Các Đấng Thiêng Liêng

Tài Liệu Sưu Tầm
2011

Mục Lục

Ngũ vị Giáo chủ trong Đại đạo Tam kỳ Phổ độ
Đức Di Lạc Vương Phật - Giáo chủ Hội Long Hoa
Đức Phật Thích Ca - Giáo chủ Phật giáo
Đức Lão Tử - Giáo chủ Tiên giáo
Đức Khổng Tử - Giáo chủ Nho giáo
Đức Chúa Jésus - Gia-Tô Giáo chủ
Cửu Vị Tiên Nương
Hoa Nhất Nương
Cẩm Tú Nhị Nương
Tuyến Tam Nương
Gấm Tứ Nương
Liễu Ngũ Nương
Huê Lục Nương
Lễ Thất Nương
Hồ Hớn Bát Nương
Khiết Cửu Nương
Đức Lý Đại Tiên Trưởng
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
Đức Quan Thánh Đế Quân
Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
- Đại Văn hào VICTOR HUGO (1802-1885)

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ngài Tôn Dật Tiên

www.daocaodai.info

   HOME

UNICODE FONT