DÂN TỘC VIỆT GHI NHỚ CÔNG ĐỨC

 

NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG

 

 

 

TÙNG THIÊN

TỪ BẠCH HẠC

2013

 

 

 

Kính dâng

 

CỬU VỊ NỮ PHẬT

 

  [Full Text - Download - PDF]

 

MỤC LỤC
 
LỜI DẪN
 
CHƯƠNG I.
TIỀN KIẾP CỦA  BÁT NƯƠNG Ở TRUNG QUỐC
  
TIẾT I. LỊCH SỬ TRUNG HOA TỪ THỜI THẦN NÔNG ĐẾN HÁN-SỞ.
   TIẾT II.VAI TRÒ CỦA BẠCH LIÊN
 

CHƯƠNG II.
TIỀN KIẾP CỦA NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG
   
TIẾT I.LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THỜI LẬP QUỐC ĐẾN NHÀ HÁN
    TIẾT II.CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG.
    TIẾT III.VAI TRÒ CỦA HAI NỮ TƯỚNG THIỀU HOA & HỒ ĐỀ

 
CHƯƠNG III.
NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG TRONG ĐẠO CAO ĐÀI
 
 TIẾT I.CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG HAY CỬU VỊ NỮ PHẬT?
   TIẾT II.THÁNH GIÁO & THI VĂN DẠY ĐẠO CỦA NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG
      I.THÁNH GIÁO & THI VĂN DẠY ĐẠO CỦA NHẤT NƯƠNG
      II. THÁNH GIÁO & THI VĂN DẠY ĐẠO CỦA BÁT NƯƠNG

PHỤ LỤC
TẦM VÓC CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

 


 

 

  

LỜI DẪN

 

Cửu Vị Nữ Phật “tùng lịnh KIM BÀN PHẬT MẪU năng tạo, năng hóa Vạn linh, năng du Ta Bà Thế giái dưỡng dục quần sanh qui nguyên Phật vị.” Câu Kinh này trong Di lạc chơn kinh đã cho chúng ta biết nhiệm vụ của các vị Phật trong TẠO HÓA THIÊN, đó là chăm sóc cho linh hồn nhân loại theo suốt một chu trình: từ lúc hoài thai  tới lúc mất, và cho đến khi đầu thai tái kiếp.

 

1.Vai trò và nhiệm vụ của NHẤT NƯƠNG (HOÀNG THIỆU HOA): 
Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Nhứt Nương Diêu Trì Cung giữ nhiệm vụ cai quản Vườn Ngạn Uyển.  Một chơn linh khi xuống trần thì Vườn Ngạn Uyển có một hoa nở.  Một chơn linh khi thoát xác thì Vườn Ngạn Uyển có một hoa héo.  Nhất Nương có bửu pháp là cây đàn Tỳ bà.Vị Nữ Phật này đón tiếp chơn hồn của người mất lên từng Trời thứ nhất của Cửu Trùng Thiên.


2. Vai trò và nhiệm vụ của NHỊ NƯƠNG (CẨM TÚ) 

Nhị Nương có bửu pháp là cái Lư hương. Bà có nhiệm vụ cai quản Vườn Đào Tiên của Đức Phật Mẫu, đón tiếp chơn hồn của người mất lên từng Trời thứ hai của Cửu Trùng Thiên: mở tiệc Trường sanh thết đãi, rồi đưa chơn hồn đến Ngân Kiều, cỡi Kim quang bay lên chầu Ngọc Hư Cung. 

 

3. Vai trò và nhiệm vụ của TAM NƯƠNG (TUYẾN)

Tam Nương có nhiệm vụ chèo thuyền Bát Nhã nơi cõi thiêng liêng để rước những người đắc đạo vào cõi Thiêng liêng Hằng sống. Tam Nương có bửu pháp là Quạt Long Tu. Bà có nhiệm vụ tiếp dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Thanh Thiên, là từng thứ ba trong Cửu Trùng Thiên: vào Cung Như Ý bái kiến Đức Thái Thượng Lão Quân, học sách Trường Xuân do Hội Thánh Minh giao cho.


4. Vai trò và nhiệm vụ của TỨ NƯƠNG (GẤM)

Tứ Nương phổ độ giới văn chương khoa bảng. Tứ Nương có bửu pháp là Kim Bảng (Bảng vàng để ghi tên những người thi đậu Trạng Nguyên, Tiến Sĩ). Tứ Nương tiếp dẫn các Chơn hồn lên từng Trời Huỳnh Thiên, là từng thứ tư trong Cửu Trùng Thiên. Nơi đây, Chơn hồn được vào Cung Tuyệt Khổ bái kiến Đức Huyền Thiên Quân, được roi thần của Lôi Công trừ hết các trược khí còn bám vào Chơn thần để vào Lầu Bát Quái.

 

5.Vai trò và nhiệm vụ của NGŨ NƯƠNG (LIỄU HẠNH)

Ngũ Nương Diêu Trì Cung có bửu pháp là Cây Như Ý. Bà có nhiệm vụ tiếp dẫn các chơn hồn đến từng Trời Xích Thiên, là từng thứ năm trong Cửu Trùng Thiên:  đưa chơn hồn đến Minh Cảnh Đài để xem tất cả những việc làm thiện ác của chơn hồn nơi cõi trần, rồi hướng dẫn đến trước quyển Kinh Vô Tự để cho chơn hồn thấy được quả duyên.


6.Vai trò và nhiệm vụ của LỤC NƯƠNG ( HUÊ, HOA).

Lục Nương có một kiếp đầu thai ở nước Pháp tên Jeanne d'Arc, một kiếp ở VN tên Hồ thị Hoa, vợ vua Minh Mạng và là mẹ của vua Thiệu Trị.  Lục Nương có bửu pháp là Phướn Tiêu Diêu (Phướn Truy Hồn) tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Kim Thiên, là từng thứ sáu trong Cửu Trùng Thiên: đưa chơn hồn vào Cung Vạn Pháp xem cho biết rõ nghiệp của mình, vào Cung Lập Khuyết xem ngôi vị cũ, lãnh Kim Sa và được Khổng Tước chở lên Đài Huệ Hương để khử hết trược khí.

 

7.Vai trò và nhiệm vụ của THẤT NƯƠNG (Vương thị LỄ) 

Thất Nương có bửu pháp là Hoa sen. Bà có nhiệm vụ tiếp dẫn các chơn hồn lên từng Trời Haọ Nhiên Thiên là từng thứ bảy trong Cửu Trùng Thiên; đưa chơn hồn đến Cung Chưởng Pháp bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, được Phật Dà Lam dẫn đường đi đến cõi Tây Qui, rồi lên cõi Niết Bàn. Thất Nương còn lãnh nhiệm vụ đến cõi Âm Quang để giáo hóa các Nữ hồn.

 

8.Vai trò và nhiệm vụ của BÁT NƯƠNG ( LIÊN BẠCH, HỒ ĐỀ)

LIÊN BẠCH là tên của Bát Nương  trong tiền kiếp ở Trung Hoa, còn HỒ ĐỀ  là tên của Bà trong một kiếp ở VN.  Bát Nương có bửu pháp là Giỏ Hoa lam. Bà có nhiệm vụ tiếp dẫn các chơn hồn đến từng Trời Phi Tưởng Thiên, là từng thứ tám trong Cửu Trùng Thiên, vào Cung Tận Thức bái kiến Đức Từ Hàng Bồ Tát; chơn hồn sẽ được Kim Mao Hẩu đưa đến tận Tịch San, rồi lên cõi Niết Bàn.  

   

9.Vai trò và nhiệm vụ của CỬU NƯƠNG (Cao thị KHIẾT).

Cửu Nương có bửu pháp là Ống Tiêu. Bà có nhiệm vụ độ dẫn các chơn hồn đến từng Trời Tạo Hóa Thiên, là từng thứ chín trong Cửu Trùng Thiên: vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, được ban thưởng trái Đào Tiên và Tiên tửu, được học tập nghi lễ để vào bái kiến các Đấng trong Ngọc Hư Cung và sẽ được định phận thăng hay đọa.

Tóm lại, Cửu Vị nữ Phật trông nom về cơ giáo hóa vạn linh từ lúc hoài thai. Tất cả các nghề nghiệp hay, khéo, về nữ công, hoặc về cầm, kỳ, thi, họa, cùng là triết học văn chương, đều thuộc về phần nhiệm của Cửu vị giáo hóa.Đến khi mất, Cửu Vị hướng dẫn chơn hồn định tỉnh, được tẩy trược khí và bái kiến Đức Chí tôn và Đức Phật Mẫu, hai Đấng Cha Mẹ thiêng liêng.

Sau đây là hai câu kết trong bài thi của Bát Nương nói lên một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của các vị. Đó là:

Chung lo mối Đạo Tam Kỳ, 
Giúp nhà Nam Việt kịp thì Long Hoa
.      
(10-6-1950) 

 

Từ tiền kiếp gần nhất của chín vị, chúng ta hiểu được vì sao việc phổ độ buổi đầu chú trọng nhiều vào nước Việt Nam, kế đến là Campuchia, Trung Hoa và Pháp. Nước Việt Nam đã được Đức Chí Tôn chọn để gieo hạt giống quí ắt phải là mảnh đất thiêng.Dân tộc Việt Nam là dân tộc được chọn để truyền bá mối Đạo Trời ắt phải là một dân tộc xứng đáng.Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu qua nguồn gốc dân tộc Việt. Đã có các cuốn sách nói về công đức của Cửu Vị Nữ Phật, nên bài viết này dành riêng nói về NHỨT NƯƠNG, BÁT NƯƠNG là hai nữ tướng kiêu hùng trong cuộc khởi nghĩa chống xâm lăng, giành độc lập cho dân tộc Việt vào thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước.

  

 

Description: http://www.trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2012/06/sen-18-300x225.jpg

 

 

 

CHƯƠNG MỘT

 

TIỀN KIẾP CỦA BÁT NƯƠNG Ở TRUNG QUỐC

 

TIẾT I. LỊCH SỬ TRUNG HOA TỪ THỜI THẦN NÔNG ĐẾN HÁN-SỞ.

TIẾT II.VAI TRÒ CỦA BẠCH LIÊN

 

TIẾT I. LỊCH SỬ TRUNG HOA TỪ THỜI THẦN NÔNG ĐẾN HÁN-SỞ.

 

    Bát Nương có một kiếp giáng trần ở Trung hoa vào thời Tiền Hán, tên là Bạch Liên hay Liên Bạch (hoa sen trắng), nên thường giáng cơ xưng là Hớn Liên Bạch. Để hiểu thời kỳ đầu kiếp này của Bà, chúng ta nên biết qua lịch sử Trung quốc thời cổ đại.Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn tại các khu vực thung lũng dọc theo Hoàng Hà  Trường Giang. Với hàng ngàn năm lịch sử tồn tại và phát triển, đây là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Trung quốc cổ đại được xem như bắt đầu thời Tam hoàng Ngũ Đế:

1-      Nhà HẠ (thế kỷ 21- thế kỷ 16 TCN)

2-      Nhà THƯƠNG (thế kỷ 17- thế kỷ 11 TCN)Những hiện vật khảo cổ cho thấy bằng chứng về sựtồn tại của nhà Thương1600 TCN1046 TCN và từ cuối thời nhà Thương hay giai đoạn nhà Ân (), gồm rất nhiều văn bản giáp cốt là những đoạn văn khắc trên xương thú hoặc mai rùa.

3-      Nhà CHÂU hay CHU (1027 TCN- 256 TCN)Sau Hạ-Thương là nhà Chu, triều đại thứ ba trong thời cổ Trung Quốc, kéo dài trong hơn 770 năm. Lấy việc dời đô về phía đông của nhà Chu làm ranh giới thì thời kỳ đầu của nhà Chu là Tây Chu, thời kỳ sau là Đông Chu. Đông Chu lại được chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Vị vua nhà Chu là Vũ Vương, với sự hỗ trợ của người em là Chu Công trong vai trò nhiếp chính đã đánh bại nhà Thương.Ban đầu nhà Chu đóng đô ở vùng Tây An ngày nay, gần sông Hoàng Hà, nhưng họ đã thực hiện nhiều cuộc chinh phục mở rộng vào châu thổ sông Dương Tử. Đây là lần đầu tiên trong số nhiều lần di dân từ phía bắc xuống phía nam trong lịch sử Trung Quốc. Trong thời kỳ này, việc sử dụng đồ sắt đã xuất hiện. Hệ thống chữ viết cổ xuất hiện trên các đỉnh đồng thời Tây Chu bắt đầu chuyển sang giai đoạn hiện đại, dưới hình thức những văn bản ghi chép cổ cuối thời Chiến Quốc.

4-      Thời XUÂN THU:Xuân Thu là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ 722 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc. Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử. Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá. Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ.Ở thời điểm đó Trung Quốc vẫn chưa được coi là một đế quốc.

5-      Thời CHIẾN QUỐC (476-221 TCN) Thời đại Chiến Quốc  kéo dài từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần năm 221 TCN. Thông thường nó được coi là giai đoạn thứ hai của nhà Đông Chu, tiếp sau giai đoạn Xuân Thu, dù chính nhà Chu đã kết thúc 35 năm trước khi kết thúc giai đoạn Chiến Quốc. Tên gọi Chiến Quốc xuất phát từ cuốn Chiến Quốc sách được biên soạn đầu thời nhà Hán. Thời Chiến Quốc, trái với thời Xuân Thu, là một giai đoạn mà các lãnh chúa địa phương sáp nhập các tiểu quốc nhỏ hơn xung quanh để củng cố quyền lực. Quá trình này đã bắt đầu ở thờiXuân Thu, và tới thế kỷ 3 TCN, bảy nước lớn nổi lên chiếm vị trí áp đảo. Bảy nước lớn thời Chiến  Quốc (Chiến Quốc thất hùng), gồm có Tề (), Sở (), Yên (), Hàn(), Triệu (), Nguỵ () và Tần (). Cácvùng như Thục (Tứ Xuyên ngày nay) và Việt (Chiết Giang ngày nay) cũng đã bị sáp nhập vào vùng ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc trong thời gian này. Trong thời kỳ Chiến Quốc, tuy chiến tranh liên miên nhưng văn hóa cổ đại Trung Quốc vẫn phát triển. Xã hội xuất hiện tầng lớp sĩ nhân mới nổi lên, với việc nắm được kiến thức văn hóa khoa học là tiêu chí của tầng lớp này, thúc đẩy sự phồn vinh về văn hóa khoa học. Thời gian này văn hóa tư tưởng cổ đại Trung Quốc đạt tới đỉnh cao trong lịch sử, trong đó Khổng Tử tiêu biểu cho Nho Giáo; Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử tiêu biểu của Đạo Giáo; Hàn Phi tiêu biểu của Pháp Gia; Mặc Tử tiêu biểu của Mặc Gia. Các triết thuyết khác nhau đã được phát triển trong giai đoạn Bách gia chư tử, trong đó, nhà chiến lược quân sự Tôn Vũ đã viết cuốn Tôn Tử binh pháp được công nhận là tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong 7 tác phẩm về nghệ thuật quân sự Trung Quốc cổ đại.

6-      Nhà TẦN (221 TCN- 206 TCN). Năm 230 trước công nguyên, Doanh Chính-vua Nhà Tần bắt đầu cuộc chinh chiến thống nhất toàn quốc. Trong 9 năm nhà Tần lần lượt tiêu diệt 6 nước, thống nhất toàn quốc vào năm 221 trước công nguyên. Như vậy cục diện chia rẽ trong gần 600 năm ở Trung Quốc đã kết thúc. Chính ông đã lập nên đế chế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Vào thời kỳ này, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn lý trường thành để bảo vệ đất nước khỏi các tộc người phương Bắc. Ông cho thống nhất chữ viết, các đơn vị đo lường và tiền tệ. Các luật lệ của đế chế rất chặt chẽ và khắc nghiệt, đặc biệt đối với người trong triều đình. Hình phạt trị tham nhũng dành cho mọi thành viên trong triều đình là tử hình. Các pháp gia sợ rằng bất kỳ cách suy nghĩ nào khác ngoài Pháp gia có thể dẫn tới việc nổi loạn. Vì thế mọi trường phái triết học khác bị đặt ra ngoài vòng pháp luật (đốt sách, chon học trò...)

7-      Nhà Tây Sở (206 TCN- 202 TCN) Hạng Tịch, tên tự là Vũ/Võ (), còn gọi là Tây Sở Bá Vương (西楚霸王). Sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, các cuộc nổi dậy của nông dân, tù nhân, binh sỹ và hậu duệ của tầng lớp quý tộc cũ nổi lên khắp nơi; cuối cùng đã lật đổ nhà Tần vào năm 206 TCN. Lãnh đạo cuộc nổi dậy là Hạng Vũ, một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổnhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Lưu Bang đầu thời nhà Hán. Năm 202 TCN, Lưu Bang cùng quân của chư hầu đánh quân Sở thắng Hạng Vũ một trận quyết liệt ở Cai Hạ.Hạng Vương tự đâm cổ chết. Năm đó ông 31 tuổi, ở ngôi Tây Sở Bá vương được 5 năm.Trong Sử ký, Tư Mã Thiên không giấu sự thán phục đối với Hạng Vũ - người đối địch với vị vua khai lập (Lưu Bang) ra vương triều mà ông phục vụ (nhà Hán). Khi chép truyện Hạng Vũ, Tư Mã Thiên đặt tên là "Hạng Vũ bản kỷ", có nghĩa đặt ngang Hạng Vũ với các hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng, Lưu Bang. Đồng thời, ông cũng chỉ ra nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ:

...Sao mà nổi lên nhanh chóng như vậy! Nhà Tần làm hỏng mất chính sự. Trần Thiệp đầu tiên khởi nghĩa, hào kiệt nổi lên như ong, tranh giành nhau không thể kể xiết. Hạng Vũ trong tay không có quyền binh gì, thừa thế nổi lên nơi thảo dã; trong ba năm liền đem năm nước chư hầu để tiêu diệt Tần, phân chia thiên hạ, phong các vương hầu, ban ra chính lệnh và tự xưng là bá vương, địa vị tuy không trọn vẹn nhưng từ xưa đến nay, chưa hề có người nào được như thế. Đến khi Vũ bỏ Quan Trung, nhớ đất Sở, đuổi Nghĩa Đế để tự lập, thế mà lại trách các vương hầu phản mình thì thực cũng khó vậy. Tự khoe khoang công trạng, chỉ dùng cái trí của mình mà không chịu bắt chước người xưa, nói rằng có thể lấy võ lực dẹp yên thiên hạ, dựng nghiệp bá vương. Nhưng chỉ được năm năm thì mất nước, thân chết ở Đông Thành, thế mà còn chẳng tỉnh ngộ, không tự trách mình, thật là có lỗi. Lại còn có câu: “Trời hại ta chứ không phải ta đánh không giỏi", há chẳng lầm sao!

