UNICODE FONTs

Hiến Chương
Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
( Hội-Thánh Cao-Đài )
CHƯƠNG 1

Danh Hiệu - Huy Hiệu - Đạo Kỳ

ĐIỀU THỨ NHỨT:- Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nói tắt là ( Đạo Cao Đài ).

ĐIỀU THỨ 2:- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.

ĐIỀU THỨ 3:- Huy hiệu tượng trưng cho Đại-Đại Tam-Kỳ Phổ-Độ là hình 3 Cổ Pháp.
1- Bình Bát Du ( biểu tượng Thích Giáo )
2- Cây Phất Chủ ( biểu tượng Lão Giáo )
3- Quyển Xuân Thu ( biểu tượng Nho Giáo )

ĐIỀU THỨ 4.- Đạo kỳ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam Thanh :
1- Màu vàng biểu hiệu Thái Thanh, tượng trưng Phật Giáo .
2- Màu xanh (xanh da trời) biểu hiệu Thượng Thanh, Tượng trưng Tiên Giáo.
3- Màu đỏ biểu tượng Ngọc Thanh, tượng trưng Thánh Giáo.

ĐIỀU THỨ 5.- Cách Thờ Phượng và Cúng Kiến.

Thờ THIÊN NHÃN
Cúng Bông chỉ về Tinh ,
Rượu chỉ về Khí ,
Trà chỉ về Thần ,

Tinh, Khí, Thần là Tam Bửu của các Đấng Thần, Thánh, Tiên, Phật.


CHƯƠNG II

Giáo Lý - Tôn Chỉ - & Mục Đích

ĐIỀU THỨ 6.-
a) Giáo lý của Đại Đạo là tinh ba của Giáo lý Tam Giáo (Thích, Đạo, Nho) và của Ngũ Chi (Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo) để hoằng dương Chánh Pháp.
b) Tôn Chỉ là cầu xin cứu rỗi các chơn linh khỏi sa đọa hồng trần .
c) Mục đích là giáo hóa nhơn sanh, lập đại đồng huynh đệ .


CHƯƠNG III

Hệ Thống Tổ Chức Hội-Thánh

ĐIỀU THỨ 7.- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có 3 Đài tượng trưng hình thể Đạo tại thế .
1- Hiệp Thiên Đài: Thể hiện Chơn Thần thuộc Khí,
2- Cửu Trùng Đài : Thể hiện Cơ Thể thuộc Tinh,
3- Bát Quái Đài : Thể hiện Linh Hồn thuộc Thần.

ĐIỀU THỨ 8.- Hiệp Thiên Đài.
Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng cơ bút do chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy.
Hội Thánh Hiệp Thiên Đài gồm các chức sắc Thiên Phong theo phẩm trật sau đây:
1) Phẩm Hộ-Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và bảo hộ Luật Đời cùng Luật Đạo .
2) Vị Thượng-Phẩm lo về mấy Thánh Thất và Tịnh Thất.
3) Vị Thượng-Sanh lo về phần Đời.
12 Vị Thời Quân thuộc 3 Chi: Pháp, Đạo, Thế đặt dưới quyền hành sự của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh .

ĐIỀU THỨ 9.- Cửu Trùng Đài
Cửu Trùng Đài là cơ quan Hành Pháp của Đạo.
Hội Thánh Cửu Trùng Đài gồm chức sắc Thiên phong theo các phẩm trật sau đây.


Nam Phái

1 Phẩm Giáo Tông: Lãnh đạo tối cao toàn Đạo có phận sự dìu dắt đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời.
3 Vị Chưởng Pháp : Lãnh nhiệm vụ nghiên cứu Luật Pháp Đạo trước khi ban hành cho toàn Đạo. trước khi ban hành cho toàn Đạo.
3 Vị Đầu Sư : Cầm quyền Chánh Trị Đạo ban hành Luật Pháp Đạo .
36 Vị Phối Sư: Có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu Sư cai trị Đạo.
72 Vị Giáo Sư: Có phận sự dạy dỗ Đạo hữu trong đường Đạo và đường Đời. Được quyền dâng sớ cầu nài về Luật Lệ làm hại Nhơn Sanh hay là cầu xin chế giảm Luật Lệ ấy.
3.000 Vị Giáo Hữu: Chia đều mỗi phái 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Lãnh phận sự phổ thông Chơn Đạo.
Lễ Sanh: Không hạn định số. Lễ Sanh là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn cho mỗi Tín Đồ.


Nữ Phái

Chức Sắc Nữ Phái khởi từ phẩm Đầu Sư trở xuống Lễ Sanh.

