ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

GREAT WAY – THIRD PERIOD – UNIVERSAL SALVATION

 

Tứ Thập Ngũ Niên

Religious of Forty Fifth

 

TÒA THÁNH TÂY NINH

TÂY NINH HOLY SEE

 

HIỆP THIÊN ĐÀI

V/P: THƯỢNG SANH

Số : 121 / TS

HIỆP THIÊN ĐÀI/PALACE OF DIVINE ALLIANCE
OFFICE OF THƯỢNG SANH/SECULAR AFFAIR DIRECTOR
No. 121/TS

 

THƯỢNG SANH

CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

THƯỢNG SANH
THE CHIEF OF HIỆP THIÊN ĐÀI/PALACE OF DIVINE ALLIANCE

 

 Kính Gởi : Hiền Huynh HIẾN PHÁP CHƯỞNG QUẢN BỘ PHÁP CHÁNH

Respectfully addressed to: Gentle Brother HIẾN PHÁP/ RELIGIOUS CONSTITUTION, A CHIEF OF CONSTITUTION DEPARTMENT.

 

Tham chiếu : Quý Thánh Thơ số 15/ DS ngày 12-6-1970

Refering to: the Letter no. 15/DS dated 12th June. 1970.

 

Kính Hiền Huynh,

Dear Gentle Brother,

 

Theo đề nghị của Hiền Huynh tôi chấp nhận cho Ban Đạo Sử xuất bản để phổ biến những bài Thuyết Đạo tại Tòa Thánh của ĐỨC HỘ PHÁP từ năm 1946 đến năm 1955.

According to your suggestion, I accept the Service of Religious History to publish and spread the Religious Preachment of His Holiness Hộ Pháp at Tây Ninh Holy See from 1946 to 1955.

 

Những bài giảng được chọn để ấn hành phải có sự kiểm duyệt của Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách. 

The teachings are selected for publishment censored by the Censorial Department Prayer-Book.

 

Nay Kính

Tòa Thánh, ngày 14 tháng 5 Canh Tuất

( dl 17-6-1970 )

THƯỢNG SANH

( ấn ký )

Respectfully,

Holy See, 14th May Canh Tuất/Dog Year.

(17th June 1970)

THƯỢNG SANH.

(Signed)

 

 

 

 

LỜI TỰA

FOREWORD

 

Những bài Thuyết–Đạo trong quyển sách này là lời vàng ngọc của Đức HỘ-PHÁP, một vị Giáo-Chủ của Đại-Đạo Tam-Kỳ  Phổ-Độ, một bậc Vĩ-Nhân của thế hệ; nên một Ủy-Ban sưu tầm và biên tập thành lập có Đức THƯỢNG-SANH chấp thuận, để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn hành các bài Thuyết-Đạo ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ mãn, nên Ủy-Ban đem ra ấn hành cho toàn đạo được lãnh hội lời vàng ngọc nói trên.

The Religious Preachments in this book are precious speeches of His Holiness HỘ PHÁP – a Head of Great Way – Third Period – Universal Salvation – a Great Man of a generation. Consequently, a Collection and Edition Committee has been founded with His Holiness THƯỢNG SANH’s agreement in order to carry out the collection and publishing to those Religious Preachments. Nowadays, work of collection and edition have been successfully completed, therefore the Committee carries out the publishing so that all followers can comprehend the precious speeches above.

 

Trong Ban Đạo-Sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã có sẵn một thư viện tàng trữ  các loại kinh sách cổ kim đông tây cho các nhà khảo cứu và toàn Đạo có thêm tài liệu, những quyển “Lời Thuyết Đạo” của Đức HỘ-PHÁP sẽ lưu trữ  vào Thư-Viện nầy để chư độc giả đến xem.

In the Religious History Service of Great Way – Third Period – Universal Salvation has got a library storing the ancient and modern, eastern and western prayer-books so that students and all followers can reach documentaries. Books of “Religious Preachment” of His Holiness HỘ PHÁP will be stored in this lirary for reader’s study

 

Đức HỘ-PHÁP là một trong các vị tiền bối khai sáng nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, đã thực hiện trước hết chủ thuyết Tam-Lập: “Lập Đức, Lập Công, Lập Ngôn”.

His Holiness HỘ PHÁP is one of forebears founding the Great Way – Third Period – Universal Salvation, who first acted the theory of “Three Works”: Upholding Virtues, Doing Good Works, Speaking Good Words (to help oneself and help other people in the life).

 

Về lập đức: thì Đức Ngài là người đầu tiên đã nghe theo tiếng gọi Thiêng-Liêng mà khai sáng mối Đạo cho toàn sanh chúng được chung hưởng hồng ân của ĐỨC-CHÍ-TÔN (NGỌC-- HOÀNG –THƯỢNG- ĐẾ).

About upholding virtues: He was a fist person listing to the Divine call in order to found the Caodaism so that all living beings may enjoy the great favour of the SUPREME BEING (SUPREME JADE IMPEROR).

 

Về lập công : thì Đức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong việc khai sáng. Từ cái không làm ra cái có, bắt gió nắn hình tạo thành một đại nghiệp Đạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài không phải là một Đại-Đức thì làm sao thành công được?!

About doing good works: He both held virtues and did good works in founding the Caidaism. From the nothingness, He made figure, to used wind to made apprearance of Great Enterprise of the Religion on this earth. If He was not a virtuous hero, would he be successful?

 

Về lập ngôn : thì Đức Ngài lưu lại lời vàng tiếng ngọc trong các bài Thuyết-Đạo mà chúng ta đang thưởng thức và còn nhiều lời giáo huấn cao siêu khác nữa mà chư quý độc giả và toàn Đạo nên lưu ý.

About speaking good words: He bequeathed the precious speeched in Religious Preachments we are reading. Readers and all Followers of Caodaism should pay attention toward other sublime teachings.

 

Nhơn danh Hiến -Pháp Hiệp-Thiên-Đài kiêm Trưởng Ban Đạo Sử, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả bốn phương quyển sách quý giá này đáng được lưu niệm mãi mãi.

 

For the sake of Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài/Religious Constitution of Palace of Divine Alliance holding the position as a Chief of Religious History Service, I would like to introduce to all readers about this precious book that is kept forever.

 

Trân trọng kính chào.

Hiến-Pháp TRƯƠNG HỮU ĐỨC.

Yours Faithfully

Religious Constitution TRƯƠNG HỮU ĐỨC.

 

 

 

 

LỜI TRẦN THUYẾT

CONFIDENCE

 

  Mỗi lần ly loạn là mỗi lần thư tịch bị làm mồi cho binh lửa. Nhìn vào lịch sử: những vụ “Phần-Thư”, những vụ chiếm đọat thư tịch đã xảy ra như một hệ luận trước những biến cố. Tình trạng này đã kéo dài qua các thời đại, ấy là biện pháp của những kẻ mạnh nhắm vào mục đích thực hiện chính sách ngu dân và đồng hóa triệt để.

For each chaos, it is the time books become a bait for the fire. Looking back the history: events of “Part of Books”, appropriations of book happened as a collorary toward history events. This status has been lasting for eras, those are the methods of malefactors in targets for carrying out the Ignoramus Policy and Strict Acculturation.

 

Những kinh nghiệm đau thương ấy là nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi cố gắng thực hiện công việc sưu tập những tài liệu này.

Those sad experiences are reasons pushing us to try to carry out collecting these documentaries.

 

Chúng tôi nghĩ rằng: “Nếu tài liệu kinh sách chỉ được tập trung tàng trữ vào một chỗ, tránh sao cho khỏi bị hủy diệt khi kẻ cường quyền đến cướp phá”. Do đó chúng tôi quyết định quay ra nhiều  bản để gởi đến, và ký thác vào những tâm hồn trung kiên với Đạo, những người dám chết để bảo tồn những tiếng nói của Đấng thay Trời dạy Đạo.

We think that: “If documentaries of prayer-book were just stored in a concentration place, it could not prevent cruel people destroying books”. Consequently, we have decided to make many copies for many entrusted people who were faithful to the Religion to be able to die in order to preserve Immortal’s speeches that He represented the GOD to preach the Tao.

 

Nếu một may thay thời cuộc lại biến thiên, có thể các cuộc phần thư lại tái diễn, thì thiết tưởng trong số tài  liệu này vẫn còn có nhiều người nhiệt tâm gìn giữ được vẹn toàn.

If the situation changes unfortunately, the seperates of books will happen again. We think that among these seperates of books, some will be fully kept by the enthusiastic people.

 

Đây không phải là việc làm của một cá nhân hay một đoàn thể, nhưng là sự đóng góp chung của những người vô danh nguyện đem hết năng lực của mình để phụng sự cho lý tưởng bảo tồn truyền thống giáo lý của Đạo. Trong khi quyển tài liệu này đến tay Qúi vị thì cũng đã có người vì qúa hăng say trong công việc thực hiện lý tưởng mà đã phải ngã gục vì kiệt sức.

This work is not a work of a person or a association but a work of nameless persons devoting all abilities in order to serve the preserve ideal for the dogmas tradition of Caodaism. While this book is giving to you, there are some passionate persons exhaustedly slump down in acting this ideal.

 

 

Việc làm của chúng tôi không phải là một ý nghĩ nông nổi của một sớm một chiều, nhưng là một hòai bảo trong suốt thời gian ly loạn. Chúng tôi hằng cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN và PHẬT MẪU ban bố phước lành sớm gặp dịp may để thực hiện hoài bảo ấy.

Our action was not a superficila idea in a short time, but a aspiration during the chaos. We always prayed the SUPREME BEING and MOTHER BUDDHA/HOLY MOTHER to be blessed that we could a fortune chance to act that aspiration.

 

 

Ngày nay chân trời đã rạng tỏ, ý nguyện đã đắc thành. Chúng tôi xin hiến dâng trọn vẹn cho Hội Thánh tất cả những tài liệu mà chúng tôi đã ghi chép, góp nhặt sau bao nhiêu năm theo đuổi mục đích bảo tồn những lời vàng tiếng ngọc của Đức HỘ PHÁP.

Nowadays, the vista of the sky has been bright, the aspiration has been completed. We would like to fully submit to the Sacerdotal Council all the documentaried written and collected by us in years with following up the purpse of preserving the precious speeches of His Holiness HỘ PHÁP.

 

Từ đây bản quyền sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào Hội Thánh. Kính xin hội Thánh cho kiểm duyệt và ấn hành, để cho mọi người đều được nghe lời dạy dỗ đầy yêu ái của Đức HỘ PHÁP đã dành cho chúng ta  trong thời gian Đức Ngài còn tại thế.

From this time, the copyright fully depends on the Sacerdotal Council. We would like to hope that the Sacerdotal Council authorize to be censored and published so that everyone can know the cherish teachings of His Holiness HỘ PHÁP that He loved to teach us when He was here, on this earth.

 

Tòa Thánh, ngày 28 tháng 8 năm Bính-Ngọ (dl 12-1-1966)

                BAN TỐC KÝ

Holy See, 28th August Bính Ngọ/Horse Year (12th January 1966)

SHORTHAND DEPARTMENT

 


1. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.
Ðêm 14 tháng 2 năm Mậu Tý (24-3-1948)

1. The His Holiness Hộ Pháp preached at the holy see.

Night 14th February Mậu Tý/Cat Year (24th March 1948)

Hộ Pháp hành pháp mỗi khi cúng đàn

Hộ Pháp acts the sacrament in every praying ceremony

 

Hôm nay Bần Ðạo chẳng phải thuyết đạo, Bần Ðạo chỉ nói chuyện mà thôi. Nói chuyện Hộ Pháp, mỗi phen vô cúng đàn làm việc chi, theo như lời Bần Ðạo đã hứa.

Bần Đạo/Poor Monk – I do not preach, I only talk. I talk about actions of HỘ PHÁP in praying ceremonies. I talk as I have ever promised to you.

Bần Ðạo nói đây để cả thảy được biết điều ấy trọng hệ như thế nào, đặng giữ gìn và giúp Bần Ðạo mỗi phen Hành Pháp được dễ dàng một chút. Bần Ðạo nói hôm nay, để đêm mai có nhiều thì giờ giảng những điều thiết yếu hơn, trọng hệ hơn.

I speak out so that all followers understand how that issue is significant, and so that you preserve and help Me Act Sacrament easier. Today, I say this to have much time in order to preach the more essential and important things.

Mỗi phen nhập đàn, hễ trống chuông rồi, thì tất cả đi vô, cả thảy đi vô thong thả, chỉ có Bần Ðạo thật bối rối, bước lên ngai rồi, trụ Pháp lại, vẽ bùa niệm chú.

When the ceremory begins, after drum-call and bell-call, everyone enters leisurely, I am alone embarrassed and step up onto the throne and sit down and conserve the Daharma, charm and mutter the invocations.

Câu chú mà khi thượng sớ, chúng ta thường nghe đọc:

The invocation we always recite when submiting the petition:

'TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN.' 

‘TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN!/ HỘ PHÁP GREAT EMPEROR OF THREE THEREAL CONTINENTS’

Thật sự thì như vầy:

'TAM THIÊN THẾ GIÁI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM.' 

Actually, the correct one is:

‘TAM  THIÊN THẾ GIÁI HỘ PHÁP GIÁNG LÂM”/”HỘ PHÁP DESCENDS DOWN THREE THOUSAND WORLDS’.

Từ trước đến giờ, các bậc tiền bối của chúng ta đã để như nói trên nên không thể sửa cải được, phải để y như vậy.

Long since, our forebears always used the first one, it must not be revised, we must keep intact.

Khi bái đàn rồi cả thảy quì tụng kinh, còn Bần Ðạo tịnh niệm, mỗi câu kinh mấy em đọc vẫn dễ, vì thuộc mà đọc thôi, riêng Bần Ðạo mỗi câu kinh phải mật niệm, tụ hết cả nghĩa lý của nó dâng lên Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng

After bows, all kneel to chant, I meditate and mutter. You chant every sentence of prayer easily because you know by heart to chant. Especially, I must meditate and mutter, gather whole its meaning to submit to SUPREME BEING and Divine Immortals.

Rồi còn điều nầy rắc rối hơn hết, hễ khi nào cả thảy tụng kinh rồi bài kinh Chí Tôn hoặc kinh Tam Giáo, khi Bần Ðạo thấy nín hết, buổi đó đem hết tinh thần trụ lại, dâng lời mặc niệm ấy vào Bát Quái Ðài. Ðến khi tất cả niệm ngũ nguyện cũng vậy, Bần Ðạo định tâm, dồn cả đức tin biến thành một huệ quang chiếu diệu đem vào Bát Quái Ðài, rồi đợi cho Bát Quái Ðài trả lời, khi ấy ở trong đó ánh sáng tủa ra, Bần Ðạo cúi đầu niệm thế cho cả thảy.

One most complicated issue, After all followers chant a prayer theme such as SUPREME BEING theme or Three-Religion theme, and I see all followers finish and keep silent, at that time I must gather and conserve all spirits, then to offer those silent prayers into the Bát Quái Đài/Octoganal Divine Palace. The time all followers chant the “Five Prayers” is the same, I fix My heart, accumulate all believes to metamorphose into a bright light of wisdom to submit into the Octogonal Divine Palace for waiting the feedback of the Octogonal Divine Palace. At that time, the light spreads all over inside, I duck to act silent prayer to help all.

Còn dâng Tam Bửu, Bần Ðạo hiểu cả nghĩa lý của nó, đang khi dâng bông, cả thảy hình thể con cái của Chí Tôn tức là Thánh Thể của Ngài, trụ hết xác Thánh đó dâng cho Ngài, đặng Ngài làm phương cứu thế. Ðó là dâng bông.

For offering Three Germs, I thoroughly understand its meaning. When offering flowers, all children of the SUPREME BEING as HIS Divine Body conserve Spiritual bodies to submit to HIM so that HE makes means to save the world. That is meaning of offering flowers.

Tới dâng rượu, cả thảy khi dứt kinh, nín lặng hết, Bần Ðạo vận dụng cả trí não tinh thần, đem đức tin của cả thảy dâng vào Bát Quái Ðài.

For offering wine, all followers finish the prayer and keep silent, I apply whole mind and spirit to take all believes into the Bát Quái Đài.

Tới dâng trà, là dâng cả linh hồn cho Chí Tôn. Bần Ðạo để cả tinh thần trụ lại, đem linh hồn của con cái Chí Tôn dâng cho Ngài.

For offering tea, we offer own soul to the SUPREME BEING. I gather and conserve My spirit to take the souls of SUPREME BEING in order to offer to HIM.

Khi các người cầu nguyện, buổi cầu nguyện biết vậy thì nguyện như vậy thôi, còn Bần Ðạo phải trụ hết tinh thần định trở lại, đem cả những lời cầu nguyện ấy dâng cho Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng.

When praying, you know how to pray and you pray what you know as the prayer-ceremony. For Me, I have to conserve and gather whole spirit to take those prayers in order to offer to the SUPREME BEING and Divine Immortals.

Khi Chí Tôn truyền cho Pháp ấy, Bần Ðạo nghĩ rằng : Ðó là chiếu theo cổ pháp của nhà Phật buổi trước, nhứt là Thiền Môn mỗi khi làm chay, thí của, cầu siêu hay tuần tự chi đều rước một vị Hòa Thượng trụ trì đến. Không gì khác hơn là bí pháp của Chí Tôn trụ thần, Bần Ðạo dám chắc rằng không ai biết, họ tụng kinh như hát mà thôi, không ai để hết tinh thần vào câu kinh, nên mấy thầy chùa gõ mõ tụng kinh có ăn thua gì, trọng hệ là vị Hòa Thượng trụ trì ngồi hành pháp, nhưng không hiểu họ có biết mà làm y theo đó hay không? Cái trọng hệ ấy nếu ai làm cho y, thì là trúng với bí pháp. Tiểu đàn thì vậy.