8-      Nhà Hán (202 TCN-220 CN)

Cuộc chiến tiếp theo diễn ra giữa các nước đó trong 5 năm (206-202 TCN), gọi là thời Hán Sở tranh hùng. Ban đầu, "Hán" (là địa giới do Hạng Vũ phân chia) chỉ gồm vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh và phía nam Thiểm Tây và chỉ là một công quốc nhỏ, nhưng dần lớn mạnh thành một đế chế. Lưu Bang là người giành thắng lợi cuối cùng, trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hán, xưng Hán Cao Tổ. Kéo dài hơn bốn thế kỷ, nhà Hán được xem như là một triều đại huy hoàng. Nhưng đến thời Hán Vũ Đế (trị vì 141-87 TCN) đã phải phát động nhiều chiến dịch quân sự chống trả Hung Nô. Giai đoạn đầu tiên trong hai giai đoạn của nhà Hán, được gọi là Tiền Hán (前漢) hay triều Tây Hán (西漢 206 TCN–9 CN), đóng đô ở Trường An. Hậu Hán (後漢) hay triều Đông Hán (東漢 25–220), đóng đô ở Lạc Dương

Ở thời Hán, Trung Quốc chính thức trở thành một đất nước theo Khổng giáo và phát triển thịnh vượng: nông nghiệpthủ công và thương mại tiến bộ và dân chúng đạt tới con số 50 triệu người. Trong lúc ấy, đế chế mở rộng ảnh hưởng văn hóa và chính trị của nó đến toàn bộ Việt NamTriều TiênMông Cổ và Trung Á trước khi nó sụp đổ vì cả sức ép bên trong và bên ngoài. Hán Vũ Đế quyết định rằng Đạo giáo không còn thích hợp cho Trung Quốc nữa, và chính thức tuyên bố Trung Quốc là một quốc gia Khổng giáo. Tuy nhiên, giống như các vị vua trước đó, ông tổng hợp các biện pháp của Pháp gia với ý tưởng Khổng giáo. Các trí thức Khổng giáo có được ưu thế nổi bật khi họ là hạt nhân của hệ thống bổ nhiệm quan chức dân sự.

9-      Nhà TÂN (新朝 nghĩa đen "triều đại mới") (9-23) là một triều đại tiếp sau nhà Tây Hán và trước nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Vị hoàng đế duy nhất của nhà Tân là Vương Mãng.Từ khi hoàng hậu Vương Chính Quân, vợ vua Hán Nguyên Đế đắc sủng, ngoại thích họ Vương bắt đầu tham gia triều chính. Một người em khác của Vương hậu là Vương Mạn mất sớm, con là Vương Mãng khi lớn được đưa vào triều làm quan. Khi Hán Thành Đế qua đời không có con nối, một người trong tông thất, cháu trai của bà Vương Chính Quân là Hán Ai Đế lên ngôi (7 TCN). Sau cái chết của Hán Ai Đế vào năm 1 TCN. Vương Mãng lần lượt loại bỏ các phe cánh ngoại thích mới và một mình nắm quyền. Vương Mãng cuối cùng lên ngôi hoàng đế vào năm thứ 9 CN. Trong khi đời sống xã hội bị xáo trộn, chiến tranh với các ngoại tộc xung quanh kéo dài nhiều năm khiến nhân dân căm phẫn thì trong nước lại xảy ra mất mùa, hạn hán, nạn châu chấu, vỡ đê sông Hoàng Hà, đổi dòng chảy sông Hoàng Hà… khiến cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách. Và ngân khố triều đình cũng trống rỗng. Trong hoàn cảnh đó, khởi nghĩa binh biến chống triều đình đã nổ ra. Vương Mãng bị thương nhân Đỗ Ngô giết chết, đầu bị mang bêu ở chợ. Vương Mãng ở ngôi tất cả 16 năm, thọ 68 tuổi. Triều đại Nhà Tân cũng chấm dứt. Vương Mãng cải cách toàn bộ, bằng những lời lẽ phỉnh phờ lừa dối nhân dân, lừa dối lịch sử và cuối cùng đã bị lịch sử trừng phạt. Sử gia Lâm Kiến Anh có ý kiến thống nhất với quan điểm trên của Vương An Thạch:

 

Những cải cách của Vương Mãng chỉ nhằm củng cố chế độ thống trị của mình, chèn ép bóc lột nhân dân lao động nhằm thoả mãn tham vọng cá nhân… Thất bại liên tiếp trong cải cách kinh tế - xã hội đã bóc dần chiếc mặt nạ chính nhân quân tử của Vương Mãng, để lộ ra chân diện của kẻ tham lam vô bờ bến. Kết cục của Vương Mãng là một trong những kết cục bi thảm nhất của một vị hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa. Giá như Vương Mãng chết sớm vài năm thì có lẽ với dân chúng Trung Hoa, ông vẫn là một chính nhân quân tử, để lại tiếng thơm cho đời sau. Bởi khi ấy, một đời giả dối của Mãng  đâu có ai biết được.

 

 

TIẾT II.VAI TRÒ CỦA LIÊN BẠCH

 

    Không có nhiều tư liệu về vai trò của Bát Nương trong kiếp này, chỉ biết Bà xuống trần vào đời Tiền Hán; trước thời Vương Mãng phản triều đình. Bà tên thật là Hớn Liên Bạch mà cô Thất Nương hằng giới thiệu và kính nhường là thi thơ hay nhất. Bà có tài văn chương, tính người thẳng thắn, mực thước. Bà vì bất bình trước việc bất trung của Vương Mãng mà dùng văn chương xui khiến chư hầu và các tướng, giúp nhà Hán triệt hạ Vương Mãng.

 

  

Description: http://www.trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2012/06/sen-18-300x225.jpg

 

 

CHƯƠNG II.

 

TIỀN KIẾP CỦA BÁT NƯƠNG & NHẤT NƯƠNG Ở VIỆT NAM

 

TIẾT I.LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THỜI LẬP QUỐC ĐẾN NHÀ HÁN

TIẾT II.CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG.

TIẾT III.VAI TRÒ CỦA HỒ ĐỀ & HOÀNG THIỆU HOA TRONG CUỘC KHỞI NGHĨA

 

Tiết I. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THỜI LẬP QUỐC ĐẾN NHÀ HÁN

 

Đọc những bộ sử lớn viết bằng chữ Hán như: Đại-Việt sử ký toàn thư, An-Nam chí lược, Ðại-Việt thông-sử, Khâm-định Việt sử thông giám cương mục, Ðại-Nam nhất thống chí thì thấy đại cương mỗi bộ sử đều chép rất giản lược về nguồn gốc dân tộc Việt-Nam: “ Vua Minh, cháu bốn đời vua Thần-Nông, nhân đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ-lĩnh, kết hôn với một nàng tiên hạ sinh một con trai tên Lộc-Tục. Vua lập đài, tế cáo trời đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, tức vua NGHI, phong con thứ là LỘC-TỤC làm vua phương Nam. Ngài dạy hai thái tử rằng: Nghi làm vua phương Bắc, Tục làm vua phương Nam, lấy núi Ngũ-lĩnh làm cương giới. Hai người làm vua hai nước nhưng vốn cùng gốc ở ta, phải lấy ðiều hiếu hoà mà ở với nhau.Tuyệt ðối Nam không xâm Bắc, Bắc chẳng chiếm Nam.Kẻ nào trái lời, sẽ bị tuyệt tử, tuyệt tôn”.

Xét triều đại Thần-Nông, khởi từ năm 3118 trước Tây lịch đến đây thì chia làm hai triều đại: Bắc và Nam.

A.    TRIỀU ÐẠI THẦN-NÔNG BẮC. 

Triều đại Thần-Nông Bắc gồm Vua Nghi (2889-2884 TCN); Vua Lai, Vua Ly, Vua Du-Võng (2843-2696 TCN). Ðến đây, triều đại Thần-Nông Bắc chấm dứt, đổi sang triều đại Hoàng-Đế từ năm Giáp Tý (2697 TCN). Các nhà chép sử Trung-quốc lấy thời đại Hoàng-đế làm kỷ nguyên.Tư-Mã Thiên trong bộ Sử-ký, đã khởi chép quyển một là Ngũ-đế bản kỷ, coi Hoàng-đế là Quốc-tổ Trung-quốc, không kể thời đại Thần-Nông. Trong thời kỳ cổ xưa đó, ở bờ Nam Dương Tử đã tồn tại một quốc gia hùng mạnh, có nền văn minh phát triển và đủ sức đương đầu với nhà nước Hạ, Chu của dân tộc Hán ở Bắc Dương tử. Những bằng chứng lịch sử tiếp theo thời gian trong 5000 năm đó - kể từ thời Hoàng đế - Xuy Vưu - đã xác minh điều này. Sử ký Tư Mã Thiên đã xác định rằng: "Nam Dương Tử là nơi Bách Việt ở". Luận ngữ của Khổng Tử - thế kỷ V/ VI BC - cũng viết:"Nếu không có Quản Trọng (Tể tướng nước Tề thời Xuân Thu - Hán Sử) thì dân tộc Hán ngày nay đã cài vạt áo bên trái như người Man rồi". Dấu ấn áo cài vạt bên trái của Lạc Việt ở Nam Dương Tử còn được nhắc tới trong An Nam Chí Lược (Sách viết thế kỷ XIII ) qua lời Tô Đông Pha. Chính những nhà nghiên cứu lịch sử Trung Hoa cũng phải công nhận có một quốc gia hùng mạnh tồn tại ở bờ Nam Dương tử, mà họ gọi là nước Ba, một quốc gia hùng mạnh của dân tộc Việt.

 

    B. TRIỀU ÐẠI THẦN-NÔNG NAM. 
Thái-tử Lộc-Tục lên làm vua năm Nhâm-Tuất (2879 trước Tây-lịch) hiệu là Kinh- Dương, đặt tên nước là Xích-quỷ.Sau người Việt lấy nãm này làm kỷ nguyên lập quốc. Nếu cộng chung cho đến nay (2013) là 4892 nãm, vì vậy người Việt tự hào rằng đã có năm nghìn năm văn hiến. Cổ sử chép:  Thái-tử Lộc-Tục lên ngôi lấy hiệu là Kinh-Dương, đóng đô ở Phong-châu, nay thuộc Sơn-Tây. Vua Kinh-Dương lấy Long-nữ, con gái vua Ðộng-Đình và sanh ra Sùng-Lãm. Thái-tử Sùng-Lãm lại kết hôn với công chúa Âu-Cơ con vua Ðế-Lai. Khi vua Kinh-Dương băng hà, thái-tử Sùng-Lãm lên nối ngôi vua, tức vua Lạc-Long, đổi tên nước là Văn-Lang. Nước Văn-Lang phía  Bắc tới hồ Ðộng-đình, Nam giáp nước Hồ-tôn, tây giáp Ba-thục, đông giáp biển Ðông-hải. Cổ sử đến đây, không có gì nghi ngờ, nhưng tiếp theo lại chép: Vua Lạc-Long lấy công chúa Âu-Cơ sinh ra một bọc trãm trứng, nở ra trãm con. Ngài truyền cho các hoàng tử đi bốn phương lập ấp, tổ chức cai trị giáo hóa dân chúng. Mỗi vị lập một ấp theo lối cha truyền con nối.

-Hoàng-tử thứ nhất tới thứ 10 lập ra vùng hồ Ðộng-đình.(Nay là Hồ-Nam, Quý-châu, -Trung-quốc.) 
-Hoàng-tử thứ 11 tới thứ 20 lập ra vùng Tượng-quận.(Nay là Vân-Nam và một phần Quảng-Tây, Tứ-xuyên thuộc Trung-quốc.)

-Hoàng-tử thứ 31 tới 40 lập ra vùng Chiêm-thành.(Nay thuộc Việt-Nam, từ Thanh-hóa ðến Ðồng-nai.) 
-Hoàng-tử thứ 41 tới 50 lập ra vùng Lão-qua.(Nay là nước Lào và một phần Bắc Thái-lan.) 
-Hoàng-tử thứ 51 tới 60 lập ra vùng Nam-hải. (Nay là Quảng-ðông, và một phần Phúc-kiến, Trung-quốc.) 
-Hoàng-tử thứ 61 tới 70 lập ra vùng Quế-lâm.(Nay thuộc Quảng-tây, Trung-quốc.) 
-Hoàng-tử thứ 71 tới 80 lập ra vùng Nhật-nam.(Nay thuộc Việt-Nam từ Nghệ-an tới Quảng-bình.) 

-Hoàng-tử thứ 81 tới 90 lập ra vùng Cửu-chân.(Nay thuộc Việt-Nam từ Ninh-bình tới Thanh-hóa, Nghệ-an, Hà-tĩnh) 
-Hoàng tử thứ 91 tới 100 lập ra vùng Giao-chỉ.(Nay là Bắc Việt-Nam và một phần tỉnh Quảng-tây, Vân-Nam thuộc Trung-quốc.) 

 

Vua Lạc-Long nói với Âu-Cơ rằng: “ Ta là Rồng, nàng là loài Tiên ở với nhau lâu không ðược. Nay ta đem 50 con xuống nước, nàng đem 50 con lên rừng.Mỗi nãm gặp nhau tại cánh đồng Tương một lần. Ngài hẹn rằng: Mỗi năm các hoàng-tử phải về cánh đồng Tương vào ngày Tết, để chầu hầu phụ mẫu”. 

Các sử gia người Việt  không tôn vua Kinh-Dương với Công-chúa con vua Ðộng-đình làm Quốc-tổ, Quốc-mẫu, mà lại tôn vua Lạc-Long làm Quốc-tổ và Âu-Cơ làm Quốc-mẫu. Hằng năm cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch là người dân Việt làm lễ tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vua Hùng.

 

Như đã nói ở trên, có hai triều đại đầu tiên cai trị vùng Á-châu Thái-bình dương: Phía Bắc sông Trường-giang sau thành Trung-quốc; phía Nam sông Trường-giang tới vịnh Thái-lan, sau thành Ðại-Việt. Điều cần phân biệt là hai triều đại Thần-Nông Nam, Bắc cai trị dân chúng nhưng không có nghĩa tộc Hoa, tộc Việt có cùng một chủng tộc; cũng không có nghĩa tất cả dân chúng tộc Hoa, tộc Việt đều là huyết tộc của vua Thần-Nông. Về phương diện chính trị, giòng vua Thần-Nông cai trị vùng đất Trung-quốc, Đại-Việt là anh em, nhưng dân chúng không hoàn toàn là anh em. Dân chúng hai nước bao gồm nhiều tộc khác nhau như Mongoloid, Malanésien, Indonésien, Australoid, và cả Négro-Australoid...v.v. Triều đại Nam-Bắc Thần-Nông tổ chức cai trị, lập thành nước nên được tôn làm tổ mà thôi; chứ hai vùng hồi đó có hàng nghìn, hàng vạn bộ tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau…

-TRIỆU ĐÀ (Zhao Tuo; 256 - 136 TCN.). Gốc là người Hán (Han), quê ở Hà Bắc (Hebei). Năm 206 TCN, nhà Tần đổ, Triệu Đà đánh chiếm các quận Quế Lâm (Guilin), Nam Hải (Namhai) và Tượng (Xiang), lập nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vũ Vương (Nanyue guowang), đóng đô ở Phiên Ngung.

-Năm 179 TTL, Triệu Ðà chiếm Âu-lạc (tên cũ của Việt-Nam) sáp nhập vào Nam Việt.Y cấm dân Việt học chữ Khoa-đẩu của tộc Việt, bắt học chữ Hoa. Do vậy người Việt gọi chữ Hoa là chữ Hán.Nếu tính từ sau triều đại An Dương Vương nước Âu Lạc (207-111 trước Tây lịch) tới sau triều đại nhà Triệu của nước Nam Việt (111-39 sau Tây lịch) đúng 150 năm nước ta bịphương Bắc đô hộ, thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất.

                                                                      (theo nghiên cứu của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ)

 

Description: Image

 

 

TIẾT II.CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

 

I.THÂN THẾ HAI BÀ TRƯNG

Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị em, con gái quan Lạc tướng Mê Linh (miền Sơn Tây cũ và tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay), thuộc dòng dõi Hùng. Thân mẫu của Hai Bà tên là Trần Thị Đoan (tục danh là bà Man Thiện), có nghề trồng dâu, nuôi tằm, kéo tơ. Ngày 01 tháng 8 năm Giáp Tuất (14.CN) bà Man Thiện sinh một lần được hai con gái. Vì là nhà tằm tơ, nên 3 năm sau, mới đặt tên cho cô chị là Trắc (lứa đầu - ''lứa chắc'' theo cách tính của nhà nuôi tằm), cô em là Nhị (''lứa nhì''- lần thứ hai). Năm 19 tuổi, cha mẹ gả cô chị là Trắc, lấy con trai quan Lạc tướng huyện Chu Diên là Thi Sách tức là năm Canh Thìn (32 CN). Trưng Trắc là một phụ nữ đảm đang, dũng cảm, mưu trí.Trưng Trắc và Trưng Nhị vốn được nhân dân Mê Linh tin phục. Từ lâu, hai chị em bà vẫn căm thù cuộc sống bạo ngược của viên thái thú nhà Đông Hán là Tô Định. Chính sách bạo ngược này thực ra là chính sách áp bức, bóc lột của nhà Đông Hán với toàn bộ người Âu Lạc, từ Lạc tướng cho đến nô lệ. Cuộc hôn nhân giữa Trưng Trắc và Thi Sách làm cho thế lực của bà càng lớn mạnh. Để tước bớt thế lực của gia đình Trưng Trắc đã lan ra khắp miền đất Vĩnh Phúc, Tô Định tìm cách giết chết Thi Sách. Hành vi bạo ngược của Tô Định không làm cho Trưng Trắc sờn lòng, mà trái lại càng làm cho bà thêm quyết tâm tiến hành cuộc khởi nghĩa đánh đổ chính quyền đô hộ, áp bức của nhà Đông Hán, khôi phục độc lập, "đền nợ nước, trả thù nhà". Bà Trắc đã cùng với em là Nhị phát động trong toàn quận Giao Chỉ, tập hợp các Lạc hầu, Lạc tướng, kêu gọi quân sĩ và nhân dân nổi lên cùng đánh giặc. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam được tin quận Giao Chỉ khởi nghĩa đều nổi lên hưởng ứng.

 

II. KHỞI NGHĨA Ở CỬA SÔNG HÁT

Tháng 2 năm Canh Tý (năm 40), Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở cửa sông Hát (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ - Hà Nội).Sau cuộc tổng tập hợp quân đội ở Phong Châu, Hai Bà đã cho quân đội vượt sông sang lập đàn thề ở bãi cát dài cửa sông Hát (Nơi ấy nay thuộc xã Hát Môn huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây). Địa điểm cách đê hữu sông Hồng 6km, gần chỗ cửa Hát tách ra từ sông Hồng. Tại Hát Môn, Hai Bà cho quân sĩ dựng đàn tế cáo trời đất, tuyên bố khởi nghĩa. Lời tuyên như sau:

''Trời sinh một người làm tông chủ của vạn vật trong trời đất. Muôn vật ràng buộc vào đấy, cỏ cây quan hệ về đấy. Trải các triều trước, các vị đương thiên tử đều là bậc thánh minh, khiến cho triều đình có Đạo yên dân lo việc nước, đức hoá mở mang, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Nay có người tên là Tô Định, lòng dạ chó dê, hăm doạ bốn phương, tham tàn bạo ngược; trời, đất, thần, người đều căm giận. Thiếp là cháu gái của Vua Hùng thuở trước, hôm nay đau lòng thương dân vô tội, dấy nghĩa trừ tàn nguyện xin các vị thần linh hội họp tại đàn này chứng giám và phù hộ cho thiếp. Thiếp là Trưng Nữ dấy binh dẹp giặc, che chở dân lành, thu phục lại muôn vật cũ của tổ tông. Không phụ ý trời, thoả nguyện nơi đền miếu của các bậc đương đời, không phụ sự trông đợi của tổ phụ nơi chín suối''

Những người yêu nước khắp nơi kéo về tụ nghĩa ở Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến về xuôi, tiến đánh Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh)- thủ phủ của chính quyền nhà Đông Hán ở Giao Chỉ. Chế độ áp bức của nhà Hán bị quật đổ, Luy Lâu được giải phóng.

