ĐẠO-LÝ THUYẾT-MINH


ĐỨC PHẬT-MẪU
DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Dã Trung Tử
Sưu-Tập

Tư-liệu tu-học Lưu-hành nội-bộ

2002

Mục Lục

Tiểu Dẫn
Bản Nguyên và Quyền Năng của Phật Mẫu
Sự Tương Quan giữa Chí Tôn & Phật Mẫu
Tình thương của Chí-Tôn và Phật-Mẫu đối với chúng-sanh
Kết Luận

Hình ảnh Báo Ân Từ & Hội Yến Diệu Trì