ĐIỀU THỨ 10.- Bàn Trị Sự.
Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo trong thôn xã gồm những chức việc sau đây:
- 1 Chánh Trị Sự
- 1 Phó Trị Sự
- 1 Thông Sự

Có nhiệm vụ giúp đở các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các Đạo hữu như anh lớn trong gia tộc.

ĐIỀU THỨ 11.-Bát Quái Đài
Bát Quái Đài là ngôi thờ phụng Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Đấng Giáo Chủ Tam Giáo cùng các Đấng Thiêng Liêng trong Ngu Chi Đại Đạo: Nhơn Đạo Thần Đạo Thánh Đạo Tiên Đạo Phật Đạo.


CHƯƠNG IV

Chức Sắc và Tín Đồ

ĐIỀU THỨ 12.- Đạo hữu thọ phong các phẩm từ Giáo Hữu sắp lên tới Giáo Tông đều là chức sắc, lựa chọn trong hàng Thượng Thừa mà thôi.

ĐIỀU THỨ 13.- Những người Nam hay Nữ, không phân biệt quốc tịch, màu da, tuổi tác, giai cấp nghề nghiệp đảng phái đã thọ Lễ nhập môn đều được nhìn nhận là Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .


CHƯƠNG V

Đạo Phục

ĐIỀU THỨ 14.- Đạo Phục của Hội Thánh Nam phái Cửu Trùng Đài là.
1- Màu vàng của Chức sắc thuộc Thái Thanh.
2- Màu xanh da trời của Chức sắc thuộc Thượng Thanh.
3- Màu đỏ của Chức sắc thuộc Ngọc Thanh.
Có mão riêng từng cấp bậc.

ĐIỀU THỨ 15.- Đạo phục Chức sắc Nữ Phái Cửu Trùng Đài là toàn trắng. ( có Ni Cô riêng từng cấp bậc ).

ĐIỀU THỨ 16.- Đạo phục của Chức sắc Hiệp Thiên Đài là toàn trắng ( có mão riêng từng cấp bậc).

ĐIỀU THỨ 17.- Đạo phục của Thiện Nam Tín Nữ là áo dài trắng khăn đóng đen.


CHƯƠNG VI

Họ Đạo

ĐIỀU THỨ 18.- Nơi nào có trên 500 tín đồ thì được lập riêng một Họ Đạo hay Tộc Đạo, đặt riêng một Thánh thất, có một Chức sắc làm đầu cai trị . Các Họ Đạo hay Tộc Đạo trong Tỉnh hiệp lại thành một Châu Đạo có một vị Chức sắc cao cấp hơn cai quản.


CHƯƠNG VII

Tòa Thánh - Thánh Thất - Tịnh Thất

ĐIỀU THỨ 19.- TÒA THÁNH Trung Ương (Tây Ninh) là nguồn gốc khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

ĐIỀU THỨ 20.- Các Ngôi thờ phượng Đức CHÍ TÔN ở các địa phương trong nước hay ngoài nước đều gọi là Thánh Thất và Tịnh Thất.


CHƯƠNG VIII

Phước Thiện

ĐIỀU THỨ 21.- Phước Thiện là một cơ quan lo về xã hội, tế độ người tật nguyền cô độc, kẻ gặp tai ương thống khổ.

ĐIỀU THỨ 22.- Trong cơ quan Phước Thiện cũng có chức sắc làm âm chất thuộc Thập nhị đẳng cấp Thiêng liêng, không dự vào Hành Chánh Đạo.
Được lập Cơ sở lương điền, công nghệ, thâu huê lợi tạo nền nhân cội nghĩa.


CHƯƠNG IX

Hội Quyền Vạn Linh

ĐIỀU THỨ 23.- Đại Hội Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Hội Quyền Vạn Linh mỗi năm họp một lần tại Tòa Thánh Tây Ninh.


CHƯƠNG X

Tài Sản

ĐIỀU THỨ 24.- Tài sản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gồm có: Động sản và bất động sản do Nhơn sanh hiến cúng hoặc chuyển nhượng . Động sản và bất động sản do Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Hội-Thánh) tự tạo.


CHƯƠNG XI

Phương Pháp Áp Dụng

ĐIỀU THỨ 25.- Để áp dụng Hiến Chương nầy, bản Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật và Kinh Lễ được coi là quy chế có tánh cách Nội Qui.

ĐIỀU THỨ 26.- Hiến Chương nầy có thể sửa đổi do Hội Thánh lập Hiến Chương nầy bằng đa số 2/3 tổng số Chức sắc Hội Thánh và sau khi được Đức CHÍ TÔN phê chuẩn.


CHƯƠNG XII

Thống Nhất

ĐIỀU THỨ 27.- Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký tên.