When the SUPREME BEING blessed that Dharma to Me, I thought that: That is in accordance with anciant dharma of previous Buddhism. Especially, for the Meditation, each time they prepare vegetarian meal, act alm, pray for salvation or pray for nine cycles, they always invite a Headmonk. Those are quitely different from the SUPREME BEING’s esoteric dharma towar conserving and gathering the spirit. I am sure that nobody knows. They chant as sing a song onlly. Nobody musters whole spirit into prayer-sentence. Consequently, monks knocking the wooden bell and chanting are not not very important. The importance replies on the Headmonk sitting to act dharma. Therefore, I do not know they if he knows to do right as the true dharma. If whoever can act exactky like that importance is suitable to the esoteric dharma. In the lesser ceremony, it is done in that way.

Còn Ðại Ðàn, lại còn rối cho Hộ Pháp hơn nữa, là có ba ấn: Thượng Nguơn, Trung Nguơn, Hạ Nguơn, ấn ấy có phải do tay Hộ Pháp không? 

For Great Ceremony, Hộ Pháp is more confused because there are three dharma signets: Are the First Cycle, Midle Cycle, Last Cycle from the Hộ Pháp’s hands?

Khi đứng lên ngai rồi bắt ấn Hộ Pháp, lấy cả tam bộ Thiêng Liêng tức là sanh khí mà ta thấy trước mắt tỏa ra cùng khắp. Rồi đến trụ thần lại bao trùm cả trái đất nầy như vòng bao một trái cây gì vậy, để cái cuống lên trên, đem dâng cho Chí Tôn ngự. Kế dâng bông, bắt ấn Thượng Nguơn, dưới đạp Ngưu Ðẩu, tay đưa Gián Ma Xử lên hiệp với chữ Khí, đem khí ấy đưa ra cả càn khôn thế giới. Ấn Thượng Nguơn làm chủ chữ Khí, đem khí ấy hiệp hết cả nguơn khí đặng bao trùm vũ trụ.

When standing on the throne, I hand in mystical position of Hộ Pháp, to take three Divine registers. It means that is the vitality pervading that we can see. Then, I have to conserve and gather the spirit as I cover this earth such as a circle covers a fruit with an upper peducle for offering so that the SUPREME BEING can be seated on. When offering flowers, I hand in mystical position of First Cycle, my legs stands on Ngưu Đẩu/Ngưu Đẩu Star, raise the Giáng Ma Xử/Pestle of Domination of Demon in hand in order to unify the Gas, then to spread that Gas into whole universe. The mystical position of First Cycle owns that Gas word to unify all vitalities in order to cover the whole universe.

Ðến Trung Nguơn, bắt ấn Hiệp Chưởng biến hóa, Gián Ma Xử để nằm ngang, đuôi bên Thế, cán bên Ðạo, ý nghĩa Ðạo cầm cán đặng trị Ðời. Bắt ấn Hiệp Chưởng, cầm cả cơ pháp của vạn vật biến sanh đặng bảo tồn không cho tương tranh, tự diệt nhau.

For the Midle Cycle, I hand in position with the Tranformation Hiệp Chưởng, Giáng Ma Xử is put horizontally, its end is toward Thế side/Secular, its handle is toward Tao side. It means that the Tao holds the handle to control the Life. To hand in mystical position Hiệp Chưởng is to hold the whole dharma mechanism of all living beings under the transformation in order to preserve the conflict and destroy and self-extermination.

Tới Hạ Nguơn, tay tả thuộc dương để trên, tay hữu thuộc âm để dưới, rồi để Giáng Ma Xử chúi xuống, trụ thần đem cả càn khôn hiệp cả vạn vật.
Bắt ba ấn phải trụ thần, làm sao cho ấn ấy đừng thất pháp.

For Last Cycle, the left hand belonging to Yang is put above, the right hand belonging to Yin is put below. Hand the Giáng Ma Xử with plungled side. I conserve and gather spirit to take the univese to be unified with all living beings. I have to hand in three mystical positions and conserve and gather spirit at the same time how not to lose the dharma.

Cho nên ban sơ, buổi Chí Tôn mới giao cho Bần Ðạo tại Từ Lâm Tự, cái khó là trí óc vẫn lo ra, vì không quen, không phải mình làm thầy phù, thầy pháp gì ổng giao cho học mãi làm không trúng. Vì cớ nên mới có quỉ lộng tại Từ Lâm Tự buổi nọ, các ấn khác của Hộ Pháp có linh hay không mà quỉ lộng ? Ấy là Thiên cơ khiến vậy. Chí Tôn mở Tam Thập Lục Ðộng coi có phá nổi Ngài không ? Có thể làm cho tiêu diệt nền Chánh Giáo không? Ðể cho chúng sanh thí nghiệm mà thay quyền năng vô tận của Ngài. Buổi nọ vì thời gian ngắn ngủi, nên công việc chưa rành rẽ, vì không đủ thì giờ để chuyên luyện, hoặc cho là chưa trọng hệ cho lắm, nên có điều sơ lược. Ðó là Thánh ý Ðức Chí Tôn muốn như vậy.

Therefore, in the beginning, the SUPREME BEING assigned Me at Từ Lâm Tự pagoda, the difficulty was from dispersible mind. Because of unfamiliarity and I am not a medicine-man, the SUPREME BEING had assigned Me to frequently study, I did not do right. Due to that reason, the demon abused at Từ Lâm Tự at that time. Were other micracle signets of Hộ Pháp mysterious that such an extent that the demon abused? That was the will of Divine mechanism. The SUPREME BEING opened Thirty Six Caverns of Demon to consider if they could sabotage HIM and destroy the True Doctrine so that the living beings could experiment to represent HIS infinite power. At that time, due to the short time, the action was done well. Because there was not enough time to refine or it was not very important, the cursory action happened. That is Divine Will of the SUPREME BEING.

Trong một thời cúng, Bần Ðạo đã căn dặn nhiều phen trọng hệ hơn hết là khi dâng Tam Bửu, dầu cho tinh thần suốt buổi cúng có nhiều lúc lo ra đi nữa, đến khi dâng Tam Bửu, khuyên cả thảy định thần đặng mật niệm, dâng ba bửu trọng hệ cho Chí Tôn, tức là giúp sức Bần Ðạo Hành Pháp dễ dàng một chút đó.

In prayer time, I have warned many times about the most important thing of offering Three Germs. Even the spirit may does not concentrates through the prayer time, when offering Three Germs, I advice all of you to conserve and muster your spirits in order to take secret petition in offering three germs to the SUPREME BEING. That helps Me Act Sacrament easier.

Thuyết Ðạo QII / tr 25

Religious Preachment of the second volume/page25.


2. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 29 tháng giêng năm Mậu Tý ( 1948)

2. The His Holiness Hộ Pháp preached at the holy see.

Night 29th January Mậu Tý/Cat Year (1948)

Khi vô Ðền Thánh phải bỏ hết phàm tâm

When entering the Holy See, break vulgar heart

 

Hôm nay, Qua lên giảng giải là do đêm trước Truyền Trạng Ngọ đã giảng trong khi lãnh trách nhiệm thay quyền Tiếp Lễ Nhạc Quân, đứng trên ngó xuống thấy mấy em có cử chỉ do tâm lý không được chững chạc và đúng theo nghiêm luật của Hội Thánh. Nhưng đó là bề ngoài chẳng nói chi, trọng hệ hơn hết là cái huyền vi bí mật của Ðền Thánh nầy, buộc lòng Qua phải lên giảng.

Today, I stand here to preach because I stood and saw that young brothers and young sister had incorrect behaviour and mentality to be suitable to the strict regulations of the Sacerdotal Council while the Truyền Trạng Ngọ/Investigator Ngọ preached to represent the right and duty of Tiếp Lễ Nhạc Quân/Assistant of Rites and Musics in previous night. However, there is no comment because of apprearance only, the most important issue is due to the mystery and secret of this Holy See, it forces Me to preach clearly.

Mấy em có biết tương lai nền Chơn Giáo nầy của mấy em là tạo đại nghiệp gia đình cho một sắc dân gọi là Tân Dân của Chí Tôn để nơi mặt thế nầy, là Thần Thông Nhơn. Mấy em kiếm hiểu hai tiếng Thần Thông, dầu không thấu lý mà nghe nói tiếng ấy cũng hiểu sự quan hệ của nó ra sao.

Do you know that this your True Doctrine’s future will create a great family/great work for a kind of people called Tân Dân/New Citizen of the SUPREME BEING on this earth and also considered as Thần Thông Nhơn/Magic Citizen. You study the word “Magic”, although you do not undersatand it thoroughly, you may understand how it is about the relation.

Ấy vậy, muốn tạo một tinh thần tới Thần Thông cho sắc dân Tân Dân của Chí Tôn đem đến mặt địa cầu nầy, do trong mấy em hiện tượng ra mà mấy em không tầm cái giống Thần Thông thì làm sao tạo Tân Dân ấy cho được. Cả huyền vi bí pháp của Chí Tôn để tạo Thần Thông Nhơn ấy, mắt mấy em nhìn thấy không biết hình ảnh thì làm sao đạt thành được.

Actually, In order to make a spirit toward to “Magic” for the race of New Citizen of the SUPREME BEING Who brings to this earth. If young brothers and young sisters do not research the Magic seeds by youngself, how can you make those New Citizen? When watching the SUPREME BEING’s subtle dharma put for making those Magic Citizens, you can not know its image, how can you obtain the result?

Mấy em sẽ làm cha, làm mẹ của đám Thần Thông Nhơn ấy mà không có hột giống làm sao tạo hình cho đặng. Còn như Qua đây là Hộ Pháp khi lên ngai đứng có mấy công chuyện mà quên trước quên sau, đó là buổi mới Khai Ðạo. Còn mấy em dầu khó khăn đi nữa, nay Ðạo đã 22 năm mà còn quên thì không biết nói làm sao đặng.

You will be fathers and mothers of those Magic Citizens. Without any seed, how will you be able to make the image? I am Hộ Pháp, when standing on the throne, I sometimes omitted a little bit toward some affairs. That is due to the beginning time of openning Religion. In spite of difficulty, nowadays the Religion has passed for 22 years, you now forget what you need to remember. There is nothing mentioned.

Mấy em có thấy đâu khi vô Ðền Thánh, đền nầy gọi là Ðền Thánh thì thế nào mấy em phải hiểu. Qua đứng trên ngai lấy hết tư tưởng của mấy em, cái giọng của mấy em cầu kinh Qua ôm hết dâng lên cho Ðức Chí Tôn, dâng đây không phải là tiếng thường, ấy là cái thiên thiều, Ngài hưởng rồi, Ngài trả lại cho mấy em cái thiên tính. Có như vậy thì địa cầu nầy mới an tịnh, mới thái bình được.

When entering the Holy See, you do not see anything because this See is called “Holy See” that I stand on the throne and gather all your thoughts, sounds via chanting prayer, in order to offer to the SUPREME BEING. This offering is not normal but that is celestial music. The SUPREME BEING receives then HE returns the inborn character to you. In that way, the eath may tranquil and peaceful.

Mấy em ôi! Nếu cúng mà giọng đọc thô bỉ, không đồng một nhịp nhàng thì mong gì cái thiều quang của càn khôn vũ trụ điềm tỉnh đặng an hưởng. 

Young brothers and sisters! In the praying ceremony, if your souds are coarse, not harmonious, there is no hope about the universe’s celestial music in peace for you to enjoy it.

Qua đứng trên ngai, Qua thấy trên nê hoàn cung ( mỏ ác ) của mấy em, nếu định tâm thì có một hào quang xung lên đều đều, mọi người đều có cả hào quang đó, có một vị Phật ôm hết đem vào Bát Quái Ðài, hiệp với đạo hào quang trong quả Càn Khôn, đoạn đem trở ra bao trùm chỗ ngồi của mấy em mà mấy em không thấy được, cho nên khi mấy em hầu lễ, nếu biết hưởng cái ơn Thiêng Liêng ban cho đó thì tinh thần được an tịnh, hạnh phúc biết bao nếu biết thọ hưởng cái hồng ân đó, cũng như lúc mấy em đói rồi có ai liệng cho đồ ăn mà không biết hưởng, thì làm sao no đặng, tức phải đói.

On the throne, I can see your “nê hòan cung” (sternums) with a surrounding aureola appearing regularly whenever you recover yourself. Everyone has a aureola like that. There is a Buddha embraces all of them to the Bát Quái Đài/Otoganal Divine Palace to unify the Tao Aureola in the Celestial Sphere, then to take back in order to envelop your seats that you never see. Therefore, every time of attending the ceremony, if you know the way of receiving Divine favour, your spirit will be very tranquil and happy similar to the hungry time that you will not full, and will be hungry if you do not know the way of enjoying the foods brought to you.

Ðáng lẽ khi bước vô Bửu Ðiện, đi qua Hiệp Thiên Ðài thấy toàn màu đỏ, màu đỏ thuộc về xác thịt, vậy đi qua rồi phải tịnh tâm. Qua không nói ai, vì trước mỗi buổi đều tắm rửa, vô đó, dầu hình thể của mấy em có nhơ nhớp, thúi hôi, cùi đày mà cái tâm của mấy em trong sạch đó là tâm vô tội. Dầu kẻ nào tội tình ưu lự thế mấy mà bước vô Ðền Thánh rồi cũng phải tập tánh cho thanh khiết, bỏ cả những tư tưởng phàm tục, để tâm nhứt nguyện mới có sự hưởng ứng.

When entering the Precious See, crossing Hiệp Thiên Đài/Palace of Divine Alliance with red only while the red belongs to the carnal body, after crossing it, you must recover yourself. I do not mean anyone individually because you always take a bath everyday. When entering the Precious See, even your carnal body is mucky, added, smelly, or with a leprosy, your heart is pure. That is a sinless heart. If those who have many sins want to be harmonized when entering the Holy See, they must recover themselves purely.

Mấy em đem cái hình xác vào Ðền Thánh, nhưng là cái xác vô tội, đặng hiến cho Chí Tôn, nếu không vậy thì có vào Ðền Thánh, kẻ ngồi chỗ nầy, kẻ ngồi chỗ kia mà trong óc không niệm thì vô Ðền Thánh có ích gì ? 

You come to the Holy See with your sinless body to offer to the SUPREME BEING. If you cannot act like that, when entering the Holy See, even where you kneel and you have no meditation, entering the Holy See is meaningless.

Ði cúng, điều trọng yếu nhứt là tinh thần, cái huyền vi bí pháp tinh thần ở đấy là Cửu Trùng Ðài rồi Bát Quái Ðài thuộc về chơn linh, ấy là linh tâm xuất hiện, nếu mấy em có cảm mới có ứng, mà nếu có ứng thì mấy em mới hưởng được, thảng không hưởng được là lỗi tại mấy em không trọn tâm thành kính.

Offering in the ceremony, the most importance is your spirit. That is the mysteriously secret dharma in Cửu Trùng Đài/Palace of Nine Divine Planes and Bát Quái Đài/ Octagonal Divine Palace belonging to the soul. That is the appearance of supernatural heart. You must have an induction to a communication. If you have a communication, then you can enjoy. In case, you cannot enjoy, that is due to your reason with unrespectable heart.

Thỉnh thoảng rồi Qua sẽ giải bí pháp của Hộ Pháp đứng trên Ngai là gì? Mấy em không thấy cũng đáng trách. Vậy từ đây về sau, Qua chỉ xin mấy em một điều là hễ bước chân vô Ðền Thánh, thì phải bỏ hết cả phàm tâm, thì hạnh phúc sẽ to lớn, bằng chẳng vậy, đừng đi cúng, vì đến cúng, không những không hưởng được đặc ân mà còn mang tội thêm mà chớ.

I will sometimes explain the meaning of the Secret Dharma of His Holiness Hộ Pháp standing on the throne. It is worthy to blame you when you do not understand. Therefore, from then on, I request you with one thing that when entering the Holy See, take off your earthly heart, your happiness will be great. If you cannot act like that, do not attend the ceremony because you do not only receive favour but also cause more sin.

Thuyết Ðạo QII / tr 21

Religious Teaching, Volume II, page 21


3. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Lễ Thái Thượng (Cúng Ðại Ðàn).

Ðêm rằm tháng 2 năm Mậu Tý (25-3-1948)

3. His Holiness Hộ Pháp preached at the Thái Thượng Ceremony (Great Ceremony)

At night of fifteenth of the lunar February, Mậu Tý year (Rat year, 25 March. 1948)

Ý nghĩa đi hoán đàn

The meaning of “đi hoán đàn” (*)

 

 

(*) “ĐI HOÁN ĐÀN” is a rite acted in Great Ceremony in the Tây Ninh Holy See only. This rite is a part of Great Ceremony acted by Male and Female Dignitaries and Disciples. It is a Secret Dharma in Caodaism that other Religions have ever applied in the religious life as a wheel of Holy Doctrine.

Nay Bần Ðạo định giảng tiếp, nhưng vì việc Hoán Ðàn mà không cho vô, nên Bần Ðạo phải giảng nghĩa rõ vì sao mà không cho vô ấy, vậy có đứng lâu mỏi chân xin cả thảy đừng phiền nghe.

I was going to continue to preach the next, but while “Hóan Đàn” was being acted, you was prohibited to enter the Holy See. Therefore, today I have to explaing its reason clearly. All of you will be pleased without blaming if you feel weary toward your legs.

Không có một điều chi Chí Tôn để trong Pháp giới của Ngài trong cửa Ðạo nầy mà không có nghĩa lý. Ít nữa mình không biết thì phải tìm cho biết, coi tại sao như thầy chùa chạy kim đàn vậy, tìm cho ra duyên cớ đặng hiểu biết bên trong pháp giới của Ðức Chí Tôn là thế nào mà hình thể bên ngoài lại dị kỳ làm vậy. Không biết phải hỏi, cả thảy nên biết rằng, không một điều chi trong nền tôn giáo nầy mà vô nghĩa lý đa nghe.

