Sưu Tầm  : >

  Kinh  |  Thánh Ngôn  |   Lời Thuyết Đạo  |   Giáo Lư,  T́m Hiểu Đạo Cao Đài  |  Đạo Sử   |  Ca Cổ Nhạc Đạo |  Tin Tức Đạo Sự /Phóng Sự  |  in English  | 

 

 

KINH

Phật Mẫu Chơn Kinh - Chanh Nguyen , Uploaded on Oct 16, 2011 - trích từ Dailymotin

Di Lạc Chơn Kinh & Kinh cứu khổ - Đường Bá Hổ, Published on May 4, 2014

Kinh Cúng Tứ Thời tại Thánh Thất - Đường Bá Hổ, Published on Jul 3, 2014

Kinh cúng thời Phật Mẫu - Thiện Tâm Cao Đài, Uploaded on Jan 25, 2012

Kinh Cúng Tứ Thời (karaoke)

Kinh Khai Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Chín Bài Kinh Cửu

Kinh - Khai Cửu,  Đệ Nhất Cửu . . . , Tiểu Tường, Đại Tường (Có Chử) – Minh Quân, Published on Apr 3, 2014.

Kinh Sám Hối - Minh họa bằng tranh.

Kinh Sám Hối

Các Bài Thài Hội Yến Diêu Tŕ - KinhSachCaoDai, Published on Sep 22, 2015

Kinh Thiên Đạo nghe rất rỏ để học - Minh Nhựt, Published on 28 Jan 2015.

Kinh Tận Độ Nghe rỏ để học, Pt 1 - Minh Nhựt Published on 28 Jan 2015.

Kinh Tận Độ Nghe rỏ để học, Pt 2 - Minh Nhựt Published on 28 Jan 2015.

 

THÁNH NGÔN - THÁNH GIÁO

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Quyển I & II)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (Quyển I)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển / Kinh Sách Cao Đài

 [ 1 [ 2 ]  [ 3 ] [ 4 ]  [ 5 ]

Đại Thừa Chơn Giáo

Giác Mê Khải Ngộ  Kinh Sach Cao Dai, Published on Feb 2, 2015

Thánh Huấn Đức Chí Tôn / Phát Thanh Giáo Lư , Published on Oct 29, 2015

Thánh Huấn Đức Phật Mẫu / Phát Thanh Giáo Lư , Published on Oct 30, 2015

Nữ Trung Tùng Phận

Thánh Huấn Hành Thiện  [ I ]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]

Thánh Giáo, Thuyết Đạo / VP. Hương Đạo Inala

Đức Lư Ngụ Đời

Bí Pháp Luyện Đạo của Bát Nương Diệu Tŕ Cung

Phật Mẫu Chơn Kinh & Thi Văn Dạy Đạo / Phát Thanh Giáo Lư, Published on Oct 30, 2015

Thi Văn Dạy Đạo / Phát Thanh Giáo Lư, Published on Oct 30, 2015

Thi Văn Dạy Đạo / PSĐĐ.thực hiện - MsThienduong's channel, Uploaded on Jan 4,5,6  2012
[ part I ] [ II ] [ III ] [ IV ] [ V ] [ VI ] [ VII ]

Danh Ngôn Đại Đạo - MsThienduong's channel, Uploaded on Feb 11, 2012

Thánh Giáo, Thuyết Đạo / VP. Hương Đạo Inala

 

LỜI THUYẾT ĐẠO, HUẤN TỪ, DIỄN VĂN

Divine Path to Eternal Life, Chapter 1

Divine Path to Eternal Life, Chapter 1

Divine Path to Eternal Life, Chapter 2 & 3

Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (đọc lại) - Tu Sach Noi Cao Dai, Published on Feb 16, 2015

Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (đọc lại) -  Kinh Sach Cao Dai, Published on Jan 10, 2015

Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (đọc lại) - Kinh Sach Cao Dai, Published on Jan 10, 2015

[phần I] [II] [III] [IV] [V]

Bí Pháp / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (đọc lại) - Kinh Sach Cao Dai, Published on Jan 12, 2015

Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (phần: 1-2-3-4-5)

Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp (tại Kiêm Biên , Nam Vang)

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (6 phần)  / BaoTonChanhPhap, Published on Jun 11, 2015

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp  (phần 4) / BaoTonChanhPhap, Published on Nov 27, 2014

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp (phần 9 & 10) / BaoTonChanhPhap, Published on Jan 1st, 2015

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp - đọc lại theo chủ đề - www.daotam.info, Published on . . . Oct 2016.

Thiên Thai Kiến Diện Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc - Thư Viện Sách Nói Giáo Lư, Published on 15 Mar 2019 (Giọng Đọc: Hoàng Huy Hiếu)

- Bí Mật Huyền Vi Cơ Thiêng Liêng  / Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

- Bí Pháp Ban Phép Lành  / Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

- Nguyên do Đức Hộ Pháp Lưu Vong & Cơ Đạo Bị Khảo

- Phương Pháp Tầm Chơn / Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

- Sự Tích Chúa Jesus / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp 

- Thất Đầu Xà / Lời Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp

- Thiên Thai Kiến Diện / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Trí Huệ Cung - Bí Pháp Tu Chơn /Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp  (đọc lại)

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp theo chủ đề:
- Ánh Sáng Đạo
- Bí Pháp
- Con Đường Phụng Sự

Diễn Văn Chúc Tết của Đức Thượng Sanh (1971)

Huấn Từ- Đức Thượng Sanh ( phần 1-2-3) / BaoTon ChanhPhap - Published on 23 Nov 2014

Lời Dạy Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang / NGÔ NGỌC HÀ, Published on 29 Oct 2016

- Lời Dạy Của Đức Bà Đầu Sư Hương Hiếu (1970)

 

GIÁO – T̀M HIỂU ĐẠO CAO ĐÀI

In English

A Brief Introduction to Caodaism - CaoDai Tivi, Published on 29 Apr 2019

 

A Brief Introduction to Caodaism 2020 - English Version  - CaoDai TV, Published on 11 Mar 2020

 

Cao Dai – Faith of Unity

[chapter 1]  [chapter 2]  [chapter 3]  [chapter 4,5,6]

Cao Dai Holy Temple - Caodaism - Cao Dai religion

The Cao Dai Religion

Caodaism-The Third Amnesty of God

Caodaism - Spirit-Writing and Revelation in a Vietnamese New Religion (IKGF Erlangen) / IKGF Erlangen, Published on May 4, 2020

CaoDai- Introduction Video / Linh Pham, Published on 2 May 2017

Đạo Cao Đài - Ṭa Thánh Tây Ninh (English) / CaoDai TV, Published on March 15 2018 · Tây Ninh (Facebook)

Introduction to Caodaism

- from the documentary "Rice Paddy to Wheatfield"

The Left Eye of God: Caodaism Travels From Vietnam to CA

Minute Faith ~ Cao Dai / Spirit Studio, Published on 24 Jun 2016

The One Eye Worship Religion

Rice Paddy to Wheatfield: Caodaism in America's Heartland

Tao Of Life  - Caodaism  / Cao Dai Center , (Janet Hopkins, Bui Dac Hum & Che Tung)

Tao Of Life - What is Cao Dai ? / Cao Dai Center , (Bui Cam Hong & Che Tung)

Tay Ninh Holy See - History Photos , period 1950 -  1965

The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way / Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp (playlist of 36 videos). - Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn, Published on 25 Dec 2016

Vietnam / Tay Ninh - Cao Dai Temple

Vietnam: Cao Dai, le palais suprême - Việt Nam Cao Đài Cung Điện Tối Cao - Thiện Tâm Cao Đài, Published on May 31, 2013

Youth interfaith group at Caodai Center - March 15th 2015

 Youth Interfaith -  Peace ! March 5th 2015 at Cao Dai Center

Youth Interfaith - May 2015 , at Cao Dai Center

Youth Interfaith HWPL at CaoDai Center  on 4th May 2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~

In Vietnamese

Ăn Chay / Tác giả Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

Ăn Chay Trong Đạo Cao-Đài - Kinh Sach Cao Dai, Published on 21 Sep 2017

Ấn Tư - Cách bắt ấn Tư Cách Lạy và Xá - TỦ SÁCH NÓI CAO ĐÀI - Published on Apr 29, 2015