 

Description: http://baotanglichsu.vn/Uploaded/image/hai%20ba%20trung/A2.jpg

 

Lược đồ đường tiến quân của Hai Bà Trưng

 

Từ lâu người Việt Nam và các tộc người khác ở quận Giao Chỉ, quận Cửu Chân (nay là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), quận Nhật Nam (nay là miền đất từ dãy Hoành Sơn đến Quảng Nam) vô cùng căm giận chế độ áp bức, bóc lột tàn tệ của nhà Đông Hán. Cho nên khi chính quyền nhà Đông Hán bị đánh đổ ở Luy Lâu thì nhân dân trong các quận này hào hứng tham gia cầm vũ khí chống lại lũ quan lại và quân lính nhà Đông Hán. Được nhân dân khắp nơi ủng hộ, hưởng ứng, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đi đến đâu, chính quyền và quân đội nhà Đông Hán tan vỡ đến đấy. Các dân tộc Mán, Lý ở Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố (nay thuộc Quảng Đông) đều hưởng ứng. Bọn Tô Định, Thứ sử, Thái thú của nhà Đông Hán thấy nghĩa quân nổi lên như vũ bão, đều hoảng sợ và theo nhau bỏ chạy về Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, các cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào nổi dậy rộng lớn của quần chúng ở khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, bao gồm cả người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hai Bà Trưng đã giải phóng được 65 huyện thành, nghĩa là toàn bộ lãnh thổ nước Việt hồi đó.

 

III.VƯƠNG TRIỀU HỌ TRƯNG.

“Đại Việt sử ký toàn thư” chép là “Trưng Nữ Vương Kỷ”. Đất nước giải phóng, Hai Bà thu quân về thành Phong Châu. Bà Trưng Trắc lên ngôi Vương, đứng đầu bộ máy nhà nước độc lập tự chủ.Tiến hành phong thưởng thứ bậc công thần cho các tướng sĩ. Cắt cử một số tướng sĩ trở về nơi căn cứ cũ của mình xây dựng doanh điện phòng vệ làm hậu cứ cho triều đình. Ở trung ương, xây dựng bộ máy nhà nước vương triều gồm có 2 ban ''văn- võ'', đặt quan chức đảm nhận công việc Nhà nước. Sau đó, bà Trưng Trắc dời đô về Hạ Lôi.Đất ấy vào đời Hán là làng Kỳ Hợp huyện Chu Diên. Từ đó chính trị ổn định, lòng dân theo phục.Cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh:

 Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh

 Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

Hiểu rõ sự thống khổ của nhân dân nên khi lên ngôi vua, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng Trưng Vương đã có những quyết sách quan trọng như: ra lệnh miễn thuế khóa cho nhân dân trong hai năm, xóa bỏ chế độ lao dịch và binh pháp cũ... Anh hùng dân tộc Trưng Vương đã lập nên và giữ vững nền độc lập, quyền tự chủ dân tộc trong gần 3 năm.

 

IV.NHÀ HÁN PHẢN CÔNG

Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo đã lật nhào chính quyền nhà Đông Hán ở Giao Chỉ và Cửu Chân. Vua Quang Vũ nhà Hán chuẩn bị cuộc phản công. Năm 42, Mã Viện được Hán Vũ Đế cử làm Phục Ba tướng quân, cho tổng chỉ huy đem 30 vạn quân tiến vào nước ta để đánh chiếm lại nước Âu Lạc.

Description: http://baotanglichsu.vn/Uploaded/image/hai%20ba%20trung/A3.jpg

 

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

(Nguồn internet)

 

Mã Viện thống suất toàn quân tiến theo ven biển, ngược sông Bạch Đằng tới sông Lục Đầu rồi vào đất Giao Chỉ, đi thẳng tới Lãng Bạc. Quân Hán tiến đến Long Biên, Tây Vu và Lãng Bạc ở phía đông Cổ Loa.Hai Bà Trưng từ Mê Linh qua Cổ Loa xuống Lãng Bạc đón đánh quân Hán.Tại đây, hai bên đã giao chiến dữ dội.Quân Hán không hợp thủy thổ phương Nam, nhiều người bị chết.Giao chiến lâu ngày, quân Hai Bà Trưng thiếu trang bị và kinh nghiệm, không địch nổi đạo quân thiện chiến của Mã Viện.Tháng 3 âm lịch tức tháng 4 năm 43, quân Việt bại trận. Mã Viện truyện chép: Viện chém vài nghìn đầu, bắt hàng hơn vạn người... Sau trận Lãng Bạc, Trưng Vương phải thu quân về giữ Cổ Loa một thời gian rồi phải lui về Mê Linh, sau đó chạy sang Cấm Khê.Tại Cấm Khê, quân của Hai bà tiếp tục bị đánh bại. Quân Hán chém hơn nghìn người, bắt hàng hơn 2 vạn quân khởi nghĩa. Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam thì Hai bà chạy đến sông Hát thì nhảy xuống sông tự sát. Còn theo các sách Thống chí  Hậu Hán Thư  thì 2 bà đều bị chém và đầu bị đem về Lạc Dương.

Thời điểm Hai Bà mất chưa được xác định thống nhất. Hán thư ghi sự kiện diễn ra tháng 4 âm lịch, tức là tháng 5 dương lịch năm 43. Theo truyền thuyết dân gian Việt Nam, Hai Bà tự vẫn vào ngày 8 tháng 3, nên về sau lấy ngày này làm ngày hội Hát Môn. Sau khi Hai Bà Trưng mất thì những cuộc kháng cự của người Việt vẫn còn tiếp tục kéo dài.Mã Viện tiếp tục tiến vào đất Cửu Chân. Ông đem theo hơn 20.000 binh sĩ cùng hơn 2.000 lâu thuyền lớn nhỏ đi đánh tướng của Trưng Vương là Đô Dương, từ huyện Vô Công tới huyện Cư Phong, chém và bắt hơn 5.000 người. Riêng đất Nhật Nam thì các bộ lạc ở rải rác không tham dự cuộc nổi dậy nên Mã Viện không tiến quân nữa.Đất nước ta lại mất quyền độc lập lần nữa. Mã Viện đã thẳng tay đàn áp dân tộc Lạc Việt.  Mã Viện “đem đất Giao Chỉ (Nam Việt) về thuộc nhà Hán như cũ, rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi, đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đấy và biến cải mọi cách chính trị trong các châu quận… Từ đó chính trị nhà Đông Hán càng ngày càng ngặt thêm, mà những quan lại sang cai trị Giao Chỉ thường có lắm người tàn ác, tham nhũng, bắt dân lên rừng xuống bể để tìm những châu báu. Họ tịchthu trống đồng, hủy diệt nền văn hóa Lạc Việt.

 

 

V.Ý NGHĨA CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý (40CN) là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc toàn diện và rộng khắp, chống lại thế lực phong kiến phương Bắc ở đầu công nguyên. Cuộc khởi nghĩa ấy do bà Trưng Trắc phát động cùng em gái là Trưng Nhị, người có công lao cùng chị và của rất nhiều các vị nữ tướng, nữ binh trong hàng ngũ đội quân của Hai Bà. Đó là cuộc khởi nghĩa do phụ nữ lãnh đạo duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, lập nên một Nhà nước vương triều độc lập, thống nhất và tự chủ thời kỳ ấy, chấm dứt giai đoạn thống trị của phong kiến phương Bắc lần thứ nhất dài tới 246 năm (207 TCN - 39 CN).

Sau khi Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông tự vẫn, đất nước rơi lại vào đêm trường nô lệ !!!Có thể coi thời đại Hai Bà Trưng là triều đại phong kiến Việt Nam đầu tiên (dù còn sơ khai) trong lịch sử dân tộc.Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước thuộc nhiều triều đại kính trọng lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi (phần lớn là nữ tướng) ở nhiều nơi. Chỉ tính riêng trên đất Vĩnh Phúc đã có 65 đền thờ Hai Bà Trưng và 66 tướng lĩnh. Hàng năm, cứ đến ngày 6 tháng Giêng (ngày Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa), tại đền thờ hai bà ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, lại mở hội lớn, thắp hương thành kính biết ơn “Nhị Vị Đại Vương” đã có công xây dựng nền độc lập ngay từ buổi bình minh của dân tộc và tiếp tục cầu mong Hai Bà phù hộ cho quốc thái, dân an…

Sử gia Lê Văn Hưu viết trong Đại Việt sử ký toàn thư: Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. Tiếc rằng nối sau họ Triệu cho đến trước họ Ngô, trong khoảng hơn nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, làm tôi tớ cho người phương Bắc, há chẳng xấu hổ với hai chị em họ Trưng là đàn bà hay sao? Ôi! Có thể gọi là tự vứt bỏ mình vậy

Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục: Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm!

Xét về Hai Bà Trưng, có thể nói là bậc nữ kiệt hiếm có trong lịch sử Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung. Đặc biệt là thân phận của nữ nhi thời phong kiến bị xem thường, vậy mà dám nổi dậy mưu toan nghiệp lớn, đền nợ nước, trả thù nhà, điều đó ngay đến đấng mày râu cũng chưa chắc đã có mấy ai được như vậy. Khi đề cập đến biến cố nầy, sử gia Trung Quốc cũng không dám xem thường những anh hùng của Lạc Việt. Phạm Việp, tác giả Hậu Hán Thư (sử nhà Hán) đã viết về Trưng Trắc, Trưng Nhị với lời lẽ rất cảm phục: “Hựu Giao Chỉ nữ tử Trưng Trắc, cập nữ muội Trưng Nhị phản công đầu kỳ quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, man di giai ứng chi, khấu lược Lĩnh Ngoại lục thập dư thành.Trắc tự lập vi vương” (Hậu hán Thư, quyển 54, trang 747 trong Nhị Thập Ngũ Sử). Dịch: “Ở quận Giao Chỉ, có người đàn bà tên Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị nổi lên làm loạn, đánh phá trong quận. Dân man di ở các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng, cướp phá hơn 60 thành ở vùng Lĩnh Ngoại.Trắc tự xưng làm vua”. Theo đoạn văn trên đây, Hai Bà Trưng nổi lên ở quận Giao Chỉ, phong trào lan rộng ra các nơi và dân man di (chỉ dân Lạc Việt lúc đó) hưởng ứng và cùng nổi lên đánh phá quân Tàu (Hán), chiếm được 60 thành. Không một lãnh tụ nào của các nhóm mà sử Tàu gọi là man di dám xưng vương, ngoại trừ Trưng Trắc.Cuộc khởi nghĩa này đã đánh đuổi ngoại xâm Trung-hoa, lập lên triều đại Lĩnh-Nam. Phụ nữ đó là vua Trưng. Cũng bởi ý chí anh hùng hào kiệt mà trải qua hàng nghìn năm và mãi mãi về sau, sự nghiệp lẫy lừng của Hai Bà còn lưu danh mãi mãi trong sử Việt.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tuy chỉ đưa lại độc lập cho đất nước trong gần 3 năm nhưng ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa ấy lại vô cùng vĩ đại, chấn động cả cõi Nam thời ấy và tiếng vang của nó đời đời bất diệt: "Một dân tộc dù nhỏ bé nhưng tự mình đã dựng nên, làm chủ đất nước và số phận mình. Không một sức mạnh nào tiêu diệt được nó".

 

Description: http://baotanglichsu.vn/Uploaded/image/hai%20ba%20trung/A4.jpg

Đền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh - Vĩnh Phúc  (Hình internet)

 

TIẾT III.VAI TRÒ CỦA  HAI NỮ TƯỚNG: HOÀNG THIỆU HOA  & HỒ ĐỀ.

 

Theo nhiều nguồn tài liệu, thì hai bà TRƯNG có đến hơn 70 tướng lĩnh; ngoài ra còn có các thủ lĩnh của nhân dân TàyNùng, Choang (Quảng Tây) lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc khởi nghĩa của hai bà. Đặc biệt, trong số này có rất nhiều nữ tướng; tiêu biểu như các nữ tướng dưới đây:

·         PHẬT NGUYỆT Được Trưng Vương phong là Phật Nguyệt công chúa giữ chức Thao Giang Thượng tả tướng thuỷ quân, Chinh Bắc đại tướng quân, tổng trấn khu hồ Động đình - Trường Sa. Bà hình như không được ghi vào sử Việt Nam mà lại được ghi vào sử Trung Quốc. Hiện di tích về bà còn rất nhiều tại chùa Kiến-quốc thuộc Trường-sa, tại ngôi chùa trên núi Thiên-đài trong ngọn núi Ngũ-lĩnh. Bà là một nữ tướng gây kinh hoàng cho triều Hán nhiều nhất.

·         THIỀU HOA : Khởi nghĩa ở Tam ThanhPhú Thọ. Được Trưng Vương phong là Đông Cung công chúa giữ chức Tiên phong hữu tướng. Hiện ở xã Hiền Quan, Tam NôngPhú Thọ có miếu thờ.

·         HỒ ĐỀ : Khởi nghĩa ở Động Lão Mai (Thái Nguyên), được Trưng Vương phong là Đề Nương công chúa, lãnh chức Phó nguyên soái, Trấn Viễn đại tướng quân. Đình Đông CaoYên Lập (Phú Thọ) thờ Hồ Đề.

 

        I.            HUYỀN SỬ VỀ HOÀNG THIỆU HOA

Theo sự cầu cơ học hỏi của Đức Cao Thượng Sanh, Nhứt Nương tên là Hoàng Thiều Hoa, tướng của Hai Bà Trưng. Xưa, có hai vợ chồng Hoàng Phụ nhà nghèo, ở với nhau lâu mà không con. Ngày kia hai vợ chồng đi kiếm củi ở núi Tản Viên. Khi mệt nhọc, cả hai nằm ngủ, người vợ mộng thấy có một người con gái xinh đẹp từ trong núi đi ra, ngã đầu chào.Người vợ nắm chặt tay nàng và hỏi: Nàng ở đâu đến ?
Nàng đáp : Con là con gái của Sơn Thánh Tản Viên tên là Thiều Hoa. Ông bà có muốn nhận con làm con không ?
Bà âu yếm đáp : - Nếu ta được con, ta sẽ coi con như con đẻ.

Sau đó, bà Đào thị sanh được một người con gái xinh xắn giống như trong mộng, nên đặt tên là Thiều Hoa. Từ khi có nàng, vợ chồng Hoàng Phụ đỡ vất vả. Năm 13 tuổi, cô đã ném đá vào quân Hán để cứu người. Sau đó, cha mẹ đều mất cả, cô phải đi chăn trâu ở xã Song Quan. Một hôm, Cô đứng trên gò cao nhìn xuống bãi sông thấy quân Hán nắm râu một cụ già lôi đi. Cô tức giận, lấy gậy chạy xuống bãi, chợt nghe tiếng gọi, cô thấy một Ni cô đang vẫy tay. Cô chạy tới, Ni cô mới bảo rằng:
- Con tuy có sức khoẻ, nhưng việc con làm chưa có ích gì cho dân tộc
; ta không chỉ lo cho một người khỏi bị đánh mà phải lo cho cả nước khỏi bị đô hộ.
- Thiều Hoa tỉnh ngộ thưa rằng: Từ nay, con xin ghi nhớ lời Thầy. Xin Thầy cho con làm đệ tử của Thầy.
Ni cô khẻ đáp :  Ta là người tu hành nhưng không quên việc cứu sanh linh ra khỏi cảnh trầm luân. Nếu con có chí lớn thì theo ta về chùa.

Từ đó, vườn chùa đã trở thành nơi rèn luyện của những người nghĩa dũng yêu nước. Năm 18 tuổi, cô từ giã Ni cô đi Mê Linh đầu quân, được Hai Bà Trưng cho về Song Quan mộ nghĩa sĩ.Khi lệnh khởi nghĩa ban ra, cô dẫn 500 trai gái Sông Thao kéo về Mê Linh, được Hai Bà Trưng phong chức Tiên phong Hữu tướng.Trong trận đánh Luy Lâu, Cô lập được nhiều công lớn. Khi Hai Bà Trưng lên ngôi vua, cô được phong là Đông Cung Công Chúa.Quả thật cô đã rạng danh: "Non sông trải cánh Tiên loè".

 

Thơ tặng   THIỀU HOA

* Tiên phong Hữu-tướng.

 Ở động Lăng-Xương, sông Đà
 Có ông Hoàng-Phụ tuổi già muộn con.
 Vợ chồng vất vả sớm hôm
 Kiếm củi,làm mướn chân phương thật thà.
Ngày kia tìm củi nơi xa
Được nhiều,xếp gánh về nhà mừng thay !

Hai người tạm nghỉ phút giây
Bà thiu thiu ngủ dưới cây đại tùng.
Gió hiền trải vạt nắng trong
Bà xem như đã giấc nồng đến mau…
Mơ thấy người đẹp từ đâu
Xinh tươi duyên dáng, lại chào hỏi han.
Nắm tay, Bà những phân vân:

– Nàng ở xa, hay ở gần quanh đây?

– Là con Thánh-Tản Viên này
Ông-Bà đức độ, con nay muốn về.
Được lam con nuôi một khi
Công việc lo giúp, ngại gì khó khăn!”

Lòng riêng, Bà những mừng thầm
Nhưng cảnh nghèo khổ, băn khoăn nhận lời.
Dứt mơ, Bà thấy bồi hồi
Kể  lại cơn mộng vừa rồi ông nghe.
Ông cười : Hy vọng mai kia
Trời thương cho đứa con về với ta.
Vợ chồng được vui tuổi già
Thêm con, đỡ thấy căn nhà quạnh hiu!”.

Quả nhiên Trời đã thương chiều

Sinh được con gái diễm kiều lắm thay!
Ông bà đặt tên con ngay
THIỀU-HOA trong mộng ban ngày đã mơ.

THIỀU-HOA dù tuổi bé thơ
Biết thương Cha-Mẹ, chăm lo việc nhà
Nước lũ đi tới sông Đà
Khua chèo vớt củi theo Cha Mẹ nàng.
Học bơi, rồi lặn, Bé ham
Trò chơi được giải đã tham dự nhiều.

Gặp ngày tên giặc Hán kiêu
Đánh người vô cớ, gieo nhiều tai ương.

THIỀU-HOA nhặt đá bên đường
Ném lên người chúng bị thương chẳng ngờ!
Máu chảy, mặt đau sưng to,
Biết người ẩn ném, chúng lo chạy liền.
THIỀU-HOA trong dạ thấy yên
Cứu người nhiều cách, trừ tên bạo tàn.
Trẻ thơ mà chí hiên ngang,
Đôi lần nghĩa hiệp bản làng biết tên.
Cha Mẹ dần đà quy tiên
Mồ côi, làm mướn những quen nhọc nhằn !

Có ông hào-trưởng đang cần
Mướn người khỏe mạnh về chăn trâu, bò.
THIỀU -HOA lợi dụng những giờ
Chăn trâu ăn cỏ, bày trò bạn chơi.
Đánh đu, đánh gậy mỗi người
Hai phe đều gắng, trổ tài thi đua.
Phóng lao khả năng có thừa
Trăm phần trúng đích không thua một lần.

