. Thảm thay! mà cũng tiếc thay! Gió khuất thuyền đưa, nhạn về rừng cũ. Con đường đạo hạnh đợi buổi khuất dấu mờ mệt nét rêu phong mới sửa soạn lần chơn, âu dễ biết vô phần hay hữu phúc.

THĂNG.

31. The SUPREME BEING gives the Divine Teaching to advise about taking merit to surmount obstacles and to reach holy eternity.

(3rd Mar. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciples, beloved females, scholars.

The origin of Religion has purified all living beings but this area is still in a dream (83). Human beings have not been easy to quit the depraved performance on this dull-witted earth: little good, much bad, little fortune, more sin, merely those are misfortunes that Heaven mechanism had arranged to devise for punishment. The equal love for children, but the fate will be fixed afterwards, I am also heart-broken to hold the creator subtle mechanism. I constantly know thoroughly your true-visible acts for Religion but effort of human is difficult to pass through the Heaven mechanism, you continue to step on the straight path, wait to make a little of work and merit someday in order to pass through the difficult road, dissipate the green clouds to go to the divine landscape to be purified worldly dust. The permanent life of wisdom traveler is the final time of greatly wisdom man. Tumult wind and dust, exhausted drama of life, prey of riches and honours, bait of great mandarin, only a few people awake to dye the dark brown colour, avoid no end of affection which the traveler always considers as reputation. How harrowing! What a pity too! The wind leads the boat, swallow returns to old forest. You wait the religious knot being hidden from view with full masses then you prepare gradually step, it is not easy to know fortune or misfortune.

ASCEND.


(83)   Original form of Vietnamese must be translated “butterfly dream”. Classical reference: Mr. Trang Tử was Trang Chu, often dreamed he became a butterfly to fly for traveling. When he waked up he recognized he was still Trang Chu. I did not know he was Trang Chu to become a butterfly or a butterfly became Trang Chu.


32. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên phải chịu nhọc thêm một thí thì sẽ lướt qua các việc trắc trở.

(3-3-1927)

THẦY, các con!

          THẦY để lời cho các con rõ rằng:

Ðường Ðạo ngày hôm nay, các con đã tiến nhiều. Trách nhậm muốn cho hoàn toàn, cần phải bước qua mấy sự trắc trở mà đạt được mục đích cao thượng.

Phần nhiều trong các con đã chịu lao tâm tiêu tứ vì lòng kính mến THẦY và vì chúng sanh mà toan độ rỗi, nhưng cũng có nhiều đứa dụng tà tâm mà làm cho có sự thán oán trong nền Ðạo của THẦY. THẦY đã lấy lòng từ bi và đức háo sanh mà dìu dắt các con thì THẦY chẳng dụng sự khinh trọng mà làm cho chinh lòng các con, chẳng lấy hành tàng bất chánh mà làm cho mất điều hòa nhã. Con một nhà đãi đồng một bực; đứa thua sút, yếu thế lại đỡ nâng dìu dắt nhiều hơn đứa thế trọng, sức nhiều.

THẦY cũng ghe phen muốn phạt những kẻ lấy bực phẩm của phàm mà gây nên rối rấm trong Ðạo, nhưng chẳng nỡ. Chúng nó đã bị Thánh Thần biên chép, ngày chung cuộc sẽ liệu tội phát lạc mà thôi.

Nơi trần nầy, thiếu chi bực giả dối, các con có tin ai cho bằng tin cậy nơi các con? Nhiều kẻ dụng thế để cầu THẦY, chớ kỳ thật là chúng nó muốn tìm cách dòm hành mong các con lầm mà bại lộ cơ quan mật yếu mà thôi.

Cơ mầu nhiệm đã định nơi Thiên thơ, Ðạo mở chủ ý dìu dắt những kẻ hữu phần, đặng rán cùng nhau dắt lên khỏi con đường trắc trở, vẹt nẻo chông gai, bước tận đến thang Trời hội hiệp cùng THẦY trong buổi chung qui, đặng cùng không do nơi tâm chí của các con!

THẦY chẳng lẽ tỏ việc Thiên cơ cho cùng tận đặng. Tr... T... H... trách nhậm gần xong, công quả hầu mãn, nên mới xảy ra việc buộc ràng ấy. Nếu chẳng vậy, thì chúng nó chẳng khỏi một họa to đến bên mình. Ấy là THẦY cải cơ Trời mà cứu chúng nó đó. Sự yên tịnh và sự hòa bình là hai điều THẦY dụng mà gieo mối Ðạo. Biết bao lần sanh linh đã đổ máu vì Ðạo! Thế mà có thành được không?

THẦY vì đó mà phải để cho các con chịu phiền não mà hành đạo cho vẹn toàn.

M... N... S... Từ đây có đàn như mấy kỳ rồi đây, THẦY cho phép chẳng vụ tất đến, vì đã thất công mà chẳng bổ ích chi. Các đường nẻo mà các con sẽ đi đến, THẦY đã liệu biện. Có mau lắm cũng chẳng tới trước, mà chậm lắm cũng không trễ bước đường. Hành tàng do nơi THẦY mà thôi. Sự trắc trở chẳng qua là làm cho các con chịu nhọc thêm một thí mà thôi. Nhưng nếu trong môn đệ đồng tâm chí như mấy con đây, thì đường đi của các con sẽ vui vẻ tươi cười, chẳng chi chinh lòng nhau đặng... Các con nên suy nghĩ.

S... bạch THẦY sự T.M...

Cười! THẦY chẳng khi nào dụng những kẻ ấy vào nền Ðạo bao giờ. Than ôi! Tiền lớn, bạc nhiều, món ngon, vật quí hay xiêu lòng phàm phu. Của bất nghĩa kẻ trần còn chẳng chịu dùng thay!... Người Hàn Tín xưa, nếu chẳng trở lòng nạp bạn, thì chẳng bị thác vô cớ. Còn người Trương Tử Phòng, nếu chẳng Phạm Tăng cải Trời làm lếu, thì ân oán đền trả chẳng mấy hồi. THẦY đã nói các con phải chịu nhọc hơn một thí mà lướt mấy sự ấy có lạ chi. Các con nên hiểu.

THĂNG.

32. The SUPREME BEING gives the Divine Teaching to advise about trying to work harder in order to surmount difficulties.

 

(3rd Mar. 1927)

MASTER, children

I tell you to know thoroughly that:

Your present path of Religion, you have progressed much. Wishing duty to be completed fully, you need to step over some obstacles to attain generous purpose.

Most of you have endured worrisomeness, sufferance because of respectful heart for ME and because of living beings to attempt to save but there are many disciples with evil intention to cause complain in MY Religious foundation. I have kept merciful heart, behavior of love for life to guide you, so I do not use the disdain or respect to make heart fluctuated, not use the untrue-visible roof, I behave identically. For inferior and feeble disciples, I guide, assist much more than disciples with strong position, much strength.

Sometimes, I want to punish people who use the secular rank to cause disturbance in Religion, but I do not have heart to do. They have been recorded by Angel, Saint and at the final they will be determined for exile.

On this earth, a great many deceitful people, is your belief in somebody better than the belief in you? Many people use condition to invoke ME, actually they want to find the method to keep an inquisitive and hope you get mistake than you make mechanism discovered only.

Miraculous mechanism had been determined in the Celestial book. The Religion is opened with primary purpose intention to guide people who have fortune in order to endeavour to guide together out of obstacle road, lift obstacle path, step into the end ladder of Heaven to unite ME in the final. The success or failure is due to your will and heart!

There is no reason why I give a clear indication of ending heaven mechanism. Tr…T…H…Duty is nearly completed, merit is mostly ended, consequently it happened that tired fact. If not so they would not avoid heavy disaster next body. That is because I augured the Heaven mechanism to save them. The quietness and peace are two things I use to spread the knot of Religion. Many times, living beings have been blooded because of Tao! Have they got the achievement?

Due to that, I must let you be endured sadness to do religious work completely.

M…N…S…From now, there will have ceremonies as before, I allow not to come if there is nothing necessary because of no use and it is not useful at all. The paths you will go to were arranged. You step more quickly, you may not arrive the point of destination but you step very slowly, you may not miss the footstep. The visible act is due to ME only. The difficulty is only purpose to make you tired in a little. However, if other disciples have the same sense of purpose with same heart like you, your path contains smile and happiness, your heart is not against together at all…You should meditate.

S…submits respectfully the affair of T .M…

Smile! I never use those people in the religious foundation. Alas! Very much money, much gold, delicious foods, precious wealth always make the vulgar heart yield to seduction. Do the secular people agree to use the disloyal riches! Formerly If Hàn Tín had not changed his heart to deliver friend as tribute, he would not have died without reason. About Trương Tử Phòng, if Phạm Tăng had not opposed against the God to do wrong thing, gratitude and rancor of payment would not have been far. I have told that you must overcome those problems in tiredness with a little, those problems are not straight at all. You should understand.

ASCEND.


33. Thánh giáo của Quan Âm Như Lai khuyên Nữ Phái chung hiệp nhau để dìu dắt đàn sau bước tới.

(5-3-1927)

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

          Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh.

Thiên phong bình thân.

Chư Đạo muội nghe:

Thiếp lấy làm hân hạnh được trông thấy lòng thành kính của chư đạo muội. Từ đây khá chung hiệp nhau mà lo dìu dắt đàn sau bước tới; nhiều đạo muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, phải rán công thêm nữa, đặng làm cho đáng nét yêu dấu của Ðấng Chí Tôn cho nở mày khách quần thoa cõi Việt. Ðiều thăng thưởng chẳng mất phần, ngày giờ nhặt thúc, nếu diên trì thì bước đường sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng chư đạo muội khá chịu nhọc mà làm cho trách nhậm hoàn toàn, ấy là điều Thiếp trông mong nơi các đạo muội vậy.

“Làu soi gương hạnh rạng Nam hoa,
Sau trước rồi đây cũng một nhà.
Liễu yếu đem đường dìu liễu yếu,
Tranh xưa thêm rỡ cảnh liên tòa”
.

Chư đạo hữu, chư đạo muội khá lưu tâm.

THĂNG.

33. The Divine Teaching of Quan Âm Như Lai about advising Female Disciples toward cooperating with each other in order to guide future generations.

(5th Mar. 1927)

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI (84)

Greet disciples, female disciples, living beings.

Celestial Titles, be at rest.

Female Disciples listen.

I feel happy when I see young Female’s religious practice. From now on, you should combine forces to guide the younger background to come toward, many young female Disciples now do not keep full heart into Religious foundation, must try to make more merit to be worthy regarding to JADE EMPEROR SUPREME BEING’s love and to be beaming with pride regarding to women in the Vietnam. The promotion reward may not been lost, the time rushes quickly, if you delay, it is hard to follow the trace. I am happy with young female disciples, should endure weariness to complete your responsibilities. That is what I wish from young female Disciples.

                              “Example of virtue lights womankind brilliantly in South,

                             Before and after, all in the one roof.

                             Weak willow guides the path for weak willow,

                             Old picture makes the lotus throne more brilliant”.

          Disciples, female Disciples should notice in heart.

          ASCEND.