There is nothing meaningless that the SUPREME BEING puts in HIS Dharma-Dhatu in Caodaism. At least, you do not understand something, you have to thouroughly study reason why monks run in the ceremonies. You find out to understand why the SUPREME BEING’s inner Dharma-Dhatu is extraordinary toward the material esoteric. You have to ask if you do not know. There is nothing meaningless in this Religion.

Tại sao phải hoán đàn, nam nữ chen nhau? Ðó là bùa pháp luân thường chuyển. 

Why do we perform “hóan đàn” with diaganal performance between men and women? That is the amulet of the wheel of the Holy Doctrine Turns.

Tại sao Chí Tôn để bùa pháp luân thường chuyển tại thế nầy, đặng chi vậy? Hiện đã mãn Hạ Nguơn tam chuyển, bắt đầu Thượng Nguơn tứ chuyển ta gọi là Khai Nguơn nên phải để cho pháp luân thường chuyển.

Why does the SUPREME BEING leave the amulet of the wheel of the Holy Doctrine Turns on this earth? What is the purpose? Nowadays, The Last Circle of the Third Manvantara has been lasting, the Fourth Universal Transmission begins that we consider it as an Opening Circle. Therefore, the SUPREME BEING lets the amulet of the wheel of the Holy Doctrine Turns in Caodaism.

Ta đã biết thời Tiên Thiên Khí và Hậu Thiên Khí chuyển làm một mối đạt Ðạo đặng. Cả thảy đều biết qua Cửu Trùng Ðài nầy là Cửu Thiên Khai Hóa, còn Cung trên kia là Cung Ðạo, từ trước đến nay, mỗi người mãi miết tìm Ðạo mà Chí Tôn để giữa đó, trước mắt mà không biết. 

We certainly know that the Gas of Ante-Creation and Gas of the Post-Creation turned into a mass in union to apprear the Tao. All of you have known this Cửu Trùng Đài/The Palace of Nine Divine Planes is the Divine Beings of Nine Heavens. The Palce above is the Palace of Tao that you have always seeked the Tao for long time. Actually, the SUPREME BEING had put in the middle and in front of you that you have ever known.

Ði chín từng Trời để cho phần hồn đi cho cùng tột cửu phẩm Thần, Thánh, Tiên đến Phật, tức là Phật xuống phàm, rồi phàm trở lại Phật, chuyển luân như vậy, bí pháp gọi là đạt Ðạo.

We travel on nine Heavens to let the soul reach the extreme of Nine Positions of Deity, Saint, Immortal, Buddha. It means travel from the Buddha position to earth position and return to the Buddha position. Its meaning in Dharma, the wheel of turn is called illumination in the Tao.

Tại sao cả thảy không tìm hiểu, rồi không chịu vô Hoán Ðàn, sợ mỏi chân, chờ trong nầy thiên hạ đi giáp rồi mới vô cúng mà thôi.

Why don’t all of you study its meaning? Why don’t you enter for “Hóan Đàn”? Are you afraid of wearying your legs, so you wait other ones finishing that rite, then you enter to offer?

Cũng bởi vì không Hoán Ðàn là không đạt được thể pháp đó không đủ theo pháp giới của Chí Tôn, nên người cầm pháp có phận sự không cho vô tức là không cho làm loạn Ðạo.

Because you do not perform that rite, your material esoteric can not be enough according to the SUPREME BEING’s Dharma-Dhatu. For that reason, the executive people have responsibility toward preventing the disordered Tao by permiting other ones to enter the Holy See.

Thuyết Ðạo QII / tr 28

Religious Teaching, Volume II, page 28


4. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 14 tháng 5 năm Mậu Tý(21- 6- 1948).

4. His Holiness Hộ Pháp preached at the Holy See.

At night, 14th May, Mậu Tý Year (Cat year - 21- June - 1948)

Vì sao Hộ-Pháp cầm quyền nhị hữu hình đài

Why does Hộ Pháp govern two material palaces?

 

Bần Ðạo lấy làm ngạc nhiên là từ khi Khai Ðạo đến giờ Bần Ðạo chưa thấy kỳ đàn nào đẹp như kỳ đàn nầy. Nếu tất cả thấy được quyền diệu pháp, điều mà mấy người không thể tưởng tượng được vì từ khi mở Ðạo mới có lần đầu. Hay là tại chúng ta đồng thinh tụng kinh mà được như vậy chăng ? Ấy vậy từ đây về sau, chúng ta vẫn làm như kỳ nầy mãi mãi.

I feel surprised that I have never seen any ceremony like this good ceremony from the time of Founding Religion. If everyone saw the mysterious dharma, you would not think a good ceremony from the beginning of the Caodaism. Is it due to chanting prayer in harmony? Consequently, from then on, we should keep performing like this ceremony forever.

Hôm nay, Bần Ðạo xin tạm đình khảo cứu nền phong hóa của Việt Nam đối với dân tộc vạn quốc đặng thuyết một vấn đề trọng yếu từ thử đến giờ chưa ai thố lộ. 

Today, I (Poor Monk) provisionally stop studying the customs and morals of Vietnam compared with all other nations in order to preach one very important thing which has been never revealed by someone.

Ngày hôm kia, Bần Ðạo gặp Ðức Lý Giáo Tông vấn đáp cùng Ngài về một lý thuyết tối trọng yếu trong nền chánh giáo của Ðức Chí Tôn. Ấy vậy, xin cả thảy bình tâm lắng nghe Bần Ðạo minh thuyết và rán nhớ bởi vì bài giảng đạo hôm nay có nhiều điều bí ẩn tiên tri, sự tiên tri ấy kết liễu cùng chăng không rõ nhưng hiện giờ ta có thể đoán xét được.

The day before yesterday, I met His Holiness Lý Giáo Tông (Spiritual Pope) to ask and answer about an extremely theory in the True Doctrine of the SUPREME BEING. Therefore, all of you have to be calm to listen to what I preach to try to remember because this preachment contains many predictions of secret thing. At the current, we can examine the situation even how that prediction is.

Ðức Lý Giáo Tông có giáng cơ nói, giao quyền Cửu Trùng trong tay Bần Ðạo đặng thống nhứt quyền hành chưởng quản Nhị Hữu Hình Ðài, ấy là do Ngọc Hư Cung quyết định, tức là Thiên Ðiều quyết định vậy

His Holiness Lý Giáo Tông descended down via automatic writing of the séance and said that the power of Cửu Trùng Đài (The Place of Nine Divine Planes) would handed over into Me (Poor Monk) to unify the power of governing Two Material Palaces. That was the decision of Ngọc Hư Cung (Court of GOD). This means decision of Heaven Law.

Ðiều ấy Bần Ðạo lấy làm khó nghĩ, lấy trí mà tưởng tượng. Ngoài ra người nào khác hơn là Bần Ðạo thì không để ý, nhứt là khi chịu nhận đảm nhiệm ấy làm cho tinh thần Bần Ðạo kiếm hiểu vì cớ nào Ngài cho Bần Ðạo quyền thống nhứt, mà kiếm không ra.

I think and imagine about it difficultly by using the mind. If that was someone aside from Me, we would not pay attention. Especially, when I accepted that responsibility, My spirit reached the hunt of reason why His Holiness Lý Giáo Tông had given Me the union power but I could not seek any reason.

May thay! Ðức Lý Giáo Tông đến, Bần Ðạo thú thiệt xin Ngài nói rõ cho biết đôi việc nhỏ đặng chỉnh đốn lại và xin lỗi đặng vấn nạn Ngài vấn đề ấy.

 

Luckily! His Holiness Lý Giáo Tông came, I frankly requested Him to explain some minor affairs in order to reorganize and I also offered an apology for asking Him about that.

Bần Ðạo nói: 

'Bạch Ngài, sự bí mật ấy Ngài có thể cho tôi biết đôi chút đặng tôi mới an tâm, an trí được.'

I (Poor Monk) asked:

“Respectfully Dear His Holiness Lý Giáo Tông, could you please tell me that secret a little bit so that I feel secure in My mind?”

- Ngài cười nói: 

'Bần Ðạo vẫn biết trước thế nào Hiền Hữu cũng vấn nạn, Bần Ðạo đã cố tâm để đối đáp lại cùng Hiền Hữu. Nhưng trước khi muốn biết sự bí mật ấy, chúng ta nên tìm hiểu Nhị Hữu Hình Ðài là gì? Bần Ðạo xin giải nghĩa: Cửu Trùng Ðài là chơn tướng của Cửu Thiên Khai Hóa tức là cơ hữu vi của càn khôn võ trụ, do Cửu Thiên Khai Hóa tạo thành.

- He smiled and said:

“I (Poor Monk, used as a personal pronoun to call oneself as a monk) had known in advance that you (Gentle Friend, used as a pronoun to an interlocutor) would ask this. I try to reply to Gentle Friend. However, before studying that secret, we should study what Two Material Palaces mean. I would like to explain the meaning: Cửu Trùng Đài (The Place of Nine Divine Planes) is the real nature of Divine Beings of Nine Heavens. It means the material mechanism of the universe created by the Divine Beings of Nine Heavens.

- Hỏi: Bởi quyền năng nào tạo thành? 
Do nơi quyền năng vô đối của Chí Tôn. Pháp là thành tướng, ấy là do nơi pháp từ thượng cổ đến giờ liên hiệp Vạn Linh và Chí Linh. Bởi vậy ta tìm đạo là cốt yếu tìm hiểu cái bí pháp ấy như thế nào và có phương thế gì làm cho ta đoạt đặng chăng? Ấy vậy, Cửu Trùng Ðài là Cửu Thiên Khai Hóa, tạo đoan cả vạn linh trong càn khôn võ trụ. Chúng ta ngước mặt lên trời, mắt ta thấy hằng hà sa số là địa giới, ta gọi là sao, mỗi vì tinh tú ấy là một quả địa cầu, nên Ðức Chí Tôn mới nói rằng : 

- Asked: What power is it created?

- Replied: It is due to the incomparable power of the SUPREME BEING. The Dharma turned into the image of dharma. That is due to the most antiquity dharma to unify All Souls and the SUPREME BEING long since. Therefore, we study the Tao in order to essentially find out the nature of that secret dharma and also study if there is a method to attain that secret dharma. Consequently, the Cửu Trùng Đài (The Place of Nine Divine Planes) is Cửu Thiên Khai Hóa (Divine Beings of Nine Heavens) creating all souls in the universe. We raise our eyes to look at the sky, we may see innumerable earths that we call them as stars. Each star is one earth. Consequently, the SUPREME BEING says:

Càn khôn võ trụ nầy chứa đầy vạn linh. Nói rõ hơn Cửu Trùng Ðài là Ðời. Còn Hiệp Thiên Ðài là pháp giới tạo ra vạn linh, nó là Ðạo, rõ rệt như vậy.

This universe contains innumerable souls. In detail, the Cửu Trùng Đài (The Place of Nine Divine Planes) represent the Life while the Hiệp Thiên Đài (Palace of Divine Alliance) is the Dharma-Dhatu to create all souls, it is the Tao. That is very clear.

Bây giờ Bần Ðạo hỏi tại cớ nào Ngài đến đây, cầm quyền trị thế. Ta tìm hiểu cao sâu hơn nữa sự bí mật ấy. Hiện thời chúng ta thấy gì? Ta thấy đời đang phấn khởi bồng bột, tự năng, tự tạo, tự đoán, tự chủ, không còn đạo đức gì hết. Ðương nhiên có hai hình tướng:

Now, I ask you why He has come here to hold the power in governing world. We study that secret more profound. What do we see at the current? We see the world is ebullient to self-do, self-foretell, self-control without any moral. Certainly, there are two aspects:

1. Cộng Sản tinh thần thể chất.

1. The spirit-communist substance.

2. Các ban máy móc, cách vật, hóa học tức thuộc hình tượng thể chất.

2. Other services of machine, science, chemistry. It means substance appearance.

Hai hình trạng ngày nay đối chọi nhau. Thảng ngày kia nó hiệp đồng lại thì thể chất ấy có hình lại có hồn phách thì ta thử tưởng tượng trên mặt địa cầu nầy sẽ thế nào. Thể chất thì lúc nào cũng xu hướng theo thể tánh duy vật mà thôi. Thảng các tôn giáo đang cầm tương lai linh hồn của loài người trên mặt địa cầu nầy không đủ năng lực thì cả tài năng thể chất sẽ xô đuổi cả xác thịt lẫn linh hồn của con người đến chỗ tự diệt. 

These two aspects are contrary together. Someday, they are unified together, the substance also has a soul. We try imagining how the surface of world will be. The substance always trends to the materialism only. If the Religions holding the future of people’s souls on this earth have no ability to control, the substance talent will drive away both body and soul into the death path.

 

Ấy vậy, tinh thần tức là đạo đức, phải như thế nào đặng đối phó cho vừa sức lại thể chất ấy. Ðời bây giờ quá tiến triển về hình thể, phải có cơ Ðạo đủ năng lực tỉnh thức tâm hồn của loài người và giữ gìn dìu dắt cho mới tồn tại. Mà ta thấy các tôn giáo hiện hữu tại địa cầu nầy đã mất quyền. Ðiều đó quyết hẳn vậy! Thiên hạ tinh thần đã loạn mà không ai cầm quyền điều khiển nên tư do sát hại lẫn nhau. Chí Tôn đến, đến đặng cứu con cái của Người.

Consequently, the spirit is the moral. Do how to deal with that substance suitably. The current life has been developing about the conformation. There must have the Religious Mechanism with enough ability to awake the people spirit and to keep guiding in order to exist continuously. However, we have realized that the current religions on this earth had lost the power. It is very sure. While people’s spirit has been tangled, there was no one to hold the control power, they killed together freely. The SUPREME BEING comes to save HIS children.

Người đã làm thế nào? Chẳng có lạ chi. Người chỉ tăng cường đạo đức làm giềng mối cho tâm lý loài người đặng bảo tồn sanh mạng cho cả nhơn loại với phép duy tâm thì Ðời mới tồn tại.

How did the SUPREME BEING do? There is nothing strange. The SUPREME BEING only strengthens the moral as an essence for human psychology in order to conserve life of all living beings with the idealistic theory so that it helps the Life exist”.

Ngài luận tới đó, Bần Ðạo nói :

'Than ôi ! Ðạo Cao Ðài đã hai mươi ba năm mà còn lẩn quẩn trong nội địa Việt Nam, có đâu đủ đảm lực ra toàn cầu đặng độ rỗi nhơn sanh, e đặc phận ấy quyết định con đường của Ðạo còn dài, còn sơ cấp tương lai vận mạng loài người đương cấp bách, làm thế nào chuyển thế cho kịp đặng hoàn tất cả đảm nhiệm thiêng liêng của mình.'

He interpreted so, then I said:

“Alas! Caodai Religion has founded for twenty-three years already but it is just spreaded around Vietnam only without capacity to spread out on over the world in order to save human beings. I am afraid that the decision toward special duty for the Religious path is still long while the primary future destiny of human beings is urgent how to change the life in time to fulfil our holy responsibility”.

Ngài trả lời một câu rất hữu duyên, chúng ta không thể tưởng tượng được. Ngài nói rằng: 

He replied a suitable verse that we never think about it. He said:

'Cái nhà máy xay, vốn nó không cấy, không gặt mà nó vẫn có gạo cho ra toàn nhơn sanh ăn ; Ðạo Cao Ðài không ra khỏi nước mà có thể làm phận sự trọn vẹn đặng.'

“A grind mill never essentially transplant, harvest but it can provide rice for all living beings to eat. The Caodaism is spreaded out overseas but it can undertake its duty completely”.

Bần Ðạo hỏi câu ấy có ý nghĩa thế nào? Ngài đáp :

'Mối chơn truyền của Ðức Chí Tôn đem Ðạo đến tại thế là mối dây liên lạc tương quan cùng các tôn giáo trên thế giới, đương nhiên cầm quyền nhơn loại bởi không có giềng mối kết liên với nhau thành ra chia rẽ, phân biệt trắng đen hơn thiệt. Trận giặc tôn giáo trên địa cầu hiện giờ ta thấy tại Ấn Ðộ và Palestine có thể nào làm cho các tôn giáo hiệp đồng tâm đức đặng chăng. Duy có năng lực của Chí Tôn tạo thành mối dây liên hệ các tôn giáo cùng nhau đó thôi.'

I ask the meaning of that verse. He replied:

“The truth of the SUPREME BEING by founding this a Religion on this earth is a means correlated to the global religions with a natural reason to control the human beings because if there was not the correlate means, it would cause the separation, discrimination, enviousness. We can see the religious war on the earth in India and Palestinian nation at the current. Can it help religions unify soul and virtue together? Just the SUPREME BEING’s power creates a correlate means to make unify religions”.

Bần Ðạo vấn nữa :

' Thảng các tôn giáo ấy Chí Tôn đem dung hòa đặng họ tương hội cùng nhau, mà họ không nghe, thì ta mới làm sao ?'

I continued to question:

“If that Religion is given by the SUPREME BEING to harmonize so that they can be homogeneous but they follow it, how do we do?”

Ngài nói :

'Dầu đương nhiên họ không nghe, nhơn sanh sẽ biết điều trọng yếu ấy mà đòi hỏi thì họ phải chịu, chừng ấy nhơn sanh buộc hiệp, phải hiệp, bằng chẳng vậy họ sẽ tự diệt lấy họ.'

He said:

“Even they follow it theory, the human beings understand that importance to require, and then they must accept it. At that time, the human beings ask the union, they must have that union. If they do not do that, they will kill themselves”.