Bạn hào-trưởng mở cuộc săn
Mời ông hào-trưởng,cũng mời THIỀU-HOA.
Thày, trò sớm rời khỏi nhà
Đem theo lao, nỏ, tiện đà thú săn.
THIỀU-HOA sảng khoái tinh thần
Dịp này thỏa chí, đôi chân lẹ làng!

Kìa ! Một con cáo chạy ngang
Mắt lanh nhìn rõ, khiến nàng đuổi theo.
Rừng sâu, không sợ hiểm nghèo
Quyết lòng hạ cáo, thỏa lòng ước mong!
Nể Nàng, trong dạ phú ông
”Cô này lanh, giỏi sẽ không xem thường! “

Gặp khi bày Hán nhiễu nhương
Nàng toan dẹp chuyện bên đường cứu nguy.
Từ xa vang tiếng kịp thì
Hãy dừng tay lại, để nghe tỏ lời.
Bận tâm chi? Việc nhỏ nhoi !
Nước-Nhà tai biến, mệnh Trời đang gieo.
Sư Thầy khuyên nhắc đôi điều
Muốn nêu chí cả, hãy theo ta về.

Tập trung các bạn nữ nhi
Luyện rèn võ thuật, chờ thì khởi binh.
THIỀU-HOA gắng công tập tành
Sớm hôm cùng bạn đã rành, Thầy khen !
Nhớ câu “Có chí thì nên “
Quyết cho lũ Hán một phen kinh hoàng !

HAI BÀ cháu ngoại VUA HÙNG
Ban Hịch đuổi giặc khích lòng quốc dân.
Nghĩa binh hưởng ứng xa gần
Thầy lo lương thực cho quân lên đường.
Thầy khuyên, trước thế giặc đông
Chí Tâm bền vững mới mong diệt thù !

HAI BÀ nhận quân phong cho
Tiên-phong Hữu-tướng THIỀU-HOA chức này.
Năm trăm binh sĩ theo ngay
Nữ tài, chí cả diệt loài sói lang.
Giặc vây Luy-Lâu bỏ hàng
Chúng không kịp thoát, bỏ thây chất chồng !

THIỀU-HOA đoạt nhiều chiến công
NƯỚC-NHÀ độc lập, muôn lòng hân hoan !
HAI BÀ lên ngôi xưng VƯƠNG
Phong ĐÔNG CUNG CÔNG CHÚA THIỀU-HOA kiệt tài …

 

                                                    Thơ  Trần-Chinh-Nương

 

                                                                   Description: https://lh5.googleusercontent.com/-Xx3-gta_NB8/Um4ZtmAsa7I/AAAAAAAAB-g/t1VIl1cduy0/w600-h450-no/hoa+khoe+6.jpg

 

      II.            HUYỀN SỬ VỀ HỒ ĐỀ

Vào thời hậu Hán, có một chơn linh đầu kiếp vào nhà Ông Hồ-Công-An ở Đông Cao và mang thế danh là Hồ-Đề. Cô có sức khỏe vô song, bắt được ngựa hung hăng bằng tay không. Bọn Tô-Định cho Sứ đến xin Cô hợp tác, Cô tát tai sứ giả. Việc bể ra, bọn cướp nước thù hận định trả thù.Thân phụ Cô lo âu nên bịnh qua đời.Cô và thân mẫu phải lánh về động Lão-Mai, mai danh ẩn tích và hằng ngày cỡi ngựa đi bán muối ở các Buôn, làng xa xôi.Lúc bây giờ nước Giao-Chỉ của ta còn sống như các bộ lạc nên chia ra từng động, từng khu, mạnh ai nấy hùng cứ. Có tất cả 72 động và Cô Hồ-Đề dần dần tập hợp được hơn nửa... Lúc đó Hai Bà Trưng chiêu mộ ở Mê- Linh, còn Hồ-Đề ở vùng rừng núi. Trong lúc thao dượt ở trong Buôn sóc, Cô nhờ có sức khỏe phi thường, một mình bắt được Bạch-Tượng. Các động lân cận nể sợ và phong là Thiên-Sứ giáng lâm. Danh vang bốn bể, nhờ đó Cô tập họp được nghĩa dõng, họ qui phục ngày một đông. Với ý chí đã sẵn, Cô phất cờ xanh (màu Tiên), cỡi Bạch-Tượng (voi Thần) cùng trên vạn tinh binh thao lược từ bốn phương về hội quân với Hai-Bà-Trưng ở đất Mê-Linh để đánh bọn Nam Hán xăm lăng và dựng nước. Hai Bà xưng Vương từ năm 41-43 sau TL. Sau đó do dã tâm bành trướng của bọn Hán, nước ta quá nhỏ không thể chống cự được nên vào năm 43 sau TL, Hai Bà-Trưng thất trận. Hồ-Đề rút quân về hùng cứ vùng thôn bản để bảo tồn lực lượng và liệt oanh chống trả. Lực lượng họ mạnh hơn nên quân của bà khó đương cự lâu dài. Cuối cùng Bà Hồ-Đề đành mở đường máu cùng ba quân tướng sĩ đến bờ sông Nguyệt-Đức (Sông Cầu) và hét to, nước sông rẻ thành một con đường; ba quân và con voi trắng chở vị Thiên-Thần về cõi Trời. Người đời sau lập Đền Thờ tại bến sông này.

 

Description: http://ptpnvnhdcn.files.wordpress.com/2012/10/hode.jpg?w=300&h=109

 

Thơ tặng   HỒ ĐỀ NỮ TƯỚNG

Phó nguyên soái thời TRƯNG-VƯƠNG.

 

Hồ-Công-An ở Đông-Cao
Vốn dòng Lạc-Tướng, Lạc-Hầu nổi danh.
Người đức độ thương dân lành
Khước từ quan quận chức dành riêng ông.
Phu-nhân là Bạch-Thị-Phương
Đẹp người, gan dạ, khác thường nữnhi!

Gia đình hạnh phúc đề huề
Dạy con võ nghiệp, say mê tháng ngày.
HỒ-ĐỀ con gái lạ thay
Mắt đen, mày sắc, chân tay khỏe dài.
Bắn cung, phi ngựa rất tài
Miệng luôn hé nở hoa tươi bốn mùa.
Em trai HỒ-HẮC cao to
Sức thừa bơi lặn hàng giờ như không 1
Mẹ Cha vui mở tấm lòng
Hai con cùng thấm máu dòng võ quan.
Mai này sẽ giúp giang san
Cùng Cha Anh đuổi bạo tàn xâm lăng!

Có đoàn buôn ngựa qua làng
Bỗng con ngực chứng rẽ đàn phóng đi.
Chẳng ai bắt nổi ngựa về
Riêng mình thuần phục, HỒ-ĐỀ giỏi thay!
Lái buôn xin tặng ngựa này
Giúp cho tướng giỏi phanh thây kẻ thù.
Hẹn ngày dân được ấm no
Hân hoan gặp gỡ dưới cờ LẠC-LONG…

Nước non canh cánh bận lòng
Rủi lâm bệnh trọng HỒ ông qua đời.
Phu-nhân cay đắng ngậm ngùi
Hai con niên thiếu càng khơi mạch sầu!!!
Chốn này ta phải rời mau
Đến rừng Thiên-Sứ rừng sâu, thú nhiều.
Vượt gềnh, qua núi cheo leo
Tới Lão-Mai Động, sớm chiều đông dân.
Lão Bà chủ chốt ân cần
Chăn nuôi gà lợn, gia nhân phụ làm.
Bà Phương với Lão động bàn
Hai con thăm viếng hỏi han dân tình.
Tìm phương kết tụ nghĩa binh
Đổi trao hàng hóa trá hình bán buôn.
Gần xa dân bản tiếng đồn
Chợ đông ngừoi họp, hàng luôn có dùng.
Lại vào những dịp sáng trăng
HỒ-ĐỀ tổ chức đi săn một đoàn.
Dân tinh võ nghệ, bền gan
Cùng căm giận lũ bạo tàn, bất lương.
HỒ-ĐỀ, HỒ-HẮC vui mừng
Cơ may đã thuận phục hưng Nước Nhà.

Bảy hai động cùng thiết tha
Trẻ thì xung kích, người già góp lương.
Hai con mừng rỡ xuôi đường
Bỗng đâu nạn tới Bà Phương qua đời!
Tin buồn loan khắp mọi nơi
Thương tiếc ai vãn một người kiên trung.
Chị Em mang nỗi đau lòng
Máu hờn dâng mạch những mong diệt thù.
Có con voi trắng khổng lồ
Chéo ngà, hung dữ dân lo thanh trừng.
HỒ- ĐỀ mưu trí phi thường
Voi kia khuất phục HỒ Vương khỏe, tài .
Lão Bà Chúa Động Lão-Mai
Tuổi già lâm bệnh qua đời một đêm.
HÔ-ĐỀ nối bước chúa miền
Đức, tài vẹn cả lập nên cơ đồ.
Chúa miền bao nỗi hằng lo
Kho lương, vũ khí, quân cơ luận bàn.
Dân tôn Thiên Sứ Đại Vương
Bày binh bố trận , quyết đường tiến quân !
Giặc tràn vào động mùa xuân
Tay gươm, tay giáo, đuổi dân cướp làng.
Đâu ngờ kháng chiến sẵn sàng
Dân bảy hai (72) đội với ngàn cung tên.
Tham tàn phải lấy mạng đền
Đầu tên Châu-úy đặt lên tế cờ!
Tàn quân giặc Hán thua to
Lũ binh tháo chạy những ngơ ngác hồn!…

Được tin TRƯNG-NỮ hội quân
Đại-Vương huy động quân rầm rộ theo.
Em trai Hồ-Hắc được điều
Chuyên lo vận chuyển lương nhiều, binh xa…

TRƯNG-VƯƠNG thu phục Sơn-Hà
Phất cờ đại thắng, dân ca khải hoàn.
Chức Thiên-Sứ Đại-Vương ban
ĐÀO NƯƠNG CÔNG CHÚA rỡ ràng uy nghi!

 

*Theo tài liệu “ Thời Trưng Vương  của Nguyễn-Khắc-Xương.

Thơ  Trần-Thị-Hồng-Khương

 

 

 

                                                        Description: http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/HoaSen_07.jpg

 

 

 

 

CHƯƠNG III

 

NHỨT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG TRONG 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

 

TIẾT I.CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG HAY CỬU VỊ NỮ PHẬT?

TIẾT II.THÁNH GIÁO & THI VĂN DẠY ĐẠO

I.THÁNH GIÁO THI VĂN DẠY ĐẠO CỦA NHẤT NƯƠNG

II.THÁNH GIÁO THI VĂN DẠY ĐẠO CỦA BÁT NƯƠNG

 

TIẾT I. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG & CỬU VỊ NỮ PHẬT

 

Dưới trần, Cô Hồ-Đề và Cô Hoàng-Thiếu-Hoa cùng có công to là cứu nước giúp đời dưới triều Hai-Bà-Trưng. Trên cõi Thiêng-Liêng cả hai đều đạt Phật vị trong số Nữ Phật dưới quyền Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu. Cửu Vị Nữ Phật đã lập được nhiều công quả trong thời khai Đạo, dẫn dắt các nguyên căn đi vào con đường đạo đức và làm môn đệ cho Đức Chí Tôn, để các vị  trở thành tướng soái cho Đức Chí Tôn khai Đạo.Tín Đồ Cao Đài vô cùng biết ơn hai vị đã phò trì và tận độ chúng sanh.Trong Cửu vị, Bát Nương giáng cơ dạy Ðạo nhiều nhất, khi thì văn xuôi, khi thì cho thi; kế đến là Thất Nương, rồi Lục Nương, còn các vị khác thì ít giáng hơn.Trong quyển kinh" Thiên Đạo và Thế Đạo" do Hội Thánh ấn hành trong mục hướng dẫn cúng đàn tại Phật Mẫu hướng dẫn người tín đồ Cao-Đài xá ba xá niệm:

- Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
- Nam mô Cửu Vị Tiên Nương
- Nam mô Bạch Vân Động Chư Thánh

Nhưng khi tụng xong bài kinh"Xưng tụng công đức Diêu Trì Kim Mẫu" lại dạy niệm:

- Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Diêu Trì Kim Mẫu

- Nam mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ Phật.

Suốt ba phần tư thế kỷ đã trôi qua trong lịch sử Cao Đài tại Việt Nam, không có mấy ai thắc mắc về Tiên Nương hay Nữ Phật cả, vì tâm hồn người tín đồ rất bình dị ăn sâu quan niệm Tam giáo đồng nguyên nên Tiên hay Phật gì cũng thờ kính hết. Khi vấn đề thờ Phật Mẫu theo những tín đồ di cư sang đất Mỹ, nơi vùng đất mới nầy con người có quyền tự do cá nhân rộng rãi hơn thì nó nổ bùng ra thành vấn đề tranh cãi với nhau về hai danh xưng nầy. Vậy chúng ta nên quan niệm như thế nào và tại sao có hai danh xưng như thế?Điều nầy không có gì khó hiểu vì Các Đấng ấy là một.Trong ngôn ngữ dân gian nếu để ý thì thấy trong những chuyện thần thoại về quyền phép biến đổi thì người ta đề cập đến Tiên, khi nói đến sự giác ngộ thì đề cập đến Phật.

Giác ngộ là Phật. Quyền phép là Tiên. Trong tinh thần tín ngưỡng của dân gian là như thế.

Qua câu chuyện thần thoại chúng ta thường nghe một bà Tiên khi đưa cây gậy hóa phép từ một nơi nào đó, thành ngôi lâu đài tráng lệ hiện ra, hóa phép lần nữa ngôi lâu đài biến mất người ta gọi là phép Tiên. Còn Phật là sự giác ngộ, giác ngộ là Phật, mê muội là chúng sanh. Phép thần thông đối với Phật không phải là không có nhưng phương tu theo Phật con người chú ý tới sự giác ngộ. Trong kinh điển Cao Đài buổi đầu các chơn linh đến dạy Đạo cho các vị tầm tu học Đạo, buổi ban sơ thì xưng là Cửu Vị Tiên Nương có nghĩa là quyền phép của các Vị ; hay nói đúng hơn là các chơn linh nầy từ chỗ hư không, giao tiếp với người trần bằng cách xây bàn, cầu cơ làm thi họa với nhau. Từ chỗ những bậc tiền bối xây bàn, cầu cơ để  giải tỏa những tò mò thắc mắc ; thế mà về sau lại biến ra lập nên một nền tân tôn giáo : đó là phép Tiên. Mười năm sau các vị nầy đã ý thức được việc tu hành rồi, mới cầu các Đấng xin kinh để tụng hoặc là tự mình sáng tác nhờ quyền Thiêng Liêng chỉnh lại. Bài kinh "Xưng tụng công đức Phật Mẫu" do Ngài Bảo Văn Pháp Quân sáng tác đã dạy niệm "Nam Mô Tạo Hóa Huyền Thiên Cửu Vị Nữ Phật". Chúng ta thấy rằng Phật hay Tiên cũng là các chơn linh đó thôi, nhưng phần sau với danh xưng nầy ý muốn nói đến sự giác ngộ. Nếu chúng ta chấp ở từ ngữ thấy nó không hợp lý vì Tiên là Tiên, Phật là Phật, quen suy luận quen sống trong thế giới nhị nguyên đối tính, cho nên A là A, B là B không thể A vừa là A vừa là B được. Đã là Tiên thì không Phật, đã là Phật thì không Tiên. Đó là cái nhìn trần tục của con người nê chấp vào từ ngữ chớ thật ra các Đấng ấy chỉ là sự sống cao diệu không có hình tướng, không có xác thân, không có tên tuổi gì hết. Danh xưng Tiên hay Phật do con người đặt ra để gọi các Đấng Cao Cả mà trước đây đã theo đuổi một phương pháp tu hành nào đó : tu theo kiểu Thích Ca gọi là Phật, tu theo Lão Trang gọi là Tiên. Do quá trình tu hành của các Ngài trước đây mà người đời có danh gọi như vậy, chứ thực ra đã giác ngộ tức nhiên là có quyền năng tâm linh mà đã có quyền năng tâm linh, tức nhiên phải giác ngộ đó là hai mặt của sự sống linh hồn. Các Đấng Cao Cả ấy khi thông công với loài người thì sử dụng ngôn ngữ của thế giới con người, để truyền đạt Thánh ý cho dễ hiểu. Vì vậy danh xưng Thần, Thánh, Tiên, Phật do các chơn linh ấy sử dụng. Nếu chúng ta không hiểu sâu về huyền lý rất dễ vướng mắc ở điểm nầy.

Cửu Vị Tiên Nương hay Cửu Vị Nữ Phật vẫn là một và con đường tấn hóa của các Đấng ấy không ngừng nghỉ, giống như ánh sáng mặt trời soi rọi trên các hành tinh.... Không phải Cửu Vị TIên Nương có công trong Đạo Cao Đài mới được thăng lên phẩm vị Phật theo cái hiểu thường tình của thế gian. (Theo Nguyễn Long Thành)

 

 

TIẾT II.THI VĂN DẠY ÐẠO

 

I. THI VĂN DẠY ÐẠO CỦA NHỨT NƯƠNG

 

1*LUÔN GIỮ DẠ TỪ BI, LẤY THƯƠNG YÊU LÀM TRỌNG

… “Mấy em ra lãnh Thiên mạng nơi mình, tức là thay hình thể của Phật Mẫu tại thế, thì phải dè dặt từ chút mới được, điều cốt yếu là mấy em phải giữ sự chung hòa, đừng câu mâu hay bắt bẻ từng việc nhỏ mà e cho nữ phái khó tu nghe. Mấy em phải luôn giữ dạ từ bi, lấy thương yêu làm trọng thì mới xứng phận làm chị  đó. Từ nay trở đi, phận của mấy em lại thêm phần trọng yếu, khá chịu khó nương nhau chớ đừng lời qua tiếng lại mà để cho những em nữ phái còn  ở mặt đời đem lời châm biếm, thì cơ phổ hóa của mấy em phải  thất sách  đa. Lúc ra đi hành đạo, nên lấy gương Quan Âm buổi nọ, chớ đừng theo thói thường tình, hơn thua chút đỉnh mà chẳng xứng Thiên mạng đó nghe mấy em. Mấy em phải nhớ mình là người thay thế Phật Mẫu thì phải nhớ tánh đức Phật Mẫu ra sao đặng bắt chước. Mấy em nữ phái lúc nầy gặp cơ lập đức, mà để cho đức lu lờ thì có mong chi Thiên vị hầu theo.

 

2*NGẠN UYỂN CHƯỞNG HỒN LÀ VƯỜN NGẠN UYỂN                                                                         (Ngày 5.9.Giáp Tuất / 12.10.1934)

“Hèn lâu, Em không đến đặng, khi  thì nghe Lục Nương, khi thì  nghe Bát Nương nói : Đạo nay thì vầy, mai  thì  khác, lộn xộn quá chừng. Em nghe vậy thì hay vậy, chớ phận sự Ngạn Uyển Chưởng Hồn đâu có giờ nào rảnh rang đặng đến trò chuyện cùng mấy anh cho thỏa tình hoài vọng.

Hộ Pháp hỏi: Em cắt nghĩa Ngạn Uyển Chưởng Hồn là sao cho Qua rõ.