(84)   Name of one Buddha with temporary translation: Bodhisattva Quan Yin Being Seated in South Ocean. According to Talent and Conduct Disciple Mr. Nguyễn Văn Hồng, self-named Đức Nguyên (Original Conduct) for Caodai Dictionary, Collection of Divine Messages I & II United and Explained book, He did not publish four Holy Messages: 1. The Message of Ngã Thái Thượng Lão Quan. 2. The Message of Ngã Tề Thiên Đại Thánh Giáng Đàn. 3. The Message of Lê Sơn Thánh Mẫu. 4. Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai. Mr. Hồng explained that the Immortals in four Messages ascending down self-called “Teach”, this is not suitable with the Holy Message of JADE EMPEROR SUPREME BEING with the content “…Tương, Kinh, you must kowtow Đạo Quang in front of MASTER (JADE EMPEROR SUPREME BEING), and from now just call him as Brother, about MASTER, there is only MASTER…”. “Tương” is Censor Cardinal in Taoism Branch Nguyễn Văn Tương, “Kinh” is Bishop in Taoism Branch Nguyễn Văn Kinh, “Đạo Quang” is Censor Cardinal Two in Taoism Branch Trần Đạo Quang. Before becoming CAO ĐÀI’s Disciples. Mr. Trần Đạo Quang was the MASTER of Mr. Tương and Mr. Kinh. The translator  has no idea about this, translator just follows what Collection of Holy Message republished by Divine Society.


34. Thánh giáo của Chí Tôn dạy phải tương thân tương ái mà dìu dắt chúng sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.

(5-3-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư Môn đệ, hỉ chư Ái nữ, chư nhu.

K... khá nghe THẦY:

Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa,
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm,
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa.
Mai tàn tuyết xủ đời thay đổi,
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa.
Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện niệm,
Duyên mai tìm lại phẩm ngôi xưa.

Màn Trời che lấp dấu trần, Ðạo Thánh dắt dìu bước tục, cuối hạ ngươn biết bao đời thay đổi. Trái cầu sáu mươi tám nầy bỗng nhiên có một lằn yếng sáng thiêng liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn người hữu căn hầu cứu khỏi họa thiên điều, sẽ vì hung bạo của sanh linh mà diệt tận. Chới với biết bao người giữa lượn sóng trầm luân, mà con đường xô đẩy khách trần vào chốn đắm chìm hằng vẽ cảnh cùng sầu cho nhân loại. Ðường tội phước chẳng biết cân, gương dữ lành không để ý. Triền cao, vực thẳm, rừng trước, non xưa, cảnh vẫn đợi kẻ tìm về, nhưng giọng ai oán của khách lạc đường chẳng thế vạch trời xanh soi thấu. Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai hạnh đạo. Thế thì nhơn loại, nếu chẳng có mối huyền vi để nhắc chừng tâm tánh, sẽ vì mồi danh lợi, miếng đỉnh chung mà cắn xé giựt giành, giết hại lẫn nhau cho đến buổi cùng đường, rồi vì hung bạo ấy mà cõi dinh hoàn nầy chẳng còn sót dấu chi của nhân vật cả.

Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế.

Chúng sanh rán biết lấy.

THẦY hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở đường chánh giáo, phải biết tương thân, tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu dắt chúng sanh. Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất chánh cho kẻ sau, lại nền Ðạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy là các con hiến cho THẦY một sự thành kính trọng hậu đó.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

34. The Divine Teaching of SUPREME BEING about teaching the mutual love and help in order to guide living beings. Don’t be due to secular ambition to divide, hate to make poor examples to future generations.

(5th Mar. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great Disciples, beloved Females, scholars.

K…should listen to ME:

                    The urged tone of bell in the pagoda at the afternoon,

                    Just in time meeting ME with blessing.

                    Virtue path lightens the moon mirror brilliantly,

                    Yard of sterculia shining in the autumn landscape.

                   Apricot blossom fades, snow is wasted, life changes,

                   Fierceness ends, virtue promotes, travelers chosen carefully.

                   Endeavoring to cultivate oneself by good thoughts in smell of conduct.

          Heaven curtain covers the secular footstep, Sainted Tao guides philistine footstep, last era life changes much. The sixty-eight globe appears the divine light suddenly to awake philistine traveler, to lighten and guide people with origin in order to save for escaping from the disaster of Heaven law which will destroy all because of fierceness of living beings. Many people are reaching up their hands repeatedly in the middle of overwhelmed wave, the road pushing the worldly traveler into the passionate destination always draws out the extreme melancholy landscape for human beings. They do not know to discriminate the road of blessing and sin, do not know to pay attention for example of fierceness and good. High slope of mountain, deep abyss, facing forest, ancient mountain, the landscape still wait people coming but the plaintive voice of traveler losing way has no method to be examined thoroughly by green sky. The ancients, previous virtues, Sainted books, words of good man have not spent over one hundred years yet but play of life has made religious virtue faded. Then if human life has no marvelous knot to remind regarding behaviour, they will torment , fight, kill together until the final road because of those violence, this glory world will not maintain any footmark of any personae.

          The Heaven Religion lightens mirror brilliantly, should knot to awake the dream. The life is not long, do not wait until the day of final. At the examination school of merit, you should examine the fortune, should cultivate oneself at the afternoon forest, declining sun (85).

          Living beings should know.

          I always want you to cooperate together, open the principal religion path, must know mutual affection, mutual love, share happiness, share tiredness together to guide living beings. If because of a little of philistine thought to separate the path, differentiate road, hate together, then you will hang the unrighteous example for generation and because of that, Religion foundation will be completed hard. You should pay attention much that is a thing you offer ME a very great respect.

          I bless you.

          ASCEND.


(85)   The Sakyamuni Buddha taught: “do not wait until the old age then learn religion, those fallow graves are all young people.


35. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Nếu chẳng có mối Đạo Trời thì sanh linh, vì hung bạo phải trả trả, vay vay, biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ.

Ngày mồng 4 tháng 2 Ðinh Mão (7-3-1927)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          Hỉ chư môn đệ, chư ái nữ, chư nhu.

Chư môn đệ! nghe THẦY:

Trót hơn năm trường, các con đã lắm nhọc nhằn vì đạo đức độ rỗi sanh linh, phần nhiều đã lao tâm, tiêu tứ gắng làm cho chấn hưng nền Ðạo của THẦY, đã vì đức háo sanh mà gieo truyền, để cứu vớt những kẻ hữu phần, mà vì tiền căn hậu quả, phải bị đắm chìm nơi bến khổ sông mê nầy.

THẦY nắm máy huyền vi, hằng lấy cân thiêng liêng mà day trở máy càn khôn, vì vậy thế cuộc phải tuần hườn, bầu nhơn sự phải luân chuyển vần xây phiêu linh cho đến buổi nhơn loại được vẹn toàn, thế giái cũng vì đó phải đổi thay, gạn đục lóng trong mà tạo thành miền Cực Lạc.

Dữ tận, hiền thăng, mạnh tàn, yếu được, nếu chẳng có mối Ðạo Trời, thì sanh linh vì hung bạo phải trả trả, vay vay, biết chừng nào cho cảnh dinh hoàn nầy được trọn hưởng ân huệ, nấc thang thiêng liêng kịp dẫn độ người phàm tục.

Trường công quả đã hầu mãn, các con lại phải đến cảnh gay go; vó ký ướm ngập ngừng, mà cánh hồng toan lướt gió. Phần nhiều hữu công mà chưa tận chí, không vì sanh chúng giữ phẩm hạnh hoàn toàn, cho đáng nét yêu đương của THẦY, đã vì các con mà bố hóa, THẦY đã nói: Thiên cơ phải do nơi tâm hạnh của các con, mà xây đổi máy huyền vi, vì vậy THẦY phải đổi cơ mầu, dụng sự hòa bình yên tịnh để dẫn các con cho vẹn bước trong đường đạo đức; xưa đã lắm phen nhân sanh phải khổ tâm hy sinh vì nền Ðạo, nhưng mà tàn lối ngưỡng trông rồi, thì phân vân dời đổi, tang biến thương dồn, rốt cuộc lại, mối thân ái của sanh linh chưa vầy hiệp đặng.

Thế thì kẻ hung bạo, luống mượn thế lực phàm phu để khuấy rối, làm cho bước đường êm thắm, phải hóa ra gay trở. Biển đương lặng, trời đương thanh, dễ chi sóng khỏa nước nhăn, mây ùn non bạc. Lằn tang thương gần khởi, đường đạo hạnh chớ dần dà, công vẹt ngút mây xanh của các con sẽ làm cho sáng sủa, bạch minh, cho bước đàng sau nầy do theo dấu ấy mà lần đến cõi vô ưu, để bước khỏi lối nhọc nhằn ban sơ khai dẫn. THẦY vì đó mà cải dẫn bước đường của các con; não phiền thành vui vẻ, đường gai gốc hóa ra nẻo êm đềm, lo lắng phải ra tươi cười, mỏi mòn thành phấn chấn.

Công trình của các con bớt nhọc, bậc phẩm các con tuy bớt cao, nhưng sự yên tịnh ấy, sẽ làm cho khắp cả nhơn sanh đều được hưởng.

Cơ Tạo Hóa như thế, các con có hiểu chăng?

Tr..., con rán kiếm hiểu ý THẦY, chư môn đệ cũng vậy.

Ðiều cần nhất, là mỗi đứa đều lưu tâm, rán lo việc Thánh Thất cho hoàn toàn; mỗi đứa để chút ít gang tấc vào đó; ấy là nơi bia tạc tên tuổi của các con về sau, để soi gương dìu đàng hậu tấn. Các con khá biết cho.

Tr... chư nhu cầu Ðạo đều đặng thâu nhập, con cũng cho các đạo hữu rõ rằng: Tân Luật đã lập thành, Hội Thánh cứ đó mà ban hành, đó là hay về đạo đức và nhân sự của các con.

THĂNG.

 35. The SUPREME BEING gives Divine teaching and teaches: If the Tao were not created, people, because of their cruelty, would reincarnate again and again to pay their karma, and no one would be fully blessed.  

4th Feb. Đinh Mão year (7th Mar. 1927)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

Great disciples, beloved females, scholars.

          Disciples! Listen to ME:

          Over one long year, you have been very tired because of Virtue to save living beings. Nearly all disciples were worrisome, tired to make MY Religion prosperous and because of conduct of love of life to seed the religion to save the fortune people who must be sunk on this dull-witted river, miserable ocean because of former origin and post-result.

          I hold the marvelous mechanism, always take divine balance to manage the universal machine. Consequently, world situation must circulate, situation of world rotates and circulates in wandering way until human beings may be completed. Due to that, the world must be changed, clarified to create nirvana religion.

          Fierceness ends, good promotes, strength decays, weakness wins, if there was a Heaven knot of Religion, because of violence, living beings would have paid-paid, borrowed-borrowed, until when may this world enjoys favour completely and may the divine step of ladder guide and save the philistine people in time?

          The school of merit nearly ends, you must also take the obstacle, the courser’s hoof hesitates, the wings of bird is going to slap. Most disciples have got merit but not for all their will, not because of living beings to maintain behaviour completely in order to be worthily beloved children of MASTER who has taught because of you. I have told: the Heaven mechanism must be due to your heart and conduct to rotate and change marvelous mechanism. Thus, I have to change the marvelous mechanism, use peace and quietness to guide you in completing footstep in religious path. Formerly, human livings were broken-hearted to sacrifice because of Religious foundation many times but the hope decays into end path already, the demur changes, the vicissitude and miserableness accumulates, after all the affection of living beings has not been able to assemble.