Ấy vậy, Ðức Chí Tôn định cho Hộ Pháp cầm quyền hai Ðài, tức Thiên Ðiều quyết định Ðạo phải làm chủ của Ðời, oai quyền ấy sẽ cứu Ðời khỏi tận diệt. Vì cớ Ngài nói Thiên Ðiều trong tay Bần Ðạo là vậy đó.

Consequently, the SUPREME BEING appointed Hộ Pháp to hold the power of two Palaces. It means that the Celestial Law decides the Tao must control the Life. That Tao’s authority will help the Life prevent being destroyed. For that reason, He said that the Celestial Law in My hands.

Thuyết Ðạo QII / tr85

Religious Teaching, Volume II, page 85


 5. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ngày 15 tháng 5 năm Tân Mão (1951).

5. Religious Teaching of His Holiness Hộ Pháp at the Holy See

  15th May T ân M ão year (Cat year- 1951)

Bí pháp của Ðức Chí Tôn

 

The Supreme Being’s Secret Dharma

 

Trước Bần Ðạo đã hứa kỳ nầy giảng về Bí Pháp, ấy là một điều giảng rất khó khăn, Bần Ðạo lấy cả tinh túy của nó thuyết ra đây, chẳng phải đứng nơi tòa giảng nầy mà thuyết cho đủ được. Nếu như không có điều gì trở ngại về bí quyết, Bần Ðạo thuyết minh cho toàn thể con cái Ðức Chí Tôn thấu đáo, hiểu cho tận tường cái bí pháp Ðức Chí Tôn đến trong thời kỳ nầy để trong nền chơn giáo của Ngài. 

I have ever promised about preaching Secret Dharma. This is very difficult to preach. I will reveal the whole its essence to preach that I cannot preach all enough at this pulpit. If there is no obstacle about the trick, I will interpret for all children of SUPREME BEING to thoroughly understand, know the SUPREME BEING’s secret dharma put in this HIS true doctrine.

Ấy vậy, Bần Ðạo có một điều mơ mộng tìm phương trụ cả đức tin con cái của Ngài, nam nữ, đặng cái đức tin ấy làm một ngọn huệ quang Thiêng Liêng nó dìu dắt Thánh Thể của Ngài trong con đường Thiêng Liêng Hằng Sống tức nhiên con đường giải thoát.

Actually, I have a desire in seeking a method to help Make and Female HIS children have a firm belief that that belief may become a Holy light of wisdom to guide HIS Holy Body on the Eternal Holy Path named the delivering path.

Bí Pháp là gì? Là những cái hình trạng của Ðạo về hữu hình, tức nhiên hình trạng của Hội Thánh, tức là hình trạng của Thánh Thể Ðức Chí Tôn tại mặt thế nầy. Là quyền năng điều khiển càn khôn vũ trụ tức là quyền năng vô đối của Ðức Chí Tôn đã cầm nơi tay, Ngài đến cùng con cái của Ngài, đặng Ngài ban cho một quyền hành đủ phương pháp, đủ quyền năng tự giải thoát lấy mình.

What is the Secret Dharma? It is the Religious conformation to the material aspect, it means the Sacerdotal Council’s conformation named the Holy Body of the SUPREME BEING on this earth. That is the power controlling the universe, named the incomparable power in the SUPREME BEING’s hands. HE came to HIS children to hand over a power with full methods, capacities to save themselves.

Tiên Nho chúng ta có trạng tả một điều vô hình, để tả ra một hình trạng hữu vi, nó vô tướng mà nó hữu lý làm sao đâu. Tiên Nho gọi chúng ta là khách trần, gọi mặt thế gian, tức là mặt địa cầu 68 nầy là 'Quán tục'. Ta là khách, cõi trần nầy là quán, nó hay làm sao đâu, không lấy tỉ thí gì minh bạch chơn chánh hơn tỉ thí đó.

Our Taoism and Confucianism explain the spiritual conformation in order to show the material conformation. It has no image but how reasonable! The Taoism and Confucianism consider us as earthly guests, consider this earth named 68th earth is “Earthly house”. We are the guest, this earth is the house. How profound! There is nothing to be compared and to make this issue clearer.

Chúng ta thử nghĩ toàn cơ quan huyền diệu vô biên Ðức Chí Tôn đào tạo trong càn khôn vũ trụ và vạn vật hữu hình, chúng ta có thể quan sát trước mắt chúng ta đây, chúng ta thấy đều do khuôn luật thiên nhiên tương đối mà ra, hễ có khuôn luật tương đối tức nhiên nó phải có đối cảnh. Bởi khuôn luật tạo ra hình, hễ có hình thì có cảnh, hễ có khuôn luật tương đối tức nhiên phải có đối cảnh, tức nhiên có hình thì có bóng, vô bóng tức nhiên vô hình.

We try thinking that the whole boundless mysterious organ of the SUPREME BEING created in the universe and the material substances. We can see in front of us, we know that everything is created from the relative natural law. If there is the relative law, essentially there must have the contrary landscape. Due to the law to create the conformation, if there is the image, the landscape exists, if there is the relative law, there must have the contrary landscape. It means, if there is the image, the shade must exist. If there is no shade, there is no image.

Chúng ta thử nghĩ luật tương đối, chúng ta lấy điều đơn sơ quan sát chúng ta thấy sống trong giấc ngủ và chúng ta sống trong khi thức, ngủ là sống với vạn linh, thức là sống với vạn vật. Chúng ta quan sát được hai đối cảnh sống với khuôn luật càn khôn vũ trụ kia cũng vậy không có gì khác, có cảnh sống có cảnh chết, sống chúng ta thể nào chết chúng ta thể nấy, không có chi lạ. Sống chúng ta là khách của quán tục nầy, ta chết tức nhiên ta trở về quê tổ, tức nhiên ta nhập trong cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống chớ không có chi lạ.

We try thinking about the relative law. Primarily, we observe and see that life in the sleep and sleepless time. Sleeping is to live with all souls, staying up is to live with all living beings. We may observe two contrary cases of living to compare with the universal law, we will see nothing difficult. That means there is life and death. There is nothing strange. How we are when living, we will be us so after our death. We are the guests of this earthly house when living, we will return to our homeland after our death, it means we enter the Eternal Holy Space.

Bây giờ hai hình trạng ấy chúng ta thử nghĩ nó có liên quan mật thiết với chúng ta thể nào? Ðơn sơ chúng ta nên lấy tỉ thí một cách khoa học là khi chúng ta thức mơ vọng điều gì, làm điều gì cái năng lực trong hành tàng thường thức của chúng ta, trong giấc ngủ chúng ta nằm mộng mơ nói tầm xàm làm đối cảnh của nó, đối buổi thức tức nhiên buổi sống ấy vậy. Thức ngủ là trong khuôn luật sống chết, cái sống phải có cái chết, hành tàng của cái sống chúng ta thể nào thì buổi chết của chúng ta nó cũng hiện tượng ra nguyên vẹn, ấy vậy không có điều gì lạ hết.

Now, we try thinking how two aspects have a intimate relation to us. Simply, we compare scientifically that when staying up, we hope something and do something in our normal activities, when sleeping, we will dream and say something as a contrary landscape of our life, it means our sleepless time of life. Staying up and sleeping belong to law of life and death. There is the life, surely there is the death. How our activities of life are, after death, they will intactly appear in that way. Therefore, there is nothing strange.

 

Bây giờ luận về phần Thiêng Liêng, tức nhiên phần linh hồn của chúng ta. Bần Ðạo nói mỗi cá nhân con cái Ðức Chí Tôn đều có phẩm vị của họ có từ thử đến giờ, khuôn luật vẫn có một mà thôi. Chúng ta thấy trong bí pháp của Phật Tổ, Ngài đạt đặng bí pháp, Ngài để khuôn luật giải thoát. Chúng ta đã thấy tại sao người khác Ðức Chí Tôn không để 'Tam Diệu Ðề' tức nhiên Lão, Bịnh, Tử trước mắt đặng lãnh giáo, Ngài lại để cho Ðức Phật Thích Ca thấy Tam Diệu Ðề, khi Ðức Phật Thích Ca thấy Tam Diệu Ðề, Ngài mới thêm một đề Sanh nữa là Tứ Diệu Ðề : Sanh, Lão, Bịnh ,Tử. Ðức Phật Thích Ca nhờ bí pháp của Ðức Chí Tôn để trước mặt Ngài mà Ngài đạt được cơ quan giải thoát, có chi đâu. Muốn tránh Tứ Diệu Ðề tức nhiên tứ khổ thì đừng gây Nhân, có Nhân tức có Quả, muốn tránh Sanh Lão Bịnh Tử thì phải diệt cho hết Quả, lẽ dĩ nhiên đó vậy. Bí Pháp Ðức Chí Tôn đã cho Phật Thích Ca thế nào, Ðức Chí Tôn cũng có thể cho con cái của Ngài mỗi đứa để tự giải thoát lấy mình.

Now, interpreting about Holy aspect, it means our soul. I say that each individual as a child of the SUPREME BEING always has his position long since. The law never changes. We see the secret dharma of the Sakyamuni Buddha, He have obtained the secret dharma and put the the method of delivering on the earth. We wonder why the SUPREME BEING did not put “Three Noble Truths”: Old, Ill, Died ahead to lead the True Doctrine but SUPREME BEING let the Sakyamuni Buddha enlighten Three Noddle Truths. When the Sakyamuni Buddha enlightened Three Noble Truths, the SUPREME BEING added one “Born” Truth more. It became Four Noble Truths: Born, Old, Ill, Died. The Sakyamuni replied on the SUPREME BEING’s secret dharma put ahead so that He could obtain the delivering organ. To avoid Four Noble Truths, do not create any cause. There is the cause, surely there is the effect. If we want to avoid “Bord, Old, Ill, Died”, we must liquidate all Effects. That is the evident truth. The Secret Dharma was given to the Sakyamunu, surely the SUPREME BEING may give to each HIS child to deliver onself.

Nếu Ðức Lão Tử không làm Thượng Thơ Tịch vô đại thơ phòng nhà Châu, nếu Ngài không vô thư viện nhà Châu lật Bát Quái Ðồ của Phục Hi để lại, chưa chắc rằng Ngài đã đoạt pháp, Ngài ngồi tìm tòi coi Bát Quái Ðồ để trong thư viện nhà Châu, tức nhiên Bí Pháp của Ðức Chí Tôn dành để cho Lão Tử. Khi Ngài đã đạt được Bát Quái Ðồ rồi, Ngài được trở nên vị Giáo Chủ danh vọng đến đời nay.

If His Holiness Lao-Tzu (老子) had not been a Minister of the Châu dynasty, if He had not went to the bibliography library of Châu dynasty to open the Eight Diagrams handed over by Phục Hy (宓羲), He would not have obtained the dharma surely. He studied the Eight Diagrams in the library of Châu dynasty, it means the Secret Dharma of the SUPREME BEING given to Lao-Tzu. When understood Eight Diagrams thoroughly, then He became a repute Head until now.

Bây giờ tới Ðức Chúa Jésus, vị Giáo Chủ danh vọng đương buổi nầy, gồm cả vạn quốc các dân tộc Âu Châu trong khuôn khổ đạo đức của Ngài, nếu không có 40 ngày Ngài đã ra đồng sa mạc thiền định, Ðức Chí Tôn không đến cùng Ngài và không bị quỉ cám dỗ thì Bí Pháp của Ngài không hiện tượng ra được.

Now, we interpret the case of the Jesus Christ, the present reputation Head believed by thousands races of Europe about His moral aspect. If there had not been 40 days of meditation at the desert, the SUPREME BEING would not have come to Him. If he had not been seduced by demons, His Secret Dharma would not have revealed.

Bây giờ đến Khổng Phu Tử, nếu Ngài không có khổ về nhơn đạo của Ngài và xã hội của Ngài giặc giã can qua, bởi Ngài sanh ra gặp buổi loạn ly đời Ðông Châu Liệt Quốc, nếu Ngài không có khổ về công danh của Ngài cho đến đỗi và nếu Ngài không khổ về tinh thần của Ngài vì hiếu, thì chắc tinh thần của Ngài chưa ngó toàn thể các sắc dân, tức nhiên đồng chủng đồng bào của Ngài, thì tôi tưởng Ðạo Nho của Ngài chưa xuất hiện.

Now, interpreting Confucius, He was born at the chaos stage of China divided into Nations (from the century III to VI before the Christian Era). If he had not got any misery on His way of humanity and social misery with invader’s fight, if He had got misery to position and fame, If He had got misery to His spirit because of filial piety, He would not have surely seen all races, it means all His compatriots. I think that His Confucianism never exist.

Nếu Ðức Chí Tôn không để Thánh Thể của Ngài xuống 60 năm trước ngày mở Ðạo, không phải ngày nay Ngài không sai các chơn linh xuống thế , không tạo hình ảnh Cửu Thiên Khai Hóa, Ngài không mở rộng cửa Bạch Ngọc Kinh tại thế gian nầy thì dám chắc nền chơn giáo của Ngài chưa hiện tượng. 

If the SUPREME BEING did not put the HIS Holy Body 60 year ago before founding a Religion, If HE did not order Immortals to descend down the earth to create the image of Divine Beings of Nine Heavens, and HE did not widen the Bạch Ngọc Kinh (Jade Palace) door on this earth, the True Doctrine of the SUPREME BEING would not surely appear here.

Huyền diệu thay nền chơn giáo của Ngài! Lấy cả quyền năng vô biên Ngài làm Thể Pháp, Bí Pháp của Ngài, Ngài lấy căn bản vạn linh, Ngài tạo nên đặng phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật trên mặt thế gian nầy.

How mysterious for the SUPREME BEING’s true doctrine! It has taken HIS boundless power to create the Meterial Dharma. For HIS Secret Dharma, HE depends on the essential souls. He creates positions of Deity, Saint, Immortal, Buddha on this earth.

Ấy vậy Bần Ðạo nói, nơi cửa Tịnh Thất chúng ta có thể nói rằng : 

Consequently, I want to say that our Caodaism door may be considered:

Nơi chúng ta đưa bạn chúng ta đi cũng là cửa rước bạn chúng ta đến. Bí Pháp ấy càng ngày con cái Ðức Chí Tôn càng ngó thấy, vì mới mở nên hình trạng chưa có rõ, chớ hoàn thành rồi con cái Ðức Chí Tôn sẽ ngó thấy đối tượng Thiêng Liêng của nó thế nào, phải để đức tin vững vàng nơi Thánh Thể Ðức Chí Tôn cho cường liệt, Ðức Chí Tôn mới xoay chuyển xã hội nhơn quần và tạo hạnh phúc cho xã hội nhơn quần được .

A place we see off our friends, and a place we welcome our friends. There will have more and more children of SUPREME BEING see that Secret Dharma. Because it is has just been opened, its image is not still clear. Someday, it become pecfect, the SUPREME BEING’s children will see how its Holy object is. Believe in the Holy Body of the SUPREME BEING vehemently, so that the SUPREME BEING changes the earth and human beings and blesses human beings with happiness.

Thuyết Ðạo QIV / tr 35

Religious Teaching, Volume IV, page 35


6.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 1 tháng 6 năm Tân Mão ( 1951 ).

6. His Holiness Hộ Pháp preached at the Holy See.

At night, 1st Jun. Tân Mão year (Cat year – 1951)

Bí pháp của Ðức Chí Tôn

The Supreme Being’s Secret Dharma

(tiếp theo)

(Continued part)

 

Bần Ðạo hứa mỗi kỳ đàn thuyết về Bí Pháp. Tại sao Bần Ðạo phải thuyết minh về Bí Pháp ? Ðáng lẽ theo cổ truyền Bí Pháp là huyền bí không thể gì truyền một cách rõ ràng được, nhưng đối với Ðạo Cao Ðài tức nhiên đối với nền chơn giáo của Ðức Chí Tôn nó không phải như trước, Ðức Chí Tôn đã nói rõ ràng rằng :

I have promised to preach the Secret Dharma in each ceremony. Why must I preach the Secret Dharma? Due to the traditional way, the Secret Dharma ought to have been kept secretly. However, for the Caodaism, the true doctrine of the SUPREME BEING, it may not be done as before.. The SUPREME BEING has said clearly:

Ngài đến cốt yếu để diệt trừ mê tín mà hại thay từ trước đến giờ các đạo giáo nếu quả nhiên có mê tín là do Bí Pháp hơn hết.

He came to essentially break down the superstution. Harmfully! Long since there has been superstition happening in the Religions, It ought to surely happen from the Secret Dharma.

Thể pháp của Ðạo Cao Ðài là một trường công quả của chúng ta, trường công quả ấy để cho chúng ta lập đức, lập công và lập ngôn. Còn Bí Pháp chơn truyền Ðức Chí Tôn tức nhiên cơ quan huyền bí để cho con cái của Ngài siêu thoát.

The Caodaism’s material dharma is considered as a school for us to make merits. That school is for us to make virtues, make merits, speak good words. For the Secret Dharma of the SUPREME BEING, it is the mysterious mechanism for HIS children to save themselves.

Nói về Thể Pháp, chúng ta hân hạnh làm sao, muốn cho chúng ta lập đức, chính mình Ðức Chí Tôn cho chúng ta mượn danh thể của Ngài, chúng ta đã làm Thánh Thể của Ngài nơi mặt thế nầy. Ôi! Quyền lực về phương pháp lập đức đối lại với cảnh Thiêng Liêng là mua ngôi vị của chúng ta đó vậy. 

To the Material Dharma, we have got honour. To let us make merit, the SUPREME BEING Himself has permitted us to borrow HIS name to become a Holy Body of the SUPREME BEING on this earth. Alas! The power for the method of making merit is the Holy image. It means we buy our positions.