- Dạ, Ngạn Uyển Chưởng Hồn là Vườn Ngạn Uyển trồng hoa, mỗi cái hoa là một chơn hồn của cả kẻ nguyên nhân; thạnh suy, thăng đọa, chi cũng do nơi khối sanh hoa khi ấy, định sanh mạng của mỗi người, nên phải chăm nom từ tuổi. Em không rảnh đặng là vì vậy. Lúc nọ, vào chầu Ngọc Hư, lại nghe có lịnh Chí Tôn hiệp cùng Ngọc Hư đặng giao quyền Chuyển thế một lúc cho Hiệp Thiên Đài. Từ Mẫu vốn không thuận tình theo điều ấy, nên có hỏi bởi đâu Thiên thơ chuyển pháp như vậy?Lý Trưởng huynh nói rằng :Lập Thiên thơ do quyền của Cực Lạc Thế Giới  của Phật di truyền ; đến buổi Đạo đã bước vào phương chuyển pháp, nên phải giao hồi lại cho Cực Lạc Thế Giới;  Cực Lạc Thế Giới  lại là Hiệp Thiên Đài, nên cả chư Phật mới vừa lòng tùng chơn linh Hộ Pháp giáng linh chuyển  thế thì  Đạo mới thành. (TNR)

 

*** Lý Trưởng huynh là Đức Lý Thái Bạch, vì Ngài đảm nhiệm chức vụ Giáo Tông, nên Ngài là Anh Cả (Trưởng huynh) của nhơn sanh.

 

3*Tặng Thi  (Giáo Tông Đường, ngày 4.8.Ất Hợi /1.9.1935).

HOA Tiên đổ đẹp xinh Văn Miếu,

Gót Tiên đưa yểu điệu  nữ dung.

Cung Diêu ghé mắt thư hùng,

Reo tơ may gặp hội cùng tương tri.

 

4*HUỲNH HOA TIÊN NỮ (Huỳnh Hoa Tiên Nữ là  hiệu của Nhứt Nương Diêu Trì Cung)

HUỲNH lương giấc mộng có chi vui,

HOA trổ gặp thời chớ dể ngươi.

TIÊN cảnh sẵn chờ  người nữ sĩ,

NỮ nam đồng phận nếm ngon bùi.

 

5*THI (Nữ Đầu Sư Đường, 21.6.Canh Tý / 14.7.1960)

HOA  hớn  hở  vui  chào cảnh trí,

Hé cành tươi khoe nhụy tỏa hương.

Phỉ thay gặp khách từ chương,          

Nghiêm trang hiến lễ mọi đường thành tâm.

Giữ cốt cách muôn năm chẳng thẹn,

Kiếp quần thoa vun quén cội nhân.

Sao cho trong sạch tinh thần,

Tiên bang trở gót vẹn phần cõi Thiên.

Chốn gió bụi may duyên gặp Đạo,

Cội rừng thung nương náo từ bi.

 Đường tu gắng bước kịp thì,

Quả xưa giải thoát nữ  nhi  trọn phần.

Chớ mê luyến hồng trần đọa lạc,

Trước gieo oan sau chác tội tình.

 Có bao lâu kiếp phù sinh,

Trước lo mới đặng trọn gìn vị ngôi.

 Ngàn năm vui ẩn bóng Trời.

Xin chư Chức sắc nữ phái và chư đạo muội gắng phần công quả và nhớ giữ đức tánh, trau giồi cho xứng phận  đối với  lòng thương yêu của Đức Phật Mẫu.

 

6* THI (Tòa Thánh, 15.8.Bính Tuất / 10.9.1946)

        Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngạn Uyển,

        Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.

        Đoạn đường lều cỏ chòi tranh,

        Tay nương cây gậy một mình trông vơi.

 

7**THI (Báo Ân Từ, 15.8.Ất Tỵ /10.9.1965)

           HOA ngào ngạt mùi hương tỏa kín,

           Cảm lòng thành Điện Thánh nương về.

           Khuyên đời mau tỉnh giấc mê,

           Lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên.

BÁT NƯƠNG xin tiếp :

            SEN TRẮNG vóc tinh vi đảnh Hớn,

            Nêu tiết trong soi sáng tài hoa.

            Để lời nhủ bạn quần thoa,

            Kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên.

 

II.THI VĂN DẠY ÐẠO CỦA  BÁT NƯƠNG

Với  tiền kiếp là phó tướng văn võ song toàn của Hai bà Trưng nên từ buổi ban đầu khai Đạo, Bà Bát Nương đã là tư tưởng gia, triết lý gia của Đạo Cao Đài.

1-    PHẬT MẪU CHƠN KINH

Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thích nghĩa và nói rõ nguồn gốc bài Phật Mẫu Chơn Kinh tại Cửu Long Ðài trước Báo Ân Từ lúc 4 giờ chiều ngày 15-8-Ðinh Hợi (1947), có in trong quyển Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp, Quyển 1 trang 64, xin trích ra sau đây: "Ngày nay là ngày Ðại lễ Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, Bần đạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành của Phật Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người?Muốn biết quyền hành ấy, Bần đạo phải thuyết minh và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm hằng ngày đó.Trước khi giải nghĩa, Bần đạo cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy?Cho hồi nào?Và tại nơi đâu? Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao Miên quốc), nơi Báo Ân Ðường. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến Khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người. Nơi Kim Biên, cả Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo đều cầu kinh, khiến khi đó Bần đạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật Mẫu (tức là ngày 15 tháng 8 năm......?) Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần đạo phò loan nơi Ðại Ðiện. Có nhiều người làm chứng, có chư Ðạo hữu và một người không biết Ðạo là gì là Ông Hiếu (kêu Bần đạo bằng Chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ, xẹt xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng cho trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại, không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò loan. Có cháu của Bần đạo và nhiều Ðạo hữu ở ngoài đều làm chứng quả quyết như vậy."

Chú thích: Sử Đạo không nói rõ năm cho PHẬT MẪU CHƠN KINH. Chúng tôi căn cứ vào các dữ kiện dưới đây để tìm hiểu thời điểm cho PHẬT MẪU CHƠN KINH:

 

-Năm 1927.Đức Hộ Pháp mở đạo tại Campuchia và thành lập HỘI THÁNH NGOẠI GIÁO. Đức Phạm Hộ Pháp làm việc nơi Sở Thương Chánh Sài Gòn. Chánh quyền Pháp không muốn để Đức Phạm Hộ Pháp làm việc ở Sài Gòn nữa, vì sợ Đức Ngài hoạt động mạnh mẽ cho Đạo Cao Đài, họ đổi Đức Ngài lên làm việc ở Nam Vang, thủ đô nước Cao Miên.Đức Ngài lên Nam Vang, tạm ngụ tại nhà Ông Cao Đức Trọng (anh ruột của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang). Nhân hoàn cảnh mới nầy, Đức Ngài nói Đạo cho những người chung quanh nghe và tổ chức cầu cơ tại nhà của Ngài Cao Đức Trọng để Đức Chí Tôn thâu phục nhơn sanh.Đàn cơ ngày 27-7-1927 (âl 29-6-Đinh Mão), Đức Hộ Pháp phò loan với Ngài Cao Đức Trọng, Đức Chí Tôn giáng cơ ân phong các vị Chức sắc đầu tiên nầy. Từ đó, Đức Phạm Hộ Pháp thành lập Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, thường gọi là Hội Thánh Ngoại Giáo (viết tắt HTNG), đặt trụ sở tại Thánh Thất Kim Biên (Nam Vang), có nhiệm vụ phổ độ nhơn sanh tại nước Miên gồm: Các Việt kiều, Hoa kiều, và người Cao Miên.Nhờ có HTNG, việc truyền Đạo tại đây có kết quả nhanh chóng, chỉ trong vòng một năm, số tín đồ nhập môn vào Đạo Cao Đài có đến hơn một vạn người.Hội Thánh Ngoại Giáo được đặt dưới quyền điều khiển thiêng liêng của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, với chức vụ Chưởng Đạo, do Đức Chí Tôn giao phó, dưới sự bảo trợ hữu hình của Đức Phạm Hộ Pháp.

Thời gian ở tại Cao Miên tuy ngắn ngủi chỉ có 7 tháng, Đức Ngài đã kiện toàn cơ chế tổ chức Hội Thánh Ngoại Giáo (La Mission Étrangère) đặt tại đường Lalande Calan (Phnom Penh). Từ đó, bổ chức sắc đi truyền giáo ở Hải Ngoại: Trung Hoa, Pháp, Nhật, Thái, Lào v.v...Qua cơ bút do chính Đức Ngài phò loan, Ban Truyền Giáo Hải Ngoại đã thành hình, gồm có:

-          JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695): thi sĩ Pháp, sinh ở Château-Thierry. Thơ ngụ ngôn (Fables) của ông mang tính chất luân lý khuyên răn đời. Ông phụ trách phổ độ dân chúng Châu Âu với sự trợ lực của bà Jeanne d'Arc.

-          TÔN TRUNG SƠN (1866-1925): tên thật là Tôn Văn, tự Dật Tiên, người Quảng Đông, một trong ba vị Thánh Bạch Vân Động. Sau cuộc vận động duy tân thất bại, năm 1984, ông lập Trung Hưng Hội ở Honolulu lấy Dân tộc, Dân sinh, Dân quyền làm chủ nghĩa Tam Dân. Ông đứng đầu trong cuộc cách mạng Tân Hợi (10-10-1911) ở Trung Hoa và được bầu làm Tổng Thống. Ông hiển Thánh và giáng cơ xưng là một trong Tam Thánh Bạch Vân Động. Ông phụ trách phổ độ dân Châu Á với sự trợ lực của bà Bát Nương Hớn Liên Bạch.

-          WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616): nhà đại thi hào Anh quốc. Ông phụ trách phổ độ dân chúng Anh và các nước trong Liên Hiệp Anh.

-          LÉON TOLSTOI (1828-1910): tiểu thuyết gia người Nga, sinh ở Iasnaia-Poliana nổi danh về hai quyển: Chiến Tranh và Hòa Bình, Anna Karénina. Ông phụ trách phổ độ dân Âu-Á (Eurasie). 

-          ARISTIDE BRIAND (1862-1932): nhà chính trị Pháp, sinh ở Nantes, từng làm Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp. Ông phụ trách phổ độ dân Châu Phi.

-          PEARL BUCK: tiểu thuyết gia Hoa Kỳ, sinh ở Hillsboro vào năm 1892. Bà có khuynh hướng tìm hiểu văn hóa phương Đông để tiến đến hòa hợp chung sống. Bà phụ trách phổ độ dân Châu Mỹ.

Năm 1930 Thánh Thất Cao Đài đầu tiên được xây cất tại số 37 đường Pasquier (nay là đường Pracheathippathey).

Kinh "Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu" do Ngài Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu viết, tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 18.5 Nhâm Thân (21-6-1932).

 

Theo sự chỉ định của Ðức Phạm Hộ Pháp, bài Kinh được dâng lên Bát Nương giáng cơ chỉnh văn lại. Nội dung bài Kinh nầy là để xưng tụng Công Ðức của Ðức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Ngài Bảo Văn Pháp Quân viết bài Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu lấy ý từ bài Thi văn của Ðức Phật Mẫu giáng cơ dạy đạo tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 15.11.Tân Mùi (dl 23-12-1931).

Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 năm Ất Hợi (21 đến 31.8.1935) mới giáng cho Tân Kinh.

 

Tại Báo Ân Đường Kiêm Biên (Nam Vang-Phnom-Pênh), Đức Phạm Hộ Pháp phò loan, Bát Nương giáng cơ cho bài Phật Mẫu Chơn Kinh để cúng Đức Phật Mẫu. Như vậy, chúng ta có thể đoán thời gian cho bài Phật Mẫu Chơn Kinh vào khoảng 1927 đến 1928 vì Ngài ở Nam Vang có 7 tháng và bài kinh này phải có trước bài”Tán tụng công đức”.

 

Phật Mẫu Chơn Kinh là một bài kinh vô cùng quan trọng của Đạo Cao Đài, cho biết quyền năng của Phật Mẫu, mà từ thuở xưa tới giờ chưa có bài kinh nào dạy rõ như vậy.Chỉ với bài Kinh Phật Mẫu mà Bà Bát Nương nói lên đầy đủ những nét cơ bản giáo lý của Đạo Cao Đài từ vũ trụ quan, Nhân sinh quan, con đường cứu rỗi rồi đến Triết lý về tôn giáo.

 

1.1.QUAN NIỆM VỀ VŨ TRỤ :

"Thập thiên can bao hàm vạn tượng,
Tùng Địa chi hoá trưởng càn khôn".

Theo dịch lý : Hư vô sanh Thái cực, Thái cực sanh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sanh Tứ tượng, Tứ tượng sanh Bát Quái, Bát quái biến hoá ra Càn khôn Vũ trụ.

 

1.2. QUAN NIỆM VỀ NHƠN SINH :

"Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp,
Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh"
"Càn khôn sản xuất hữu hình,
Bát hồn vận chuyển hoá thành chúng sanh".

Bát hồn là Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn, gọi chung là chúng sanh.

 

1.3. CON ĐƯỜNG CỨU RỖI :

"Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp,
Lập tam tài định kiếp hoà căn.
Chuyển luân định phẩm cao thăng,
Hư vô Bát quái trị thần qui nguyên.
............
"Trùng huờn phục vị Thiên môn,
Nguơn linh hoá chủng quỉ hồn nhứt thăng.
Vô siêu đoạ hoả căn hữu pháp,
Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan.
Vô Địa ngục,vô quỉ quan,
Chí Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên".

Quả thật : "Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ; muôn đời còn tử thủ lưu danh". Ai vào Đạo, dù nguyên nhơn, hoá nhơn hay quỉ nhơn (của các thời kỳ phổ độ trước còn lại) đều "định phẩm cao thăng" không có địa ngục với cai quỉ tra khảo vì Chí Tôn đại ân xá trong thời kỳ này.

 

1.4. TRIẾT LÝ VỀ TÔN GIÁO :

"Kỳ khai tạo nhứt linh đài,
Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.
Hiệp vạn chủng nhứt môn đồng mạch,
Qui thiên lương quyết sách vận trù.
Xuân thu, Phất chủ, Bát vu,
Hiệp qui Tam giáo hữu cầu chí chơn"
...................................................
"Hội nguơn hữu Chí Linh huấn chúng,
Đại Long Hoa nhơn chủng hoà ki.
Tam kỳ khai hiệp Thiên thi,
Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên".

Bà cho biết : Đạo Cao Đài mở ra hợp với sách trời để hiệp mọi sắc dân trên thế giới thành một, vì vốn họ từ cùng một Đấng Cha hiền sanh ra. Tuy giai đoạn đầu mới khai Đạo là qui Tam giáo cho hợp với mảnh đất phát sinh là VN, nhưng thật ra là hợp nhứt vạn giáo để khai Hội Long Hoa mà tuyển chọn Tiên vị, Phật vị tức là những bậc hiền triết giác ngộ và có công cứu vớt nhơn loại.

2-    GIẢNG VỀ DIÊU TRÌ CUNG

Bát Nương cùng Đức Cao Thượng Phẩm còn luân phiên giáng cơ dạy về Luật Tam Thể và Diêu Trì Cung, tạo thành một tài liệu học đạo rất quý báu. Bát Nương giáng cơ dạy về Diêu Trì Cung như sau:

Đêm nay Chị đến đặng chỉ cho mấy em được rõ Diêu Trì Cung là nơi nào?Nơi Ao Diêu Trì có một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằng sanh quang của Ngôi Thái Cực, rồi đem Dương quang hiệp với Âm quang mà tạo nên Chơn thần cho vạn linh trong càn khôn vũ trụ. Phật Mẫu là Đấng nắm cơ sanh hóa, thay quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên Can đem hiệp với Thập Nhị Địa Chi mà tạo nên vạn vật. Nơi Cung Diêu Trì là nơi tạo nên Chơn thần và thể xác đó vậy. Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc Diêu ở bên Ao Thất Bửu chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quý giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ mà thành. Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật, trông nom về cơ phổ độ mà Quan Âm Bồ Tát là đấng cầm đầu. Quan Âm Bồ Tát ngự tại Cung Nam Hải ở An Nhàn Động. Còn Diêu Trì Cung thì ở tại Tạo Hóa Huyền Thiên. Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm quang riêng biệt gọi là Phong Đô đặng giáo hóa các chơn thần đã bị lạc nẽo trên đường trần. Vậy vắn tắt hơn, Diêu Trì Cung là cơ sanh hóa vạn linh và vạn vật đó.

3-    GIẢNG VỀ  LUẬT TAM THỂ

Mấy em vốn hiểu Chơn-Linh là Linh-hồn do nơi Thái-Cực chiết ra. Vì đó, sự sáng-suốt của Đệ-Tam xác thân tức là sự sáng-suốt của Chí-Tôn.Nguyên hình của Đệ-Tam xác thân là một luồng điện cấu-tạo do tế-bào mà điển-tử chỉ một âm và một dương.Luồng điện ấy vẫn hằng ở nơi Tam-Thập Lục-Thiên, và đến hiệp với Chơn-Thần đặng giúp cho Đệ-Nhị xác thân vi-chủ lấy Đệ-Nhứt xác thân của nó.Nói rõ hơn nữa là Linh-hồn điều khiển Giác- hồn, đặng chế ngự Sanh-hồn đó vậy. 
Khi Đệ-Nhứt xác thân tinh khiết, Đệ-Nhị xác thân an-tịnh, thì Đệ-Tam xác thân mới đến được Nê-hườn-cung mà khai huyền-quang khiếu, thường gọi là đắc Đạo tại thế. Mỗi khi tham-thiền nhập-định được rõ thấu lý mầu, ấy là lúc Đệ-Tam xác thân đã đến. Vì lẽ đó mà các nguyên-nhân từ ngày xuống thế, bị Đệ-Nhứt xác thân lôi cuốn, Đệ-Nhị xác thân phải chuyển kiếp, làm cho Đệ-Tam xác thân bận theo giáo-hóa mà ngôi vị phải để trống. Mỗi khi lập đủ công, tạo đủ đức rồi thì Đệ-Tam xác thân sẽ tùy theo công nghiệp mà thăng vị. Khi được trở về cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống, cả Chơn-Linh và Chơn-Thần được hiệp một mà ngự trên đài sen Tức Liên Đài, tức là công nghiệp của Sanh-hồn tạo nên. Lúc ấy gọi là hiệp nhứt qui bổn hay là đắc-vị đó vậy. 

Trong LUẬT TAM THỂ, Bát Nương còn giảng dạy về phép tịnh như sau: "Đừng lầm tưởng là phải yên tịnh một nơi mới thâu nên kết quả. Mấy em tập thể nào mà tầm cho được cái tịnh ở trong cái động thì mới nên đó, bằng chẳng vậy quỉ mị sẽ vùa theo nơi an tịnh riêng mình. Nói rõ cho dễ hiểu hơn là Chơn Thần muốn tịnh lúc nào cũng được, chẳng nệ đông, tiếng ồn ào, việc làm bề bộn".

4-    MỤC ĐÍCH CỦA TU HÀNH?

- Tu đặng làm gì ?

Sĩ Tải Hợi  bạch: - Tu đặng trau giồi . . . .

- Lui đi, để đó rồi sẽ hay.

Sĩ Tải Kiết bạch: - . . . . . . . . . . . . . .

- Lui đi, tiếp nữa.

Sĩ Tải Xin bạch: - . . . . . . . . . . . . . . .

-   Lui đi, tiếp.

Sĩ Tải Quốc bạch: - . . . . . . . . . . . . .

- Lui đi.

Sĩ Tải Lợi bạch: - Tu đặng sửa mình, cầm đuốc huệ đi đầu mà chỉ  cho chúng sanh.