          In that way, atrocious people always borrow the secular power to provoke, make peaceful footstep become difficult. The ocean is calm, sky is green, then it is not sure that waves ripple, clouds crowd, mountains become old. Vicissitude nearly begins, do not let religion path hesitate, your merit of dissipating green clouds will make generation’s footstep bright, clear so the generation may grope that footmark toward the world without sadness to escape from tired path opened and guided in beginning stage. I am due to that to change and guide your step in making sadness become pleasured, making obstacle road become calm path, making worriness become pleasant, making emaciation become cheerful.

          Your work diminishes tiredness, your position diminishes highness but that quietness will make all living beings enjoy happiness.

          Creator mechanism is in that way, do you understand?

          Tr. You try to understand MY will, disciples do too.

          The most necessary thing, each disciple always pay attention, try to care work of Temple completely. Each disciple joins force a little into that work. That is a place of stele of to engrave your reputation afterward to make example  in guiding generation. You should know that.

          Tr… scholar who demands embrace for Religion may be received, you also tell Disciples clearly that: New Code founded, Sacerdotal Council follow to promulgate. That is good for your conduct and human affair.

          ASCEND.


36. Thánh giáo của Chí Tôn cho biết cuối tháng sáu này. Thầy ngưng hết cơ bút truyền Đạo, và dạy phải để đến chí thành mà lập cho hoàn toàn mối Đạo.

Ngày 1 Juin 1927 (năm Đinh Mão)

                      (Đàn tại Phước Thọ)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

          T...! Từ nền Ðạo khai sáng, đặng gieo truyền mối Chánh Giáo đến nay, thì phần nhiều môn đệ đã có trọn tấc thành mà dìu dắt sanh linh và đắp vun mối Ðạo Trời; ấy là những đứa THẦY đã tin cậy đặng gia công dọn lối chông gai để mở trống nẻo thiêng liêng, dẫn lần dân sanh khỏi sông mê bến khổ, tất là cõi trần vô vị nầy.

Ðạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều môn đệ hầu rửa sạch bợn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gay go mà gieo mối chánh truyền cho đoàn hậu tấn. Gương sáng đã giồi nên, mà con thuyền Bát Nhã phải tùy máy Thiên cơ, lắm phen lắc lở, đắm chìm biết bao khách. Ấy là những môn đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh cao lại mượn thói vạy tà để làm cho bợn nhơ mối Ðạo quí báu của THẦY đã lấy đức háo Sanh mà khai hóa. Con đã để dạ ưu tư về mối Ðạo, đã lắm lần trêu cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sồng; mong trau rạng mảnh gương để soi chung bước đàng sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn điều phiền não. Ấy là môn đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung qui cho mỗi đứa. Còn cuối kỳ tháng sáu đây thì THẦY phải ngưng hết cơ bút truyền Ðạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối Ðạo. Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang thiêng liêng, chờ ngày hội hiệp cùng THẦY. Ấy là điều quí báu đó.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

36. The SUPREME BEING lets disciples know in the Divine Teaching: at the end of this June, the MASTER will stop all initiation seances, and from then on  have to use only the sincerity in order to spread the Tao.

1st June. 1927  (Đinh Mão year)

          (Ceremony at Phước Thọ)

JADE EMPEROR SUPREME BEING UNDER NAME CAO ĐÀI

PREACHES IN SOUTH

T (86)…! From the time of establishment for spreading Principal Religion until now, many Disciples have devoted by heart to guide living beings and built the knot of Heaven Religion. Those are Disciples whom I believed in, in order to process, to clear the thorn road to make divine path empty, gradually guide human beings to be out of obscure river, miserable ocean, that means this nothingless world.

The Religion has been founded, almost of many Disciple’s vulgar steps with dust have been purified, but you have to endure much difficulties to spread the principal religion for generations. The bright example has been created but Wisdom Boat was due to the Divine mechanism, was swung many times, many vulgar travelers were sunk. Those are unfortune disciples (87) who did not keep noble conduct but got the perverse to make the impurity for knot of MY precious Religion which I have civilized by MY love for life. You have remembered in your heart about Religious knot, many times you have  taken the bit between your teeth to dye the dark brown color (88), in order to cultivate the bright mirror to enlighten the heel steps to gradually go to leisurely and satisfied landscape to avoid afflictions. Those are beloved disciples, should conserve that effort to go to the end of the bendy path. Balance of merit (89) is due to crimes or reward to determine the final time for each disciple. And end of this June, I will have to stop all the apparatus in a spiritual séance for spreading religion (90). I will take your great will that you have been cultivating since that long to fulfill  Religious knot gradually. These are some words of last instruction, should remember by heart. Whoever gets perverse the private result, continue to keep the straight road, upright path to step up the holy ladder, wait the union date with ME. That is precious affair.

          I bless you.

          ASCEND.


(86)   “T” is Principal Archbishop Thượng Tương Thanh. According to the note of history book, he is assigned by French Government to work as a district chief in Vũng Tàu City.

(87)   It hints at followers who lack of virtue, good nature, merit, hidden merit to step on the Sainted path towards the eternal land.

(88)   This shows the monks or disciples who follow their religions to step on the Sainted path, and or shows religious dress. Because, the basic color of dress in Buddhism is chosen “dark brown” it purpose that the monks do not like rich or colorful life, save everything, not waste wealth on the earth just with the simple life to pass day and time only.

(89)   To Caodaism, in the Heavenly Alliance Palace, there is an image of a balance to show the Heaven justice. Good and Bad, reward or punishment are by that balance, so that after death, we know the result via that Divine Balance.

(90)   JADE EMPEROR SUPREME BEING gave order to stop all the apparatus in a spiritual séance end of June Đinh Mão year (1927). The apparatus in a spiritual séance for spreading religion mentions ceremonies set up anywhere to accept disciples. Because JADE EMPEROR SUPREME BEING did not let activity act long, King of Demon penetrated ceremony to make disciple’s belief faded. It was just stopped at the other places, at the Holy See of Tây Ninh still maintained to Ly Tai Pei and Divine Immortals govern the Religion.


37. Thánh giáo của Thái Bạch dạy nên giữ lời Thánh giáo của Đức Từ Bi. Hễ ai biết phục luật định của Hội Thánh Công Đồng, thì đặng phép dâng sớ cho Ngài định đoạt.

Ngày 12 Semtembre 1927                    

LÝ BẠCH

          Thượng Trung Nhựt, hiền hữu có mang trách nhiệm lớn lao của Ðại Từ Bi đặng phổ thông điều đình mối Ðạo, hiệp với Hội Thánh mà trù nghĩ suy tính cách thức hành động về bước đường của chư Thiên phong và đạo hữu trong buổi nầy. Phải lấy nét thẳng đường ngay do nơi tâm thành mà hành sự tạc thù, sợ chinh lòng mà để nét bất bình cho cả chư đạo hữu. Mỗi việc hành động đều do nơi Ðức Từ Bi sắp đặt sẵn rồi, duy có để cho chư hiền hữu bước lần mà đi tới.

Những đạo hữu nào không vì hạnh đức mà chung hiệp nhau lo hành chánh giáo, thì đã có Thần, Thánh lãnh lịnh biên ghi vào sổ công quả, đợi ngày chung qui đặng đem vào cân Thiên Ðiều mà phán đoán. Hiền hữu cũng nên giữ lời Thánh giáo của Ðức Từ Bi, hễ ai biết phục theo luật định của Hội Thánh Công Ðồng, thì đặng phép dâng sớ cho Lão định đoạt. Nhiều kẻ lại tư lịnh; muốn mở riêng đường khác, đặng dìu nhơn sanh vào lối quanh co, hại thay, mà cũng tiếc thay! căn xưa quả trước chẳng chịu lo đền bồi, lại tự dẫn mình vào nơi hang thẳm, sau kết cuộc ra thế nào sẽ thấy.

Hiền hữu tua lo về phần thuyết đạo cho chóng. Bàn Trị Sự đã có sắp đặt đủ tư cách và mỗi đạo hữu đều có tư cách riêng, mỗi tháng nhóm một lần, là đêm rằm mà bàn tính việc Ðạo, xem xét coi sự nào trong Ðạo nên hủy vì sái nhơn tâm sự nào nên thi hành thì hiệp lòng sanh chúng, gắng lo chung nhau mà làm cho Ðạo đặng có phẩm giá tối cao tối trọng, thì thế nào mà chư hiền hữu chẳng vui lòng bước tới.

Mỗi lần nhóm Bàn Trị Sự, ba vị Ðầu Sư phải có mặt, ba vị Chức sắc Hiệp Thiên Ðài chứng sự, mỗi việc nghị định đều biên chép để lại đành rành, sau khỏi điều dị nghị.

Trong cả chư đạo hữu, Lão cho hiền hữu biết rằng nữ phái phần nhiều chưa thông hiểu về Ðạo cho lắm.

Hiền hữu mỗi đàn lệ, cần phải buộc nữ phái tới mà nghe thuyết đạo chung với nam phái, sau nầy chừng Lão liệu có đạo muội nào đáng công tìm học đạo lý, thì sẽ cho thuyết đạo riêng về nữ phái.

TR... bạch: Xin nhóm đàn tại Chợ Lớn mỗi tháng.

Hiền hữu đặng tự liệu.

Từ đây để H... vào Hiệp Thiên Ðài nghe.

Lão để lời khuyên chung và gắng vì Ðạo mà tỏ nét kính thành ÐẤNG CHI TÔN.

THĂNG.

37. The Divine Teaching of Lý Thái Bạch about following the holy teachings of the GREAT MERCY MASTER. Whoever has closely followed the rules and regulations of the Sacerdotal Council could be submitted to Lý Thái Bạch in order to be decided for petition of promotion.

12nd Sep. 1927           

LI TAI PEI

Thượng Trung Nhựt, gentle friend has got important duty of GREAT MERCIFUL MASTER to propagate and negotiate Religion knot, unite Sacerdotal Council to plan, think method of action for step of Titles Ordained by God and Disciples later stage. You must take true path from sincere heart to do, behave, be afraid of hurt then cause discontentment for all disciples. Each action was arranged by GREAT MERCIFUL MASTER, just let gentle friend go ahead more with step by step.

For disciples who are not due to virtue to combine forces build principal religion, there are Angel, Saint received command to record in the charity book, just wait the date of final to put on balance of Heaven Law for judgment. Gentle friend should also follow teachings of MERCIFUL MASTER’s Divine Messages, if whoever complies with law of Sacerdotal Council in common may be offered petition for Me to decide. Many disciples get personal idea with hope to separate path in order to guide human beings into the tortuous path, how harmful! But what a pity! They do not worry to pay origin and effect of past life, but still guide oneself into deep cave, will afterward see how the denouement is.

Gentle friend must care of preaching religion rapidly, Administrative Committee of religious village has been arranged in the qualified situation and each disciple has personal qualifying, convened once each month on fifteen of lunar month to discuss Religious affair, examine which affair in Religion needs to be cancelled because of opposite of human heart, which affair needs to be executed for being suitable to people. You combine forces together to make Religion have supreme value, supreme importance, then why aren’t gentle friends happy to step toward.

Each time of gathering Administrative Committee of religious village, three Cardinals must be present, three Titles of Temple of Divine Alliance testify, each decree must be recorded clearly to avoid objection afterward.

Among all disciples, I tell you to know that most of womankind disciples have not understood the Tao thoroughly yet.