Lập công là Ngài đã tạo hình thể của Ngài tức nhiên Ðền Thánh, đó là Ðền Thờ hữu hình của Ngài để tại mặt thế nầy, chúng ta phải lập công với sanh chúng tức nhiên lập công cùng con cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập công chớ không phải làm nô lệ cho ai tất cả. Chúng ta thấy Ngài phụng sự cho con cái của Ngài, chúng ta lập công là tạo danh thể của Ngài, do lập công mà ra. 

Making merit, HE has founded HIS body named Holy See. That is HIS material See on this earth. We ought to make merits for the human beings, it means we make merits to HIS children. The SUPREME BEING lets us make merits, not to let us be a slave for anybody. We may see HE serves HIS children. We make merits to make HIS honour by making merits.

Bây giờ lập ngôn, chính mình Ngài, Ngài phải làm, cầm cây cơ bút viết dạy chúng ta từ lời nói việc làm, từ tánh đức, từ đạo lý. Còn ngôn, có ngôn gì hơn Ngài nữa để cả thảy các thể pháp đặng chúng ta định vị chúng ta, chính tay Ngài cho chúng ta mượn cả thảy.

To speaking good words, HE has done by Himself, HE has held a pen in a séance to write to teach us speech by action, virtue by moral. For words, there is nothing better than all dharmas pu by HIM so that we meditate ourself. HE has lent us by Himself.

Bí Pháp là điều trọng yếu hơn hết, nếu không phải chúng ta cầu nơi quyền năng vô biên của Ngài đặng đạt cơ siêu thoát thì dám chắc rằng dầu Thánh Thể của Ngài hay con cái yêu dấu của Ngài nam nữ cũng vậy, thì giờ phút nầy không có ai ngồi đây trong cửa Ðạo Cao Ðài nầy, chúng ta vì một kiếp sanh thọ khổ Tứ Diệu Ðề, chúng ta chỉ mơ ước một điều là đạt đặng huyền linh bí pháp, trước khi thực hiện đặng bí pháp, chúng ta phải có một đức tin mạnh mẽ, đức tin ấy phải đủ năng lực trong tinh thần của Hội Thánh.

The Secret Dharma most significant. If we had petitioned HIS boundless power to obtain the delivering mechanism, I am sure that HIS Holy Body (Dignitaries ordered to descend down to carry our the mission) or HIS beloved Male and Female children would not have sat in this gate of Caodaism. With a life in facing Four Noble Truths, we only desire one thing that we can obtain the mysterious secret dharma. Before obtaining the secret dharma, we ought to have a strong belief which is powerful enough in the spirit of the Sacerdotal Council.

Muốn có đức tin vững chắc thì chúng ta phải có đức tự tín, có tự tín rồi mới đạt đặng Thiên tính, tức nhiên đạt đặng Ðạo tín của chúng ta. 

To have a strong belief, we have a self-confidence. After getting the self-confidence, we will have a confidence in the GOD. It means we may obtain the Religious belief.

Muốn thấu đáo và muốn đạt cho đặng tự tín, chúng ta phải tự biết chúng ta, rồi ta mới biết địa vị đứng trong hoàn vũ nầy đương đầu với vạn linh, ngôi vị ở trong hàng phẩm nào, chúng ta phải biết ta ở đâu mà đến, chúng ta mới hiểu con đường chúng ta sẽ về, bí pháp sẽ dìu dẫn chúng ta đi trên con đường ấy. 

To thoroughly understand the self-confidence, we ought to understand ourself, then ought to understand the position in this universe comparing with all souls. We ought to know which rank that position belongs to. We ought to know where we came from. We understand all so that we can understand the path we go to, the secret dharma will guide us to go on that path.

Cả tinh thần nhơn loại hoang mang giờ phút nầy họ chưa hiểu họ là gì? Bần Ðạo chỉ cười có một điều là trí thức tinh thần con người đã đến địa vị cao trọng, cái hay biết của họ giờ phút nầy Bần Ðạo quả quyết rằng, họ đã tạo nhiều rồi, bằng cớ là ở thư viện tại New York (Nữu Ước ) chứa 2 triệu 2 trăm ngàn quyển sách, chúng ta thử nghĩ kiếp sống của chúng ta có ba vạn sáu ngàn ngày, chúng ta muốn đọc cho hết sách ấy ít nữa bảy trăm năm, mỗi ngày chúng ta giỏi đọc một quyển.

All spirits of human beings are puzzled because people have not understood who they are. I only smile about one thing that people’s spirit intelligence has reach great point. I assert that their current knowledge has been developing much with a evidence that the New York library contains 2,500,000 books. We try thinking that with a life, we have got 36,000,000 days, in order to read all the books in the library, we must spend seven hundred years with one day for one book.

Ôi! Cho cái hay biết của con người còn gì luận nữa, biết thật, giỏi thật, nhưng có một điều là họ chưa biết họ, con người chưa biết con người do đâu mà có. Giờ phút nầy dầu văn minh cực điểm, trí thức quá cao trọng mà họ chưa biết họ là gì hết. Sự thật vậy, bởi họ không biết họ cho nên sản xuất ra thuyết duy vật và duy tâm đang hy vọng lấy vật lý học họ tìm con người, nhứt hơn hết là họ tìm căn nguyên con người, họ lấy theo vật lý học họ nói con người là con vật, họ nói con vật nầy nó cũng đồng sống như vạn vật kia, họ tiềm tàng vật lý học họ nói bổn căn con người do hai tinh trùng của nam nữ là nam tinh trùng và nữ tinh trùng, hai con tinh trùng ấy khi nam nữ giao cấu với nhau, hai con tinh trùng hiệp với nhau sanh ra con người, nó là con sâu, nguyên nhân nó là con tinh trùng, hai con ấy hợp lại với nhau, tinh trùng nam là cốt, tinh trùng nữ là nhục, hai con đó hiệp lại với nhau thành cục huyết đỏ rồi lần lần mọc đầu, mọc tay biến ra thành nhơn hình. Con thú gì trước kia cũng bởi do hai con tinh trùng ấy nó hợp với nhau rồi biến ra hình tượng của nó vậy. Bây giờ Ðạo cũng nhìn con người là con vật, nhưng lúc nó biến ra nhơn hình, quyền năng nào biểu nó biến, do quyền năng nào cho phép nó biến, họ lấy vật lý học nói tầm xàm, kẻ muốn tìm sự thật đem chơn lý đánh đổ tinh thần mà chơn lý của họ là chơn lý mộng ảo.

Alas! There is no discussion for people’s knowledge. They know well accept for one thing that they have not known them yet. The people have not known yet why they had appeared. Nowadays, they have not known who they are in spite of top civilization, great intelligence. Actually, because they do not know them, it appears the materialism while the idealistic theory hopes to depend on the physics in order to study people and especially study the cause of the people. They depend on the physics to assert that people are the beast. They say this beast lives as all living beings. They study the physics then they say the people’s cause is from two sperms of a man and a woman, combined by fucking named male and female sperm. Two sperms are combined when a man and a woman fuck together. Two sperms combine together to become a human. It is a worn from the sperm cause. The male sperm is the essence, the female is the body. Two those objects combine togther to become a clot of red blood which gradually appearsthe head, hands,… and turns into a human body. Before coming a beast, it had to be combined together by two sperms to become a body. To the Tao, the Tao also asserts the human is the beast. When turning into a human body, we wonder which power asked them to turn, which power permitted them to turn. People denpend on the physics to explain nonsense. They want to seek the fact by using the truth to break the spirit but their truth is an illusion truth.

Chính Bần Ðạo cũng nhìn sự thật chúng ta là con vật, Bần Ðạo biết rằng nơi mặt địa cầu nầy trước kia tượng hình ra nó là cây, điều động có rể, có máu, bắt đầu lần lần mọc lên cái đầu, hai cái tay, hai cái chân biến hình ra con dã nhơn, lần lần biết đi như con khỉ vậy. Mà lạ chướng hơn hết lúc biến thân ra nó, cái linh cái sống của nó thế nào chúng ta không biết, hồi thời buổi nó tượng nhơn hình của nó rồi, hỏi vậy cái sống của nó ở đâu? Ai cho mà có, và cái linh ở đâu mà có? Ðạo giáo chúng ta có chối rằng thi hài chúng ta không phải là con vật đâu. Chính Ðạo giáo nhà Phật có nói con người chúng ta là con kỵ vật để cho vạn linh cỡi nó đi đường từ mặt địa cầu nầy qua mặt địa cầu khác, mà con thú ấy là người của ta, mà người cỡi thú ấy là Phật, tức nhiên cái linh của chúng ta đó vậy.

I admit myself that we are beasts. I (Poor Monk) know on this earth, bbefore forming, it was a tree, it could move with root, blood and it gradually grew a head, two hands, two legs and became a gorilla and gradually walked as a monkey. A strangest thing happening when forming a body, we do not know how its mysterious life is. After forming a human body, we wonder where its life is from. Who gives that? Who gives the mysterious life? Our Tao never denies our body is the beast. In the conception of Buddhism doctrine, our bodies are the beasts for all souls to mount on in order to go from this globe to another globe. That beast is our body and the person who mounts on is the Buddha. It means our soul.

Bây giờ không phải thi hài nầy siêu thoát được, thú là thú, sanh ra tại thổ huờn tại thổ, còn người cỡi nó là Phật cho nên không có quyền năng nào giam hãm hay trói lại được, Phật ấy mới thật là con cái của Ðức Chí Tôn, chính mình con thú vật lý học đã nói, con thú có người cỡi, mà người cỡi ấy là Phật là con đẻ của Ðức Chí Tôn.

Really, this body can be delivered. The beast is still the beast born from the earth and it will surely return to the ground. For the person mounting on the beast, that is a Buddha without power to confine or bind it. That Buddha is really the SUPREME BEING’s child. The beast determined by the physics is the beast mounted by a person who is the Buddha, the child of the SUPREME BEING.

Ấy vậy cơ quan siêu thoát là Phật siêu thoát chớ không phải con thú nầy siêu thoát được.

Actually, the deliverrance mechanism is about the deliverance of the Buddha, not about the beat’s deliverance.

Kỳ tới Bần Ðạo sẽ thuyết cái sống của con người đối với vạn linh nơi mặt địa cầu nầy.

Next time, I will preach the life of the human related to all living beings on this earth.

Thuyết Ðạo QIV / tr 38

Religious Preachment, Volume IV, page 38


7. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Long Hoa Thị.

Ngày 5 tháng 6 năm Tân Mão ( 1951 )

7. His Holiness Hộ Pháp preached at the Long Hoa market.

5th June. T ân Mão year (Cat year – 1951)

Ðức Hộ-Pháp Ban Phép Lành & Trấn Thần Chợ Long Hoa

His Holiness Hộ - Pháp Blesses And Does The Sanctification For The Long Hoa Market

 

Cái cơ chuyển thế đã đến ngày hiệp nhứt Ðạo giáo, khiến toàn thể con cái Ðức Chí Tôn lo quay về một mối sống dưới lá cờ nhân nghĩa của Ðạo Cao Ðài, càng ngày nhơn sanh qui tụ càng đông, vì thế nguồn sanh sống càng bị bóp nghẹt, nên Bần Ðạo cho lập gấp cái chợ nầy để tạo lại một nguồn sanh sống dễ dàng cho nhơn sanh.

The renovation mechanism of the world is by the time to unify the Religions to provoke all SUPREME BEING’s children to return into one knot in order to live under the benevolence and righteousness flag of the Caodaism. There are more and more human beings gathering together in number. Therefore, the activities have become tough. I found this market urgently to create a easier activities for human beings.

Ngày giờ nầy, tuy là nhìn thấy cái chợ thô sơ, nhưng rồi đây nó sẽ bành trướng rộng rãi hơn, long trọng hơn mà chắc chắn con cái Ðức Chí Tôn không bao giờ ngờ như thế, nhưng Bần Ðạo dám quả quyết nó phải có và nhứt định có, vì cái cơ chuyển thế và huyền diệu Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn đã định vậy.

At this time, although this is an urdimetary market, it will be expanded more and will be more solemn that the childred of the SUPREME BEING will never image it. I assert that it must exist surely because the renovation mechanism of world and divine mystery of the SUPREME BEING had been predetermined.

Thuyết Ðạo Q.IV / tr 41

Religious Preachment, Volume IV, page 41


8.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo.

 Ðêm 14 tháng 12 năm Canh Dần (1950)

8.His Holiness Hộ Pháp preached

At night, 14th December, Canh Dần year (Tiger year-1950)

Trấn pháp nơi Trí Huệ Cung

Doing The Dharma Sanctificationat The Trí Huệ Cung (Enlightenment Palace)

Ngày mai nầy Trấn Pháp Thiên Hỉ Ðộng Trí Huệ Cung. Bần Ðạo lấy làm mừng đã làm tròn phận sự đặc biệt của Bần Ðạo. Từ thử đến giờ Bần Ðạo đã nhiều phen giảng giải về hình thể Ðức Chí Tôn.

Tomorrow is the day with the Dharma Sanctification for Heaven Paradise Palace – Enlightenment Palace. I feel glad to My special duty done. Long since I have preached about the body of the SUPREME BEING many times.

Bần Ðạo đã gánh vác về thể pháp Cửu Trùng Ðài, tạo nghiệp cho Ðạo là làm giùm cho thiên hạ chớ không phải phận sự của Bần Ðạo. Ngày nay là ngày vui mừng của Bần Ðạo hơn hết là Bần Ðạo còn sức khỏe đầy đủ cầm Bí Pháp của Ðức Chí Tôn đã giao phó, ấy là phận sự đặc biệt của Bần Ðạo đó vậy.

I have shouldered the material dharma of Cửu Trùng Đài (Nine-Phere Palace). Creating the Religious work is My support, not My duty. Today is My happiest day because I am still sufficiently healthy to hold the Secret Dharma assigned by the SUPREME BEING, that is My special duty.

Hộ Pháp đến kỳ Long Hoa nầy cốt để rước cửu nhị ức nguyên nhân là bạn chí thân của Người đã bị đọa lạc nơi hồng trần không phương giải thoát, muốn rước các bạn chí thân của Bần Ðạo, Ðức Chí Tôn buộc phải lấy Pháp Giới tận độ chúng sanh.

Hộ Pháp descends down in Dragon Flower Assembly to essentially take 9,200,000 souls who are My closest friends and banished on this world without deliverance method. To take  My closest friends, the SUPREME BEING forced to use the Dharma to do the salvation for all living beings.

Hôm nay là ngày mở cửa Thiêng Liêng và đưa nơi tay các Ðấng nguyên nhân ấy là một quyền năng đặng tự giải thoát lấy mình, hai món Bí Pháp ấy là :

Today is the day to open the Divine door and to hand over those Souls with a self-delivered power. Two Dharma objects are:

1./ Long Tu Phiến của Ðức Cao Thượng Phẩm để lại.

1./ Long Tu Phiến of His Holiness Cao Thượng Phẩm (a magic fan made by dragon beards. There is no dragon beard on the earth, so that fan was made by 36 feathers of white stork.

2./ Kim Tiên của Bần Ðạo. Hiệp với ba vòng Vô Vi, tức nhiên là Diệu Quang Tam Giáo hay là hình trạng càn khôn vũ trụ, mà đó cũng là tượng ảnh Huệ Quang Khiếu của chúng ta đó vậy.

2./ My Kim Tiên (Godden Whip) combined with three mystic circles. It means Mysterious Light of Three Religions or the aspect of the universe. It also represents the image of our Light Wisdom.

KIM TIÊN là gì ? Là tượng hình ảnh điển lực điều khiển càn khôn vũ trụ mà chính nơi đó là điển lực tức nhiên là sanh lực đó vậy. Với nó mới có thể mở Ðệ Bát Khiếu, trong thân thể con người có Thất Khiếu và còn có một khiếu vô hình làHuệ Quang Khiếu, vì nó (Kim Tiên) là điển lực, nên nó mở khiếu ấy mới được.

What is GODDEN WHIP? That is an image of electricity power to control the universe. That electricity power is the vital breath. It helps to clear Eight Abilities. In the human body, there are Seven Abilities and one invisible ability named Celestial Ability (Celestial Eye). Because the Godden Whip is the electricity power, only it can clear that Celestial Eye.

Nói rõ con người có ngũ quan hữu tướng và lục quang vô hình mà phải nhờ cây Kim Tiên ấy mới có đủ quyền hành mở lục quang của mình đặng. 

In detail, a person has got five material abilities and six invisible lights which ought to depend on that powerful Godden Whip to clear the human’s six lights.

LONG TU PHIẾN có thể vận chuyển càn khôn vũ trụ, do nguơn khí đào độn sanh ra đó vậy. Nó có quyền đào độn nguơn khí, thâu hoạch nguơn khí để trong sanh lực.

LONG TU PHIẾN can impact on the universe formed by the Supreme Ether’s movement. Therefore, it can impact on the movement of cosmic fluid, to gather the cosmic fluid in order to put in the vital breath.

Con người nắm được điều ấy là kẻ đắc Pháp, nhờ nó mới có thể luyện TINH hóa KHÍ, luyện KHÍ hóa THẦN được.

The person doing that successfully is a person who obtained the Dharma (became a Buddha). People reply on it to practice: Essence of material body changes into Enegy, Enegy changes into Spirit.

Ấy là Bí Pháp trấn tại Thiên Hỉ Ðộng Trí Huệ Cung. Toàn thể ngó thấy không có gì hết, mà trong đó có quyền Pháp vô biên, vô giới. Giải thoát đặng cùng chăng là do bao nhiêu đó.

That Secret Dharmas are used for sanctification at the Heaven Paradise Palace Enlightenment Palace. All of you see nothing, however it contains the boundless and unlimited mysterious dharma. The delivered or undelivered soul is replied on it only.

Thuyết Ðạo QIII / tr117

Religious Preachment Volume III, page 117


9. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 30 tháng 12 năm Tân Mão (1952).

