ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


CHƠN-LÝ CON NGƯỜI
THEO
NHÂN-SINH-QUAN
Của Đ.Đ.T.K. P.Đ.
(Cao-Đài giáo)

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2002

Mục Lục

Tiểu Dẫn
Bản nguyên Con Người
Giá Trị Nhân Phẩm
Mục Đích Đời Người - Thiên Chức Của Con Người