Each ordinary ceremony, Gentle friend needs to force womankind to come for Religious preaching with mankind. Afterward, when I consider if there is a younger female disciple who is worthy in research on moral philosophy, I will let her preach for womankind specially.

TR (91)… submits: gathering in a ceremony each month at CHỢ LỚN.

Gentle friend may decide yourself.

From now, let H (92)…join the Temple of Divine Alliance.

I advise that endeavour generally because of Religion to express feature of respect regarding JADE EMPEROR SUPREME BEING.

ASCEND.


(91)   Thượng Trung Nhựt.

(92)   Doctor Lê Văn Hoạch conferred into Protector of Public Relief – one of  twelve Technical Academicians.


38. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Đạo. Vậy phải lưu tâm lo cho bước đạo đức. Nếu vì áo mão hơn vì đạo thì tội chất bằng hai.

Ngày 17 Septembre 1927                   

THẦY

          Các con,

THẦY đã nói dụng hòa bình êm tịnh mà dẫn các con trong đường Ðạo. Các con cũng nên lưu tâm, để hết công trình trí não lo lắng thì bước đường càng bữa càng tới chẳng điều chi cản đặng; duy có một điều là chư môn đệ và tín đồ xa khuất lời Thánh Giáo, nên phần nhiều để thì giờ mà chăm nom về nhơn sự. Các Giáo Hữu phải lo lắng về phần thuyết đạo cho kịp và mỗi đàn lệ phải trích ra một bài Thánh Ngôn dạy về đạo đức và đọc cho chúng sanh nghe, như vậy thì lời Thánh Giáo như còn vẳng bên tai các môn đệ, để giục bước đường của chúng nó chẳng sụt sè vậy.

Th... và L... Th... ái nữ cũng do theo đó mà hành sự nghe!

Tr... bạch: Con có ra đề hồi hôm nơi Ðàn Cầu Kho cho các Giáo Hữu làm bài thuyết Đạo.

Phải! như các Giáo Hữu nào bê trễ về phận sự và không quản đến lời THẦY, thì con hội chư Thánh, dâng sớ lên cho Lý Bạch phân đoán nghe!

Th... bạch: Về việc in Thánh ngôn.

Ðược, nhưng Thánh ngôn và văn thi đều phải trích lục cho kỹ càng, phải có Hội Thánh phê nhận rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ sót quan hệ.

Các con! phần nhiều chư môn đệ ham muốn phong tịch, nhưng chưa hiểu Thiên Phong là gì? THẦY để lời cho các con biết rằng: Nhiều Thánh, Tiên, Phật xuống phàm, nếu căn quả tiền khiên không mấy trọng hệ; nghĩa là kiếp trần duyên không chi phải nhơ bợn nhiều, thì dầu không Thiên Phong, hễ gắng tâm thiện niệm, thì địa vị cũng đạt hồi đặng.

Thiên Phong là để cho bậc Thánh, Tiên, Phật lìa trần phải lắm dày công cùng sanh chúng mới trông mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ, THẦY lấy Từ Bi phong tịch, nhưng các Chức Sắc, nếu vì áo mão hơn đạo đức thì tội chất bằng hai.

Tr..., L... Th... ái nữ, ba con,

THẦY vì lòng Từ Bi thương môn đệ, phong tịch lần nầy là chót vì Tân Luật đã hoàn toàn, nếu chẳng do theo đó thì Lý Bạch hằng kêu nài, Quan Thánh và Quan Âm cũng hiệp sức mà dâng sớ kêu về sự ấy. Vậy sau nầy có ai đáng thì do Tân Luật mà công cử, còn về phong tịch, thì có Lý Giáo Tông tiến cử, THẦY mới nhậm phong nghe.

Tr...! con gắng công thêm và liệu cách đối đãi với Chánh Phủ, có chư Thần giúp sức, khá an tâm.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

38. The Divine Teaching of the SUPREME BEING about using peace and tranquility to lead people on the Religious Path. Consequently,  must pay attention for morality. If dignitaries are concerned more about titles and positions than cultivation of virtues, their punishment would be doubled.

17th Sep. 1927           

MASTER

Children.

I have told using peace and quietness to guide you on the religious path. You should also pay attention, wholeheartedly put work and brain to take care, then your footstep is more and more forward, there is no thing which may prevent. Just one thing, disciples and followers who are sheltered from Divine Teachings should save much time to care human affair. The Priests must take care of preaching Religion in time for each ceremony, must extract one text of Divine Messages taught about morality and read for living being to hear. In that way, as if the word of Divine Messages still sounds at the ears of disciples to bustle their footstep to prevent hesitance.

Tr… and L… Th (93)…beloved female also follow that to carry your duty!

Tr…submits respectfully: I gave an exam question at the Cầu Kho ceremony for Priests to make a text of preaching Religion.

Right! If Priests neglect duty, spare MY word, then you gather Saints (94), offer petition to Li Tai Pei to examine for decision!

Th… submit respectfully: about printing Divine Messages.

Alright, but Divine Messages and poetry must be extracted carefully, approved by Sacerdotal Council, then print it to prevent mistake.

Children! Most of disciples desire to be ordained by God and recorded in the Religious Book, but they have not understood what ordainment means? I explain you to know that: many Saints, Fairies, Buddhas coming down the earth, if  effect of past life is not very important, it means that the incarnation is not much dirty, then even without being ordained by God, if they endeavour in good thoughts, the positions may be obtained position and returned back.

Ordainment from the God is to let Saints, Fairies, Buddha escaping the earth make much merit for living beings in order to expect return to ancient position. You should remember, I use Mercy to ordain into the Religious Register Book of Title but if Titles ordained by God have mania much more than morality, the sin will accumulate double.

Tr… L…Th… beloved female, three of you.

Due to Merciful heart, I always love disciple in order to ordain the last time because New Law is completed. If it is not followed that, Li Tai Pei always complains about that affair, Quan Thánh and Quan Yin also unite offer petition for that affair. Hence, there are worthy disciples, follow New Law to elect. About ordainment for Religious Register Book of Title, there is Spiritual Pope Li Tai Pei to recommend, then I will ordain.

Tr…! You endeavour to make more merit and manage ways of behavior to Government. There are Angels help forces, should set your mind at rest.

I bless you.

ASCEND.


(93)   “Tr” is Mr. Nguyễn Ngọc Thơ. “L…Th…” is Lâm Thị.

(94)   This means Titles of Sacerdotal Council.


39. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Thầy đã un đúc chí Thánh cho mỗi đứa là cố ý giao trọn quyền cho các con để dìu dắt phổ thông mối Đạo. Thành bại hay đắc thất Thầy chỉ đợi hành tàng của mỗi đứa.

Ngày 1-10 Đinh Mão (1927)                

THẦY, Các con

          Các con, kỳ ngưng cơ phổ độ đến nay chưa được bao lâu, mà nền Ðạo xảy ra lắm điều trắc trở. THẦY đã un đúc chí Thánh cho mỗi đứa, Thánh ý đã giao trọn quyền cho các con chung lo hiệp trí nhau mà dìu dắt, phổ thông mối Ðạo cho đến tận cùng bước đường. Thiên cơ dĩ định cho nền Ðạo sáng lập đặng cứu vớt sanh linh. Ngày nầy, tháng nầy mà nền Ðạo chưa trọn thành, thì năm nào và tháng nào? Các con có đặng thành công quả cùng chăng mà đến hội hiệp cùng THẦY nhiều hay ít? THẦY đã có lộ một ít về việc ấy. Khá kiếm hiểu cho đích xác, chớ tưởng lầm rằng dầu hạnh chất của các con dường bao, Ðạo cũng thạnh hành mà dìu dắt các con đến tận chốn được.

Thành cùng không, đặng hay thất, THẦY cũng chỉ ngưng cân thiêng liêng mà đợi cuộc hành tàng của mỗi đứa trong các con mà thôi. Trường náo nhiệt THẦY đã định và nói trước, nay đã khởi đầu loán lần ra, nếu trí các con chẳng lanh lẹ, hạnh các con chẳng hoàn toàn, cách cư xử các con chưa hòa hiệp, đường Ðạo các con chưa liệu chung, nét khiêm cung các con chưa trọn vẹn, cách đối đãi các con chưa ôn hòa, thì nền Ðạo sau nầy e khi phải vì đó mà để một trò cười; dầu đức từ bi của THẦY cũng khó gỡ rối rắm được.

Các con trước đã vì Thiên mạng, phải bỏ các ngôi cao đặng đem mình vào nơi khổ não, THẦY chỉ đường vẽ bước dạy từ nét, dẫn từ dặm đường, mà đem các con về chốn cực lạc xưa, các con chẳng chịu vầy hiệp nhau cho đặng bền, cho thân ái đặng tiến bước đường, thì THẦY cũng lắm nỗi thương đau mà nắm cân công bình ngó xem một phần trong các con sa nơi u hiểm.

Vậy thì các con nên hiểu lấy mà làm bổn phận. Nếu THẦY quá thương, dìu dẫn cho các con khỏi chốn khó khăn ấy, thì các con phải đem mình trở xuống mấy lần như vầy nữa, mới được công quả hoàn toàn hầu trở về ngôi vị đặng.

Thói vạy tà của nhiều đứa ấy, chẳng qua là những bẫy của Tòa Tam Giáo, để cho các con hơ hỏng mà phải vướng chơn lúc hành trình đó; liệu mà bước, lo mà ngừa, thế nào cho vuông tròn đặng. Thà bỏ một hai đứa mà vớt cả muôn triệu, các con nên biết.

Tr... phận sự của con nơi đó chẳng ít, phải chăm nom mà liệu chừng với các đạo hữu nghe.

Tr... con có biết, nội môn đệ, THẦY tin cậy ai hơn chăng?

(Bạch: ...)

Còn đứa nào nghe Thánh giáo trước chăng?

Trừ H.T.Ð, con là môn đệ của THẦY đã sai chư Thần, Tiên độ trước, và năng gần THẦY trong lúc phổ độ. Con có lẽ hiểu cách thức của THẦY dùng mà lập Ðại Ðạo Tam Kỳ, sao con lại sai lầm mà chẳng hiểu sự cám dỗ của tà quái?

THẦY chẳng dùng sự chi mà thế gian gọi là tà quái dị đoan, mà nếu xảy ra có một ít dị đoan trong Ðạo đã dùng lỡ, thì ấy là tại nơi tâm của vài Môn đệ đó, nếu chẳng giữ theo lẽ chánh mà hành Đạo, và bày biện nhiều sự vô lối, thì trong ít năm sau đây, sẽ trở nên một mối Tả Ðạo, mà các con đã từng thấy.

THĂNG.

39. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: I have trained each of you so that you will have all authority to realize the divine will to lead humanity and to spread the Tao to all the world. Whether you fail or succeed, I would wait until the end to judge on your accomplished work.

1st Oct. Đinh Mão year (1927)           

MASTER, Children

Children, from the time of stop to salvation until now (95), not long time, but the Religion happened many obstacles. I have forged Sainted will for each disciple, have entrusted power for you completely to take care, combine mind together to guide and preach the knot of Religion widely until the end of path. Celestial Book had already decided Religion founded to save living beings. This date, this month but the Religion is has not been completed, which month and year will the Religion be completed? You can complete merit or not, you may come to meet ME much or less? I have opened that affair slightly. You should find out exactly, do not misunderstand that how your virtue quality is, Religion is prosperous and widespread to guide you to the end of path.