Lễ Giao Thừa cuối năm Tân Mão - Ðầu năm Nhâm Thìn.

9. His Holiness Hộ Pháp preached at the Holy See.

At night 30th Dec. Tân Mão year (Cat year-1952)

New Year Eve, end of Tân Mão year, beginning of Nhâm Thìn year (Dragon year)

Bí pháp ban phép lành

The secret dharma of blessing

 

Ðêm nay là đêm giao thừa, cuối năm Tân Mão bước qua đầu năm Nhâm Thìn. Bần Ðạo nhớ lại năm Bính Dần, Ðức Chí Tôn đến mở Ðạo, làm lễ Khai Ðạo nhằm ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, tới năm Ðinh Mão, tức nhiên cũng giờ giao thừa nầy, Ðức Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo phò loan, Ðức Chí Tôn đến kêu toàn thể con cái của Ngài nam nữ, lớn nhỏ dặn rằng: 

This night is the new year eve of end of Tân Mão year for beginning Nhâm Thìn year. I reminisce Bính Dần year (Tiger year), the SUPREME BEING descended down to found the Religion, to set up the declaration ceremony of founding the Caodai on 15th October Bính Dần year. In Đinh Mão year (Cat year), in the time of new year ever like this, His Holiness Cao Thượng Phẩm and Me held the pen of séance. The SUPREME BEING called all HIS male and female children to advise:

- Hễ Thầy đưa cái cơ lên, các con chun ngang qua đặng. Thầy ban ơn cho nghe!

- When I (SUPREME BEING descends down in Caodai to call himself as “MASTER”, and considers everyone as “children”) (MASTER) hand up the apparatus, all of you cross under it to be blessed by ME!

Rồi Ngài xách Bần Ðạo và Cao Thượng Phẩm đứng dậy ra giữa Thiên Bàn đưa cơ lên, cả con cái của Ngài đều chun ngang qua, Ngài đã làm một tấn tuồng cảm mến mà chỉ có cây cơ không mà thôi, Tấn tuồng ấy làm Bần Ðạo cảm xúc quá lẽ. Hễ mỗi người chun ngang qua cái cơ làm như thể được vuốt ve mơn trớn vậy. Hạnh phúc thay cho những người ngộ Ðạo đã được một đặc ân đặc biệt ấy. Tiếc thay lúc đó con cái của Ngài không đông nhiều như bây giờ. Bần Ðạo tiếc chớ phải chi cả thảy toàn thể con cái của Ngài hôm nay được Ngài ban ơn như thế ấy, chỉ nghĩa với một phương pháp cụ thể hữu hình của Ngài, tỏ cái tình thương yêu vô tận.

HE brought Me and Cao Thượng Phẩm to the middle of the Altar and raised the apparatus of séance, and then all HIS children crossed under it. HE has created an admiration play with only an apparatus of séance. That play made Me very touching. Each person crossing under it seems to be fondled. How happy for people enlightening the Tao could have a great favour! I feel regret that at that time there were not many people compared with this time. I regret that all HIS current children cannot be blessed like that. It is just HIS specific material method to show the boundless love.

 

Tuy vẫn biết và Bần Ðạo dám quả quyết rằng: Giờ phút nầy Ðại Từ Phụ đã chung ở với chúng ta. Ấy vậy toàn thể con cái của Ngài định tâm cầu nguyện đặng cho Ngài ban ơn (toàn thể đều thành tâm cầu nguyện).

I dare to assert that: at this time, our GREAT MERCY FATHER is living with us. Consequently, all of HIS children meditate to pray to be blessed (Everyone prays).

Một ông cha thương yêu vô tận, hạnh phúc cho chúng ta đã sanh ra lại ngộ Ðạo, Ðấng đã cầm cả càn khôn vũ trụ nơi tay, làm Chúa cả cái sống cái chết của càn khôn vũ trụ đến chung ở với chúng ta, cái hạnh phúc ấy, cái vinh diệu ấy còn chi hơn nữa. Bởi thế cho nên khi Ngài đến cầm cây linh bút đặng mở chơn truyền của Ngài, những kẻ phàm tâm kia lấy làm lạ lùng, không có thể tưởng tượng đặng và không có thể tin đặng. Ôi ! Một trường ngôn luận buổi nọ biết bao nhiêu kẻ chê bai, khinh rẻ là thế nào. Trong một bài thơ Ngài than như vầy :

Under a Father with boundless love, it is so happy for us to be born and enlightened in the Tao. The SPIRIT holding the whole power of universe in hands is the LORD of the life and death of universe to come and live with us. Those joy and honour are greatest, there is nothing greatest. Therefore, when HE descended to hold the holy pen to found HIS true doctrine, people with profane heart felt surprised, they thought nothing and never believed. Alas! Under the debatement happening at that time, many people disparaged, despised too much. In the poem, the SUPREME BEING moaned:

'Cười khan mà khóc bởi thương bây,

Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.

Biết phận già không chờ chống gậy,

Nương theo con dại mới ra vầy.'

“Laughing but crying because of loving you,

Not losing anyone according to a severe group.

Realizing the old fate to prevent leaning against a stick,

Making unwise children pleased to become like this.”

Thật vậy, Ngài quá thương con cái mới ra nông nỗi đó, tưởng lòng thương yêu vô tận ấy không thể gì ta tưởng tượng đặng, không thể gì chúng ta biết đặng cái giá trị nồng nàn yêu ái vô biên vô tận ấy, chỉ vì 'thương con dại mới ra vầy' câu ấy nồng nàn thấm thúy đau đớn làm sao, câu nói đó là vì thương con dại của Ngài, mà toàn thể anh em chúng ta có hiểu cái tiếng dại ấy là thế nào không ?

Actually, HE has loved HIS children too much so as to fall in that situation. We cannot imagine that boundless love, we cannot thoroughly see that passionate value in the immense and boundless love. The verse “Making unwise children pleased to become like this” is passionate, profound and hearted-broken. That verse shows the love for HIS unwise children, do all of us understand how that word “unwise” means?

Bần Ðạo xin nhắc lại lời nói của Ðức Chúa Jésus Christ đã nói, hạnh phúc thay cho những kẻ khờ khạo, vì nó được quyền năng của ông Cha Thiêng Liêng kia binh vực nó, hồi nó sống đây nó dại khờ, nhưng không phải cái dại ấy mà nó cô độc, bởi vì nó còn ông Cha oai quyền vô tận vô biên, Ông thay thế cái khôn cho nó. Hạnh phúc thay cho những kẻ yếu hèn, những kẻ yếu hèn với những người sang cả, khi trở về cùng Cha của họ nơi nước Hằng Sống của Ðức Chí Tôn đã dành để cho con cái đau khổ của Ngài, cái giá trị vẫn khác. Khốn khổ thay những kẻ miệt sát kẻ yếu hèn, khốn khổ thay cho những kẻ áp bức, hiếp đáp những người cô thế, trẻ con, góa bụa, tật nguyền, bởi vì nó miệt sát nhục mạ con cái của Ngài tức là nhục mạ Ðấng tạo đoan, như vậy là còn tội tình nào lớn hơn điều ấy. Nếu quả nhiên sắp con của Ngài phải chịu hèn hạ khổ não, ngu khờ là tại Ngài muốn vậy, Ngài muốn dành để cái oai quyền binh vực của Ngài cho chúng nó.

I (Poor Monk) would like to repeat the Jesus Christ’s speech “How happy for unwise people” because they are protected by the power of the HOLY FATHER! When living, they are unwise, it doe not mean they feel alone due to that unwise thing, they still have a boundless authority FATHER. That FATHER changes their intelligence. How happy for weak people! When the weak and opulent people return to their FATHER in the Eternal World of the SUPREME BEING for his HIS agony children, the value will be different. How miserable for people who victimize the weak people! How miserable for the people who victimize alone people, kids, widowed and invalid people! Because victimizing and abusing the SUPREME BEING’s children is an action of victimize and abuse the CREATOR. There is no sin, which is more serious than that sin. If HIS children really ought to withstand the misery, despicableness, stupidity, that is due to HIS desire and HE want to save HIS power to protect them.

Ấy vậy muốn tránh khỏi chỉ có một điều mà thôi, phải thương yêu con cái của Ngài được như Ngài vậy, nếu được cái tình thương yêu vô tận tại thế nầy, được cái tình thâm yêu ái vô biên ấy là một kiếp sanh hạnh phúc của chúng ta hơn hết. Cả thảy đều tịnh tâm cầu nguyện Bần Ðạo ban phước lành (Ðức Hộ Pháp ban phước lành).

Consequently, to avoid that sin, there is only one method of loving HIS children as HE does. When obtain the boundless love on this earth, the immense and profound love, it means that we enjoy a happiest life. All of you should pray to Me to be blessed (His Holiness Hộ Pháp blesses).

Sang cả nơi mặt thế gian nầy, Bần Ðạo nói ngày chúng ta qui rồi với một cái hòm, với một khoảnh đất, với một cái lổ mà thôi. Sang trọng vinh hiển mà làm gì ? Giàu có mà làm gì ? Phải kiếm món quí báu hơn nữa là kiếm cái quyền Thiêng Liêng Hằng Sống của mình đấy.

About the opulent thing of this earth, I say that is a coffin on a land plot with a only hole. Be opulent for what? Be rich for what? Must seek more precious one, which is our Eternal Divine Power.

 

Thuyết Ðạo QIV / tr 97

Religious Preachment, Volume IV, page 97


10.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 30 tháng 12 năm Nhâm Thìn (1953).

Lễ Rước Chư Thánh Ðáo Tân Niên.

10. His Holiness Hộ Pháp preached at the Holy See.

At night, 30th December Nhâm Thìn year (Dragon year-1953).

Ceremony of welcoming Saints for New Year.

Ban phép lành đầu năm Quí Tỵ

Blessing in the new year of Quý Tỵ

 

Thưa chư chức sắc Thiên Phong và toàn cả con cái của Ðức Chí Tôn nam nữ, xin ngồi chỉnh tề tịnh tâm đặng Bần Ðạo dâng Thần cho Ðức Chí Tôn đến Ban Phép Lành cho toàn thể (ngồi xuống hết sau khi Ban Phép Lành).

Dear Dignitaries appointed by the GOD and all male and female children of the SUPREME BEING, please sit in order and meditate so that I offer the Spirits to the SUPREME BEING, and then SUPREME BEING comes to Blesses all of you. (All sit down after being Blessed).

Bần Ðạo nhắc lại, khi Ðức Chí Tôn đến mở Ðạo năm Bính Dần tại chùa Gò Kén, đêm giao thừa 30 tháng chạp Bính Dần, sáng ngày mồng 1 Ðinh Mão. Ðức Chí Tôn giáng cho Bần Ðạo và Ðức Cao Thượng Phẩm bảo đứng dậy giơ cần Cơ ra ngay chính giữa, dặn các con cái Ðức Chí Tôn mỗi người phải chun ngang qua cần Cơ đó. Cái ơn Thiêng Liêng ấy không người nào mà Ðức Chí Tôn không có ban cho. Con cái của Ngài giờ phút nầy cũng vậy.

I would like to repeat the time the SUPREME BEING came to found the Tao at Gò Kén pagoda at night of new year eve 30th December Bính Dần year (Tiger year) for the 1st January, Đinh Mão year (Cat year). The SUPREME BEING descended down via the pen apparatus of a séance to ask Me and His Holiness Cao Thượng Phẩm to stand up and bring forward the Apparatus in the middle. HE advised all HIS children to have to cross under it to. Nobody was given by that Divine favour of SUPREME BEING. HIS children are blessed at this time too.

Mỗi năm đêm nay là đêm trọng hệ hơn hết. Bần Ðạo dám chắc và quả quyết giờ phút nầy là giờ phút tối yếu tối trọng hơn tất cả. Vì cớ cho nên Bần Ðạo dâng Thần cho Ðức Chí Tôn đặng Ngài lấy hình thể hữu vi ấy mà ban ơn cho con cái của Ngài.

Each year of this night, it is the most important. I surely dare to assert this time is the most important time. For this reason, I offer the Spirits to the SUPREME BEING so that HE blesses HIS children via the material form.

Bần Ðạo có giảng 'Tam Bửu' đã nhiều phen rồi, cái Bí Pháp huyền diệu vô biên ấy nếu toàn thể con cái của Ngài dầu cho đứng trong phần tử Thánh Thể của Ngài lớn nhỏ cũng vậy, toàn cả con cái của Ngài, tức nhiên Thánh Thể của Ngài tại thế nấy đó vậy.

I have preached about “Three Germs” many times. All HIS children in spite of great or lowmembers of HIS Holy Body must understand that immense boudless Secret Dharma. All of you, HIS children are HIS Holy Body on this earth.

 

Nếu cả thảy khi dâng 'Tinh' tức nhiên dâng cái xác thịt và cái sống của mình cho Ðức Chí Tôn, chỉ nhờ Ðức Chí Tôn ban huyền diệu mới độ tận chúng sanh được, nếu cả thảy triệu người đều nhứt tâm nhứt đức thì dầu cái thân hình và kiếp sống của mình có khổ sở thì cái Cơ Cứu Khổ chẳng hề khi nào mà không làm được.

When all of us offer “Tinh” (First germ) to the SUPREME BEING, which is your carnal body and life, we just pray to the SUPREME BEING to give mystery to save all living beings. If millions of people pray without exception even the body and life come up against misery, the Deliverance Mechanism cannot be never completed.

Tiếc thay con cái của Ngài chưa trọn tâm đức, nên cơ giải khổ của nhơn loại chưa thực hiện đặng.

What a pity! HIS children have not prayed without exception yet. Therefore, the saving mechanism of human beings has not been carried out yet.

Nói về 'Khí' tức nhiên cả trí óc khôn ngoan của chúng ta, nếu toàn con cái của Ngài cứ lo vật chất hữu hình, nào quyền lợi nào thân danh, dưới thế gian nầy nó đều là mộng ảo, thì kiếp sống ấy là vô vị, chúng ta đã thấy câu 'Mộng huyễn bào ảnh' nên Ðức Chí Tôn có nói : 'Thiệt thì bỏ, giả vay nên nợ.' Cái tâm của mình đã bị cái hình xô đẩy vào con đường trụy lạc, thì không mong gì thoát khỏi kiếp luân hồi của Ðức Chí Tôn đã định, vậy cả thảy dâng 'Khí' tức là trí óc của mình đó.

About “Energy”, it means our wisdoms. If all HIS children keep taking care of visionary material property, interest and fame on this earth, that life will become meaningless. We consider “Visionary phantom”, therefore the SUPREME BEING has ever said: “Not care to the reality, the unreality causes the loan”. If our body were pushed into the depraved path by the phantom, there would have no hope to escape from the reincarnation life decided by the SUPREME BEING. Consequently, all of you offer “Energy”, it means your mind.

Bần Ðạo dám nói chắc: Cái thống khổ tâm hồn con người nơi mặt thế gian nầy chúng ta có phương pháp, có quyền năng an ủi được. Bần Ðạo nói thiệt chúng ta sống là do cái hồn mà sống, chớ cái xác là vật tạm để chúng ta mượn đặng trả quả kiếp đó thôi. Còn các bạn của chúng ta nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống có hồn mà không xác là vì họ đã thoát kiếp trần rồi.

I surely assert that: we have a power, a method to console the people’s misery on this earth. I say truthfully that our life is the life of a soul, the carnal body is just a beast borrowed by us to live provisionally in order to pay the karma. About our friends in the Eternal Divine World, they have just a soul because they have escaped the earthly reincarnation.

Bây giờ họ ở trên ấy, họ sẽ đến cái cơ Thiêng Liêng vận chuyển pháp luân không cùng tận đó, rồi họ ở ngôi vị ấy chuyển luân mãi mãi, còn nơi mặt địa cầu nầy các đẳng linh hồn đồng chung sống với nhơn loại, nhưng chỉ cách nhau ở chỗ Vô Hình và Hữu Hình mà thôi.

At current time, they will obtain the Divine Mechanism to operate the boundless wheel of holy doctrine turns. On that throne, they always return motion forever. All ranks of soul are living with human beings on this earth, however the separation is only due to the Material Screen and the Invisible screen.

Nếu toàn thể con cái Ðức Chí Tôn trụ hồn lại cả thảy muôn triệu hay là một ngày kia toàn nơi mặt địa cầu nầy, mặt thế gian nầy làm một thì cái khối quyền năng vạn linh của thiên hạ nơi mặt địa cầu nó sẽ hiện tượng, mà có hiện tượng được là họ phải thọ khổ, thắng khổ, rồi giải khổ thì mới mong đoạt vị được. Chừng ấy chẳng phải đại đồng thiên hạ mà thôi, lại còn đại đồng tất cả càn khôn vũ trụ nữa mà chớ .

If all SUPREME BEING’s children may collect wits of millions of people or all people on this earth someday to make an agglomerate, the power of all souls of living beings will appear. When there is the appearance, they ought to receive the misery, win the misery, deliver from the misery in order to obtain the divine position. At that time, it is not done by the fraternity but also done by the universal fraternity.

Thuyết Ðạo QV / tr 103

Religious Preachment Volume V, page 103


 11. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm mùng 1 tháng 1 năm Ất Mùi (24-1- 1955)

11. His Holiness Hộ Pháp preached at the Holy See.

At night, 1st January Ất Mùi (Goat year-24th January-1955)

Ban phép lành năm Ất Mùi

Blessing in Ất Mùi year

 

Ðêm nay đêm giao thừa Năm Ất Mùi. Cũng như các năm trước, Bần Ðạo đã nhớ Ðức Chí Tôn khi mở Ðạo ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần tại chùa Từ Lâm Tự ( Gò Kén ) qua đầu năm Ðinh Mão cũng giờ nầy, cũng đêm nay, khi hầu đàn rồi phò loan Ðức Chí Tôn, Ngài biểu cả thảy con cái của Ngài hiện diện nơi đó ra :Today is the new year eve of Ất Mùi year (1955). Similar to previous years, I remember this time of 15th October Bính Dần year (Tiger year) for beginning Đinh Mão year (Cat year) that the SUPREME BEING founded the Tao at Từ Lâm Tự pagoda (Gò Kén). At this night of that year, after attending the ceremony and holding the automatic pen apparatus of séance, the SUPREME BEING asked all HIS children to be present at place:

'Thầy đưa Cơ lên các con chun ngang qua Cơ Thầy Ban Phép Lành cho các con.'

