Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

 

HIẾN PHÁP
HIỆP THIÊN ĐÀI

 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền
 

 


Mục Lục

 

HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI:
HIẾN PHÁP VÀ NỘI LUẬT - Năm Nhâm Thân (1932): HIẾN PHÁP.

HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI:
HIẾN PHÁP VÀ NỘI LUẬT - Năm Nhâm Thân (1932): NỘI LUẬT.

 

HIẾN PHÁP CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI:
THÁNH LỊNH CỦA THƯỢNG SANH (27-12-1966).

HIẾN PHÁP CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI:
TỪ PHẨM TIẾP DẪN ĐẠO NHƠN SẮP XUỐNG LUẬT SỰ.

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV

PHẨM TRẬT HIỆP THIÊN ĐÀI.

 


Top of Page


         HOME