Succession or not, achievement or failure, I also stop divine balance only to wait your action of each disciple among you. The field of animation foretold and decided by ME now begins spread gradually. If your mind is not smart, your virtue is not completed, your behaviour is not harmonized yet, your Religious path is decided generally yet, your modest and respectable conduct are not perfect yet, your behaviour is not moderate yet, then being afraid that Religion will be due to that to bequeath a derision. Even MASTER’s merciful virtue, it is hard to disentangle.

Formerly, due to your Heaven command  (96), you left high thrones to put into miserable place. I show path, draw footstep, guide route to bring you to the ancient nirvana. You do not unite together enduringly, friendly, lovely to promote step, then I am so broken-hearted in holding justice balance to see a partial children fall into the dark and dangerous location (97).

Consequently, you should understand to finish duty. If I love very much to guide you for escaping that miserable area, you will have to descend down some times like this so that your merit work msy be complete for return to position.

The perverse way of many people is merely pitfalls of Tribunal of Three Religions to let you have obstacle by feet because of shortcoming on the the journey, manage to step, care of preventing how to finish completely. Losing one, two people is better than in order to save ten thousand million people, you should know.

Tr… your duty in that is not less, should care to manage with disciples.

Tr… Do you know among disciples, whom I trust in the most?

(Answer respectfully…)

Who heard the Divine Teachings first?

Accept for H.T.Đ (98), you are MY disciple whom I ordered Angels, Fairies to guide first and you were soon close to MASTER in time of salvation. Maybe, you understand MASTER’s methods used to found Great Way – Third Period, why did you misunderstand temptation of evil (99)?

I never  use anything called devil superstition by the worldly people but it happens a little superstition used accidentally in Religion, that is due to heart of some Disciples. If you do not follow the truth to do Religious work and indulge in many superfluities, in next years, Religion will become a heresy you have ever seen.

ASCEND.


(95) Ceremonies invoked JADE EMPEROR SUPREME BEING and Buddhas, Fairies, Saints, Angels are set many places to spread and guide, accept disciples, but this time (end of June 1927) JADE EMPEROR SUPREME BEING gave order to stop all accept for only ceremony at the Tây Ninh Holy See to teach many things in young Religion. Consequently, in Great Way – Third Period – Universal Salvation, this time is an important point of invoking Immortals by using lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization. The Divine command was ordered for stop, and until now there are many thoughts around this Religious Affair. Individual thinks and understand to follow the True Way.

(96)   Regarding to Religious books, Ante-Titles of Great Way are Fairies, Buddhas on the Divine Eternal Religion who received the orders from Ngọc Hư Cung (Court of the God, The Heavenly Council of Eternal Life, the Court of God) to descend down the earth in becoming conformation of JADE EMPEROR SUPREME BEING  to open Religion. Mr. Lê Văn Trung is Soul of Lý Thiết Quả, Mr. Cao Huỳnh Cư is a Soul of Hớn Chung Ly, Mr. Cao Hoài Sang is a Soul of Lữ Đồng Tân. Mr. Phạm Công Tắc is Soul of Buddha of Protector in Dharma. Mrs. Lâm Hương Thanh is a Soul of Long Nữ…

(97)   Refers to the Dark Earths, Hell.

(98)   Refers the Titles of Temple of Divine Alliance.

(99)   Mr. Lê Văn Trung, before the time Mr. Phạm Công Tắc, Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Cao Huỳnh Diêu (afterward ordained Titles of Temple of Divine Alliance) were taught by JADE EMPEROR SUPREME BEING then MASTER ordered to teach Mr. Lê Văn Trung at the Chợ Lớn ceremony, Mr. Lê Văn Trung had been treated his eyes by Spiritual Pope Li Tai Pei. Consequently, SUPREM BEING came, Mr. Trung left the secular life to follow to do religious work.


40. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Xưa sanh linh lắm lần hy sinh vì Đạo, song chẳng đặng hưởng ân tứ như các con ngày nay. Thầy mong ước các con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy. Thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh.

(27-10-1927)                     

THẦY, Các con

          Xưa sanh linh lắm lần hi sinh vì Ðạo, song chẳng đặng ân tứ cho bằng các Môn Đệ THẦY ngày nay, các con còn chi hơn nữa mà ngán lòng dừng bước.

Càng khổ hạnh, càng thương tâm, thì lòng càng nôn nóng. Khổ hạnh vì mấy chục triệu sanh linh, thì cái khổ ấy có nên tiếc chăng?

THẦY đã dạy, THẦY chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh đức của THẦY. Sự thương yêu là chìa khóa mở Tam thập lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu, thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi. Có câu nầy nữa: "Mọi sự khó khăn THẦY gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công độ rỗi".

THĂNG.

40. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: In antiquity, many martyrs were not as well blessed and recognized as you are now. I just aspire you to love one another following My holy example. Love is the key to the thirty-six heavens, to the Nirvana, and the White Jade Palace.

(27th Oct. 1927)           

MASTER, Children

Formerly, living beings sacrified many times because of Tao but the favour granted was not equal with the favour of MY present Disciples. What do you demand more for to be depressed to stop footstep? The more miserable, the more pitiful it is, the more bursting the heart is. The miserableness is due to several million living beings, then should you regret because of that miserableness?

I have taught, I only had a heart with wish that you know to love together in MY Sainted virtue. The love is a key to open Thirty Six Heavens, World Nirvana and White Pearl Palace. Anyone who hates the love can not cross the gate of samsara. There is one more sentence: “I shoulder all obstacles, I just reply on you to love together, endeavour to guide and save”.


41. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình.

CHỢ LỚN, Ngày 29 Novembre1927                     

THẦY, Các con

          TR..., THẦY đã nhiều phen để lời khuyên nhủ các môn đệ về việc dùng công tâm, hòa thuận, mà hành Đạo cho vuông tròn phận sự, mà THẦY những buồn trông thấy các con chưa gì mà vội phân tay chia nẻo! Mỗi đứa đều lấy sự háo danh cầu tiến mà quên cả nghĩa vụ xứng đáng của THẦY đã lắm phen phú thác. THẦY dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc lòng chung lo đặng ngăn ngừa những sự gay trở sẽ đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo lo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng.

Một đứa vun quén, mười đứa cản ngăn, lớn nhỏ chẳng phân minh, xem Thiên tước của THẦY ban dường như một chức vô vị ở cõi trần, lấy thế lớn, lực to mà ép đè hạnh nhiều đứa.

Than ôi! Các con xa THẦY chưa mấy ngày, thì mối Ðạo lớn lao đã thành một bàn hội vô giá trị ở cõi trần thế nầy, mấy đứa mong chác sự phá hoại ấy, lại là mấy ngọn đèn của Tòa Tam Giáo khêu lên để dìu đường cho cả chúng sanh, thì con phải nghĩ đến hành trình của Ðạo phải đến thế nào? Công chỉ dẫn của THẦY phải lửng đửng theo giọt thủy triều mà rồi rốt cuộc lại bến khổ cũng chưa xa, ngôi xưa còn lánh mãi, thảm thay! tiếc thay!

THẦY đã nói bầy hổ lang, lũ quỉ mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến. THẦY nắm cân thiêng liêng, há dễ để tay sửa nét công bình sao?

Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời THẦY là gì? Ôi! Con ngỗ nghịch, trách sao chẳng vướng Thiên điều khổ nạn, chúng nó đã gieo ác cảm lừng đến Tam Giáo Ðài thế thì bước đường sau nầy THẦY khó cứu rỗi được. Con đã để hết tấc thành vào Ðạo, thế mà cũng khó gỡ sự rối rắm ấy được, buộc THẦY phú rủi may của chúng nó cho Tòa Tam Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa, sau nầy ra sao, thì tăng tội, phước cũng vì đó mà châm chế.

Trước khi ngưng cơ, THẦY đã cho lịnh dùng cơ bút thế nào. THẦY tưởng mỗi Thiên phong đều đặng Thánh Ngôn của con đã ban hành, sao còn có ra việc bất minh ấy: là con chẳng nói tất cho mỗi Thiên phong rõ và ban hành Thánh ý để cho chúng nó chác lấy vào mình, thì con cũng không khỏi chia một phần trong ấy.

Còn nữ phái chưa có vẻ gì gọi là Ðạo, một hai đứa hành đạo, cả trăm đứa cầu vui thế nào Ðạo thành, con. THẦY đã nói giao hết chúng nó nơi đây cho con, thì mỗi mỗi đều ghé mắt đến mà cải sửa cho kịp giờ mới là khỏi sơ thất lớn lao.

Từ đây mỗi lần nhóm Bàn Chủ Sự đặng liệu tính việc chi, thì con phải có mặt và y theo lời đã dạy. Phải có ba Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài có trách nhậm xứng đáng thì những việc bàn tính mới tiện thi hành.

N..., nó ở xa không thể giúp con mà đi hội thường đặng. Còn L... thì cũng chẳng dứt nét phàm.

Ôi! Con phải cam lòng gánh vác sự khó khăn, nhứt là trong lúc nầy. Con nên biểu C... nó lấy lời THẦY dạy làm trọng, những sự tranh tụng là những nét của phàm tâm, chẳng đủ chi lay động chí của các Ðấng chân thành vì Ðạo.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

41. The Divine Teaching of SUPREME BEING about scolding that: Before I stopped the seances, I had clearly given orders, but you did not deliver MY words, and they became confused, it is your responsibility.

CHỢ LỚN, 29th Nov. 1927 

MASTER, Children

TR (100)…, I have admonished disciples many times about using the sense of justice, harmony to do Religious work in order to complete duty perfectly but I amso sad to see that you are still too early to divide and separate path! Individual always uses likes of glory for seeking advance to forget worthy duty assigned many times by MASTER. I guided you to quit destitude areas but you have not minded all hearts to care together in preventing obstacles coming afterward, the how can Religion be founded in time to save myrial living beings?

One person constructs and looks after, ten persons obstract. The major and minor positions are not definite. They consider Divine tittle confered by MASTER as an insipid tittle on the earth, they use major ascendancy, heavy forces to compel the virtue of many people.

Alas! You have been distant from MASTER some days only, then the great knot of Religion became a valueless council on this earth. Those people who hope of that demolishment are lamps of  Tribunal of Three Religions, which are burned to guide the path of all living beings, then you think how the Religious journey becomes? MASTER’s work of instruction must be suspended in accordance with the tide but after all you have not left miderable ocean yet, you are still far from old position forever. How harrowing! How pitiful!

I have said that herd of ferocious tiger, demon stayed readily with each disciple but major and minor disciples do not pay attention. I hold divine balance, is it easy to let hands to mend the justice?

Many people do not pay attention for MASTER’s words? Alas! The naughty child, how to prevent tribulation of Heaven Law. They have sown an aversion to Tribunal of Three Religions. Therefore, future footstep, I am hard to save. You have believed in Religion by your heart but it is still hard to remove that confusion. It forces MASTER to put the risk to Tribunal of Three Religions to determine. About repentance of each person, how it becomes afterward, it thanks to that to decrease sin or increase luck.

Before stopping apparatus in a spiritual seance, I had given order for way of using apparatus in a spiritual seance. I thought every Title confered by God had got Divine Message issued by you, why is there that dubious thing: that means you did not say to each Title confered by God clearly and not issue Divine will, let them take mistake, then you can not prevent being shared a part inside (101).