Bí Pháp Phép Xác : Hồng Ân cho Chúng Sanh trong Tam Kư Phổ Độ - CaoDai Tivi - Published on 15 Dec 2016


Bước Đầu Học Đạo (Cao Đài) / [chương 1 & 2]  [ch. 3 & 4]

 [ch. 5 & 6]  [ch. 7 & 8] [ch.9, 10, 11 & 12]  [ch. 13,14,15,16]

 [ch. 16,17,18,19,20] [ch. 21, 22, 23 &24]

 

 Ca thơ Thiêng Lliêng Hằng Sống của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc / Cẩm Tiên Đạo Cao Đài, Published on 12 Mar 2016

 

Hiểu Rơ Bắt Ấn Tư và Cách Lạy của Đạo Cao Đài / ORI CHANNEL, Premiered on 17 Sep 2019

Càn Khôn Điên Đảo - [ I ] [ II ] - MrFansipan (Thanh Tam - Doan Kim Son )/ Published on 25 Dec 2016

Cầu Cơ Trong Đạo Cao Đài

Chuyện chết đi sống lại  - Hồi Kư Của Hành Thiện Trần Thị Sương

Chuyện chết đi sống lại , chuyện Lạ Có Thật 100%

- Bà Trần Thị Sương Kể Chuyện Chết Đi Sống Lại

- Bà Trần Thị Sương Kể Chuyện Chết Đi Sống LạiCa thơ Thiêng Lliêng Hằng Sống Đức Hộ Pháp Cao Đài Tây Ninh / Cẩm Tiên Đạo Cao Đài, Published on 12 Mar 2016

- Bà Trần Thị Sương Kể Chuyện Chết Đi Sống Lại

[ part I ]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]  [ V ]  [ VI

 

Cơ Biến Chuyển Tuần Hoàn của Vạn Vật   [ I ]    [ II ]  -  MrFansipan  (Thanh Tam - Doan Kim Son )/ Published on 25 Dec 2016

 

Công Quả - Anhdung Bui Published on 21 Jul 2016 [YouTube]

Cửu Vị Tiên Nương

Di Ảnh Quư Chức Sắc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Dự Kiến Đạo Cao Đài 100 Năm (1926 - 2026)

Đại Đàn tại Đền Thánh – TTTN / Toàn tập 1-2-3-4 (Đức-Nga quay phim)

Đạo Cao Đài Là Ǵ?

Đại Đạo Căn Nguyên

Đại Đạo Căn Nguyên ,Toa Thanh Tay Ninh - Hào Lê, Published on May 26, 2014

Đạo Cao Đài / Hành Tŕnh Xuyên Việt 

Đời Sống Của Người Tín Đồ Cao Đài - Thư Viện Sách Nói Giáo Lư , Published on 7 Jul 2019

Giáo Lư Cao Đài  VNA 040619 - Nhan Hoa, Published on 15 Apr 2019

Giáo Lư Cao Đài  VNA 042019 - Nhan Hoa, Published on 2 May 2019 [YouTube]

Giáo Lư Cao Đài VNA  050419 - Nhan Hoa, Published on 9 May 2019 [YouTube]

Giáo Lư Cao Đài VNA 051819 - Nhan Hoa, Published on 31 May 2019 [YouTube]

Giáo Lư Cao Đài VNA  061519 - Nhan Hoa, Published on 14 Jun 2019 [YouTube]

Giáo Lư Cao Đài VNA 062919 - Nhan Hoa, Published on 5 July 2019 [YouTube]

Giáo Lư Cao Đài VNA 071319 - Nhan Hoa, Published on 20 July 2019 [YouTube]

Giáo Lư / VP. Hương Đạo Inala

Giải Nghĩa Kinh Cúng Tứ Thời

Giải nghĩa Kinh Cúng Tứ Thời - LS Thượng Thạnh Thanh, Published on Feb 21, 2014

Giải Thích Nội và Ngoại Tâm Toà Thánh Tây Ninh

Giảng Đạo Chơn Ngôn / Tác giả Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

Giảng Đạo Yếu Ngôn / Tac giả Nguyễn Văn Kinh

Giới Thiệu Sơ Lượt Ṭa Thánh Tây Ninh -Thiện Tâm Cao Đài, Published on Oct 22, 2013

Giới Thiệu Toà Thánh Tây Ninh - Video tổng hợp (thưc hiện Minh Khôi)

Hành Pháp Đoạn Căn (Bí Pháp Trong Đạo Cao Đài)

H́nh ảnh Ṭa Thánh Tây Ninh được chụp từ năm 1948 đến 1970

(bộ Sưu Tâp 62  được chụp bởi các phóng viên và nhà báo nước ngoài.)

H́nh Ảnh Tư Liệu Quang Cảnh Ṭa Thánh Tây Ninh ( Trọn Bộ )

Huyền sử Diêu Tŕ Phật Mẫu  (sưu tầm) -[  Phần I Phần II ]

Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung  năm 2013

Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2015 - Van Triet cao, Published on Sep 27, 2015

Đại lễ: Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2015 | Tây Ninh - Nguyen Thanh Tu, Published on Sep 29, 2015

Lễ Tắm Thánh (Đạo Cao Đài)

Lịch Sử Thiên Nhăn và Các Đấng Thiêng Liêng

Long Hoa Đại Hội (Cao Đài)

Luận Đạo Vấn Đạo / Tác giả Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

Luân Hồi Quả Báo  / Tác giả Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

Ngũ Đức Lương Châm / Đức Hộ Pháp - Thư Viện Sách Nói Giáo Lư Published on 11 Sep 2018 (Giọng Đọc: Hoàng Huy Hiếu)

Nguyên Nhân Thành Lập Đạo Cao Đài

Nhị Kiếp Bà Lục Nương Diêu Tŕ Cung

Pháp Môn Tịnh Độ Trong Đạo Cao Đài

Phật Mẫu Và Cửu Vị Tiên Nương Trong Đạo Cao Đài

Phương Châm Hành Đạo /Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung

Phương Luyện Kỷ /  Đức Hộ Pháp [Phần 01]

Phương Luyện Kỷ - Đức Hộ Pháp

Phương pháp thiền định, 5 tuyệt chiêu thiền định tuyệt vời / Giác Ngộ Khai Tâm. Published on 25 Jul 2017

Phương Luyện Kỷ / Đức Hộ Pháp - Tủ Sách Nói Cao Đài

 

Phương Tu Đại Đạo / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Dạy Về Nhơn Đạo

[ phần I ]  [ phần II ]

 

Phương Tu Đại Đạo / Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Dạy Về Nhơn Đạo

 

Sáng Thế & Qui Nguyên - [ I ] [ II ] -  MrFansipan (Thanh Tam - Doan Kim Son )/ Published on 25 Dec 2016

Sơ Lược Đời Hành Đạo của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo của Đức Hộ Pháp

Sửng sốt tham quan Ṭa Thánh Cao Đài - Tây Ninh

 

Tam Kỳ Phổ Độ - L.x. Sac, Published on May 28, 2015

 

Tham quan Thánh Địa Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh - Thiện Tâm Cao Đài, Published on Jul 27, 2013

[ Phần 01 ]  [ 02 [ 03 [ 04 [ 05 [ 06 ]

 

Thánh Thi Dạy Đạo Trích từ Thánh Ngôn - [phần 1]  [phần 2] - Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, Published on Dec 13,20  2013

 

Thi Văn Dạy Đạo / PSĐĐ.thực hiện - MsThienduong's channel, Uploaded on Jan 4,5,6  2012
[ part I ] [ II ] [ III ] [ IV ] [ V ] [ VI ] [ VII ]

 

Thiên Bàn tại gia (Soạn giả Giáo Hữu Thượng Lư Thanh )  [phần I]- Thiện Tâm Cao Đài, Published on Jan 24, 2014

 

Thiên Bàn tại gia (Soạn giả Giáo Hữu Thượng Lư Thanh )  [phần II]- Thiện Tâm Cao Đài, Published on Jan 25, 2014

Thiên Cơ Chuyển Hóa Đồ

Thiên Cơ Chuyển Hóa Đồ [ phần I ]  [ II ]  [ III ]  [ IV ] [ V ]