“I (MASTER) raise the pen apparatus, all of you cross under it so that I Bless you”.

Ðức Cao Thượng Phẩm và Bần Ðạo bị Ðức Chí Tôn xách đứng lên ra ngay giữa Ðại điện đưa cần Cơ lên cho cả thảy con cái của Ngài nam nữ chun ngang qua.

His Holiness Cao Thượng Phẩm and Me were pulled up by the SUPREME BEING in the middle of the Great Altar to raise the Pen Apparatus so that HIS children crossed under it.

Bần Ðạo vâng mạng lịnh của Ðức Chí Tôn, đêm nay Bần Ðạo Ban Phép Lành cho toàn cả con cái của Ngài nam nữ. Cả thảy cầu nguyện Ðức Chí Tôn chan rưới ' Hồng Ân Thiêng Liêng'. Hồng Ân của Ngài rải khắp cho con cái nam nữ.

I (Poor Monk obey the SUPREME BEING’s order to Bless all male and female children of the SUPREME BEING at this night. All of you, pray to the SUPREME BEING blessing with “Divine Favour”. HIS favour will be covered all of you.

Thuyết Ðạo QVI / tr247

Religious Preachment Volume VI, page 247


12. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Ðêm mùng 1 tháng 4 năm Quí Tỵ (1953)

12. His Holiness preached at night of 1st April Quý Tỵ year (Rat year)

Bí pháp tịnh luyện

The secret dharma of meditation

 

Bần Ðạo mới về hội đàm với Ðức Cao Thượng Phẩm bàn luận cùng nhau về vấn đề Tịnh Thất, nhưng Ngài không có nói rõ, đại ý nói : Chờ ngày Lễ Vía Ðức Phật Mẫu tức nhiên Lễ Trung Thu tới đây Ðức Phật Mẫu sẽ giáng đặng dạy bảo cái thắc mắc cho Bần Ðạo. 

I have just come back from His Holiness Cao Thượng Phẩm to discuss about the Meditation House, however He has not said clearly with general idea: wait the day of Anniversary of MOTHER BUDDHA (HOLY MOTHER), it means next Mid-Autumn Ceremony, the HOLY MOTHER will descend to teach MY query.

Về việc lập Tịnh Thất cho phái nữ mới xong là 'Trí Huệ Cung' còn 'Vạn Pháp Cung' là Tịnh Thất của phái nam chưa làm đặng vì làm ở trên núi, mà trên núi buổi nầy không thể nào tạo đặng, theo ý Ngài đã định và Ngài nói : Hiện giờ đã có tạo xong 'Trí Giác Cung' rồi có thể mượn 'Trí Giác Cung' để cho phái nữ tới đó cho Ðức Phật Mẫu đến đặng giảng dạy và luận về vấn đề Tịnh Thất.

The Meditation House named “Trí Huệ Cung”, (Enlightenment/Wisdom Palace has another name “Miraculous Ground Palace”) has been founded for womankind. About the Meditation House named “Vạn Pháp Cung” (Palace of All Dharmas) for man, we have not created it year because we ought to create it on the mountain. Moreover, we cannot create at this time. According to His decision and speech: At present, the “Wisdom Palace” has been created already, the womankind can go there to listen to HOLY MOTHER and to be taught about Meditation House.

Hôm nay Bần Ðạo thuyết minh cái Bí Pháp, tức nhiên cái Bí Pháp Tịnh Luyện và khuôn luật tấn hóa tạo đoan của con cái Chí Tôn, đối với cơ huyền bí ấy Ðức Chí Tôn đã đem đến cho chúng ta đặng cho chúng ta đoạt cơ tấn hóa. Nhưng luật tấn hóa ấy Bần Ðạo đã có thuyết minh rồi thì các con cái Chí Tôn có thể hiểu từ trong vạn vật cho đến phẩm vị loài người là các chơn linh phải tiến tới mãi tức nhiên luật tấn hóa ấy nó buộc các linh hồn là từ vật chất đi cho đến địa vị loài người.

Today, I preach the Secret Dharma, it means the Secret Dharma of Meditation and the evolvement law of creating children of SUPREME BEING. For that mysterious mechanism, the SUPREME BEING has given us to obtain the evolvement mechanism. I have explained that evolvement law. Consequently, SUPREME BEING’s children may understand that from the position of material to the position of humankind, those souls must evolve forever. It means that evolvement law forces souls to evolve from the material position to the human position.

Chúng ta đã thấy cái luật ấy mặc dầu có trong vạn vật nhưng chúng ta có thể lấy cái thuyết kim thạch kia là từ đá sỏi có thể nó đi đến một viên ngọc vô giá, chúng ta thấy cái phẩm vị của nó trong vật chất từ từ tấn hóa là yếu trọng dường nào.

We can see that law existing in all materials. We may depend on the theory of stone becoming a priceless germ to know and see the significant position of material evolving gradually.

 

Bây giờ nói đến kim thử vô giá kia nó sẽ đi đến bạch kim, cái giá trị đổi đặng cùng không là đều do nơi luật tấn hóa cả.

Now, we try discussing about the priceless stone becoming platinum, the valuable exchange is surely depended on the evolvement law.

Giờ nói đến thảo mộc là cây, cỏ mà cỏ lan nó khác hơn cỏ chạ, như cây dầu khác hơn cây vên vên, mà cây vên vên không thể gì so sánh với cây tùng được.

Now, to plants, the wild grass is different from the medicinal plant. Each plant has its specific value with different ranks.

Nói tới con người trong hạng tiểu nhơn chưa hề khi nào đương đầu kịp với bậc trượng phu được. Cái tinh thần của kẻ tiểu nhơn không bằng tinh thần của một vị siêu thoát. Nếu luận trong tứ hồn kia thì một vị Thần chưa có thể gì so với một vị Phật được. Chúng ta đã thấy cái luật tấn hóa nó đứng trước cái khuôn khổ ấy là nó từ từ nhi tiến mà thôi, không có phương nào làm cho nó đứng lại một chỗ được.

About the people, the small-minded people never catch the hero. The small-minded people’s spirit is inferior to the spirit of a person delivered. If we interpret four positions of soul, a Deity cannot be compared with a Buddha. We see all living beings facing on that evolvement law, they are evolving gradually. There is no way to stop it.

Nói đến kiếp sanh của ta, ta chớ lầm cái chết là một cái lớp, cái chết ấy là chúng ta bước lên con đường tiến triển đó vậy. Nếu một kiếp sống mà chưa trọn thì sẽ thấy và biết lý do cái chết của ta như thế nào? Cái sống ấy không khác nào một anh học trò đứng giữa lớp kia để cho thiên hạ khảo dượt, cũng như cái xác thân ta hiện giờ đang bị khảo dượt trong khuôn khổ, đến lúc chết chúng ta mới biết đậu hay rớt, có đậu hay rớt là trong buổi nầy.

About our life, do not misunderstand that our death changes the rank. That death means we step onto the evolvement path. If a life is not good, we will know and understand how our reason of death is. That death is different from a student standing in the middle of a class under an examination of other people. Our carnal body is also examined by the framework. After death, we will be able to know we pass or fall. The result of passing or falling is at this period.

Ấy vậy luật tấn hóa không có một linh hồn nào, không một chơn linh nào mà qua khỏi trong cơ quan huyền bí đó.

For the evolvement law, there is not any soul, spirit who can go off that mysterious mechanism.

Bây giờ nói đến cơ huyền bí của Chí Tôn, Ngài đã đem đến trong buổi Khai Nguơn Chuyển Thế nầy, Ngài để hiệu là 'Tam Kỳ Phổ Ðộ' Chúng ta biết Ngài đến đặng Ðại Ân Xá cho con cái của Ngài, Bần Ðạo nói : Nếu như Ngài không có lãnh trọn quyền nơi Bạch Ngọc Kinh là Ðức Chí Tôn tức nhiên Ðại Từ Phụ, Ngài không nắm trọn quyền vô đối ấy thì cơ quan huyền bí chưa chắc Ngài trọn quyền ân xá cho con cái của Ngài được.

Now, we mention about the SUPREME BEING’s mysterious mechanism, HE has brought a doctrine in the Opening Era and Renovation World. HE has named “Third Period – Universal Salvation”. We have known that HE comes to give a Great Amnesty to HIS children. I want to say that: If HE did not hold the power in the White Jade Palace, the SUPREME BEING was the GREAT MERCY FATHER with that incomparable power, it would not be sure that HE could have whole power to give an amnesty to HIS children.

Vì cớ cho nên Kinh Phật có nói: 'Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ' chúng ta mới ngộ Ðạo mà gặp Ðức Chí Tôn đem hồng ân của Ngài đại ân xá cho toàn con cái của Ngài. Chúng ta được hưởng hồng ân ấy, chúng ta không thế nào luận cho cùng tột được. 

For that reason, the Buddhism prayers has verse: “Through hundred thousand lives to have a chance” we can enlighten in the Tao gate to meet the SUPREME BEING taking HIS amnesty favour for HIS children. When we may enjoy that favour, we have no word to interpret profoundly.

Cái huyền bí siêu thoát của Ðức Chí Tôn là Ngài đến đặng lập Ðạo độ tận con cái của Ngài với khối quyền năng vô đối, cái quyền năng vô biên của Ngài làm cho các con cái của Ngài không một người nào mà không có Ðạo, Ngài làm cho con cái của Ngài nghe và thấy, nếu con cái của Ngài nương theo phương pháp ấy thì chính Ngài phải làm sao? Vì đó Ngài mới nói mà thôi. Nếu con cái của Ngài biết cái bí ẩn đó đối với cơ quan huyền bí siêu thoát thế nào thì sẽ biết đặng chơn tánh của chúng ta, Bần Ðạo dám chắc không có một chơn linh nào hay một vị Phật nào làm đặng.

The deliverance mystery of the SUPREME BEING is that HE comes for founding the Religion to deliver all HIS children with HIS incomparable power. HIS incomparable power makes all HIS children have the belief in the Tao. HE makes HIS children hear and see. If HIS children reply on that method to go, how does HE do? Because it is just a speech. If HIS children know that secret thing in the deliverance mysterious mechanism, they will know our true spirit. I surely assert that there is no soul or Buddha who can do that.

Nói về mặt luật tiến triển của các chơn linh, các đẳng chơn hồn khác, nó đoạt được kiếp siêu thoát lại khác, tức nhiên chúng ta muốn đoạt cơ siêu thoát đặng làm một vị Phật, nhưng không dễ gì ta đoạt được cơ siêu thoát huyền bí ấy, phải hiểu điều ấy cho lắm.

For the evolvement law of souls, ranks of the souls, reaching the deliverance is significant. That means we want a deliverance mechanism to be a Buddha. However, it is not quite easy for us to reach that mysterious deliverance mechanism. Ought to see that thoroughly.

Bởi cớ cho nên Bần Ðạo thuyết minh cái Bí Pháp tịnh luyện là cốt yếu làm phương pháp mở huệ khiếu cho chúng ta, thật ra Ðức Phật Tổ chỉ đoạt được có môt kiếp siêu thoát của Ngài mà thôi, mấy người đã đoạt được vị Phật đều là ở trong cái huyền bí tịnh luyện để làm cho chúng ta sống đời, sống trở lại ba kiếp trước, rồi nhờ kiếp trước ta có thể biết luật nhơn quả của ta, rồi nhờ kiếp nầy có thể đem tương lai cho ta đoạt Phật vị ba kiếp trước được. Ðoạt Bí Pháp ấy chúng ta mới có thể biết ta là ai, ta biết đường lối chúng ta đi thế nào, ta có thể nói ta đoạt đặng cơ siêu thoát, chớ không phải làm cơ siêu thoát đặng. Ðoạt cơ siêu thoát là một bằng cớ mở khiếu thông minh cho chúng ta đó vậy. 

For that reason, I (Poor Monk) interpret the Secret Dharma of Meditaion essentially considered as a method to enlighten our celestial eye. Actually, the Founder of Buddhism, Sakyamuni Buddha could only reach one deliverance life. The souls reaching the Buddha positions are replied on the meditation mystery to make us live eternally and live in three previous incarnations in order to remember. Previous incarnations help us know our karma and our future helps us become a three-previous incarnation Buddha replying this incarnation. We just know who we are, know how we must go when reaching that Secret Dharma. We can say that we can reach the deliverance mechanism, we cannot say we create the deliverance mechanism. To reach the deliverance mechanism has evidenced regarding to enlightening our wisdom.

Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu vị Ðại Tiên còn lẫn lộn dưới hồng trần, biết bao nhiêu vị Phật còn mang thân phàm xác tục của họ trước khi đoạt đặng huyền bí vô biên trong chốn tịnh luyện của họ, rồi bây giờ họ dùng khiếu thông minh ấy họ tìm vào nguyên tử lực, nào phép thăng thiên, rốt cuộc họ qua đời mà họ không đoạt được cơ siêu thoát của Chí Tôn đem đến cho họ, tội nghiệp thay! 

We have known many Great Immortals mixing on the earth, and many Buddhas with the carnal body on the path of reaching the boundless secret dharma of their meditation work. Now, they apply their wisdom to find the gravitational atom regarding to miracle of ascending to heaven. Finally, we die without reaching the deliverance mechanism given by the SUPREME BEING. How pitiful!

Nếu quả nhiên cái cơ huyền bí của cơ tịnh luyện đó tức nhiên bí pháp ấy giúp họ siêu thoát đặng thì tội nghiệp cho Ðạo Lão Tử ra đời chỉ độ có 2 ức nguyên nhân mà thôi, Ðức Phật Tổ cũng giáng sanh vì lẽ ấy mà chỉ độ có 6 ức, còn 92 ức hiện nay họ còn ngồi yên tịnh tạo thêm những món độc ác giết người. Hỏi trước kia họ đã làm gì? cho họ đoạt được cơ siêu thoát ấy ?

If that secret mechanism of meditation really could help them be delivered, it would be pitiful for Taoism, which could save 100,000 original souls. The Sakyamuni Buddha could save 600,000 original souls. At present, there are still 9,200,000 original souls living to create cruel equipments to kill people. What did do to reach the deliverance mechanism?

Nếu họ đoạt đặng thì tội nghiệp cho Ðức Chí Tôn phải chịu khó nhọc nhục nhã trong buổi Hạ Nguơn nầy, Ngài đến cũng vì con cái của Ngài, cũng vì quả kiếp của họ nên Ngài mới đến chỉ đường cho họ đoạt được cơ siêu thoát, chớ đừng tưởng nói Tu cho chính là phải để râu ria xồm xàm mà đạo đức huyền bí thì không có, họ cứ muốn thành Tiên hóa Phật nhưng họ không biết cơ siêu thoát là gì? Ðể đến một ngày kia vào Tịnh Thất rồi Bần Ðạo sẽ cho họ thấy cái sự thật của cơ siêu thoát.

If they reached it, we would feel sorry because the SUPREME BEING had withstood tiredness, disgracefulness in this Last Period. He had come due to HIS children’s karma to show the method for them to reach the deliverance mechanism. Do not misunderstand that we ought to have much beard without the mysterious moral on the true Tao. They want to become an Immortal, a Buddha while they have not known the deliverance mechanism yet. When entering the Meditation House someday, I will let them see the reality of deliverance mechanism.

Thuyết Ðạo QV / tr123

Religious Preachment Volume V, page 123


13.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại .Ðền Thánh.

Ngày 15 tháng 1 năm Tân Mão (1951).

13. His Holiness Hộ Pháp preached at Holy See

At night, 1st January Tân Mão year (Cat year-1951)

Ý nghĩa sự nhập tịnh 3 tháng của Ðức Hộ-Pháp

The meaning of a three-month meditation of his Holiness Hộ Pháp

 

Kể từ 16 tháng giêng năm Tân Mão, tức là ngày mai đây Bần Ðạo nhập vào Trí Huệ Cung.

From the 16th January, Tân Mão year (Cat year), it means I will enter the Wisdom Palace (Trí Huệ Cung).

Bần Ðạo đã nghe ngoài đời đồn rất dị thường, Bần Ðạo lên giảng đài cốt để giải rõ nghĩa lý của Bần Ðạo nhập Trí Huệ Cung.

I have heard a very anomalous rumour of life. I stand on the preaching hall to essentially interpret the meaning of entering the Wisdom Palace.

Bần Ðạo xin cho cả thảy con cái Ðức Chí Tôn biết rằng: Nền Ðạo Cao Ðài Ðức Chí Tôn đến lập, do nơi chơn lý tối cao, chính mình Ðức Chí Ton đến để diệt mê tín dị đoan, Ngài chỉ đem đến nền Ðạo chơn chánh nầy mà thôi.

I would like all children of SUPREME BEING to know that: Caodai Religion founded by SUPREME BEING is due to the supreme truth. The SUPREME BEING came himself to exterminate the superstition and to give a true doctrine only.

Nó có hai quyền năng sở hữu của nó nơi mặt thế nầy, cả hành tàng sống chết của nó đều chịu dưới hệ thống của hai quyền năng. Sống về xác thịt của ta đây, có thời gian sống của nó, từ buổi sanh ra đến lớn lên, đến già rồi chết, luật thiên nhiên ấy không ai qua khỏi, luật thiên nhiên có giới hạn, có định luật chuẩn thằng cho kiếp sống của chúng ta, nơi mặt thế gian nầy là hình thể, còn về mặt chơn linh của chúng ta, tức nhiên hồn của chúng ta phải chịu hệ thống dưới quyền vi chủ của nó, mà người làm chủ nó không ai khác hơn là Ðại Từ Phụ tức nhiên Thượng Ðế.