About womankind, they do not appear to have seeming feature called Religion: some persons do religious work while hundred persons seek pleasance, how is the Way complete, children? I have said for confiding all them to you here, then you have to glue your eyes to everything to correct in time in order to avoid great neglect.

From then  on, each time of gathering Chief of Administrative Affair for any arrangement, you must be present and carry out medical instruction taught. There must have three Titles of Temple of Divine Alliance with the worthy responsibility, then discussed and arranged affairs are executed conveniently.

N… he is far away, so he can not help you go for meeting. And L…has not ceased the secular feature yet.

Alas! You must content yourself to shoulder difficulty first and most this time. You should C… to consider MASTER’s teaching important. Proceedings and competitions which are features of philistine heart do not have much forces enough to oscillate Saints who are due to Religion.

I bless children.

ASCEND.


(100)           In this Divine Message, “TR…” is Cardinal Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung – secular name), “N” is Cardinal Thái Nương Tinh (Dương Văn Nương-secular name). “L” is Cardinal Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch – secular name). “C” is Director of Religious Affair Cao Huỳnh Cư.

(101) This stage, the apparatus in a spiritual séance is stopped for use accept for Holy See only. MASTER aksed to issue Divine Message for all Titles .


42. Thánh giáo của Chí Tôn quở rằng: Thầy đã lắm công trình dìu dắt, mà hằng ngày còn thấy những việc bất bình, thì biết ngày nào lên đặng?

TÂY NINH, cuối năm Đinh Mão (1927)               

THẦY, Các con

          THẦY đã lắm công trình dìu dắt các con vào đường đạo đức, mà mỗi ngày THẦY hằng thấy những việc bất bình thì biết ngày nào các con làm nên đặng? THẦY đã lắm phen để lời khuyên dỗ, các con chẳng kể ra chi nên mới có điều trở ngại như lúc nầy.

Các con có thấy, có nghe chăng? Nếu THẦY không vì Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy thì THẦY đã y tấu lời xin của Giáo Tông mà hủy trường công quả của các con hết thảy. Vậy nay THẦY cũng lấy lòng nhơn mà để vào trí não các con ít lời thêm cho rõ việc thi hành chánh sách của Ðạo.

Các con phải biết, Ðạo tại lòng bác ái và chí thành.

Bác ái là hay thương xót sanh linh hơn thân mình, cho nên kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng Trời Ðất.

Còn chí thành là mỗi việc lấy lòng thành thật mà đối đãi trong đời và trong đạo; dù kẻ phú quí đến bậc nào đi nữa mà không có lòng bác ái và chí thành thì không làm chi nên việc.

Vậy nên THẦY khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ đạo, đừng để ý gì về việc công quả mà nêu danh nơi cõi tạm nầy. Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành đạo mới nên cho, chớ đừng mờ hồ rằng: Ðạo thành thì mình được làm đặng một vị xứng đáng và đại ích trong Ðạo, điều đó lẽ thì các con không cần THẦY nhắc đến mới phải, nhưng vì còn nhiều đứa háo danh và ham làm một vị chủ tướng trong Ðạo, nên cần phải nói cho mà xét mình. Nếu các con thật lòng vì Ðạo thì đâu có chậm trễ như vầy.

Ngày THẦY khai Ðạo, THẦY cũng có lời để lại cho các con hiểu rằng: lũ ma hồn quỉ xác nó cứ theo phá khuấy các con là nó muốn phá Ðạo đó, lại cũng vì các con không thoát tục đó chớ; các con mà có sức chống chỏi, thì lũ ấy phải xa và Tòa Thánh hôm nay đã thành một nơi đô hội, mà các con cũng đặng sum vầy một cửa, anh lớn, em nhỏ, một lòng, một dạ, lấy Ðạo làm gốc mà lập nên một tiểu Thiên Ðịa, há chẳng hơn giàu sang bốn biển sao? Há chẳng phải một điều phước hạnh lớn lao hơn mọi sự sao? Há chẳng phải là một nơi giải thoát chung cho nhơn quần xã hội sao? Các con hiểu chăng? Nếu các con hiểu đặng ý THẦY thì rất may cho Ðạo đó.

THẦY hỏi các con vậy chớ Chức Sắc của THẦY ban cho các con để làm gì?

Nếu các con phủi trần thế mà lo cho Ðạo thì sao Tòa Thánh còn thiếu tay giúp Ðạo, để cho đến đỗi càng ngày càng tiều tụy, mà ra một cảnh điêu tàn.

Nếu các con biết Ðạo thì hiệp nhau về Tòa Thánh mà chung lo cho xong, đừng quyến luyến hồng trần nữa, nghe à!

          THĂNG.

42. The Divine Teaching of the SUPREME BEING scolding that: I have worked hard to guide you in the Tao, however I always see immoralities,  you should wonder when you can succeed.

TÂY NINH, end of Đinh Mão year (1927)         

MASTER, Children

I have worked on guiding you to moral way but everyday I always see unequal affairs, then when can you complete? I adviced and taught many times, you took no notice, therefore there is the obstacle such as this time.

Do you see, hear? If I had not been due to Third Period – Universal Salvation, I would have accepted the petition of Spiritual Pope to cancel your merit school all. Consequently, nowadays I also use the mercy to promulgate some more words into mind for clear affairs to carry out policy of Religion.

You must know that the Tao is due to the philanthropy and great sincere.

The philanthropy means you have to always feel compassion and love all living beings more than your body. Hence, person with philanthropy considers oneself cheaper as the feather but to consider people important as Heaven and Earth.

About the great sincere, it means that regarding to every affair, you use sincere to behave in life and religion. Though people with riches attained to which rank have no philanthropy and great sincere, they cannot do anything completely.

So, I advice you that first of all you must live and behave how to show religion feature, do not pay attention for merit to set reputation on this temporary area (102). You have to extend mind out to do Religious work, do not think equivocally that: Tao gets achievement, I am a very worthy and greatly useful gentleman in Religion. For that thing, you ought not to wait MASTER to mention but because many people are still eager for glory and aspire to be commander in the Religion. Therefore, I need to speak out to let you examine yourself. If you were sincere due to Religion, it would not happen lateness like this.

On the date I opened the Tao, I also promulgated teaching for you to understand that: gang of ghost spirit and demon corporality always followed you continuously in order to destroy the Religion and because you were not far way from philistine feature. In case you took forces to confront, that gang of demon would have to keep away. And nowadays, Holy See becomes a hub of capital, you may come together in one gate, major and minor brothers take Religion as a root wholeheartedly to found one Microcosm. Is not it better than wealth such as four oceans? Is not it a great luck for everything? Is not it a place to rescue generally all living beings in society? Do you understand? If you understand MASTER’s will, it is very lucky for Religion.

I ask you: what for do I bestow you titles of Title?

If you brush earth aside to take care of Religion, how come the Holy See still lacks of people helping Religion such a degree that it is more and more emaciated to become a ruined view.

If you know Religion, unite together to return Holy See to care together completely, do not have affection for world anymore, obey!

ASCEND (103).


(102) MASTER is afraid that HIS children are by religious reputation to forget the important duty. Title of Title in Religion is just shadow of the Truth. We need to remember MASTER’s teaching that MASTER founded a merit school on this earth for HIS children to come and make merit to quit this meaningless earth.

(103) According to religious history, this text of Divine Message was written handwriting book of Juridical Conservator Nguyễn Trung Hậu. There are some more important contents: “Trung, I remind again so that you remember that, in those Thập Nhị Thời Quân*, they were arranged. If they are not mediums who I assigned, Lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization appeared other places are not MY words. You must take precaution, be careful, obey!...............I teach you to understand, True Saint banished down the earth without virtue quality for leading living beings is not worthy to hold the pen for MASTER in preaching”.   (“*”:They are Twelve Titles of great position belonging to Heavenly Palace under the management of Conservator Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Director in Secular Affair Cao Hoài Sang, Director of Religious Affair Cao Huỳnh Cư, who are correlative to Twelve Immortals (Twelve Immortals in holy region handle the time. Each Immortal handles one space gap in work of creation of Universe. The GOD divides spaces of Universal creation into 12 stages and they are called regarding to Twelve Earths: Rat, Buffalo, Tiger, Cat, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Chicken, Dog, Pig. Among them, the GOD created first Heaven gradation, Confucian book calls: “Heaven is created at Rat Space”. The second stage was created that the GOD created the earths, Confucian book calls: “ Earth is created at Buffalo Space”. In the second stage, the GOD created human and animal, Confucian book calls: “ Human is created at Tiger Space”).


43. Thánh giáo của Nhàn Âm Đạo Trưởng dạy cần trau đạo đức nơi tâm.

(Mậu Thìn 1928)             

NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG

          Chư Đạo Hữu biết trước, muốn rèn lòng đạo đức phải khởi nơi đâu cho chắc bước đường chăng?

Ðạo đức cần trau nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là cách thức của Hớn Lưu Bang đối đãi với tướng sĩ đó, cũng như có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên các huyền bí chơn truyền. Than ôi! Có hình thể, xương thịt mà chơn hồn phưởng phất nơi xa thì cái thân vô dụng ấy trơ trơ như khối đá dựa đường, như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên thì cũng phải mờ mịt thâm u, trông chi soi sáng.

Ấy vậy, nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà rèn hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ vương chẳng một ai tránh được nghe.

Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi.

THĂNG.

43. The Divine Teaching of Nhàn Âm Đạo Trưởng: teaching that we need to cultivate virtues at our heart.

(Mậu Thìn year 1928) (104)         

NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG (105)

Disciple knows ahead, to train the moral heart, where do you begin to be steady?

Virtue needs to be improved at heart where nobody may see. You train to have pure heart and beautiful nature then for appearance to complete all outside and inside, at that time, corporality and mind may be so firm that no one may shake. You take care outside and forget inside, cover inside and improve outside, those are Hớn Lưu Bang’s way to behave toward officers and soldiers. It is same to body without a soul, same to likes for tangibility to forget mysteriousness and true doctrine. Alas! There are corporality, bones, meat but the soul is dimly far. Then that useless corporality is motionless like a block of stone leaning the road, like a chunk of wood at the hollow. There an oil lamp but lack of fire to light up, it is still gloomy, somber, there is no hope for lighting.

Hence, you should know to deter yourself, deter heart which is invisible object, should cultivate it first. If you leave that heart be out to cultivate corporality, it is not different from chanting and kneeling to the bright lamp without an image of Holy Eye on the Altar. Shadows of ghost in moonlit night may also sit on altar, inconstant demons (106) also loiter. That is a method to show the way for king demon that nobody avoids.

You should understand carefully, if you do not understand thoroughly, leading a religious life is not useful at all.

ASCEND.


(104) 1928 Dragon year to lunar calendar.

(105) “Nhàn Âm Đạo Trưởng is a title of Thái Thượng Đạo Tổ or Thái Thượng Đạo Quân who is Progenitor of Taoism. In Caodaism, he came down to preach under Nhàn Âm Đạo Trưởng.

(106) Inconstant demons may be considered hungry demons with the odd shapes, big abdomen, so small mouth. They are always hungry and thirsty. “Inconstant” means that their shapes always change.


44. Thánh giáo của Chí Tôn dạy: Sự gì mà vừa lòng trong cả Chức Sắc và chư tín đồ ấy là hiệp Thiên ý. Thầy cấm chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút (Cơ bút).