 [ phần VI ]  [ VII ]  [ VIII ]  [ IX ] [ X ] [ XI ] [ XII ] [ XIII ]

 

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể / Chương tŕnh Sống Đạo

Tiên Thiên Tiểu Học  / Tác giả Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu

T́m Hiểu Chín Tuần Cửu

 

T́m Hiểu về Đạo Cao Đài - với Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm và Bác Sĩ Bùi Đặng Cẩm Hồng / Chương tŕnh Sống đạo TV do Cao Đài Giáo Hải Ngoại thực hiện Tháng 6 năm 2017 - Anhdung Bui, Published on 19 Jun 2017

 

T́m Hiểu Tôn Giáo Cao Đài / Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư

[ phần I ]  [ phần II ]  [ phần III ]  [ phần IV ]  [ phần V ]

T́m Hiểu việc sử dụng Cơ Bút của Đạo Cao Đài

T́m Trâu / Chương Tŕnh Sống Đạo , Trung Tâm Cao Đài

 

Tinh Thần (1) - MrFansipan (Thanh Tam - Doan Kim Son )/ Published on 22 Jan  2017

 

Tinh Thần (2) - MrFansipan (Thanh Tam - Doan Kim Son )/ Published on 31 Jan 2017

Tóm Lược Lịch Sử Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương ( Đạo Cao Đài)

Trung Đạo Thiên Địa Nhân hiệp / The Union of Heaven Earth and Mankind on the Middle Way  (playlist of 57 videos). - MrFansipan (Thanh Tam ) / Published on 25 Dec 2016 - .

1. Cơ Biến Chuyển Tuần Hoàn của Vạn Vật
2. Càn Khôn Điên Đảo
3. Sáng Thế và Qui Nguyên
4. Tinh Thần 1
5. Tinh Thần 2
6. Tinh Thần 3
7. Thánh Đức 1
8. Thánh Đức 2
9. Thánh Đức 3
10. Thiên Địa Nhân
11. The Periodic Change of Everything
12. The Yin and Yang World in Chaos
13. The Creation of the World and the Binding to the Source

14. Quintessence of the Body and Inner Light of the Soul 1
15. Quintessence of the Body and Inner of the Soul 2
16. Quintessence of the Body and Inner Light of the Soul 3

17. The Holy Vỉrtue 1
18. The Holy Vỉrtue 2
19. The Holy Virtue 3

20. Heaven, Earth, Mankind
21. Thượng Đạo, Hạ Đạo, Trung Đạo
22. The Upper, Lower and the Middle Way 

23. Chơn Đạo và Trung Đạo
24. The Way of Truth and the Middle Way
25: Ứng Cảm và Câu Thông

26. Tịnh Chất và Tịnh Chủ

27. Chính Nhiên Bản Thể và Đạo Tâm
28. Linh Pháp T́nh

29. Tận Chơn Thành

30. Đại Đạo Chơn Pháp
31. Sự Hộ Hiệp và Sự Tự Chủ

32. Pháp Quyền Lư Giáo Xưa và Nay

33. Xây dựng Cao Đài của chính ḿnh

34. Di Lạc Vương Pháp - 1

35. Di Lạc Vương Pháp 2

36. Sinh Khí Tạo Đoan và Ánh Sáng Thái Cực

37. Di Lạc Vương Pháp 3

38. Di Lạc Vương Pháp 4
39. Học Đạo Hư Vô
40. Huyền Khung và Diệu Minh

41. Đạo Pháp Hiệp Đồ Thơ

42. Đạo Đời Tương Đắc

43. Thiên T́nh Chánh Đạo

44. Công Chánh

45. Công Chánh 2

 

 

 


  

 

46. Công Chánh trong Đạo ĐờiTương Đắc

47. Đạo Cao Đài

48. Tiên Ông

49. Thiệt Thiệt Hư Hư

50. Cực Cao Thượng

51. Chơn Thiên Vị và Hạnh Đức

52. Chơn Thiên Vị và Hạnh Đức 2

53. Chơn Thiên Vị và Hạnh Đức 3

54. Hữu Vô Tương Sinh và Vật Tâm Đồng Vị

55. Tâm Chủ Định nhưng Vô Cầu

56. T́nh Tác Linh Đạt

57. Quyền Chơn Đạo

58. Từ Tiên Đạo đến Phật Đạo và Thiên Đạo

59. Tứ Vô 1

60. Tứ Vô 2

61. Tứ Vô 3

62. Tứ Vô 4

63 Thiên Lư và Đạo Tâm

64.- Đạo Đức trong Tu Chơn

65. Vô Hữu Tương Tác

66. Đại Đạo

67.Thiên Cơ và Phật Pháp

68. Thái Cực Pháp 1

69. Thái Cực Pháp 2

70.Thái Cực Pháp 3

 

 

 

Trường Ban Nhà Thuyền  Mơ Công Cao Văn Nhân nói về Bát Quái - Chiều Xuân, Published on Mar 28, 2014

Vạn Giáo Nhất Lư / Chương Tŕnh Sống Đạo, Trung Tâm Cao Đài (1)

Vạn Giáo Nhất Lư / Chương Tŕnh Sống Đạo, Trung Tâm Cao Đài (2)

Ư Nghĩa Ao Thất Bửu Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh - Tây Ninh Channel - Published on May 4, 2019

 

Sưu Tầm

Học Đạo Cao Đài / Kênh /chanel Trần Vân Đức, Published on Feb 25, 2020 , Playlist

Câu Chuyện Cao Đài / Kênh /chanel Trần Vân Đức,. Published on Oct  30, 2020 , Playlist

 

_______________________________________

ĐẠO SỬ

Đạo Sử / VP. Hương Đạo Inala

 

Đạo Sử  / Kinh Sách Cao Đài

[ phần I ]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]  [ V ]  [ VI ]  [ VII ]

 

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (sưu tầm – phim xưa) - Thiện Tâm, Published on Mar 30, 2012

 

Di Ảnh Sử Liệu Tôn Giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh by Sơn Nguyễn Hồng

[I]  [II]  [III]  [IV]  [V]  [VI]  [VII]  [VIII]  [IX]  [X

 

Đoạn Phim Quư về H́nh Ảnh Đức Hộ Pháp Chứng Đàn tại Thánh Thất Kiêm Biên (1958) - Anh Thư, Published on 11 Oct 2015

 

Những Đoạn Phim Quư Về Đức Hộ Pháp - Thien Tam Cao Dai media, Published on 26 Jun 2018
 

Sơ Lược Đời Hành Đạo của Đức Hộ Pháp - Phạm Công Tắc - Thien Tam Cao Dai media, Published on 5 Nov 2013

 

Thánh Tang Đức Thượng Sanh - Ṭa Thánh Tây Ninh (phim tài liệu) / pham nguyen - Published on 8 Dec 2017


Thánh Tang Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang - NGÔ NGỌC HÀ, Published on 1 Jun 2014

 

Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo năm Bính Dần 1926 - THIEN CHI NVT, Published on 6 Nov 2013
 

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas - 1/9/2013 - PSCD - VIETV

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas - 1/9/2013 - SBTN - Published on Sep 2, 2013

Lễ an vị Thánh Tượng ở Kitchener Waterloo - Canada / Uploaded on Sep 6, 2010

Thánh Thất Cao Đài Sydney, Úc Châu: Đại Lễ Hạ Ngươn Ngày Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - sbtndc, Published on 1 Dec 2013

Lễ Giỗ cố Phối Sư Thượng Vinh Thanh tại Trai Đường Ṭa Thánh Tây Ninh (2015) minh khoi Quach, Published on Mar 12, 2015

Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ tại Ṭa Thánh Tây Ninh   ( I )minh khoi Quach, Published on Dec 7, 2014

Đại Hội Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu 2014 - Hoai Phuong syd, Published on 30 Dec 2014

Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ tại Ṭa Thánh Tây Ninh ( II )minh khoi Quach, Published on 4 Mar, 2015

Lễ Tang Ngài Chánh Phối Sư THƯỢNG NHĂ THANH - [I] , Published on Mar 20, 2014

Lễ Tang Ngài Chánh Phối Sư THƯỢNG NHĂ THANH - [II] , Published on Mar 20, 2014

Lời truyền đạt của cố "Đầu Sư" Hương Nh́n sau khi thoát xác - Chiều Xuân, Published on Feb 28, 2015

Lưu Niệm H́nh Ảnh Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt - F.11 - 30-5-2014

Quân Đội Cao Đài

Thánh Tang Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang

Thánh Thất Georgia - Thái Dang Uploaded on Jan 6, 2012

Cao Dai Temple of GA - Thai Dang, Published on Feb 13, 2014

190 người đồng nhập môn vào Đạo Cao Đài - Lễ Minh Thệ Nhập Môn tại Thánh Thất Cà Mau - Nguyen Thuy, Published on Jan 20, 2015

Thêm 241 người đồng nhập môn vào Đạo Cao Đài - Lễ Minh Thệ Nhập Môn tại Thánh Thất Cà Mau - Nguyen Thuy, Published on Feb 18, 2015
 

Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston , TX - USA Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015.

Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston , TX - USA Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Truc Vo, Published on Oct 07, 2015.

Lễ minh thệ giáo-hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) tại Đền Thánh ngày 8 tháng 1 Bính Thân (2016) - minh khoi Quach, Published on Feb 22, 2016.

Toà Thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ trong những ngày Đại Lễ  / - minh khoi Quach, Published on Mar 06, 2016.

Lễ Tang cố Giám Đạo Hiệp Thiên Đài Trần Thanh Danh - ngày 17 tháng 3 Năm Bính Thân (DL: 23/4/2016) / nhieu le, Published on Apr 23, 2016.

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Khổ Hiền Trang - ngày 18/04/Bính Thân (2016) / minh khoi Quach, Published on Jun 08, 2016.

Phóng Sự Đặc Biệt: Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài San Diego California / VATVOnline , Published on Jul 4, 2016

Phiên họp tại Quận Chamkar - v/v hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên , ngày 5/1/2017 - [ I ] [ II ] [ III ]  / daosu, Published on 5 Jan 2017

 

Đạo nạn hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên , ngày 26/1/2017 - [ I ] [ II ] [ III ] [ IV ] / daosu, Published on 26 Jan 2017
 

Những đoạn phim ngắn ghi lại việc hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên ngày 26/1/2017  [ I ]  [ II ]  [ III ] / Vo Kim , Published on 25 Jan 2017

 

Sĩ Tăi Phùng Văn Phan nói v/v ngày 21/1/2017 dời tro cốt Đức Bà Vương Thị Lễ và 12 tro cốt của Đổ Phủ Từ Đường

 từ Báo Ân Đường , Trí Huệ Cung về lại chùa Huệ Nghiêm / tam nguyen , Published on 25 Jan 2017

 

How the 1997 Sect took over the Cao Dai Temple of Saigon - CFDV CHANNEL - Published on May 20, 2018

Âm mưu chiếm đoạt Thánh Thất Cao Đài Sàig̣n của chi phái 1997 - CFDV CHANNEL - Published on May 20, 2018

 

Chi Phái 1997 đàn áp người đạo Cao Đài 27 tháng 5, 2015 - CFDV CHANNEL , Published on Jun 16, 2018

H́nh Ảnh - Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài - Miền Trung, Cao Nguyên & Các Tỉnh Miền Tây
/ binhtayninh - Published on 30 Nov 2018


H́nh Ảnh - Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài - Đồng Nai, B́nh Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, B́nh Phước, Tây Ninh
 / binhtayninh - Published on 30 Nov 2018

 

H́nh Ảnh - Thánh Thất Cao Đài Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu / binhtayninh - Published on 1 Dec 2018

H́nh Ảnh - Thánh Thất Cao Đài Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang / binhtayninh - Published on 1 Dec 2018
 

H́nh Ảnh - Thánh Thất Cao Đài TPHCM & các tỉnh Miền Đông Nam Bộ / binhtayninh -  Published on 1 Dec 2018

H́nh Ảnh - Thánh Thất Cao Đài Hà Nội, Miền Trung, Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Bỉ / binhtayninh -  Published on 10 Dec 2018

 

Toà Thánh Tây Ninh Xưa và Nay / binhtayninh, Published on 16 Dec 2018

 

H́nh Ảnh Tư Liệu Quang Cảnh Ṭa Thánh Tây Ninh (Trọn Bộ) / Thien Tam Cao Dai media, Published on 12 Nov 2013

 

Ṭa Thánh Tây Ninh - Tay Ninh Holy See - CFDV CHANNEL , Published on Apr 3, 2018
 

H́nh Ành Đạo Cao Đài Xưa ở Tây Ninh - Toà Thánh / THANIE VƠ, Published on 22 Apr 2018

Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Đến Toà Thánh Tây Ninh (ngày 2/2/1974) / binhtayninh - Published on 11 Jan 2019

 

Cao Dai's History in Vietnam | The Story of God - National Geographic , Published on Apr 7, 2019


 

CA CỔ NHẠC ĐẠO

Ca Cổ Giáo Lư Cao Đài - Sáng Tác : Kim Xuân - Tây Ninh Channel, Published on 21 Nov 2016

Chèo Thuyền Bát Nhă

Cổ Nhạc Cao Đài - Tổng Quan Giáo Lư Cao Đài

 

Cổ Nhạc Cao Đài - [I]  [II]  [III]  [IV]  [V]  [VI

 

Di Ảnh Sử Liệu Tôn Giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh by Sơn Nguyễn Hồng

[I]  [II]  [III]  [IV]  [V]  [VI]  [VII]  [VIII]  [IX]  [X

Hát chèo thuyền khánh thành Thánh Thất họ Đạo Cẩm Giang

Ḥa Đờn Giỗ Tổ - Ban Nhạc Ṭa Thánh Tây Ninh

Ḥa Đờn Nhứt Chiến Nhứt Giảng - Ban Nhạc Ṭa Thánh thực hiện

 

Ḥa Tấu Vua Băng Đoạt Tử Thi

Lời Minh Thệ / Châu Thanh - Lệ Thủy - Cổ Nhạc Cao Đài

Một số bài ca do Đức Thượng Sanh sáng tác / Kinh Sach Cao Dai, Published on 1 Jan 2016

Phương Tu Đại Đạo

Tham Quan Trí Huệ Cung

Trở Lại Quê Xưa

Tôn Chỉ Đại Đạo / Quốc Dũng Ca

 

NHẠC ĐẠO

Đại Đạo Hoằng Khai - Huy Khang / TopVpop, Published on Nov 14, 2015

Đại Từ Mẫu - Huy Khang / TopVpop, Published on Nov 14, 2015
 

Khuyến Tu - Đệm Piano

Khuyến Tu - Hát

Khuyến Tu - Ḥa âm

Liên Khúc Cao Đài / Nhạc Đạo Cao Đài, Published on Jul 01, 2016

Niệm Danh Thầy / Nhạc Đạo Cao Đài, Published on Jul 01, 2016

Niệm Danh Thầy , Vinh Danh Thượng Đế, Vinh Danh Cao Đài / Nhạc Đạo Cao Đài, Published on Jul 02, 2016

Sống Nguồn Yêu Thương - Thiên Đạo

Sống Nguồn Yêu Thương - Karaoke

Sống Nguồn Yêu Thương – Thế Đạo

Sống Nguồn Yêu thương - Ka raoke

Vinh Danh Cao Đài / Nhạc Đạo Cao Đài, Published on Jun 25, 2016

 

TIN TỨC - ĐẠO S - PHÓNG SỰ

 

Đại Hội Cơ Quan Cao Đài Tại Hải Ngoại Kỳ II Năm 2013

 

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ VI -Phóng Sự Đặc Biệt SBTN, Published on Sep 8, 2012

 

Viếng Mộ Đức Cửu Nương Diêu Tŕ Cung (2013) /Minh Khoi Quach, Published on 24 Jun, 2014

 

Đại Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Khai ĐĐTKPĐ - tại Ṭa Thánh Tây Ninh - Minh Khoi Quach, Published on Dec 7, 2014

 

Chánh quyền và công an tiếp tục dùng NĐ 92 để tiêu diệt Đạo Cao Đài bảo thủ chơn truyền - BaoTonChanhPhap, Published on Nov 4, 2013

