Bàn thào đề sửa chữa và bổ sung, khi hoàn tất sẽ trình Hội-Thánh kiểm duyệt và quyết định.

Sám truyền minh tả
Tam Thánh ký Hòa ước
Cờ Phướn và chơn lý Đạo
Trong nghi lễ Hoán đàn
Triết luận Đạo và Đức
Lễ Đại Đàn và chơn pháp Đạo

* Xin vui lòng xem tiếp
    13 - 28
* Xin vui lòng xem tiếp
    29 - 48