Sĩ Tải Hiển bạch: - Tu đặng cứu sanh linh thoát khỏi nơi trầm luân khổ hải.

Lễ Sanh Châu bạch: - . . . . . . . . . . .

- Lui, tiếp.

Trường thì đông, sĩ khôi thì ít, lại thi rớt hết mới tính sao?

- Nè, mấy ông trò khóa, hễ tu thì tự giải tự giác, hễ còn một điểm biết mình thì là vị thân, còn một mảy biết người thì là vị thế, hai lẽ ấy vốn không theo chơn đề tu niệm. Hỏi giáo truyền trả lời như vậy thì trúng, hỏi tu niệm thì trả lời như vậy thì trật.Tu đặng trau mình theo ông Trời, đặng giống Trời là đủ lý. (Hộ Pháp Đường, 3.12.Ất Hợi /dl 28.12.1935).

 

5-    VÌ SAO LÀM PHỤ NỮ?

…”Em cốt đến mà tỏ chơn lý của kiếp phù sanh phụ nữ.  Ấy là một việc cần yếu cho chị em ta nên biết, hoặc đặng dễ bề nhẫn nại mà sửa cảnh đau thảm ra cõi  hoan lạc, hoặc là nương theo thời thế quỉ  quyệt  mà giồi  lấy mảnh Thánh tâm.

- Vì sao mà phải hạ sanh làm trang phụ nữ ?

-Ai cũng cho là kiếp tội lỗi cả thảy, ấy là một điều lầm.  Thưa chị em, Cái luật thương yêu của Chí Tôn có một, nhưng tùy đức tánh con người mà biến hóa nhiều hình. Cái thương của bậc nhơn sanh nó khác hẳn cái thương của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và Trời. Cái thương ấy tùng với khuôn luật Tạo Đoan nên không hạn giới. Em xin nói rằng: Ai đã thọ một điểm linh của Đức Chí Tôn đều chịu dưới quyền luật ấy. Phép luân hồi là  bài thi  của luật thương yêu  mà sanh sản…Cả thảy vạn linh chạy theo con đường quyền luật ấy, chạy không cùng, đi không tận, chỉn ngày nào để bước đến gần tòa ngự của Chí Tôn thì mới hiểu nghĩa  từ bi bác ái.

- Muốn đoạt mau quyền luật thương yêu thì đầu kiếp nơi đâu mà dễ đoạt?

-Em nói ra đây e có mích bụng mấy ông nhưng nói hay thì  phải nói. Có phải là lòng dạ của bậc phụ nhơn thương nhiều hơn nam tử  có phải? Em tưởng khi chắc hẳn như vậy.(GiáoTông Đường, ngày 15.8.Bính Tý /dl 30.9.1936)
…Các em nên hiểu, trong nữ phái có lộn nam phái, mà trong nam phái cũng có lộn nữ phái.Vì sao các em có biết không? Chỉ tại có sự thương yêu được trọn cùng không, mà có sự  thay đổi  ấy. Nếu nữ phái làm tròn phận sự thì được ân thưởng làm nam phái, đặng cho đủ trí hóa mà lập vị; còn nam phái gây điều nghịch lẫn thì phải chịu đọa làm nữ phái, đặng trả cho rồi nợ thương yêu. Bổn phận của các em là lấy sự thương yêu đã sẵn có mà giúp cho nhơn loại khỏi điều đau khổ. Các em cũng hiểu rằng: Tình thương của nữ phái nhiều hơn tình thương của nam phái, nhưng phải hiểu cái thương ấy là sao ?chớ đừng đụng gì thương đó, là cái nguy hại. Các em có nhớ bài của chị cho lúc trước nói về sự đầu thai của nữ phái không? Bài đó như vầy :

Thương điên, thương ngốc, thương dại, thương khờ,

Thương chẳng gìn liễu yếu đào thơ,  

Thương chẳng kể hẫng hờ thân gái.

Thương bạc tóc hãy còn thương dại,

Thương da mồi còn hãy thương ngu !

Vì kiếp thương chưa đủ công phu,

Nên nay chịu mang câu phụ nữ.

Bây giờ phải sửa sự thương yêu ấy cho cao thượng, tinh khiết, thì sẽ được đổi ngược lại, chớ chẳng chi.

Thương khôn thương khéo, thương học thương đòi,

Thương phải gìn phận gái phòng khuê,

Thương phải giữ vẹn bề danh tiết.

Thương tô điểm anh thư khí tiết,

Thương học đòi cương quyết liễu bồ,

Thương nam nhi  vì  gánh đồ thơ,

Thương phận gái còn mơ mộng ảo.

Thương cha mẹ tuân lời dạy bảo,

Thương cho ra trên thảo dưới hòa,

Thương phòng đào giữ vẹn giá hoa,

Thương đừng để phong ba sớm rụng.

Thương gắng giữ mặt đời hữu dụng,

Thương linh tâm phòng hạnh nấu nung,

Thương ái hòa giữ trọn thủy chung,

Thương quốc nạn vẫy vùng độ thế.

Thương luân lý xem thường bỏ phế,

Thương kẻ nàn hòa lệ chia ưu,

Thương muôn nhà còn chịu sầu tư,

Thương cao thượng, chớ như tình thế.

 Các em phải hiểu sự thương của nữ phái rất trọng yếu hơn sự thương của nam phái, vì sự thương của nữ phái nó gây nên được mối cảm hóa từ nội dung chí ngoại hình; còn sự thương yêu của nam phái chỉ  ở ngoại hình mà thôi. Nam phái làm tròn nhiệm vụ cùng chăng là do sự giúp đỡ của nữ phái. Các em phải biết trọng phận sự mình, nếu các em đã chẳng trọn thương, lại còn gây thêm điều nghịch lẫn thì tội tình ấy khó xóa nơi Diêu Trì Cung đó nghe…(22.10.Canh Dần /dl 1.12.1950).

6-    ĐỀ RA NHỮNG TƯ TƯỞNG NHẬP THẾ HỢP VỚI CƠ  PHỔ ĐỘ

-"Đại Đạo là cơ sanh hoá Càn khôn vũ trụ, tức là sự điều hoà của vạn vật hữu hình, thì chẳng riêng một sanh linh nào là không đứng vào vòng cao trọng ấy.

-"Nay đã đến lúc Hạ nguơn, theo luật tuần hoàn, mọi đức tính của vạn linh theo thời gian bị vật thể hoá, khiến cho tinh thần lấm bụi hồng vì công danh, vì phú quí mà quên tình đồng loại, đang quằn quại dưới mọi đau thương. Tam Kỳ Phổ Độ khai đặng thức tỉnh mê đồ, lập nguơn Thánh đức" (11-1-Giáp Ngọ).

Hoặc:    Hễ gặp người an bang tế thế,
             Nên quì mà nghênh, lấy lễ đãi người.
           Cổi thân ra mảnh áo tơi,
          Che mưa đỡ nắng giúp người nguy nan."

7-    GIẢNG VỀ ÂM CẢNH, ĐỊA NGỤC

Vậy thì nơi khiếm ánh thiêng liêng là Âm quang, nghĩa là Âm cảnh hay Địa ngục, Diêm đình của chư Thánh lúc xưa đặt hiệu. Vậy thì chính lời nhiều tôn giáo, nơi ấy là những chốn phạt tù những hồn vô căn vô kiếp, nhơn quả buộc ràng, luân hồi chuyển thế, nên gọi là Âm quang đặng sửa chữ Phong Đô Địa phủ của mê tín gieo truyền, chớ kỳ thật là nơi để cho các chơn hồn giải thân định trí (một nơi trung gian giữa Thiên đường và Địa ngục hay là mờ mờ mịt mịt). Ấy là một cái quan ải, các chơn hồn khi qui Thiên, phải đi ngang qua đó.Sự khó khăn bước khỏi qua đó là đệ nhứt sợ của các chơn hồn.Nhưng tâm tu còn lại chút nào nơi xác thịt con người cũng nhờ cái sợ ấy mà lo tu niệm.Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm, tuỳ chơn thần thanh trược.Chí Tôn buộc trường trai cũng vì cái quan ải ấy….Nếu để cho chơn thần ô trược thì khó mong trở lại cõi Thiêng liêng và về cùng Thầy đặng.Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất Nương ở đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các chơn hồn, dầu sa đoạ luân hồi cũng có người giúp đỡ

8-    PHƯƠNG CÁCH TU HÀNH

8.1. Làm Đạo có khổ mới có công, công do khổ hạnh thì mới xứng với cõi hư vô. Như Phật Quan Âm buổi nọ, có bị đời bạc đãi mới đắc vị được.Còn như những bực Chúa Phi thì họ được hưởng gì không?Có nâu sồng mới biết cơm là ngọc, rồi đây các nhà triệu phú phải đứng nhìn chị em mình mà nhỏ nước miếng đó.

8.2. Nền Đạo của Đức Chí Tôn đã có danh lan rộng ra ngoại quốc rồi, chỉ còn có thực hành cho thiên hạ thấy nữa thì sẽ thành Quốc Đạo.

Phận sự của các em rất nên yếu trọng là phải cố sức thực hành cho trọn vẹn nhơn nghĩa của kẻ quên mình làm nên cho người, một như mười, mười như một, muôn như ức triệu, và hằng hà và loan ra cho toàn cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy đều hưởng ứng làm theo, thì mong chi  nền  đại đồng không thành tướng được. Các em là kẻ tiên phong của Đức Chí Tôn để làm tròn sứ mạng của Người giao phó, công cán ấy sẽ được ghi vào Đạo sử  muôn năm ngàn kiếp.

 

8.3.Mỗi sự đã có hình thức trước mắt các em, không chi  tồn tại vĩnh viễn cả vì  hữu hình thì hữu hoại, chỉ có cái đức hy sinh cho nhơn loại mới trường cửu mà thôi. Cái danh thiệt ấy, các em tưởng dễ gì gặp được cơ hội thuận tiện để đoạt sao, chỉ do nơi thời kỳ  ân xá  nầy để  lập mà thôi.Vậy đã đặt mình trong khuôn khổ và chơn truyền của Đức Chí Tôn thì phải kiên tâm trì chí để đoạt cho được chí hướng cao cả của mình.

 

8.4. Về đường học hỏi, chị nhận thấy mấy em chưa được thông hiểu , bỡi vì, mấy em chưa tự mở khiếu của mấy em. Vậy chị xin để ít lời, hầu chỉ rõ phương-pháp tự khai khiếu lấy.Mỗi khi cần học hỏi điều gì, phải đem hết trí lực mà phán-đoán, tầm cho đủ mọi lẽ.Xong rồi suy gẫm lại các lẽ đã tìm ra, rồi tầm trong ấy, một lý lẽ bất di bất dịch. Khi đã nhận định rõ-ràng rồi, phải tự mình kiếm lấy câu hỏi, để tự trích-điễm lý lẽ đã tìm ra. Khi đã nhận rõ, không còn một điều có thể trích điểm nữa, thì lý lẽ ấy là đúng đó vậy. Về phương-pháp tham-thiền nhập-định đặng kiếm hiểu huyền-bí hư-vô, cũng không ngoài phương-pháp ấy.Những người tịnh luyện mà bị sai đường lạc nẽo cũng bỡi không tầm cạn lý.Nên nhớ rằng, vô-vi và hữu-hình chỉ cách nhau có một chút màng mỏng của Đệ-Nhị xác thân mà thôi.Vì vậy, khi đã rửa sạch Chơn-khí, định được Chơn-Thần, thì khiếu huyền-quang mở hoát, đặng thấy rõ cơ huyền-vi bí-mật của Tạo-Đoan. 
Mấy em nên phân biệt cho rõ tham-thiền nhập-định và xuất Chơn-Thần đó nghe! Nếu lầm lộn thì phải sanh ra loạn trí, bỡi Chơn-khí bị rung động kích thích Nê-hườn-cung.Mỗi lý lẽ gì đã tầm ra phải đi đôi với thực-tế, và không ngoài lẽ bác-ái là đúng đó. Từ xưa bị thất chơn-truyền là do lòng hám vọng mà việc tham-thiền nhập-định chỉ có một kết quả rất nông nỗi. 
Một khi định thần, tức là an Chơn-khí, thì Chơn-linh sẽ đến ngay nơi Nê-hườn-cung mà mở trí, đặng hiểu biết mọi lẽ, hoặc do sự mách bảo của một đấng vô-hình, đến giúp khiếu của người định thần. Do đó, mà nhiều khi mấy em cũng tự nhận được đặc điểm ấy, mỗi khi mấy em cố tâm chú ý. Vậy từ đây, chị khuyên mấy em khá định tâm và không nên nóng nảy, các Đấng vô-hình chỉ đến dạy cho các em bằng phương-pháp ấy mà thôi. Ngoài ra, lúc nào đoạt pháp xuất thần mới có bề dể-dãi hơn nữa. 


8.5.
Em xin quí anh chị cần chuyên tập, ban đầu chịu khó, sau mới thành công.Từ đây, trước mỗi thời cúng, em xin quí anh quí  chị  hãy  nhớ:

- Trước hết rửa hai con mắt, trong lúc đang rửa, nói lầm thầm rằng: Con mắt thường ngó chỗ không tốt, rửa bỏ nó đi.

- Kể rửa hai bên tai, cũng nói như trên rằng: Tai hay nghe bậy.

- Kế rửa và súc miệng, nói rằng: Miệng hay thốt lời bất chánh.

- Kế hai bàn tay vuốt mặt, nói rằng: Ý đừng tưởng chuyện quấy.

- Kế rửa hai bàn tay, nói rằng: Tay hay cầm đồ dơ uế.

- Kế rửa hai chơn, nói rằng: Chơn hay bước vào chỗ ô trược.

Rửa cho sạch, đoạn mới tới Chánh điện hầu lễ.

 

8.6 Việc Đạo đang hồi gặp cơ thử thách, khiến cho toàn thể con cái Chí Tôn phải lắm chịu khổ não về đường Đạo cũng như đường đời, bởi cớ mà có lắm hành tàng hư thiệt, thiệt hư dẫn lối đưa đường, khiến cơ hồ mảy mún Đạo quyền, nhơn tâm bất nhứt, xu phụ lấn tranh mà hình thể Chí Tôn đôi phần ảnh hưởng. Chẳng vậy thôi đâu, kể từ đây còn thêm nhiều điều gay cấn để cho kẻ mất người còn thì bóng cờ  cứu khổ  mới  nên thiệt tướng. Các em đang ở trong vòng lẩn quẩn của thế tình mà chịu mọi khổ hận hầu tạo Minh đức Tân dân, lần hồi hòa bình chủng tộc, rồi mới ra vạn chủng.

Nói đến sơn hà của mấy em thì đương nhiên phong hóa nhà Nam là phương liệu, vì vậy mà đem khối tinh thần đối chọi với  quyền lực hữu vi là đắc thắng.

Chị  chỉ  khuyên một điều là: “Áo rách mà vẫn thơm, bụng không no mà mãi còn giá trị.” Chỉ bấy nhiêu lời đủ xây đài vinh quang cho các em ngày sẽ tới. Còn bạo lực địch dầu mãnh liệt tới thế nào đi nữa, chung qui rồi cũng có ngày định phận quả nghiệt mà tiêu tan. Ngày ấy chẳng còn xa là bao. Các em nên hiểu lấy.

 

8.7. Không lẽ Đạo đã lập thành hơn 30 năm mà bên nữ phái không có bực học hỏi và quan niệm về đạo đức một cách siêu việt. Nếu một ngày kia sẽ mở tại vùng Thánh địa một Hội Công đồng các tôn giáo trong nước và phải chọn người để thay mặt cho nữ phái đặng đối chọi lý thuyết với các tôn giáo và chi phái thì các hiền muội mới tính sao?

Em phân cho đại tỷ biết từ mấy chục năm nay, những người dìu Đạo vẫn sơ sót về phần dạy Đạo, nhưng nay cần phải bổ khuyết. Ngày giờ nhặt thúc, đừng bỏ trôi qua uổng lắm. Phải học hỏi và lập công bồi đức nâng mình xứng đáng với phẩm chức để phục vụ nhơn sanh mới trọn câu phổ độ. Nay tiện thiếp cho ít  đề tài để cho Chức sắc nữ phái trong phẩm Giáo Hữu và Giáo Sư làm bài luận Đạo, chừng nào làm rồi, đại tỷ góp đủ giao cho anh Tiếp Đạo chấm vở giùm em, những bài nào được ưu điểm thì đọc cho em nghe kỳ đàn tới, những bài nào em đồng ý thì được đọc giữa Đền Thánh làm bài thuyết đạo. Đây đề tài:

1.- Người hành đạo phải làm phận sự thế nào mới tạo nên  công quả xứng đáng đối với nhơn sanh và một công nghiệp đáng kể đối với Đức Chí Tôn, với Đạo?

2.- Thế nào là chủ nghĩa vị ngã? Chủ nghĩa nầy khác với chủ nghĩa vị tha làm sao? Trên đường độ chúng, phải thật hành chủ nghĩa nào đặng giải thoát nhơn loại? 

9-    GIẢNG VỀ ĐỊNH QUẢ & NGHIỆP QUẢ

9.1.…Kể từ buổi kết tập nơi chốn bào thai, mỗi đơn vị nhơn loại đã phải chịu ảnh hưởng của nợ tiền khiên là  công chuộc quả của các bậc tiến hóa từ kim thạch đổ lên, rồi từ khi chào đời lại còn thêm nặng nợ  xã hội  nhơn quần, cho đến lúc trưởng thành thì lại thêm quả nghiệp. Như vậy thì mỗi kiếp sanh đã nặng nợ của nghiệp tạo vật dẫy đầy, mặc dầu là chưa làm chi  nên tội. Đó là định nghiệp của một kiếp. Nếu lấy lý mà suy nghiệm thì cả một kiếp sanh đã phải chịu ơn tấn hóa của Hóa nhơn, rồi lại chịu ơn cấp dưỡng của đồng loại, cả hai cái ơn đó nếu biết được thì  chỉ trả trong một kiếp, bằng không biết thì phải luân chuyển cùng đà sanh hóa mà thôi. Đó là nói về nguyên quả. Còn nói về nghiệp quả thì phải chịu nợ của kẻ đã phải hy sinh kiếp sống, ấy là sự nhờ vả lẫn nhau trên đường sanh nghiệp. Đã được tận tường về lý thì  còn nên kiếm ra lẽ đặng trả cho xong thì sẽ thấy mảnh thân phàm chẳng phải đến thế  cho một cá nhân, mà là vì sự liên đới  của nhơn loại. Bởi cớ chẳng một cá nhân nào được quyền sống cho đơn vị, mà trái  lại là phải đem kiếp sống ra phụng sự cho toàn thể, hoặc bằng lối nầy hay phương khác. Rồi lại cũng nên nhớ  là nghiệp quả trong sự cấp dưỡng của đồng loại về cái ăn, đồ mặc, chỗ ở, thì chẳng nên lấy của mà nói rằng trừ công, mà phải lấy Thiên ý chơn chánh để phụng sự hầu  cứu  an cho người khổ. Đó là lẽ Đạo vậy. Trong cửa Đạo hằng xảy ra lắm nỗi éo le biến động, ấy cũng bởi chưa hiểu thấu lý, không tìm ra lẽ mà khiến cho cơ cứu khổ chẳng được thành hình nên Chánh giáo còn phải  mờ  tướng. Lấy lý mà suy, đem lẽ đặng nghiệm thì xác thân phải  là vật hy sinh trên đường thế sự. Vì đó mà cả con cái Đức Chí Tôn còn nhiều nghiệt quả, bởi chưa hiểu thấu

(Giáo Tông Đường, 4.12.Ất Mùi (dl 16.1.1956).