(kỷ niệm ngày qui vị của Lễ Sanh Thái Kim Thanh, đầu tộc Đạo Châu Thành, Vĩnh Long)

CTS Nguyễn Bạch Phụng trả lời phỏng vấn đài RFA ngày 03 11 2013 - BaoTonChanhPhap, Published on Nov 5, 2013

CTS Nguyễn Bạch Phụng Trả Lời Phỏng Vấn Đài Radio Chân Trời Mới (5/11/2013) - BaoTonChanhPhap, Published on Nov 5, 2013

CTS Nguyễn Bạch Phụng điều trần trước Quốc hội Hoa kỳ về tự do tôn giáo ở VN - BaoTonChanhPhap, Published on Apr 4, 2014

Chính sách của VN đối với đạo Cao Đài - RFA, Published on Mar 28, 2014

 

Cố Thừa Sử Lê Quang Tấn Phát Biểu Trong Tang Lễ Thân Phụ CTS Huỳnh Văn Mười (14/5/1997)

 

Hiện trạng đạo Cao Đài tại Việt Nam - RFA , Published on Dec 6, 2012

H́nh Ảnh Lưu Niệm về Soạn Giả Nguyên Thuỷ

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas - 1/9/2013 - PSCD - VIETV

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, TX - 1/9/2013  - SBTN-DC, Published on Sep 1, 2013

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas - 1/9/2013 - SBTN - Published on Sep 2, 2013

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, TX - 1/9/2013  - SBTNHouston-BYN TV, Published on Aug 14, 2013

Lễ An Vị Thánh Tượng - Thánh Thất Cao Đài Houston, TX - 1/9/2013  - SBTNHouston-BYN TV, Published on Aug 14, 2013

Lễ Cầu Siêu cho cố Lễ Sanh Thái Hai Thanh

Lễ Khánh Thành Thánh Thất New South Wales, Sydney – Australia , ngày 18/11/2000  (Part I) – DDTKPD, Published on Jul 14, 2013

Lễ Khánh Thành Thánh Thất New South Wales, Sydney – Australia , ngày 18/11/2000  (Part IV) – DDTKPD, Published on Jul 14, 2013

Lễ Khánh Thành Thánh Thất New South Wales, Sydney – Australia , ngày 18/11/2000  (Part V) – DDTKPD, Published on Jul 14, 2013

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Wichita, Kansas Chúa Nhật 5/9/2010

Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 55 Ngày Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc Triều Thiên (Giáp Ngọ 2014)

Lễ Tang Phối Sư Thái Thế Thanh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh - Ngo Ngoc Ha Published on Jun 1, 2014

Lễ Tang Cố Hiền huynh Lễ Sanh THÁI HAI THANH  - 18-04-2015

Lễ Tang Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy

Lễ Tang Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn / Chiều Xuân - Published on Sep 24, 2013

Lễ Tang Thừa Sử Lê Quang Tấn / Ngô Ngọc Hà - Published on Jun 1, 2014

Lễ Tắm Thánh

Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh SBTN-DC , Published on Dec 15, 2012

[phần I]  [phần II]

Ngày Khai Minh Đại Đạo Cao Đài (Phần 1) - Phóng Sự do Mỹ Lan Thực hiện

Ngày Khai Minh Đại Đạo Cao Đài (Phần 2) - Phóng Sự do Mỹ Lan Thực hiện

Thánh Thất Cao Đài NSW , Sydney, Úc Châu : Đại Lễ Hạ Ngươn Ngày Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

- SBTNDC Published on Dec 1, 2013

Thánh Thất Mountain View -TĐTN.91

Chính Quyền Cộng Sản VN gây áp lực Tôn Giáo -  Published on Jan 26, 2015

Chánh quyền và công an làm việc & gây khó dễ với Cao Đài Thuần Túy ở Vĩnh Long.

- Published on Nov 2, 2013

Chính Quyền, Công An Vĩnh Long sách nhiểu tín đồ Cao Đài độc lập ngày 13-07-2014 - Thanh Chau, Published on Jul 14, 2014

 

CTS Nguyễn Bạch Phụng Trả Lời Phỏng Vấn Đài Radio Chân Trời Mới - Bảo Tồn Chánh Pháp / Published on Nov 5, 2013

 

CTS Nguyễn Bạch Phụng và CTS Hứa Phi Hội Luận với Mạng Lưới Nhân Quyền - Bảo Tồn Chánh Pháp / Published on May 27, 2015

 

CTS Nguyễn Bạch Phụng điều trần trước Quốc hội Hoa kỳ về tự do tôn giáo ở VN - Bảo Tồn Chánh Pháp / Published on Apr 4, 2014

 

Chánh quyền và công an tiếp tục dùng NĐ 92 để tiêu diệt Đạo Cao Đài bảo thủ chơn truyền

(Lễ giổ cố LS Kim Thanh – Tộc Đạo Châu Thanh , Vĩnh Long) - Published on Nov 4, 2013

 

Chính sách của VN đối với đạo Cao Đài (RFA -  Published on Mar 28, 2014)

Ghi âm cuộc họp ở Củ Chi của một số đồng đạo Cao Đài  - ngày 19/05/2014

Hiện trạng đạo Cao Đài tại Việt Nam (RFA) - Published on Dec 6, 2012

Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung (Nhâm Th́n 2012-Bản 2) - Ngô Ngọc Hà, Published on Jun 1, 2014

Hội Yến Diêu Tŕ Cung Tại Trí Giác Cung (Nhâm Th́n 2012) - Ngô Ngọc Hà, Published on Jun 1, 2014

Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2013 - Nguyen Thuy , Published on Nov 8, 2013

Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2014 - Vĩnh Thiện Đường, Published on Sep 12, 2014

Khai giảng khóa Anh Văn miễn phí tại Thánh Thất Sài G̣n - Minh Khoi Quach, Published on Nov 19, 2014

Lễ Nhập Môn tại Thánh Thất California Ly Truong, Uploaded on Nov 16, 2011

Lễ tang Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy - Nguyen Thuy, Published on Jul 30, 2013

Liên Hoan Lưu Niệm Gia Đ́nh Đạo Tâm Phạm Môn Phước Thiện  - ngày 11/9/2014

Cựu CTS Đặng Hữu Nghĩa tâm sự

Lời truyền đạt của Cố "Đầu Sư" Hương Nh́n.

Phỏng vấn CTS: Hà Thị Vượng Hương Đạo Cao Xanh - Bảo Tồn Chánh Pháp / Published on April 25, 2014

Nh́n Vào Thực Trạng Việt Nam Hiện Nay, Châu Đạo Cao Đài California Lên Tiếng

(Published on Mar 20, 2013) – SBTN Hoa Thịnh Đốn

 

Phỏng Vấn Cựu CTS Đặng Hữu Nghĩa về TT Khổ Hiền Trang - Nhất Nguyên /Published on Nov 27, 2014

 

PV Ông Đặng Hữu Nghĩa  v/v TT Khổ Hiền Trang - Nov 24 2014

Thánh thất Cao Đài An Ninh Tây bị đàn áp - Published on May 9, 2012

- Xử Lư Đối Tượng Chiếm Giữ Thánh Thất An Ninh Tây -Thịnh Đinh Hoàng, Published on Sep 12, 2014

- CTS Lê Minh Châu của Thánh Thất An Ninh Tây bị trục xuất - Đài Á Châu Tự Do Published on Jun 17, 2012

 

Tín hữu Cao Đài bị sách nhiễu, ném 'bom bẩn' khi cúng lễ - RFA Vietnamese News on 20 August 2014.