(3-2-1928)              

THẦY, Các con

          THẦY lấy làm đẹp lòng mà trông thấy bước đường các con đã sớm cải sửa, để chung lo vun đắp nền Ðạo. Các con cũng tự biết rằng: Sự hành tàng nào về Ðạo mà vừa lòng trong cả Chức Sắc và chư Tín Đồ, ấy là hiệp Thiên ý. Còn điều nào mà phần nhiều Môn đệ của THẦY chẳng khứng chịu theo, ấy là bất hiệp Thiên ý đó.

Ðạo một ngày một nên, bước đường của các con một ngày một thêm trở gay khó nhọc, nhưng nếu các con chẳng dụng quyền hơn dụng đức, biết thương sanh chúng hơn thân mình, vì Ðạo hơn vì danh vọng theo thói đời, thì các con thế nào cũng được vững con đường mà đi cho cùng bước Ðạo.

Ðời cũng vậy, mà Ðạo cũng vậy, hễ chác danh cao, quyền lớn, bực quí phẩm Tiên, thì phải dày chịu gian nguy, nặng đeo sầu thảm. Các con hãy suy đó mà gìn tròn phẩm hạnh vẹn giữ bước đường, chậm rãi từ năm từ hồi thì tự nhiên được lương tâm yên tịnh. Còn những đứa choán phẩm ham quyền, cũng có lúc gặp điều hành phạt Thiêng liêng mà nêu gương cho đoàn sau soi lấy. Các con đã từng nghe lời THẦY khuyên nhủ về chuyện ngừa cơ bút, thế mà một phần chẳng chịu sửa cải đường ngay cho khỏi lâm vào nẻo tà mị đã vi lịnh THẦY mà dìu dắt các con lạc bước. THẦY cũng đại lụy mà ngó xem một phần môn đệ xứng đáng của THẦY phải sa vào vực thẳm. Các con nên ghi nhớ mà coi chừng đường lối sau nầy.

THẦY đã chỉ rõ nẻo quanh co, thì khá liệu chừng mà bước tới, tâm bền dạ vững, kính mến THẦY là yêu dấu THẦY đó, nên nghe à.

T..., T..., C... Từ đây nên liệu chừng nhau mà điều đình gánh Ðạo, điều nào mà theo Tân Luật, do Thánh ý, hiệp lòng chư đạo hữu, bổ ích cho nền Ðạo thì các con nên thung dung liệu nhau mà thi hành, chẳng cần phải đợi cầu hỏi.

Các con được tin cậy nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, mà phủi hết sự hiềm nghi nhau theo thế tình, ấy là các con hiến cho THẦY một sự vui vẻ, lớn lao hơn hết đó. Còn kẻ phản bạn trở lòng, luật Thiên điều cũng có buổi trừng răn cách xứng đáng vậy.

C..., THẦY cấm từ đây chẳng nên lấp lửng cầu cơ hay chấp bút chi, vì là một sự hại lớn lao cho Ðạo, đã phá đức tín ngưỡng của chúng sanh, lại làm cho nhơn sanh bị nhơ trược.

T..., THẦY cũng lấy từ bi dung cho, bằng tái phạm sẽ bị Tòa Tam Giáo trục xuất. Con nên biết, cứ ai lo phần nấy, đừng lỗi phận sự thì được thanh lặng yên vui. Các con khá lưu tâm.

THẦY ban ơn cho các con.

THĂNG.

44. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: Things which please Dignitaries and disciples are conformable to the Divine Will. I forbid you to set up seances or automatic writings.

(3rd Jan. 1928) (107)         

MASTER, Children

I am satisfied to your stage which has been mended early in order to take care together of building Religion. You should know yourself that: Acts toward Religion which satisfy all Titles and Disciples are harmonized with God’s will. And any things which most MY Disciples do not agree are not harmonized with God’s will.

The more religion completes, the more your stage takes obstacle and difficulty. If you do not use the power than virtue but you love living beings more than your body, you are due to Religion more than glory of life way, it is sure that you will be firm on the path to go to end of Religion’s path.

It is same to life, same to Religion, if you court the high glory, high power, highest rank of Fairy, you must take great pains with hardness and danger, with grief and mournfulness. You should meditate that to conserve the title and virtue completely, to complete stage slowly in year by year and stage by stage, then conscience may be attained naturally quiet. And persons who encroach title, desire power, they will be punished by Divine law someday to set an example for generation. You have ever heard MY admonition about preventing the apparatus in a spiritual séance, but a few people have not mended for true way to avoid falling into the devil road to contravene MY order to guide you to wrong way. I am sorrowful with tears streamed down to see that a few MY worthy disciples must be fallen down abyss. You should keep in mind to be careful for next path.

I have showed the bendy road clearly, then you should be careful to manage for next step, to keep firm mind, enduring heart, to respect ME. That is love for ME, should obey.

T…, T…, C…, thence should manage together to arrange Religious burden. Things are suitable for New Code, from Divine will and satisfied for disciples, useful for Religion foundation, then you should composedly arrange together to carry out, do not need for imploration and question.

You are be trusted together to guide together, support and assist together in order to cast suspect ion off due to manner of life, it is a thing that you offer ME a greatest joy. For people who betray friend to change heart, Heaven Law will chastises them worthily someday.

C…, Thence I forbid not to vaguely carry out lifting the billed basket or holding the pen for spiritistic realization because of great dangerousness for Religion. It abolishes the belief of living beings and also makes human beings dirty.

T…, I also take mercy to forgive you, if you backslide, you will be expelled by the Tribunal of the Three Religions. You should know, each person cares his duty, do not cause mistake in duty then you will be peaceful and happy. You should notice.

I bless children.

ASCEND.


(107) In this Divine Message, JADE EMPEROR SUPREME BEING taught about the importance of apparatus in spiritual séance. This importance and its use are concerned to Caodaism, to true Path.


45. Thánh giáo của Thái Bạch cắt nghĩa phẩm vị Chức Sắc, nếu có nhượng cho ai thì chỉ được ngồi nơi địa vị của mình, chớ chẳng hề có hai vị một lượt bao giờ.      

Ngày 19 tháng 3 năm 1928                 

THÁI BẠCH

          ... Ðại hỉ, Ðại hỉ…

Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm vị của chư hiền hữu. Tỷ như ngôi của Thượng Ðầu Sư, Ngọc Ðầu Sư, Thái Ðầu Sư, Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, hay là Giáo Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy có hai Thái Bạch, hai Thượng Trung Nhựt, hai Ngọc Lịch Nguyệt, hai Thái Nương Tinh, hai Hộ Pháp, hai Thượng Phẩm, hai Thượng Sanh bao giờ, hiểu à.

THĂNG.

45. The Divine Teaching of Lý Thái Bạch regarding to explaining about position of Dignitary that if the title is granted to someone, this person would bear the title only, but there will never be two persons of the same title.

19th Mar. 1928         

LY TAI PEI

…Great joy, Great joy…

Smile…I should explain tiles  of you (108). For example, thrones of Thượng Đầu Sư, Ngọc Đầu Sư, Thái Đầu Sư (109), Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh (110), or even My throne of Pope, though afterward, they will be yielded to somebody, they may be sit at ours but on this world there mustn’t have two Ly Tai Pei, two Thượng Trung Nhựt, two Ngọc Lịch Nguyệt, two Thái Nương Tinh, two Hộ Pháp, two Thượng Phẩm, two Thượng Sanh, understand.

ASCEND.


(108) In this Divine Message, “you” is referred to “good friend”. In the first and second Divine Messages, Superiors call Dignitaries as “good friend”, consequently translator also used “you” sometimes and used “good friend” directly too.

(109) Censor of Green branch, Censor of Red branch, Censor of Yellow.

(110) The Maintainer of the rules and laws Phạm Công Tắc - The Chief of Temple of Divine Alliance, Director of Religious Affair, Director of Secular Affair.


46. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Cuộc đời khó khăn như bài thi. Mà càng khó thi đậu càng cao, mới có giá trị.

TÒA THÁNH, ngày 10 tháng 3 năm Mậu Thìn (1928)            

THẦY, Các con

          C.H..., THẦY thấy hai con chịu nhiều điều sầu thảm, THẦY mừng, mà cái mừng ấy, đổ ra chứa chan giọt lụy.

Ðường đời khúc mắc chông gai là lẽ Thiên cơ đã định vậy, cái nơi để cho cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đến kiến công lập vị. Người đời chẳng khác con buôn trong buổi chợ; cả sức lực, cả trí não, tinh thần đều bị tiêu tán nơi ấy, vì vậy mới hoại chơn linh, thất ngôi diệt vị.

Bởi vậy cho nên, nhiều bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật cam lòng thủ phận, chẳng dám vọng cầu, đem thân vào cảnh đọa, nhưng mà chẳng tái kiếp, thì như nhu sĩ trốn thi; thế nào giữ vững địa vị cao thượng?

Cuộc đời khó khăn tỷ như bài thi, nếu dễ, thì ai thi cũng đặng, cuộc thi có ý vị gì đâu? Hễ bài càng khó thì đậu càng cao, đậu cao mới ra có giá; THẦY tưởng như nơi thế gian nầy có đứa con nào THẦY cưng trọng hơn hết thì là các con, nhưng mà chẳng lẽ THẦY làm Giám Khảo lại cấp nấp bài thi, lén cho mỗi đứa, thì cái đậu của các con có ra chi?

Lại nữa, THẦY biết trước rằng: không cần giúp các con cũng dư sức đậu đặng, thì dường ấy, nếu THẦY giúp, tức hại thể diện các con, chớ không giờ phút nào THẦY xa các con.

Các con chịu khổ hạnh là THẦY muốn vậy.

Nhà nghèo, hạnh tốt, ấy là gương treo dạy đời, các con khá bền lòng son sắt, cái hạnh tốt là thang vạch ngút mây xanh; tâm thành là để giồi trau tánh tục; lòng đạo đức quí hơn là miếng đỉnh chung; tố bần hàn tùy mình mà hành đạo, thì công quả ấy trổi hơn hạng thượng lưu đó các con.

THĂNG.

46. The Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to an affair that the life is like an examination. If the examination is difficult, and yet disciple passes the examination with honors, disciple’s success will be more valuable.

HOLY SEE, 10th Mar. Mậu Thìn (111)  year (1928)

         

MASTER, Children

C.H…I see that two of you endure much dolefulness. I am happy and that happiness spills overflowing teardrops.

Temporal way which has obstacles and hitches is the Mechanism of Universe determined, is a place for Angels, Saints, Fairies, Buddhas to come in order to build merit and set up dignitary. The worldly people are not different from dealers in the market that all strength mind, spirit are broken there. Hence, the soul is destroyed, lost throne and dignitary.

Consequently, many Angels, Saints, Fairies, Buddhas contented their lot, not dare to hope putting body at exile scenery but without reincarnation, it is same to scholar escaping the examination, how to hold the noble position fast?

The difficult life is same to an examination. If that examination is easy, everyone can pass it, the examination is meaningless? The more difficult the examination is, the higher you pass, then it becomes valuable. I think there are children coddled by ME on this world, they are you, but there is no reason that I am an Examiner and meticulously furtive for exam paper and give for each person, is you pass meaningless?

Moreover, I have known in advance that: It need not help, you are quite capable of passing. Thus, If I help, it means damage to your face, certainly I do not leave you in any moment.

You endure being ascetic, that is a thing I want.

