Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Tòa Thánh Tây Ninh

ĐẠO LUẬT

 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền
 

 

MỤC LỤC

 

TỜ KIẾT CHỨNG

CHƯƠNG THỨ NHỨT: HÀNH CHÁNH

ĐIỀU THỨ NHẤT:

I.-

Cầu Phong

II.-

Thăng Thưởng

III.-

Hàm Phong

IV.-

Truy Phong

V.-

Cách Tổ Chức Hội Quyền Vạn Linh
ĐIỀU THỨ NHÌ: Ý Kiến Về Chính Trị Đạo Đương Thời
ĐIỀU THỨ BA: Những Phương Pháp Hay Đặng Chỉnh Đốn Thêm Nữa
ĐIỀU THỨ TƯ: Những Ước Vọng Của Toàn Tín Đồ Trong Đạo
ĐIỀU THỨ NĂM: Quan Sát Gia Nghiệp Của Đạo
ĐIỀU THỨ SÁU: Quan Sát Sổ Thâu Xuất Hằng Niên và Định Phần Dự Trử
ĐIỀU THỨ BẢY: Phương Diện Giáo Dục, Cất Hạnh Đường và Học Đường Các Thánh Thất
ĐIỀU THỨ TÁM: Phương Pháp Châu Cấp Cho Thiên Phong Đi Hành Đạo
ĐIỀU THỨ CHÍN: Tu Tạo Tòa Thánh và Các Dinh Thự Nơi Thánh Địa
ĐIỀU THỨ MƯỜI VÀ MƯỜI MỘT: (Thuộc về Phước Thiện, xem chương thứ hai)
ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: Phương Cách Thân Thiện Với Quyền Đời
ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: Hành Vi Đương Thời Thế Nào, Và Sẽ Tới Phải Thế Nào?
ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: (Về phần Phổ Tế, xin xem chương thứ ba)
ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM: (Về phần Tòa Đạo, xin xem chương thứ tư)
ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU: Bỏ Thăm Tín Nhiệm Hay Là Không Tín Nhiệm Quyền Thống Nhứt Lại Một Lần Nữa
ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY: Nhượng Quyền Cho Quyền Vạn Linh Cầm Quyền Chánh Trị Của Đạo

CHƯƠNG THỨ HAI: PHƯỚC THIỆN

ĐIỀU THỨ MƯỜI: Gầy Dựng Cơ Thể Phước Thiện Các Nơi, Và Những Phương Hay Đặng Châu Cấp Cho Những Kẻ Tật Nguyền Cô Độc

I.-

Luật Tuyển Chọn

II.-

Cầu Phong

III.-

Hàm Phong

IV.-

Truy Phong

V.-

Quyền Phong Thưởng

VI.-

Thể Lệ Hội Phước Thiện

VII.-

Phần Tạo Cơ Sở
ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT: Phương Chỉnh Đốn Về Mặt Nghi Tiết Của Đạo Nơi Các Thánh Thất Và Về Phần Quan Hôn, Tang Tế

CHƯƠNG THỨ BA: PHỔ TẾ

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Phương Cách Đối Phó Cùng Các Chi Phái Phản Đạo

CHƯƠNG THỨ TƯ: TÒA ĐẠO

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM: Định Án Những Người Phạm Luật Pháp Và Hình Phạt Ra Thế Nào?

I.-

Phạm Pháp

 

II.-

Phạm Luật

PHỤ CHÚ: Sự khác biệt giữa hai ấn bản năm Nhâm Thìn (1952) và ấn bản năm Kỷ Dậu (1969).

 

Ấn bản năm Kỷ Dậu - 1969

Kiểm duyệt, ngày 11 tháng 10 năm Kỷ Dậu (dl. 20-11-1969)
Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo
Hiến Pháp H.T.Đ
(ấn ký)
Trương Hữu Đức
 

 Tài liệu biếu không
Thực hiện 02-2002 (01- Nhâm Ngọ)

Top of Page

      HOME