 

9.2... Thật là khổ não, chị đâu có hẹp lượng với các em đâu, song Thiên ý vẫn nghiêm khắc vì mọi việc chi nhờ thiêng liêng dìu dẫn thì thành ra có sự ỷ lại  nơi vô hình. Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ muốn bồng đỡ con cái của Ngài lên ngôi vị, song chư Phật, Tiên, Thánh chẳng khứng vì  không muốn thấy Thiên vị  rẻ giá.

Đạo chỉ còn đôi bước đường nữa là đến chốn vinh quang  thì  chắc  phải  chịu  một  phen  thử thách. nặng nề lần chót nữa, song tội nghiệp con cái của Đức Chí Tôn đã khô héo trước sự  thử thách của thời gian đã qua, nay lại phải chịu một phen khảo duợt một lần chót nữa, e cho mảnh thi hài không chịu nổi khổ não mà đâm ra thất chí thêm thất phận mà chớ. Chị đã chứng kiến mọi đau khổ của các em nhỏ vì  Đạo dám lăn vùi  trong ngục thất. Tuồng đời lúc nào cũng vậy. Đạo thạnh đời suy, Đạo suy đời lấn áp, song chi chi cũng do sự sắp bày của Thiên cơ cả. Chưa ai tài ba lỗi lạc mà đủ năng lực sửa đổi bao giờ. Cơ khảo dượt nếu không gay go thì chưa chắc lọc lược kẻ giả tâm nương bóng Đạo mà mượn lốt thầy tu để lừa bịp thế. Bây giờ chị chỉ khuyên các em bình tỉnh mà đối phó với thời cơ, cứ nhìn đại nghiệp mà giữ vững tinh thần của bổn đạo, đừng làm xao động e cho kẻ non nớt đức tin sa ngã mà công trình phổ độ của mấy em bị tiêu hao rất uổng cho con cái của Đại Từ Phụ.

10-           DẠY LÀM THI VĂN (18-10-1927)

Chư đạo huynh lo về đạo đức mà không năng trau luyện quốc văn và thi văn. Văn chương là hồn nước, mà hồn nước tất là vận mạng tương lai của nhơn sanh. Văn chương dồi mài cho tinh xảo thì ý kiến mới cao xa, mới có thể nâng đỡ hồn nước lên cao trọng được. Mấy đạo huynh có thể học hỏi nhau mà trau dồi văn chương vì có Đức Từ Bi cùng chư Tiên thường dạy dỗ, nếu bỏ qua dịp tốt thì lấy làm uổng. Mấy anh nên lưu tâm.

11-           BÁT-NƯƠNG MỪNG NGÀI NGỰ-MÃ THIÊN QUÂN (ĐỨC HỘ-PHÁP)

Đào nguyên lại trổ trái hai lần,

Ai ngỡ Việt-Thường đã thấy Lân,

Cung Đẩu vít xa gươm Xích quỉ,

Thiềm-Cung mở rộng cửa Hà-Ngân

Xuân-Thu định vững ngôi lương-tể,

Phất-Chủ quét tan lũ nịnh thần.

Thổi khí vĩnh sanh lau xã-tắc,

Mở đường quốc thể định phong vân.

(1946)

Trích nghĩa:

-Trổ trái hai lần: Thánh-Thi của Đức-Lý cho Đức Hộ-Pháp có đoạn:

“ Nhị kiếp Tây-Âu cầm máy tạo,

Hữu duyên Đông-Á nắm Thiên-Thơ”

Ý nói Ngài Ngự-Mã Thiên-Quân có hai kiếp: tiền kiếp là Chúa Jesus mở Đạo ở phương Tây ; kiếp này đầu thai ở VN là Phạm-Công-Tắc, được Hộ Pháp Di Đà giáng linh, giao cho Ngài nắm Thiên Thơ, giữ chức Hộ Pháp hữu hình  mà mở ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ở vùng Đông Á.

- Thấy-Lân: Sách Khổng-Tử có câu: Kỳ Lân xuất hiện quốc gia thái bình. Bà nói khó mà tin rằng Việt- Thường thái bình.Thế mà nay Đức Chí-Tôn cho nền Đại- Đạo-Tam-Kỳ là sẽ được thái bình đó.

- Cung Đẩu: Tức Đẩu xuất do Đức Di-Lạc chưởng-quản. Hộ-Pháp có nhiệm vụ đuổi tà trục tinh ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc.

-Xích quỉ: Chỉ phía Kim-Quan-Sứ (Bắc-Cù Lưu-Châu)

-Thiềm-Cung: Cõi Tạo-Hóa của PHẬT MẪU mở rộng cửa để đón các Chơn-Linh đạt Đạo từ khắp nơi trong càn khôn vũ trụ về hiệp với Mẹ.

-Xuân-Thu: Sách củạ Khổng-Tử dùng cai trị dân. Xưa Ngài làm đến chức Tể-Tướng. Nay Xuân-Thu là một trong các cổ Pháp của Đạo Cao Đài, chỉ hành tàng của Cửu-Trùng-Đài Hành-Chánh-Đạo.

-Phất-Chủ: Bửu Bối của Lão-Tử trị loạn, Ngài ứng hóa Tam Thanh phá trận Vạn-Tiên, diệt trừ triệt giáo.

Nay Hộ-Pháp lãnh chưởng quản Nhị-Hữu-Hình-Đài, do đó Đức Ngài phải thực hiện hết cổ Pháp: Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Vu để bảo vệ đất nước và bảo vệ nền Đại- Đạo.

12-           DẠY NỮ PHÁI

Cửa Đạo muốn mà  Ðời cũng chuộng

Chức sắc ưa mà ruộng cũng ưa

Khác nào như hạn trông mưa

Hồng ân bao thuở đồ thừa túi tham

Xin khá nhớ Tiên, phàm khác tánh

Đá đất nào dám sánh bạc vàng

Trông vào cảnh tục sầu than

Đều do bởi lấy một đàng lợi danh

Kìa những phép giựt giành quyền thế

Nọ những là mưu kế khoe mình

Chuốt trau đẹp dạng tốt hình

Ngữ ngôn dụng thói bạc tình gọi khôn

Đã đem hổ vào chôn cửa Đạo

Còn buông lung trổ tráo dối đời

Gạt người nào dễ gạt Trời

Cái căn buộc quả đổi dời đặng đâu

 

*Giáo Tông Đường, ngày 4-8-Ất Hợi (dl 1-9-1935)


SEN  thì  ở  nơi  hồ  hoán  trược,

Công thì hay định phước vinh ba.

Non Thần nhắn bạn đường xa,

Đường tu khổ hạnh mới là cao siêu.

13-            TÂM HÒA, THẬT HÀNH CHỮ HÒA MỚI MONG THOÁT KHỔ

Chào mấy anh Hiệp Thiên Đài, chư hiền hữu.

Nương Nương và mấy em cảm tình chư hiền huynh, hiền hữu có lòng thiết lễ hôm nay để tỏ ý nhắc nhở  kỷ niệm đối với Diêu Trì Cung. Chớ chi được hiệp nhau tại Tổ đình trong buổi Đạo nhà thành và giữa đời bình tịnh êm lặng thì có chi quí hóa bằng.Nhưng ngày ấy vẫn còn trong sự mong tưởng, phải còn lắm gay go khó khăn.

Cái nạn nhơn sanh nơi đây tự nước Việt tạo thành, chưa biết đâu là bờ bến. Tiểu muội chỉ khuyên những Đấng cầm giềng mối Đạo nên sáng suốt, lấy Đạo tâm làm chuẩn thằng và tận tâm thương nhơn sanh hơn nữa, hầu gỡ họa nước non cho mau chóng. Nói thế nghĩa là từ lâu nay, tình thân ái của Bề trên đối với kẻ dưới vẫn ít oi quá.Nhơn sanh chưa từng hưởng mà đã từng chịu bao nhiêu nhọc nhằn đau đớn. Đời đã thị chúng như cỏ rác, Đạo nên vớt chúng khỏi bùn lầy, chớ coi chúng như gỗ lăn tròn thì  dựng thái bình nơi  đâu, mấy bạn ?

Bậc thiêng liêng thường nói: Hỏi thử chừng bao thoát khổ ?

Đáp rằng: Chờ lúc Tâm hòa, thật hành chữ HÒA mới mong thoát khổ. Mà muốn được Tâm hòa, cần phải bỏ cái bản ngã ra ngoài và chủ nghĩa độc tài, không nên dùng đến. Coi lợi lộc như cây khô, thị chức quyền như cỏ rác, dòm nhơn sanh hơn nghĩ đến mình, bố đức hơn ra oai, thi ân hơn lập pháp; nghĩ cũng khó thực hành, vì vậy mà điêu đứng nhơn sanh, đảo huyền chủng tộc. (Đêm 15.8.Đinh Hợi /dl 29.9.1947). 

14-            CHỚ TƯỞNG NỀN ĐẠI ĐẠO Ở HOÀI TRONG KHUÔN KHỔ CHẬT HẸP.

…”Em phụng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến ban phước lành cho tất cả  quí  anh cùng tất cả các bạn Hiệp Thiên Đài và để đôi lời cùng các bạn, cứ vững tâm lo tròn nhiệm vụ của mình là phải bác ái, từ tâm, công bình, chánh trực, hằng ngày gieo mối cảm tình với  đồng chủng. Các bạn chớ tưởng nền Đại Đạo ở hoài trong khuôn khổ chật hẹp nầy đâu, nó phải lướt qua bốn biển năm châu, chừng  ấy  nơi  nào  cũng có các bạn, nếu vắng mặt các bạn thì nơi ấy không thành đạo được. Vậy thì chẳng nơi nào mà chẳng có chơn của Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Còn nói về quyền hành, tuy không mà có, tưởng nhỏ mà to, cả luật lệ nắm trong tay, cân công lý nằm trên vai, đố ai chạy đường nào cho khỏi. Nhưng thương thì hay gần gũi khuyên răn, có lời chi nặng nề, xin các bạn miễn nghị và vui lòng đàm luận thì em lấy làm may mắn lắm.

THI :

Hạc  trắng   bay  về  hội  hướng Tây,

Cùng nhau hạnh hưởng cuộc vui vầy.

Đạo  phòng   mỹ  ý  toan  truyền  bá,

Kết  nghĩa gồm thâu trọng đạo Thầy. 

                                  HTĐ, đêm 14-8-Mậu Tý (dl 16-9-1948) 

 

15-           ĐỜI ĐỐI VỚI ĐẠO VẪN CÒN LÃNH ĐẠM.

…”Phật Mẫu chẳng vui vì nơi cửa Đạo, nhơn sanh lắm chịu thống khổ về tinh thần lẫn vật chất, mà mấy anh Hiệp Thiên không thương hại binh vực chi hết. Không thế nầy thì chước khác, người ta vẫn lợi dụng tín đồ và quân đội để mưu cầu hạnh phúc bề ngoài cho mình. Ngoài ra, nên hư của Đạo không để tâm nghĩ đến, mấy anh nên liệu phương cứu chữa làm cho sạch vết nhơ của Đạo đã mang do nơi điều bất chánh của đám dưới, mà lỗi nơi người trên chẳng kềm chế dạy răn. Đời đối với Đạo vẫn còn lãnh đạm bơ thờ, mà ác cảm cứ gây thêm thì khó phục nhơn tâm, bước đường lập quốc sau nầy e có nhiều chông gai trắc trở. Đời bạo ngược bao nhiêu thì Đạo lấy từ bi  bác ái mà phục thiện bấy nhiêu, cho đáng với danh dự của Quốc Đạo, thì cảnh huynh đệ tương tàn mới tránh khỏi.  Bằng  chẳng vậy, thì  nạn  thực  dân  đâu tránh được, rồi cũng mang họa nội biến, máu chảy thịt rơi  tăng gấp đôi ba, thảm đạm nữa. Em tỏ mấy lời xin mấy anh bình tâm cạn nghĩ, vì nên biết từ xưa lo cho quần chúng thì được quần chúng thương, ghét bỏ nhơn sanh thì nhơn sanh ghét bỏ lại, dầu Đạo hay đời, nguyên lý ấy vẫn không sai chạy. Lập quốc trị dân mà hành hạ áp bức dân, hoặc mở Đạo dìu đời độ chúng mà tham tàn bất chánh, đè chúng sắp làm nấc thang cho mình được đứng cao, thì cứu cánh thế nào, mấy anh tự biết…”

                              (Tư gia của Bảo Sanh Quân, đêm 18.8.Mậu Tý /dl 20.9.1948). 

16-           Điều gì thiên hạ ít làm đặng mà mình đoạt đặng mới là tài.

...  Đây tiện việc chỉ dạy thêm mấy em đủ đức tin mà làm tròn phận sự thiêng liêng, nhứt là mấy em Luật Sự đương cầm quyền Pháp Chánh các địa phương, nên nhớ rằng: Nghiệp của mấy em cầm cân công lý, chẳng vì phàm chất mà làm cho thiêng liêng vô vi lem ố. Nếu chẳng vậy thì không xứng phận mà sứ mạng Thiên điều dĩ định, rồi đắc tội cùng danh thể Bạch Vân Am. Đường đã vạch sẵn, chỉ nối bước từ từ theo khuôn linh để kềm chế trược tánh của Chức sắc Hành Chánh vững vàng thanh bạch, đó là giúp cho họ một phần lớn chớ không phải nhẹ giá trị họ đâu mà ngại. Nhơn danh Thánh thể Hiệp Thiên, các em cứ tùng theo Thánh lịnh, hơi đâu chạy theo phàm trược mỗi người mà mất oai linh Hội Thánh. Các em nên trợ lực, nhưng các em đã thọ lịnh thì cố lấy hết sự quan sát, kinh nghiệm, mà gần gũi cùng đời, để dễ độ đời, đó là trường thi công quả. Nơi Diêu Trì Cung hằng nghĩ  đến phận sự  của các em, nhứt là các em lớn. Phật Mẫu rất vui mừng mà chứng lễ của cả nhà Hiệp Thiên dâng hiến.Ơn ấy thì dành riêng cho đó mà thôi. Các em dầu lớn quyền hay dầu nhỏ quyền, dầu lãnh vai tuồng nào cũng nhớ cầm cân công lý  nâng trước trán  thì  xong nhiệm vụ. Cuộc cờ đời phải theo Thiên thơ dĩ định, không thể gấp mà cũng khó duy trì cho đặng. Các em nên nhớ, các em là một phần Thiên mạng đi rước các nguyên nhân đang vội đến cùng Đức Chí Tôn, vậy phải ráng lập công buổi nầy. Đời thanh xuân chẳng là bao, chần chờ sẻ uổng cơ hội đó.  Điều gì thiên hạ ít làm đặng mà mình đoạt đặng mới là tài. 

(HTĐ, đêm 24.8.Mậu Tý /dl 26.9.1948)

17-           CHƠN TRUYỀN CỦA PHƯỚC THIỆN

Nhơn dịp các em hội hiệp nơi đây đông đủ để nghe lời chỉ giáo của các Đấng, chị cũng có đôi lời khuyến giáo các em nam nữ nơi  Qui Thiện Đường. Lúc nãy em Đinh Công Trứ đã có đôi lời nhắn nhủ các em về phận sự và Đức Cao Thượng Phẩm cũng có giải thích rõ rệt về Chơn truyền của Phước Thiện mà hiện các em đang thi hành cơ quan giải khổ mà Đức Chí Tôn đang để nơi mặt thế nầy, các em cần phải suy nghiệm  và khảo cứu cho tường tận để để tìm phương tiện thực hành cho ra thiệt tướng, cho nhơn sanh lãnh hội hầu cùng các em chung tâm hòa trí trong tình yêu ái nồng nàn của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Phương pháp ấy rất giản tiện và cũng rất dễ làm, nếu ai có thiện tâm thương yêu nhơn loại, dầu cho kẻ yếu hay tật nguyền cũng có thể làm được, đừng nói chi kẻ trí thức là phải thực hành chương trình xã hội thuần túy. Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm, cho thuốc những kẻ thiếu thuốc, cho hàn những kẻ không hàn chôn, chở che những kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn rầu, khuyến khích  những  kẻ toan  thối  bước, độ những kẻ khổ tâm, lau chùi nước mắt những kẻ cô độc đang khóc trước mặt mình.

Tóm lại là phải tự hiến mảnh thân làm tế vật cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái của người sử dụng trong việc đem hạnh phúc đến cho họ, để thực hành cho trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ Phụ. Nền Đạo của Đức Chí Tôn đã có danh lan rộng ra ngoại quốc rồi, chỉ còn có thực hành cho thiên hạ thấy nữa thì sẽ thành Quốc Đạo. Phận sự của các em rất nên yếu trọng là phải cố sức thực hành cho trọn vẹn nhơn nghĩa của kẻ quên mình làm nên cho người, một như mười, mười như một, muôn như ức triệu, và hằng hà và loan ra cho toàn cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy đều hưởng ứng làm theo, thì mong chi  nền  đại đồng không thành tướng được. Các em là kẻ tiên phong của Đức Chí Tôn để làm tròn sứ mạng của Người giao phó, công cán ấy sẽ được ghi vào Đạo sử  muôn năm ngàn kiếp. Mỗi sự đã có hình thức trước mắt các em, không chi  tồn tại vĩnh viễn cả vì  hữu hình thì hữu hoại, chỉ có cái đức hy sinh cho nhơn loại mới trường cửu mà thôi. Cái danh thiệt ấy, các em tưởng dễ gì gặp được cơ hội thuận tiện để đoạt sao, chỉ do nơi thời kỳ ân xá  nầy để  lập mà thôi. Vậyđã đặt mình trong khuôn khổ và chơn truyền của Đức Chí Tôn thì phải kiên tâm trì chí để đoạt cho được chí hướng cao cả của mình.Về bí pháp của Đạo cũng như triết lý của đời, là càng đau khổ thì càng kinh nghiệm, càng thanh cao. Con đường thiêng liêng lập vị của Đạo cũng do nơi bí  pháp ấy. Thử hỏi từ ngàn xưa, biết bao vị đắc đạo mà không nhờ trong khuôn khổ nào chăng? Lại có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử Đạo” là cũng trong một ý niệm ấy. Nếu thoảng như đi trên con đường lập vị thiêng liêng được sung sướng hoặc dễ dàng hoặc không cần chi phải mệt xác mệt trí, hoặc không có chịu sự khảo duợt nào về tinh thần hay hình thể, thì nhơn loại trên mặt địa cầu nầy sẽ thành Phật hết. Như thế, các em nghiệm coi phẩm trật ấy có phân biệt và quí trọng không?Hẳn là không phân biệt rồi. Vậy các em nên hiểu điều đó để lướt qua mọi trở ngại thử thách đặng kíp sớm cho các em đoạt được sở hành  phi  phàm đó vậy.

                           (Đền Thờ Phật Mẫu Qui Thiện, đêm 26.10.Canh Dần /dl 5.12.1950). 