The poor people, good conduct, that is an example to teach people. You should be steadfast and faithful. The good conduct is a ladder for green clouds dissipated. The sincerity is to cultivate the secular character. The virtuous heart is more precious than glory and riches. Depending on destitute situation (112) and depending on oneself to do religious work, then that merit is higher than high society.

ASCEND.


(111) Lunar calendar: Dragon year.

(112) The context of Divine Messages uses Demotic script – Ancient Vietnamese Script coming from Confucius’s statement: “Tố phú quý hành hồ phú quý. Tố bần tiện hành hồ bần tiện. Tố di địch hành hồ di địch”. Meaning: “Living in riches and honours situation, depending on the riches and honours to live. Living in destitute situation, depending on destitute situation to live. Living in barbarian situation, depending on barbarian situation to live”. General meaning, honorable man can live in any situation, he always uses the feature of eclectic to behave together.


47. Thánh giáo của Chí Tôn dạy rằng: Các con trước khi lãnh mạng xuống với chúng sanh lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, đều có cam đoan nên mỗi đứa mang một phần trọng trách nơi mình. Nếu Đạo chẳng thành thì phần phạt thiêng liêng sẽ định đoạt do cân tội phúc.

(2-4-1928)              

THẦY, Các con

          THẦY cho L... vào hầu, phải giữ chừng theo lời hứa với Hiệp Thiên Ðài nghe các con. THẦY đã cho chư Tiên lộ một hai điều cần yếu của Ðạo cho các con rõ trước; thế thì việc bất bình đương ở trong Ðạo đã có định, mà các con cũng chẳng thể chi ngăn ngừa. Các con phải hiểu rằng; mỗi đứa có trách nhậm lớn lao về Ðạo. Trước khi lãnh mạng Tam Giáo Tòa xuống chịu mình với chúng sinh lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy, đều có cam đoan hứa làm tròn phận sự. THẦY là Ðấng CHÍ TÔN chủ trương khai sáng nền Ðạo, cũng buộc mình cam đoan mà lãnh các con, thế thì mỗi đứa đều mang nặng nơi mình một phần trách cứ chẳng nhỏ. Nếu Ðạo chẳng thành thì phần phạt thiêng liêng, vì cân tội phước mà định đoạt.

Quỉ vương lại thừa dịp hành tàng bất chánh của nhiều đứa trong Ðạo, mà giựt giành chia xẻ các con với THẦY. Nó lại tùy theo hạnh đức của mỗi đứa mà dắt lần ra cho khỏi đường chánh giáo. THẦY bảo lãnh các con, un đúc chí Thánh của các con, đã mãn kỳ phải giao quyền lại cho Tòa Tam Giáo được phép lấy mực công bình mà chuẩn phê các cử chỉ của mỗi đứa. Than ôi! Xa THẦY chưa bao lâu, mà vì lợi lộc ham muốn của thế tình, nhiều đứa phải chịu để xác cho tà quái xung nhập. THẦY cũng thương hại mà khó thể cứu rỗi được. Ðứa nào chánh, thì được nghe lời của THẦY dạy dỗ; đứa nào tà, phải bị lời quỉ mị dẫn đường. Các con nếu biết chánh tà, thì nên vì THẦY, vì chúng sanh mà dìu dắt cho nhau, chớ phế hết mà trễ ngày giờ, chẳng thế chi trì lại với sự lầm lạc cám dỗ. Các con hiểu à!...

C..., T..., S..., ba con đã lãnh mạng lịnh lớn lao vẹt đường tăm tối trong buổi ban sơ, THẦY lại khiến cả ba đứa phải liên hiệp nhau, mới có thể xây đắp nền Ðạo cho đến cùng.

THĂNG.

47. The Divine Teaching of the SUPREME BEING: before you received an important responsibility to descend down the earth and to live with human being in this this Third Period – Universal Salvation, you had pledged to fulfill your duty. If the Tao cannot be completed, your divine punishment according to the balance between your good and bad deeds will be determined.

(2-4-1928)        

MASTER, Children

I allow L…to come in for assisting, you must maintain the promise to the Temple of Divine Alliance. I have let Fairies unveil some necessary things of Religion for you to know clearly in advance. So, the currently discontented thing in religion was planned that you could not prevent. You must understand that each person has important duty for Religion. Before receiving an order at the Tribunal of the Three Religions and coming down to sustain unhappy with living beings in this Third Period – Universal Salvation, you had assured to complete duty. I am SUPREME BEING who advocated in opening the Religion and also assured to receive you with guarantee, consequently each person also takes one heavy blame. If Religion is not completed, Divine punishment will be determined by sin – happiness balance.

Demon King takes the opportunity for unrighteous action of many persons in Religion to fight and separate you with MASTER. He replies on virtue of each person to gradually lead out the right religion. Being acted as a guarantee for you, forged your Holy wisdom by ME terminates and it must be entrusted the power with the Tribunal of the Three Religions to approve the gesture of each person with permit. Alas! Being removed from ME has not been long time yet, because of desire for worldly benefit, many persons must let their bodies be penetrated. I also compassionate but it is difficult to save. Whoever is right can hear MASTER’s teaching, whoever is false must be led by evil word. If you know the right and false, you should guide together because of MASTER and living beings, do not turn down all, prevent lateness and you can not have no way to resist the drift temptation. Do you understand!...

C…, T…, S (113)…, three of you have received the very important mission to clear the dark road up in the beginning stage. I also ordered three of you to have to unite together in order to build the Religion to the last.

ASCEND.


(113) Three Dignitaries of Temple of the Divine Alliance: Cư (Director of Religious Affair Cao Huỳnh Cư), Tắc (the Maintainer of the rules and laws Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc), Sang (the Director of Secular Affair Cao Hoài Sang).


48. Thánh giáo của Chí Tôn khuyên gắng công phổ độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó.

Ngày 15-4-1928 (Mậu Thìn)               

THẦY, Các con!

          Cười... Ứ hự, con đứa thì vầy, đứa thì khác, thảm, thảm, thảm! T... con ôi! THẦY biết bao phen săn sóc các con mà chịu đau thảm. THẦY chỉnh có một lòng mơ ước cho các con biết yêu thương, trọng Thánh Ðức của THẦY. Chẳng lẽ ngôi Tiên, phẩm Phật là địa vị tối trọng của các chơn linh mà THẦY lại đành bất công, tự nhiên đem các con mà để trên đó. THẦY lại hằng gánh vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, gắng công phổ độ. THẦY đã gầy phương thế cho các con đủ quyền hành lập Ðạo, chờ các con nên thể thống, chi chi từ thử cũng một tay THẦY. THẦY để rộng quyền cho các con thay mặt THẦY mà dìu dắt lấy nguyên nhơn, đã chịu nạn luân hồi nơi khổ cảnh. THẦY đã định, thì dầu cho ai cũng chưa qua phép đặng. Con coi cái vinh diệu có chi bằng chăng? THẦY đã giao cho mỗi đứa một quyền hành, thì THẦY cũng tưởng rằng các con biết trọng phẩm giá Thiêng liêng, mà bớt tánh phàm chút ít, nào dè nhiều đứa lại coi thế trọng hơn THẦY, coi THẦY dường như kẻ vô hình vô ảnh, cái mạng lịnh tom góp con cái THẦY lại một nhà, đã xa như lời nói phỏng, nhơn sanh phàn nàn, thì Ðạo nào nên đặng đó con.

Sự THẦY đã dạy, nếu sái hết, THẦY tưởng chẳng cần nói, nếu ai là đạo đức, đọc đến cách lập pháp của THẦY mà chẳng mừng giùm cho nhơn loại. THẦY buộc mình hứa cùng Ngọc Hư Cung rằng: Nếu Ðạo còn, thì THẦY cũng theo gìn các con. Các con coi lời THẦY trọng hệ là dường nào, như biết coi Ðạo trọng, thì cả tinh thần các con cũng nên tom góp vào mỗi điều đó mà trông cậy nơi THẦY lập pháp. Hiệp Thiên Ðài còn chưa muốn nhìn, thì Ðạo một ngày kia cũng sẽ bị chối. THẦY tìm phương sửa cải cũng đáng đó chút. Nhưng cũng bởi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ Ðạo của thế gian nầy, nên THẦY không giáng cơ mà phân giải lại nữa. Các con đã chịu một trách nhậm nơi mình, nếu THẦY chẳng để cho các con học tập, mà lập nên địa vị mình trước mặt chúng sanh cho xứng đáng, thì Ðạo cũng chưa ra vẻ Ðạo. Vì vậy mà THẦY chịu ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng: Chẳng giờ phút nào THẦY xa các con hết. Nghe à!

Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn tình ví chẳng mưu thâu phục,
Thế giới mong chi độ phép lường.
Nhỏ dại THẦY nuôi mùi Ðạo hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền lương.
Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.

THẦY ban ân cho các con.

T..., chi chi cũng ẩn nhẫn đợi lịnh THẦY, nghe con.

THĂNG.

48. The Divine Teaching of the SUPREME BEING regarding to trying best to guide living being and fulfill the responsibility committed by the MASTER.

15th Apr. 1928 (Mậu Thìn year)         

MASTER, Children!

Smile…Alas, this child is in this way, other child is in other way. Mournful! Mournful! Mournful! T…child! I have cared for children many times to endure the painfulness. I only have a dream that you know to love, respect MY Sacred Virtue. There is no reason that the Fairy throne, Buddha rank are supreme positions of Souls but I unfairly and naturally bring you upon those standings. I always shoulder the difficulty to only hope that you have one heart in love for the living beings, try to perform the universal salvation more. I have created the method and condition for you with full power to found the Religion, also have waited you to get the fixed rule of conduct, long since everything has been done by MY hands. I have given you a broad power so that you can be on behalf of ME to guide the original souls who have been endured the samsara on the miserable earth. I decided, anybody cannot pass the rule. You see that there is any honour which is better? I have assigned each child one right. I have also thought that you knew to consider the divine dignity respectfully in order to reduce the secular character a little bit, unexpectedly many people consider that the world was more important than MASTER, considered MASTER as a person without image, considered the order of gathering MASTER’s children into one roof as an imitated speech. Human beings complain, how can the Religion be completed?

If what I taught is wrong, I think that it is unnecessary to discuss more. If whoever is virtuous reads the method of MASTER’s legislation, he must help the human beings with the happiness. I force to promise with the Heavenly Council of Eternal Law (114)  by MYSELF that: If the Tao remains, I also come with you to conserve you. You can see how MY speech is important. If you appreciate the Religion as an importance, all your spirits should gather together into that thing to thank to MY legislation. The Temple of Divine Alliance has not been also admitted yet, then the Religion will be refused someday. Finding the way to revise is also worthy. But because Angel, Saint, Fairy, Buddha want Religion organization of this world to be clear, so I do not descend via the apparatus in a spiritual séance to explain again. You have shouldered a responsibility, if it did not let you study to set up own position in front of living beings to be worthy, then the Religion would not appear the Religious feature. Consequently, I have endured constraint to let you always remember that: I am never far from you any moment. Understand!

Bringing up the children is the comment sense,

Only the rod and spoil for the children is considered as love.

Without gaining the sympathy of the people,

There is no hope to save the living beings.

Being innocent, MASTER brings up the odour of Religious virtue,

To be worthy for being talented a virtuous in age of discretion.

The honours and old dignity still remain,

Do not discontinue the school because of miserableness.

 

I bless you.

T…, be patient to wait MY order for everything.

ASCEND.


(114) Infinitive Vietnamese: “ Ngọc Hư Cung”.