Tín hữu Cao Đài tại miền Bắc Việt Nam -Do Thanh Trúc phóng viên RFA thực hiện ngày 11-12-2014

Tường Tŕnh CSVN Vi Phạm Nhân Quyền và Sách Nhiễu Đạo Cao Đài Tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - SBTN-DC, Published on Dec 12, 2013

Ư Kiến Tín Đồ Cao Đài Về cuộc  Biểu T́nh Chống Tôn Giáo Vận - SBTN thực hiện (Uploaded on Sep 2, 2011)

Ư Kiến Tín Đồ Cao Đài Về cuộc Biểu T́nh Chống Tôn Giáo Dận tại Thánh Thất San Jose ngày 21/8/2011 (Part 1)

 - Biểu t́nh tự phát chống tôn giáo vận của CS - SBTN , Uploaded on Aug 21, 2011

- Ư kiến của tín đồ Cao Đài về biểu t́nh chống tôn giáo vận - SBTN , Uploaded on Sep 2, 2011

- Phiên họp v/v Huynh Trần Quang Cảnh bạo hành tại Thánh Thất Cao Đài California [part I]  [II]

Cao Đài Độc Lập VL tiếp phái đoàn Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ ngày 27/07/2014 -  BaoTon ChanhPhap, Published on Jul 26, 2015

Cảnh tượng xô đẩy ngày lễ Thượng Tượng tại gia - Chiều Xuân, Published on Aug 17, 2014

Quang cảnh bên ngoài của Lễ Thượng Tượng tại Bàu Năng - Chiều Xuân, Published on Apr 25, 2014

Đối thoại với chánh quyền địa phương tại Lễ Thương Tượng - Chiều Xuân, Published on Jan 26, 2015

Buổi họp mặt kể chuyện đạo của Khối Nhơn Sanh - Chiều Xuân, Published on Feb 28, 2015

Phỏng vấn Hiền Huynh Ngọc Nghệ Thanh - Chiều Xuân, Published on Feb 28, 2015

 

Lễ Hội Múa Tứ Linh diễn ra lúc 19g đêm mùng 08 tháng Giêng năm Ất Mùi (2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh minh khoi Quach, Published on Mar 1, 2015

 

Cảnh xô xát và đập phá tại lễ Thượng Thượng nhà đạo hữu  Nguyễn Thị Kim Thôi ngày 15/07/2015 tại Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam - NhonSanh Khoi, Published on Jul 15, 2015

 [I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]  [xem thêm - photos] [xem thêm - tường tŕnh]

 

Phỏng Vấn T́m Hiểu Về Cao Đài Foundation Tại Vùng Hoa Thịnh Đốn / VATVOnline, Published on 8 Aug 2015
 

Đàn Áp, Khủng Bố Tại Buổi Lễ Thượng Tượng ngày 15/7/2015 - Tuệ khiếm, Published on Jul 18, 2015

 

Phỏng Vấn Anh Lê Quang Thanh Chồng Của Nguyễn Thị Kim Thôi Về Sự Cố Tại Buổi Lễ Thượng Tượng Ngày 15/7/2015 - ChanhTam2012, Published on Jul 18, 2015 - - - [xem thêm / photos]

 

Đài SBTNHouston-BYN TV Phỏng Vấn Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston - SBTNHouston-BYN TV,  Published on Aug 18, 2015

 

Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Thanh Trúc & Đậu Thanh Vân Đài SBTN thực hiện) - VATVOnline, Published on Aug 18, 2015

Đài SBTN tường thuật Lễ Ra Mắt Cao Dai Foundation vùng VA (Destiny Nguyễn Đài SBTN thực hiện) - VATVOnline, Published on Aug 18, 2015

 

Chương Tŕnh Hội Luận Về Đạo Cao Đài Chiều Chủ Nhật 16/08/2015 - Dai Cao, Published on Aug 22, 2015

 

Tượng Đức Hộ Pháp tại Hộ Pháp Đường đă bị đập phá / BẢN TIN AUDIO VỀ ĐẠO CAO ĐÀI - Dai Cao, Published on Sep 4, 2015

 

Có phải côn đồ đập phá tượng Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở Tây Ninh? / Thanh Trúc, phóng viên RFA (5th Sep 2015)

 

Buổi cầu nguyện Đức Hộ Pháp vào lúc 9g sáng ngày 25 – 07 – Ất Mùi (Dl 07 – 09 – 2015) / Dai Cao - Published on Sep 9, 2015     <<<< >>>> [xem thêm phần tường tŕnh]   [ Kiến Nghị ]

 

Hội Luận về việc đập phá Tượng Đức Hộ Pháp / BaoTon ChanhPhap, Published on Sep 21, 2015

   

 Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston , TX - USA Ngày 6 Tháng 9 Năm 2015 / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015.


Vai Tṛ Ban Thế Đạo Cao Đài Hải Ngoại với Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ / Post by VATVOnline, Published on Sep 7, 2015.

Phỏng Vấn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Cựu Giáo Sư Viện Đại Học Cao Đài / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015.

Phỏng Vấn Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Q. Chủ Trưởng Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại / Post by VATVOnline, Published on Sep 8, 2015.

Đài SBTNHouston-BYN TV Phỏng Vấn Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston (Published on Aug 18, 2015)

Phỏng Vấn T́m Hiểu Công Tác Chuẩn Bị Đại Lễ Khánh Thánh Thánh Thất CAO ĐÀI Houston, TX / VATVOnline,Published on Sep 5, 2015

 

Phóng Vấn Chánh Trị Sự Trần Quang Sĩ T́m Hiểu Về Đạo Sự Đạo Cao Đài Trong và Ngoài Nước - VATVOnline, Published on Oct 2, 2015.

 

CTS Hứa Phi trả lời phỏng vấn tại sân bay Sân Tân Nhất ngày 27- 09- 2015 - Dai Cao, Published on Oct 1, 2015

 

Đại lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung năm Ất Mùi / DL 27/09/2015 [ part I ] [  part II ] [  part III ] - minh khoi Quach, Published on Oct 5, 2015

 

Nhà cầm quyền liên tục sách nhiễu các vị chức sắc Cao Đài, ngày 30.09.2015- Amen Tv , Published on Sep 29, 2015

 

Cúng Tiểu Đàn - Thánh Thất Cao Đài Houston (September 5, 2015) - Truc Vo, Published on 25 Oct 2015.
 

Tín Đồ Cao Đài tham gia Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới 2015 tại Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah / VATVOnline - Uploaded on Oct 28, 2015

 

Ông Đặng Hữu Nghĩa trả lời phỏng vấn về TT Khổ Hiền Trang / tam nguyen - Published on Nov 5, 2015

 

 Sự cố tại tang lễ Giáo Thiện Nguyễn thị Ngọc - Tường tŕnh: Tiếng Thu, Video: Teo Nguyen

  - Giáo Thiện Nguyễn Phú Hiệp đọc lịch sử hành đạo của Giáo Thiện Nguyễn thị Ngọc / ChanhTam2012, Published on Nov 6, 2015
  - Lễ Sanh Thái Ḥa Thanh phát biểu tại tang lễ / ChanhTam2012, Published on Nov 6, 2015
  - Tang gia tường tŕnh / ChanhTam2012, Published on Nov 6, 2015

 

BĐDKNS thăm đồng đạo miền Bắc 17-10-2015 / Bao Ton Chanh Phap , Published on Nov 6, 2015

 

Quyền tự do tôn giáo với ( xin-cho) / danh doan cong, Published on Nov 12, 2015

 

Lễ Thượng Tượng -  nhà ĐH Nguyễn Thị Hồng - tại Ấp Cầy Siêng, Xă Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh - Ngày 08/10/Ất Mùi (19/11/2015)

[ part I ]  [ II ]  [ III ]  [ IV ]  [ V ]  [ VI ]  [ VII ]  [ VIII ]  [ IX ]  [ X ]  - nhonsanh khoi, Published on Nov 19, 2015

Lễ Tiểu Tường cố Đạo Hữu Nguyễn thị Xem ngày 11/10/Ất Mùi  (22/11/2015) , tại Trường Cửu, Trường Ḥa, Ḥa Thành, Tây Ninh / ChanhTam2012, Published on Nov 22, 2015

[ part I ]  [ part II ]  [ part III ]  [ part IV ]  [ part V ]  [ part VI ]

 

Phát biểu của Phó Trị Sự Huỳnh Thị Thu Dung (Hương Đạo Tân Hưng) v/v bảo thủ chơn truyền / tung ngoc, Published on Dec 12, 2015

 

Phát biểu của 5 vị đạo hữu v/v bảo thủ chơn truyền / tung ngoc, Published on Dec 12, 2015

 

Phó Trị Sự Nguyễn Văn Thuận (Họ Đạo Thị Trấn Tân Châu ) phát biểu v/v trả phẩm / nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

Phó Trị Sự Nguyễn Bá Sự (Phó ban xây dựng Ban ngoại giao Thánh Thất Tân Hiệp)  phát biểu v/v trả phẩm / nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

Phó Trị Sự Trần Văn Trúc tŕnh bày sự sai trái . . . / nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

 

Phó Trị Sự Trần Văn Trúc phát biểu v/v trả phẩm / nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

 

Phát biểu của Hiền Huynh Lễ Sanh Ngọc Tú Thanh nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

 

Phát biểu và chia xẽ của Ông Nguyễn Quốc Son nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015


Phát biểu của Phó Trị Sự Nguyễn Văn Dũng về
văn thư số 42/90 ngày 14/10/2015 /  nhonsanh khoi, Published on Dec 22, 2015

 

Đại lễ Đức Chí Tôn - mùng 9 tháng Giêng năm Bính Thân  / DL 16/02/2016 [  part I ] [  part II ] - minh khoi Quach, Published on Feb 18, 2016

 

Lễ minh thệ giáo hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) tại Đền Thánh ngày 8 tháng 1 Bính Thân (2016) - minh khoi Quach, Published on Feb 22, 2016.