It has two possessive powers on this earth. All life and death activities are controlled by the system of two powers. About our carnal body, it has a limitation of life. The birth, grow process, old status, death never avoid that natural law. Nobody can overcome that law. The natural law has a limitation, rule standard for our life on this earth. About our soul, it ought to be controlled by its power system that its owner is the GREAT MERCY FATHER named the GOD or SUPREME BEING.

 

Nhơn loại mê tín dị đoan đã nhiều rồi, tinh thần loài người đã bị gạt gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt được nữa. Chỉ có hai quyền năng ấy, không còn có mặt luật nào khác hơn nữa, ta chỉ tùng hai quyền năng ấy mà thôi, ngoài ra là giả dối.

The humankind has much superstition, humankind’s spirit is mixed with much swindle. Consequently, it may not be swindled any more. There are two those powers, there is not any other law. We just live in two those powers. Beside them, everything is false.

Bần Ðạo vào Trí Huệ Cung tịnh luyện, điều ấy không nói được Ðức Chí Tôn cho cùng không, chính Bần Ðạo cũng không biết được. Ngài ban cho chúng ta cùng chăng là do hồng ân đặc biệt của Ngài mà thôi, ấy là lời Bần Ðạo giải nghĩa về mê tín dị đoan cho toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy vậy.

I (Poor Mon) enter the Wisdom Palace to meditate. Through that issue, we do not know how the favour of the SUPREME BEING will be. I do not know it Myself. HE will bless or will not, it replied on HIS special favour. That is My interpretation about the superstition for all human being on this earth.

Bần Ðạo vào Trí Huệ Cung là do lẽ nhơn loại phạm Thiên Ðiều, vì loài người quá dữ gây oan nghiệt nơi mặt địa cầu nầy đầy dẫy, vì cớ, nếu không có tội tình ấy, Bần Ðạo dám quả quyết rằng: Chí Tôn không có đến dạy hội hiệp con cái của Ngài lập cơ giải thoát tận độ con cái của Ngài bao giờ. Ngài đến đây bởi tội tình của con cái Ngài không phương cứu rỗi, nên chính mình Ngài phải đến.

I enter the Trí Huệ Cung (Wisdom Palace) because the human beings perpetrate the Heaven Law, because humankind is too wicked to cause karma on this earth much. If there were no sin, the SUPREME BEING would never descend to teach union of HIS children to found the deliverance mechanism in order to save all HIS in amnesty. HE came here because of HIS children without deliverance method. HE came HIMSELF to carry out HIS amnesty. I surely assert that.

Bằng cớ hiển nhiên chúng ta đã thấy, vạn quốc xô nhau đến con đường tử lộ, bởi quả kiếp, họ chỉ biết cái sống của họ mà chẳng biết cái sống của người khác, nhứt là bạn đồng sanh của chúng ta, để mắt coi họ giết không biết bao nhiêu, giết đặng ăn, ăn đặng sống, sống đặng bao nhiêu tuổi? Giỏi cho lắm kiếp sống của họ không quá tám mươi tuổi rồi chết, thử hỏi như thế biểu sao không gây oan nghiệt tội tình quả kiếp.

With evidence truth, we can see that all nations are fighting into the death path. Due to their karma, they just know their life, they never know other one’s life, especially regarding to our friends living with us. We watch and see that they have killed innumerable people to find foods. They eat to live. When can they live until? Their best life may not be over eighty years old then to die. That is the season in causing the bond of karma, sin of incarnation.

Các tôn giáo hiện hữu, họ cố tìm phương cứu rỗi, kiếm phương nầy không được họ tìm phương khác, cả toàn thể vạn quốc họ cũng bày ra Vạn Quốc Thống Nhứt, đặng tìm giải pháp duy trì hòa bình, tìm một giải pháp đặng tránh cho khỏi nạn tương tàn tương sát với nhau.

The current Religions try to seek a method to deal with a specific way. If they cannot deal it, they hurriedly seek another way. All nations also organize a Union Organization to a method in order to uphold the peace. They seek a method to prevent fighting, killing together.

Ôi ! tài, ỷ tận, lấy trí khôn ngoan để tìm cái chết. Cả quyền năng thiêng liêng kia đã ban cho họ, họ lại làm món lợi khí tận diệt lấy họ. Ðó là bom nguyên tử, họ lấy cái khôn ngoan của họ tìm ra cái chết chớ không phải tìm cái sống, coi mạng sống của mình không ra chi hết, không biết đạo đức luân thường chi cả, không còn kể quả kiếp tội ác, như thế chết cũng vừa.

Alas! Just reply on the talent, intelligence to seek a death. All divine powers have been giving to them, they have been using them as a weapon to kill them by themselves. That is the atom. They use their intelligence to seek their death, not to seek a life. They disregard their life, they know nothing about the ethics, they ignore the sins and karma. Their death is worthy.

Rồi họ lại tìm đủ cách để tránh tội, nhưng không qua mặt luật Thiên Ðiều, Thiên Ðiều kia họ không thể vi chủ nó được, vì nó là điều cầm sanh mạng của họ, chết hay sống đều do mặt luật Thiên Ðiều mà thôi. Họ không tìm phương pháp nào để giải quyết được hết.

Then they seek all ways to shirk those sins, however they never overcome the Heaven Law. They never handle that Heaven Law because that law holds their life. The death and life are operated by the Heaven Law. They cannot find a method to prevent that law.

Thử coi trong ba tháng Bần Ðạo quì gối dưới chân Ðức Chí Tôn, khóc lóc thỉnh cầu nơi Ngài cứu thử sanh mạng loài người đặng chăng cho biết, toàn thể con cái Ðức Chí Tôn nam nữ cũng thế rán giúp Bần Ðạo, Bần Ðạo xin một điều là trong 3 tháng Bần Ðạo vào trong cảnh tịch mịch ấy, tương thân cùng Ðức Chí Tôn, ở ngoài rán cầu nguyện giúp sức với Bần Ðạo.

Let’s see that I kneel for three months at the legs of SUPREME BEING, cry, petition to HIM for saving the humankind. All male and female children of SUPREME BEING also try to help Me for three months. I kindly ask you an issue when I enter the dim palace to be mutual with the SUPREME BEING that you try to pray to contribute your strength.

 

Bần Ðạo xin rán nhớ một điều nầy là 'Xin cho đồng bào của mấy người, cũng như xin cho nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy được phương cứu rỗi, ấy là may!!.'

I try to remember an issue: “Please let your compatriots and the human beings on this earth be released. That is lucky thing!!!”.

Bần Ðạo chỉ đặt cái máy truyền thanh chỗ đó mà thôi, đặng cùng chăng là do nơi tinh thần của toàn con cái Ðức Chí Tôn đó vậy.

I meditate in the palace as I just put a radio in the palace. The success or failure are replied on all children’s spirit of the SUPREME BEING.

Thuyết Ðạo QIV / tr 17

Religious Preachment Volume IV, page 17


14. Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh.

Ðêm 17 tháng 4 năm Tân Mão (1951)

14. His Holiness Hộ Pháp preached at Holy See

At night, 17th April Tân Mão year (Cat year – 1951)

Ý nghĩa sự nhập tịnh của Ðức Hộ-Pháp

The meaning of meditation of His Holiness Hộ Pháp

 

BẦN ÐẠO NHẬP TỊNH TRONG 3 THÁNG CŨNG NHƯ ÐỨC CHÚA JÉSUS RA NGOÀI SA MẠC 40 NGÀY VÀ ÐỨC PHẬT THÍCH CA VÀO VƯỜN BỒ ÐỀ

I ENTER TO MEDITATE FOR THREE MONTHS AS THE JESUS CHRIST STAYED 40 DAYS AT DESERT, AS THE SAKYAMUNI BUDDHA WENT TO THE SNOWBELL GARDEN.

Thưa cùng chư chức sắc Thiên Phong.

Dear Dignitaries nominated by GOD,

Trước khi Bần Ðạo để lời về đạo đức tinh thần cho toàn con cái Ðức Chí Tôn, Bần Ðạo xin cảm ơn toàn thể nam nữ.
Nhờ tình cảm của toàn thể chư đạo hữu mà Bần Ðạo được hưởng một đặc ân của Ðức Chí Tôn ban cho.

Before I interpret the spirit morality for all children of SUPREME BEING, I would like to thank all male and female followers. I can receive the special divine favour of the SUPREME BEING due to love of all followers.

Kể từ ngày nhập tịnh nơi Trí Huệ Cung, chắc con cái Ðức Chí Tôn đều đánh dấu hỏi? Ðức Hộ Pháp nhập tịnh để làm gì? Muốn làm gì? Nghĩa lý gì mà nhập Trí Huệ Cung trong ba tháng nay?

From the day I entered to meditate at the Trí Huệ Cung (Wisdom Palace), the SUPREME BEING’s children maybe wondered that: What does His Holiness Hộ Pháp enter the meditation house for? What does He do? What is the meaning of entering the Wisdom Palace for three months?

Vậy Bần Ðạo giải rõ hành tàng trong 3 tháng mà Bần Ðạo đã làm, cái hành tàng đó cũ kỹ chớ không mấy gì lạ. Cái hành tàng về mặt Ðạo giống như 40 ngày của Ðức Chúa Jésus ra ngoài sa mạc cầu khẩn với Ðức Chí Tôn ban bố hồng ân cho toàn nhơn loại, đặng đem cơ quan cứu thế của Ngài giao cho khắp xã hội nhơn quần được hưởng, giống như Ðức Thích Ca vào vườn bồ đề ngồi thiền định đặng xin giải thoát cho chúng sanh.

Consequently, I interpret thoroughly what I have done for three months. That action is old, not new. The action to Religious aspect is similar to 40 days of Jesus Christ going to the desert to pray to the SUPREME BEING for blessing all human beings so that Jesus Christ’s deliverance mechanism for the world could be spreaded on over societies with favour, it is also similar to the Sakyamuni Buddha going to the snowbell garden to meditate in order to petition to the GOD regarding the release for all living beings.

Còn về mặt thế, nó giống như vua David vì tội tình nhơn loại mà buổi nọ ra đồng sa mạc cầu đảo, xin giải pháp cứu khổ cho dân Israel.

About the earthly aspect, it is similar to the David king thinking about humankind’s sin and going to the desert to pray for a method to delivery the Israel’s misery.

Giống như vua Hạ Võ mặc hài gai, đội nón lá, chịu phong trần đặng cầu đảo cho quốc dân khỏi tội.

It is similar to Hạ Võ king wearing the thorn shoes, a straw hat to withstand tiredness in order to pray for his national people out of their sins.

Muốn nói rõ hành tàng căn mạng của toàn thể nhơn loại và toàn thể quốc dân Việt Nam đã làm cho Bần Ðạo phải chịu 3 tháng nơi chốn tịch mịch, để cầu khẩn với Ðức Chí Tôn ban hồng ân đặc biệt đặng cứu rỗi lấy họ là đem cơ quan cứu khổ của Ngài đã thiệt hiện cho toàn thể nhơn loại nhứt là sắc dân yêu ái đồng chủng cùng Bần Ðạo là sắc dân Việt Nam.

I want to say that the invisible actions and karma of all human beings and Vietnamese have caused Me to have to withstand for three months in the dim place in order to pray to the SUPREME BEING to bless with special favour for them by founding the HIS deliverance mechanism appeared really for all human beings, and My special beloved compatriot named Vietnam race.

Chúng ta thử hỏi, một người tượng trưng tinh thần của một dân tộc, tinh thần đạo đức cho nước Việt Nam đã có sứ mạng đem tinh thần đạo đức ấy cứu khổ cho thiên hạ, sửa lại cái hành tàng hung ác của người đời cho thành giọt nước Thiêng Liêng của Ðức Chí Tôn, nước thiêng liêng đạo đức của Ngài gội rửa con đường thánh đức cho sạch sẽ đừng cho nhơ bẩn, ấy là nước chí thánh của Ngài, cầm giọt cam lồ đem rưới khắp toàn thể con cái của Ngài tức là cả chúng sanh nơi mặt địa cầu nầy, người ấy còn phải làm thế nào hơn?

We try querying that a person represents a spirit of a race named Vietnam. The moral spirit of Vietnam has got a mission in using that moral spirit to deliver the human beings, to correct the people’s cruel action in order to become a Divine drop of water of the SUPREME BEING. HIS moral divine water will clean wash the holy path to avoid the dirt. That is HIS extremely holy water. He use the holy water to sprinkle it to all HIS children, it means all living beings on this earth. What did that person have to do?

 

Ôi! Cái cao vọng buổi nầy ai cũng muốn làm, được hay chăng không phải do quyền của mình, kẻ xin thì khác, mà kẻ cho lại khác.

Alas! For high ambition of this period, everyone wants to carry out. The success or failure is depended on their right. The petitioner is different, the giver is different.

Hại thay, tạo nghiệp của nhơn loại từ khi có nơi mặt địa cầu nầy, đến bao giờ mới bảo vệ được sanh mạng của họ cấp tiến trong con đường giải khổ, họ đã gây thêm trong sự nghiệp của họ tội chướng thì nhiều mà phúc hậu lại ít, biểu sao không có trường lưu huyết!

Harmfully, the humankind’s karma from the time of creation of this earth, I do not know when they can protect their life on the evolvement and release path. I have caused many sins without many charities. Why isn’t there a blood catastrophe?

Nếu chúng ta giở lịch sử ra xem từ năm mươi năm nay, khởi đầu thế kỷ hai mươi dĩ chí đến 1951, không buổi nào nhơn loại hưởng đặng hạnh phúc hòa bình, chỉ tương tàn tương sát với nhau mà thôi. Nếu không có quyền năng thiêng liêng kia thì bần Ðạo nói quả quyết rằng: Không ai cứu chữa tội tình nhơn loại được. 

If we see back the history within tens of year of beginning 20th century to 1951, the humankind did not have a peaceful and happy time. They just lived under the mutual kill and destruction. If there was that divine power: Nobody could release the sins of humankind, I surely assert that.

 

Chúng ta thương nhơn loại không bằng cha sanh ra con, đã sanh họ ra vừa hình thể vừa linh hồn tức là Ðại Từ Phụ, Ngài đã cầm quyền sanh mạng của nhơn loại mà không cứu chữa tội tình của nhơn loại được, phải chịu khoanh tay ngồi đổ lụy vì căn quả của nhơn loại đã định vậy. Chính mình Ðức Chí Tôn cũng không phương sửa cải, nếu có phương sửa cải thì không cần gì Bần Ðạo phải vào Trí Huệ Cung cầu khẩn, Ngài đã làm trước rồi.

We do not love humankind more than the father who born his children. The person bearing their body and souls is GREAT MERCY FATHER. HE holds the humankind’s life however, HE cannot release the humankind’s sins, and HE just endures to fold HIS hands and to shed tears because of the humankind’s karma. The SUPREME BEING cannot HIMSELF have any way to modify. If there were a way to modify, I would not enter the Wisdom Palace to petition because the SUPREME BEING had carried out in advance already.

May thay! Nhờ đạo tâm của toàn Thánh Thể của Ngài và toàn con cái nam nữ cũng vậy, nhứt là đám thiếu niên đã làm cho cảm động Ðức Chí Tôn, nên Ngài cho Bần Ðạo hội diện quyền năng Thiêng Liêng 4 phen trong 3 tháng.

Luckily! Replying on religious heart of all HIS Holy Body and all male and female children, special young children had made the SUPREME BEING touched, there fore HE permitted Me to meet the Divine Power 4 times within 3 months.

Bần Ðạo nói rằng: cái định mệnh của nhơn loại, cũng như cái định mạng của toàn thể quốc dân Việt Nam trong giờ phút nầy ở trong tay Ðức Chí Tôn và Bần Ðạo dám quả quyết rằng:

I want to say that: the humankind’s fate and the fate of Vietnam are in SUPREME BEING’s hands. I dare to surely assert that:

 

Luật nhơn quả của nhơn loại chưa hết thì chưa tạo hạnh phúc được.

The law of causality of the humankind has been able to create a joy yet.

Cái mơ vọng của thiên hạ đạt đặng cùng chăng là khi nào Khối Thánh Ðức của họ cao hơn phàm tâm của họ, thì giờ phút ấy hạnh phúc của họ mới có và cơ quan cứu khổ của Ðức Chí Tôn mới thiệt hiện được.

The desirability of people can reach good result or cannot, it may be done when their mass of Divine Virtue can be greater than their carnal heart. At their time, they can reach their happy time and the SUPREME BEING’s release mechanism can appeared.

Thuyết Ðạo IV / tr 20

Religious Preachment Volume IV, page 20

HẾT

END

 

BẢN DỊCH ANH NGỮ THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC  LÀ BẢN THẢO CHỜ HỘI THÁNH THANH KIỂM DUYỆT, BỔ KHUYET. KHI SỬA CHỮA HOÀN CHỈNH, BẢN QUYỀN SẼ DÂNG LÊN HỘI THÁNH.        

THE ENGLISH TRANSLATION OF RELIGIOUS PREACHMENTS OF HIS HOLINESS HO PHAP PHAM CONG TAC IS A MANUSCRIPT TO BE CENSORED AND REVISED BY THE SACERDOTAL COUNCIL. WHEN IT IS COMPLETE, THE COPYRIGHT WILL SUBMITTED TO THE SACERDOTAL COUNCIL.

 

                               Mùa hoa Đạo, 2012

Khai Tâm Quách Minh Chương

Mid-autumn, 2012

Khai Tâm Quach Minh Chuong