18-           PHƯƠNG PHÁP CỨU KHỔ VÀ GIẢI THOÁT NHƠN LOẠI

…Đêm nay, các em đã được hưởng nhiều ân huệ của các Đấng, các em đã lãnh hội rồi chưa? Nhứt là lời răn của Đức Lý Đại Tiên. Các em là Thiên mạng thì đã hiểu oai quyền của Đức Lý Đại Tiên là thế nào rồi.Chính Người đã nhiều phen xin Đức Chí Tôn bôi xóa Trường thi công quả của chúng sanh. Nếu Đức Chí Tôn chẳng thương nhơn loại, không lời can gián Người thì thật là một sự đại bất phước cho nhơn loại trong thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn rồi đó. Vậy từ nay các em phải lập tâm ghi nhớ những lời Người căn dặn. Nếu hờ hẫng như lúc trước thì tránh không khỏi nghiêm huấn của Người đa. Các em nên biết rằng, cả mảnh thân đã dâng trọn cho Đức Chí Tôn để thật hành luật thương yêu và quyền công  chánh, thì  phải  tỏ ra  thế nào là bậc chí  Thánh, chí  chơn mới được chớ. Thoảng như có một hành động nào mà sái chơn truyền của một vài Thiên mạng thôi, đừng nói chi hầu hết, cũng có thể bôi xóa danh thể của Hội Thánh, tức nhiên là hình thể của Chí Tôn, đừng mong mỏi chi tạo đời Nghiêu Thuấn được. Tiếp theo lời của Lý Đại Tiên và Tam Trấn Oai Nghiêm Quan Thánh Đế Quân, chị khuyên các em nên tự trọng xác của Chí Tôn để làm nơi ẩn trú  của những trang đạo đức, và cơ tận độ của Chí Tôn có mau thành cũng chăng là do sở hành của các Thiên mạng mà thôi, chớ không phải do bàn tay huyền diệu của Chí Tôn và các Đấng đâu. Các em ráng nhớ. Chí Tôn đã dạy rằng: “Về phương pháp cứu khổ và giải thoát nhơn loại, cần phải có một phần huyền diệu của Chí Tôn và một phần thực hành của Thiên mạng. Mọi việc chi, Chí Tôn đã dạy trước cả, còn phần kết liễu chậm là tại các Thiên mạng làm không tròn. Vì thế mà cả Thánh thể của Chí Tôn phải bị  một  phen quở trách của Đấng cầm hình luật là Lý Đại Tiên. Chị ước mong cả Thánh thể và toàn con cái Chí Tôn biết tự hối sửa mình cho xứng phận để khỏi phụ lòng của Chí Tôn và tránh khỏi luật nghiêm trị của Lý Đại Tiên.                                             (Đêm 5.11.Canh Dần /dl 13.12.1950).

19-           NƯỚC VIỆT NGÀY SAU SẼ  PHÚ CƯỜNG

 Đủng đỉnh thuyền sen ghé bến trần,

Cam lồ  để mái  giọng  cao  ngân.

Rưới chan tịnh thủy an lê thứ,

Bồi đắp sơn hà thuận nghĩa nhân.

Mở túi càn  khôn  trao  phép  lạ,

Đưa cần nhựt nguyệt thả hình chân.

Thất tình lụcdục là mồi mị,

Bí pháp chơn truyền tạo đảnhvân.

 Đảnh vân mở lối định biên cương,

Nước Việt ngày sau sẽ phú cường.

Đạo đức treo giềng nơi vạn quốc,

Tinh thần để lối dẫn đài chương.

Diệt tà định được hồn Hồng Lạc,

Tôn chánh tạo nên cõi thái bường.

Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến,

Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương.

Niềm thương dìu dắt cả hoàn cầu,

Bỏ chiến tham hòa định nghiệp lâu.

Thất ức niên dư sùng Đại Đạo,

Thập tam thời định đắc Kim Câu.

Hoàn tu thử nhựt cơ qui thống,

Tảo đắc lai niên nghiệp hợp châu.

Biết rõ giang sơn nhiều máu đổ,

Phải lo nội chính đặng nên mầu.

                   (Báo Ân Từ, đêm 12.8.Gíáp Ngọ /dl  8.9.1954).

20-           CƠ KHẢO DƯỢT GAY GO

… Thật là khổ não, chị đâu có hẹp lượng với các em đâu, song Thiên ý vẫn nghiêm khắc vì mọi việc chi  nhờ thiêng liêng dìu dẫn thì thành ra có sự  ỷ lại  nơi vô hình. Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ muốn bồng đỡ con cái của Ngài lên ngôi vị, song chư Phật, Tiên, Thánh chẳng khứng vì  không muốn thấy Thiên vị  rẻ giá.

Đạo chỉ còn đôi bước đường nữa là đến chốn vinh quang thì chắc phải chịu một phen thử thách nặng nề lần chót nữa, song tội nghiệp con cái của Đức Chí Tôn đã khô héo trước sự  thử thách của thời gian đã qua, nay lại phải chịu một phen khảo duợt một lần chót nữa, e cho mảnh thi hài không chịu nổi khổ não mà đâm ra thất chí thêm thất phận mà chớ. Chị đã chứng kiến mọi đau khổ của các em nhỏ vì Đạo dám lăn vùi trong ngục thất. Tuồngđời lúc nào cũng vậy.Đạo thạnh đời suy, Đạo suy đời lấn áp, song chi chi cũng do sự sắp bày của Thiên cơ cả.Chưa ai tài ba lỗi lạc mà đủ năng lực sửa đổi bao giờ.Cơ khảo duợt nếu không gay go thì chưa chắc lọc lược kẻ giả tâm nương bóng Đạo mà mượn lốt thầy tu để lừa bịp thế.

Bây giờ chị chỉ khuyên các em bình tỉnh mà đối phó với thời cơ, cứ nhìn đại nghiệp mà giữ vững tinh thần của bổn đạo, đừng làm xao động e cho kẻ non nớt đức tin sa ngã mà công trình phổ độ của mấy em bị tiêu hao, rất uổng cho con cái của Đại Từ Phụ. Các em nhớ điều ấy, đừng xem thường, đừng hy sinh vô lối, đừng búng rảy, đừng để thất vọng rồi xa Thầy xa Đạo thì công quả của các em mới trọn vẹn, bằng chẳng thì chỉ  đi ngược chìu với Thánh ý Đại Từ Phụ đó đa.

(Báo Ân Đường Kim Biên, đêm 8-2-Đinh Dậu (dl 9-3-1957).

21-           ĐỨC HỘ PHÁP QUI THIÊN

…Thật là vô cùng đột ngột mà các em không tưởng tượng được, Hộ Pháp qui hồi khiến ai cũng đau lòng trước sự việc đang nửa chừng bỏ dở, nhưng trí phàm xét đoán  thì  ngày maivốn u tối. Các em đâu rõ, nhờ sự bất ngờ nầy mà các em mới có phương tiện thi thố nguyện vọng của mình trọn vẹn. Đã thấy rõ tình đời họ nhút nhát vì đai cân quyền thế, nên không bỏ một cử chỉ nào dầu rằng đê hèn nhỏ mọn để cố bám víu thủ lợi cho mình, song Hoàng Thiên hữu nhãn, hễ vay tức nhiên phải trả, các em cứ tươi vui mà chờ xem cơ tạo hóa công bình. Chị cũng biết các em lo lắng tương lai của Đạo, ngày mai của đời và số kiếp người Việt ở tha bang, nhưng sự lo lắng của các em chưa thấm vào đâu đối với sự  lo lắng của Hộ Pháp. Dầu về thiêng liêng cảnh nhưng Người mãi hướng về Tổ Đình, về nơi chôn nhau cắt rún, về nơi  quê nhà để đợi lấy cơ hội thuận tiện xoay chiều đổi hướng cho kịp với trào lưu. Ngày giờ nào các em thấy biển động gió to sóng lớn là giờ vui tươi của Đạo và của các em đã đến

                                                 (Thánh Thất Kim Biên, đêm 13.4.Kỷ Hợi /dl 20.5.1959).

22-            BÁT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG DẠY ĐẠO

Nghe chưa rõ nghĩa để ta bày.

Muốn đặng nhiệm mầu chẳng hỏi ai

Vì Đạo quên thân mình phú quý

Cứu đời phủi xác thể cân đai

Vào cung tận thức thần thông hóa

Vén cảnh Hư vô diệu lý đầy

Gìn giữ thanh tâm vun cội Thánh

Phất trần hé cửa động Thiên Thai

                             (Thánh Địa, 1.2 Giáp Thìn /14.3.1964)

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

 

TẦM VÓC CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

Gs Nguyễn Trần Trác

 

Nếu không kể thời kỳ lập quốc của các vua Hùng và thời kỳ Thục An Dương Vương thì Hai Bà Trưng là những người đầu tiên xây dựng nền tự chủ, độc lập của nước ta. Mặc dù thời gian trị vì của Hai Bà ngắn ngủi (từ năm 40 tới 43 sau Tây lịch) nhưng  cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Đông Hán, dành  độc lập cho xứ sở của Hai Bà có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử của nước nhà. Xét trong lịch sử thế giới, ta thấy không ở một quốc gia nào khác có một cuộc chiến tranh chống xâm lược, lãnh đạo bởi một phụ nữ, mà  kiệt liệt như cuộc khởi nghĩa của Trưng Vương nước ta. Tiếc thay, ngày nay, khi học sử, thanh niên Việt Nam chưa có một hiểu biết đúng về tầm vóc của cuộc khởi nghĩa này.

Nếu ta hỏi bất kỳ một sinh viên hay học sinh nào về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà thì hầu như, một cách mặc nhiên, họ cho rằng cuộc khởi nghĩa đó dấy binh bởi Hai Bà từ quận Giao Chỉ và phạm vi của cuộc khởi nghĩa nằm trong vùng lãnh thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Ta hãy đọc lại một đoạn trong Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim: “Năm Giáp Ngọ (năm 34 sau Tây lịch), vua Quang Vũ (nhà Đông Hán) sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, người Giao Chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tý (năm 40 sau TL), người ấy lại giết Thi Sách. Vợ Thi Sách là Trưng Trắc, con gái quan Lạc Tướng ở huyện Mê Linh, cùng em gái là Trưng Nhị, nổi lên đem quân đánh Tô Định. Chẳng bao lâu, Hai Bà hạ được 65 thành trì (Lãnh Nam hơn sáu mươi thành, Hai Bà Trưng thị dẹp bình như không), và tự xưng làm vua, đóng đô ở Mê Linh là chỗ quê nhà. Tô Định phải chạy về Tầu”.

Khi quân Pháp sang xâm chiếm nước ta thì cả Nam Bộ chỉ có 06 tỉnh (Nam Kỳ lục tỉnh). Nếu giả sử mỗi tỉnh có một thành trì thỉ cả Nam Bộ khi đó chỉ có 06 thành trì.Lãnh thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ bị Đông Hán đô hộ có nhiều hơn thì có lẽ cũng chỉ khoảng 10 thành.Như vậy con số 65 thành trì như trong sử ghi là quá lớn so với lãnh thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, và câu hỏi là 65 thành trì đó ở đâu?

Ta hãy đọc tiếp trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca:

“Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lãnh Nam riêng một triều đình nước ta

Và trong Việt Sử Yếu của Hoàng Cao Khải ghi: “Vương bèn cùng với em là Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi Tô Định. Nhân dân các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố đều hưởng ứng lời kêu gọi của Vương, nên Vương lấy 65 thành trì ở Lĩnh Nam một cách dễ dàng” .

Ta thấy,khi nói về lãnh thổ nước ta thời Hai bà Trưng, các sử gia xưa dùng địa danh Lãnh Nam. Vậy, câu hỏi thứ hai là Lĩnh Nam (hay Lãnh Nam) là vùng lãnh thổ nào?Địa giới ra sao?Để trả lời các câu hỏi trên, trước hết, ta hãy đi ngược lại lịch sử từ thời cổ đại Hùng Vương dựng nước.

Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim: “Theo tục truyền, Vua Đế Minh là cháu ba đời vua Thần Nông khi đi tuần thú phương Nam tới núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam ngày nay của Trung quốc) thì gặp một nàng tiên, lấy nhau, sinh ra Lộc Tục. Sau Đế Minh nhường ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương”. Lãnh thổ của Lộc Tục nằm ở phía nam núi Ngũ Lĩnh nên được gọi là Lĩnh Nam (hay Lãnh Nam), phía bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía tây giáp Ba Thục (Tứ xuyên), phía đông là biển. Kinh Dương Vương sau này nhường ngôi cho con là Sùng Lãm, xưng là Lạc Long Quân, lấy con gái vua Đế Lai là Âu Cơ. Như vậy, địa danh Lĩnh Nam  để chỉ  một vùng rộng lớn chiếm cả vùng Hoa Nam ngày nay của Trung Hoa. Đó chính là vùng đất Bách Việt (Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay của Trung quốc). Nước Âu Lạc của Thục An Dương Vương ở phía nam.

Năm 208 trước TL, Triệu Đà đem quân đánh lấy nước Âu Lạc, sát nhập quận Cửu Chân và lập ra nước Nam Việt. Năm 182 trước TL, Hán Lữ Hậu cấm dân Trung Hoa không được buôn bán đồ sắt với Nam Việt, Triệu Vương tức giận đem quân đánh Trường Sa (gần Động Đình Hồ) chiếm thêm một số quận của Tầu (Việt Sử Yếu). Các nước ở phía bắc Nam Việt như Mân Việt (Phúc Kiến), nước Đông Âu (Chiết Giang) đều quy phục Triệu Vương. Lúc bấy giờ, đất đai của nước Nam Việt chiếm lĩnh từ tây sang đông gần một vạn dặm, nước ta trở thành một nước lớn ở cõi Á Châu này (Việt Sử Yếu).

Triệu Đà, xưng là Triệu Võ Vương, làm vua nước Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngung, gần thành phố Quảng Châu ngày nay của tỉnh Quảng Đông. Triệu Võ Vương là một vị vua anh hùng. Năm 183 trước TL, Vương xưng làm Nam Việt Hoàng Đế, muốn kình nhau với Hán Đế của Trung Hoa. Triệu Đà mất năm 137 trước TL, thọ 121 tuổi, nhường ngôi cho cháu, hiệu  là Triệu Văn Vương. Sau Triệu Văn Vương là Triệu Minh Vương. Triệu Minh Vương có vợ cả là người Nam Việt, vợ lẽ là Cù Thị, người Hán, được lập làm Hoàng Hậu. Triệu Minh Vương mất, nhường ngôi cho con là Hưng, còn nhỏ, con của Cù Thị, gọi là Triệu Ai Vương.

Bấy giờ, vua nhà Hán sai sứ là An quốc Thiếu Quý, nguyên là tình nhân của Cù Thị, sang dụ vua Nam Việt là Ai Vương vào chầu, ý muốn thôn tính nước Nam Việt. Cù Thị âm mưu với Thiếu Quý dụ Ai Vương đem Nam Việt dâng cho nhà Hán. Quan tể tướng Nam Việt khi đó là Lữ Gia cương quyết can ngăn nhưng mẹ con Cù Thị không nghe, Lữ gia bèn truyền hịch đi mọi nơi, kể tội âm mưu dâng nước Nam Việt cho nhà Hán của mẹ con Cù Thị rồi đem binh vào cung giết sứ nhà Hán, Cù Thị và Ai Vương. Đoạn lập Kiến Đức, con trưởng của Minh Vương, có mẹ là người Nam Việt, lên ngôi. Đó là Triệu Dương Vương. Triệu Dương Vương lên ngôi được một năm thì Hán Vũ Đế sai Phục Ba tướng quân Lộ Bác Đức sang đánh. Triệu Dương Vương và Lữ Gia đều bị hại.

Năm 111 trước TL, Hán Vũ Đế, sau khi lấy được nước Nam Việt bèn cải làm Giao Chỉ Bộ, chia làm 09 quận là:

1. Nam Hải             (Quảng Đông)

2. Hợp Phố             (Quảng Đông)

3. Thương Ngô       (Quảng Tây)

4. Uất Lâm             (Quảng Tây)

5. Châu Nhai          (Đảo Hải Nam)

6. Đạm Nhĩ             (Đảo Hải Nam)

7. Giao Chỉ             (Bắc Việt và

8. Cửu Chân           mấy tỉnh ở

9. Nhật Nam           phía bắc Trung Việt)

Đó là cuộc diện lịch sử trước cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Đến đây, ta có thể giải đáp một phần cho các câu hỏi trên. Nhà Triệu tồn tại được gần 100 năm, từ năm 207 tới năm 111 trước Tây lịch. Nhà Thục lập lên nước Âu Lạc, tồn tại được 50 năm, từ năm 257 tới 207 trước Tây lịch. Như vậy, thời Hai Bà Trưng đã cách thời các vua Hùng khoảng 150 năm. Tuy ảnh hưởng thời các vua Hùng vẫn còn (Sử vẫn nhắc Trưng Trắc là con quan Lạc Tướng Mê Linh) nhưng có lẽ cũng đã mờ nhạt phần nào. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà không những là cuộc khởi nghĩa của nhân dân quận Giao Chỉ mà còn là của nhân dân của cả Giao Chỉ Bộ, nghĩa là của nước Nam Việt, chống lại lực lượng đô hộ của Hán tộc phương Bắc. Việt Nam Sử Lược ghi “Lúc bấy giờ,những quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố (Quảng Đông) cũng nổi lên theo về với Hai Bà”. Như vậy, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng không phải chỉ giới hạn trong quận Giao Chỉ (Bắc Bộ ngày nay) mà trên một phạm vi có lẽ rộng lớn hơn nhiều, trong cả vùng Hoa Nam ngày nay. Đó có phải là lý do Hai Bà Trưng lấy quốc hiệu là LĨNH NAM hoặc là lý do các nhà viết sử gọi lãnh thổ nước ta thời Hai Bà là Lĩnh Nam?

                                           ”Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta”.

Và, 65 thành trì bị chinh phục bởi Hai Bà không phải chỉ nằm trong phạm vi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mà có lẽ trong toàn lãnh thổ của nước Nam Việt, tức là trong phạm vi đất Bách Việt cũ.

 

 

 

 

Bản đồ thời nhà Tần xâm chiếm Âu Lạc ( Việt Nam Sử Lược-TTK)

 

 

 

 

SÁCH THAM KHẢO

  

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II                                  

HỘI THÁNH

 

LỜI THUYẾT ĐẠO                                                            

PHẠM HỘ PHÁP

 

LUẬT TAM THỂ                                                               

CAO THƯỢNG PHẨM

 

LUẬN ĐẠO SƯU TẬP                                                        

NGUYỄN LONG THÀNH

 

THÁNH NGÔN SƯU TẬP                                                 

NGUYỄN VĂN HỒNG

 

CÔNG ĐỨC ĐỨC PHỤ MẪU VÀ CỬU VỊ NỮ PHẬT        

TRẦN VĂN RẠNG

 

VIỆT NAM SỬ LƯỢC                                                      

TRẦN TRỌNG KIM

 

TÌM LẠI CỘI NGUỒN TỔ TIÊN &VĂN HOÁ                        

HÀ VĂN THÙY 

 

VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI TIỀN SỬ VÀ SƠ S

NGUYỄN DUY XUÂN

 

TẦM VÓC CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

 

THỜI TRƯNG VƯƠNG  -  NGUYỄN KHẮC XƯƠNG                                                                                                                                                                 

NGUYỄN TRẦN TRÁC

 

 

LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI LẬP QUỐC – TRẦN ĐẠI SỸ

 

                           

                                      CHÂN THÀNH TRI ÂN CÁC TÁC GIẢ TRÊN

 

* * *

 

Top of Page

      HOME