 

Diễn Đàn Tự Do Tôn Giáo Châu Á -Thái B́nh DươngCFDV, Published on Feb 25, 2016

 

Hội Đồng Liên Tôn nói về HĐ Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, CĐNVQG LIÊN BANG HOA KỲ, Published on Mar 18,2016

 

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thờ Phật Mẫu tại Úc Châu - SBTNOfficial, Published on Mar 26, 2016

 

Phóng sự về Đạo Cao Đài và lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung tại Ṭa Thánh Tây Ninh do Phóng viên Nguyễn Mạnh Cường của Đài Truyền H́nh VietFace TV (Mỹ) thực hiện năm 2015.

minh khoi Quach, Published on Apr  01, 2016.

 

Cản trở kế hoạch an vị Thánh cốt Thất Nương Diêu Tŕ Cung tại Báo Ân Đường - Trí Huệ Cung


+ Sự việc diễn ra vào ngày 27/2/Bính Thân - 4/4/2016 (Phần 1)-  ChanhTam2012, Published on Apr 4, 2016

+ Sự việc diễn ra vào ngày 27/2/Bính Thân - 4/4/2016 (Phần 2)- ChanhTam2012, Published on Apr 4, 2016,

+ Sự việc diễn ra vào ngày 25/2/Bính Thân (Phần 3)- ChanhTam2012, Published on Apr 4, 2016.
+ Sự việc diễn ra vào ngày 25/2/Bính Thân (Phần 4)- ChanhTam2012, Published on Apr 4, 2016.

xem thêm:  > [facebook]

xem thêm:  > [facebook]

 

Phỏng Vấn Sĩ Tải Phùng Văn Phan tại Trí Huệ Cung April 3 2016 - tam nguyen, Published on Apr 3, 2016

 

Sĩ Tải Phùng Văn Phan Cập Nhật Tin Tức Lễ An Vị Thánh Cốt Thất Nương (Lúc 7 giờ sáng (giờ VN) ngày 28-2-Bính Thân)- ChanhTam2012, Published on Apr 4, 2016

(xem thêm:  > Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Phát Biểu Cảm Tưởng Trong Lễ An Vị Thánh Cốt Thất Nương )

 

Lễ An vị Thánh cốt Đức Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung (tục danh Vương Thị Lễ) tại Báo Ân Đường, Trí Huệ Cung vào ngày (Dl: 06/4/2016) [facebook]

 

Lễ An vị Thánh cốt Đức Bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung (tục danh Vương Thị Lễ) tại Báo Ân Đường, Trí Huệ Cung vào ngày (Dl: 06/4/2016) được tiến hành viên măn.

 

Cuộc họp giữa Ban Điều hành Trí Huệ Cung và Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh về việc An vị Thánh Cốt Thất Nưong Diêu Tŕ Cung / Huy nhat, Published on Apr 12, 2016

 

Cuộc họp (17/04/2016) v/v BĐH Trí Huệ Cung yêu cầu Ban tổ chức lễ Truy điệu và An vị Thất Nương phải đem 13 hài cốt

(kể cả Phật Cốt của Thất Nương) ra khỏi Báo Ân Đường Trí Huệ Cung trong thời gian gần đây.  [Facebook / Nguyễn Hữu Tài - 17/04/2016/ pt I] [Facebook / Nguyễn Hữu Tài - 17/04/2016/ptII]

 

Lễ Tang cố Giám Đạo Hiệp Thiên Đài Trần Thanh Danh - ngày 17 tháng 3 Năm Bính Thân (DL: 23/4/2016) / nhieu le, Published on Apr 23, 2016.

Lễ Khánh Thành Thánh Thất Khổ Hiền Trang - ngày 18/04/Bính Thân (2016) / minh khoi Quach, Published on Jun 08, 2016.

Phóng Sự Đặc Biệt: Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài San Diego California / VATVOnline , Published on Jul 4, 2016

 

Chương Tŕnh Từ Thiện: HOA NHÂN ÁI của Họ Đạo Cao Đài Linh Đông Part 1 / minh khoi Quach, Published on Jul 08, 2016.

 

Lễ Khánh Thành Điện Thờ PHẬT MẪU Thạnh Tân (Tây Ninh) - ngày 21/05/Bính Thân (2016) / minh khoi Quach, Published on Jul 09, 2016.

 

Chương Tŕnh Hội Luận của Đài Việt TV (Hoa Kỳ) & Ban Điều Hành Cao Đài TV -  CaoDai Tivi Published on 28 Oct 2016
 

Phiên họp tại Quận Chamkar - v/v hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên , ngày 5/1/2017 - [ I ] [ II ] [ III ]  / daosu, Published on 5 Jan 2017

 

Đạo nạn hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên , ngày 26/1/2017 - [ I ] [ II ] [ III ] [ IV ] / daosu, Published on 26 Jan 2017
 

Những đoạn phim ngắn ghi lại việc hạ tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Kiêm Biên ngày 26/1/2017  [ I ]  [ II ]  [ III ] / Vo Kim , Published on 25 Jan 2017

 

Sĩ Tăi Phùng Văn Phan nói v/v ngày 21/1/2017 dời tro cốt Đức Bà Vương Thị Lễ và 12 tro cốt của Đổ Phủ Từ Đường

 từ Báo Ân Đường , Trí Huệ Cung về lại chùa Huệ Nghiêm / tam nguyen , Published on 25 Jan 2017

 

T́m Hiểu Về Sự H́nhThành Và Phát Triển Của Đạo Cao Đài Tại Việt Nam Và Ở Hải Ngoại - Phần 1 - VATVOnline, Published on 26 Aug 2017.

T́m Hiểu Về Sự H́nhThành Và Phát Triển Của Đạo Cao Đài Tại Việt Nam Và Ở Hải Ngoại - Phần 2 - VATVOnline, Published on 27 Aug 2017.
 

Quang Cảnh và không khí trước giờ Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung tại Toà Thánh Tây Ninh ngày 4/10/2017. / chotayninh Published on 4 Oct 2017.

 

Múa rồng nhang Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung ở Toà Thánh Tây Ninh 2017 / chotayninh Published on 4 Oct 2017.

 

 Video Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại (Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại) tham dự Đại hội của Tổ Chức HWPL tại Seoul - Nam Hàn từ ngày 17-19/9/2017. / Thânhữu Caođài Hảingoại , September 29 at 11:51am ·

 

Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 4/10/2017/ Đạo Cao Đài - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ , Published on 4 Oct 2017.

 

Vẻ Đẹp Phụ Nữ Cao Đài I Trương Thế Vinh | Vẻ Đẹp Phụ Nữ Á Đông - Hành tŕnh vẻ đẹp, Published on 16 Nov 2017

 

Lớp Học Về Đạo Cao Đài tại Trường Đại Học Dhaka, Bangladesh  -  CaoDai Tivi, Published on 19 Mar 2018

 

Lễ Kỷ Niệm Hội Ngày Qui Thiên Mùng 10-4 Năm Mậu Tuất 2018 - CaoDai Tivi , Published on 1 Jun 2018.


Tây Ninh Mùa Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2018 - Phần 1 / CaoDai Tivi - Published on 5 Oct 2018


Tây Ninh Mùa Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2018 - Phần 2 / CaoDai Tivi - Published on 11 Oct 2018


Tây Ninh Mùa Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2018 - Phần 3 / CaoDai Tivi - Published on 14 Oct 2018


Hội yến Diêu Tŕ cung Ṭa Thánh Tây Ninh năm 2018 Full / Zogame Reviews - Published on 25 Sep 2018

 

Giới Thiệu Đạo Cao Đài VN với Bạn Bè Quốc Tế /Tủ Sách Nói Cao Đài, Premiered on 29 Oct 2018
 

Thánh Thất Cao Đài Dallas Lễ Khánh Thành / Radio Saigon - Published on 30 Nov 2018


Nhạc Lễ Đạo Cao Đài Ở Liên Hoan Âm Nhạc Dân Tộc Quốc Tế / CaoDai Tivi - Published on 8 Dec 2018

 

LS Hoàng Duy Hùng ḥa giải - Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019, Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đă diễn ra Buổi Họp Khoáng Đại. / KL - Published on 13 Jan 2019

 

Không treo Cờ Đỏ Sao Vàng trên Đền Thánh Cao Đài - TTTN - NoThanTV , Published on Mar 23, 2019
 

A visit to the Holy See of Vietnam’s homegrown religion (Asia Pacific 19:23, 22-May-2019)

Vietnam Homegrown Religion: Caodaism: A blend of Asian philosophies with 6 mln followers - (Updated 10:42, 23-May-2019, Rian Maelzer)

 

Cao Dai's History in Vietnam | The Story of God - National Geographic , Published on Apr 7, 2019

 

The Cao Dai Tay Ninh 1997 Sect Dossier - Hồ sơ Chi Phái Cao Đài 1997 (I) - CFDV CHANNEL , Published on Apr 5, 2019

The Cao Dai Tay Ninh 1997 Sect Dossier - Hồ sơ Chi Phái Cao Đài 1997 (II) - CFDV CHANNEL, Published on May 7, 2019

The Cao Dai Tay Ninh 1997 Sect Dossier - Hồ sơ Chi Phái Cao Đài 1997 (III) - CFDV CHANNEL - Published on Jun 13, 2019

 

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: "Chi phái quốc doanh không được chiếm danh xưng của Đạo Cao Đài" / SBS Radio, by Thanh Vi, Updated 22/08/2019.

Lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Hộ Pháp - Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas 1st September 2019. / Đài TV VN - Tiếng Vọng Về Nguồn, Published on 12 Sep 2019.

Chuẩn Bị Đại Lễ Hội Yến 2019 Toà Thánh Tây Ninh / Tây Ninh Channel , Published on 12 Sep 2019

Chuẩn Bị Cộ Tiên Hội Yến 2019 /
Tây Ninh Channel , Published on 12 Sep 2019

Nét Đẹp Nghi Lễ CÚNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐẠO CAO ĐÀI Ṭa Thánh Tây Ninh 2019 /
DƯƠNG ĐỨC NHĂ CHANNEL, Published on 12 Sep 2019

Xe phát sóng của nhà mạng viettel lắp ráp để chuẩn bị Hội Yến Diêu Tŕ Cung ở Ṭa Thánh Tây Ninh 2019 /
HTB Vlogs, Published on 6 Sep 2019

Hội Yến Diêu Tŕ Cung ở Ṭa Thánh Tây Ninh 2019 /
HTB Vlogs, Published on 12 Sep 2019

Hội Yến Diêu Tŕ Cung ngày cuối 15-8 ở Ṭa Thánh Tây Ninh /
HTB Vlogs, Published on 13 Sep 2019

Náo Nhiệt Người Xem Chuẩn Bị Lể Vật Cho Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Ṭa Thánh Tây Ninh, HQV /
HUỲNH QUANG VŨ , Published on 11 Sep 2019

Trực Tiếp Lể Rước Cộ Tiên & Múa Rồng Nhang Phun Lửa Đại Lể Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Tây Ninh /
HUỲNH QUANG VŨ , Published on 13 Sep 2019

 

Đột Nhập Nhà Bếp Ṭa Thánh Tây Ninh Xem Làm Cơm Chay Lể Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019, HQV / HUỲNH QUANG VŨ , Published on 13 Sep 2019

Choáng Ngợp Múa Rồng Nhang Toà Thánh Tây Ninh 2019 Rằm Tháng 8 Thu Hút Trăm Ngh́n Người /
DƯƠNG ĐỨC NHĂ CHANNEL, Published on 14 Sep 2019

Độc Đáo Múa Rồng Nhang Phun Lửa Trước Đền Thánh Lể Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Tây Ninh /
HUỲNH QUANG VŨ, Published on 13 Sep 2019

Lể Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Tây Ninh kết thúc ḍng người đổ ra đường về c̣n hơn cả đi băo /
HTB Vlogs, Published on 13 Sep 2019

Báo Ân Từ Lung Linh Với Mô H́nh Đẹp Nhất Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019|Ṭa Thánh Tây Ninh /
DƯƠNG ĐỨC NHĂ CHANNEL, Published on 14 Sep 2019

Đại Lễ Hội Yến 2019 /
Tây Ninh Channel , Published on 14 Sep 2019 (Streamed live 17 hours ago


C̣n Lại Sau Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Toà Thánh Tây Ninh Tây Ninh Channel , Published on 14 Sep 2019

 

Đại Lễ Hội Yến 2019 / Tây Ninh Channel , Published on 14 Sep 2019 (Streamed live 17 hours ago


Hàng Ngh́n Người Diểu Hành Mừng Đại Lễ Yến Diêu Tŕ Cung Tây Ninh 2019 Xe ôm life , Published on 14 Sep 2019 - Premiered 7 hours ago

 

Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương "Rưới Hồng Ân" ngày Hội Yến Diêu Tŕ Cung  / Quang Chau , Published on 14 Sep 2019

 

Khách Hành Hương Ngủ Ngoài Trời Mưa Nhửng Ngày Hội Yến Diêu Tŕ Cung Ṭa Thánh 2019 / Dâu Tây KiKi TV, Published on 14 Sep 2019 - Premiered 2 hours ago


Lời Phát Biểu Của Tổng Lảnh Sự Quán Mỷ Tại Hội Yến Diêu Tŕ Cung Ṭa Thánh Tây Ninh 2019 / Dâu Tây KiKi TV, Premiered on 14 Sep 2019.
 

Tui Đả Khóc Khi Thấy Mọi Người Cúng Dưới Trời Mưa Lớn Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 / Dâu Tây KiKi TV, Premiered on 15 Sep 2019 - Premiered on 15 Sep 2019

 

Cúng Hội Yến Diêu Tŕ Cung Dưới Trời Mưa Tầm Tả / Dâu Tây KiKi TV, Premiered on 15 Sep 2019 - Premiered on 14 Sep 2019

 

Toàn Cảnh Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Toà Thánh Tây Ninh / Tây Ninh Channel, Published on 15 Sep 2019
 

Tổng Hợp 101 Đơn Vị Trưng Bày Lễ Phẩm Trong Hội Yến Diêu Tŕ Cung 2019 Ṭa Thánh / Tây Ninh Channel, Published on 18 Sep 2019

 

Phóng sự P1: Đại lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 15/08/Kỷ Hợi 2019 - Ṭa Thánh Tây Ninh / CaoDai TV - 28 Oct 2019

 

Phóng sự P2: Đại lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung 15/8/KỶ HỢI 2019 - Ṭa Thánh Tây Ninh / CaoDai TV - 16 Nov 2019
 

Phóng sự tại Hàn Quốc: BĐD Hội Thánh Cao Đài - TTTN tại Hải Ngoại tham dự ECO FORUM 2019 / CaoDai TV - Premiered on 11 Dec 2019

 

Lễ Tang Cố Truyền Trạng Trần Anh Dũng Ngày 25/07/2200 & 26/07/2020 / NGUYENTHUY CHANNEL - 26 Jul 2020

 

Kư sự ngày Hội Ngộ Liên Tôn lần thứ 10 Ngày 27.10.2020 / Trần Vân Đức, Premiered Nov 28, 2020
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

      HOME