CAO DAI DISCIPLES’ FOUR DAILY RITUAL PRAYERS

English Version

TRANSLATOR: TU CHON

tuuchoon@gmail.com

https://sites.google.com/site/caodaismmeditation/

___________________________________________________________________

 

NIỆM HƯƠNG - INCENSE PRAYER
KHAI KINH - INITIAL PRAYER
KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ - A PRAYER OF COMPLIMENTS TO GOD
PHẬT GIÁO - BUDDHISM
TIÊN GIÁO - TAOISM
NHO GIÁO - CONFUCIANISM

 

 

NIỆM HƯƠNG - INCENSE PRAYER

 

Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp.

Đạo originates in true belief.

Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.

Human thoughts are carried away by means of incense smoke,

Mùi hương lư ngọc bay xa.

and the fragrance from a jade censer, which permeates through the air.

Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng.

I sincerely pray to gods,

Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc,

who are travelling by crane

xuống phàm trần vội gác xe tiên.

or by cloud to the earthly world.

Ngày nay đệ tử khẩn nguyền,

Now, I solemnly say my prayer.

Chín tầng trời đất thông truyền chứng tri.

May it go through the nine skies in heaven.

Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,

All I want is,

Nhờ ơn trên bổ báo phước lành.

Heavenly Father, give me lucky things only please.

                           

                      Niệm: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

Pray under your breath: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

        Notes:

·         Đạo – Tao (in Chinese). This umbrella term can mean both a moral lifestyle and the principle of the universe.

 

 

KHAI KINH - INITIAL PRAYER

 

Biển trần khổ vơi vơi trời nước,

Life resembles a vast ocean crowded by miserable human beings.

Ánh thái dương giọi trước phương Đông.

Like the sunlight coming from the East,

Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông,

God

Ra tay dẫn độ dày công giúp đời.

is instrumental in the salvation of humanity.

Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,

According to the teachings of the three major religions,

Gốc bởi lòng làm phải làm lành.

human behaviors should be based on conscience.

Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành.

Confucius teaches people the doctrine of the Golden Mean.

Từ bi Phật dặn lòng thành lòng nhơn.

Buddha teaches people to have mercy on everyone.

Phép Tiên đạo tu chơn dưỡng tánh.

Lao Tze teaches people how to meditate.

Một cội sanh ba nhánh in nhau.

The three religions are like the branches of the same tree.

Làm người rõ thấu lý sâu,

If you understand that concept thoroughly,

Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh.

then purify yourself before saying the prayer.

        Notes:

·         The three religions: Buddhism, Taoism and Confucianism.

·         The Golden Mean – the felicitous middle between the extremes of excess and deficiency.

 

 

 

KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

A PRAYER OF COMPLIMENTS TO GOD

 

Đại La Thiên Đế,

God, King of Heaven.

Thái Cực Thánh Hoàng.

Almighty God, King of kings,

Hóa dục quần sanh,

creates and nurtures all life forms

Thống ngự vạn vật.

and rules the universe.

Diệu diệu “Huỳnh Kim Khuyết”,

The golden gate to Heaven is so far away.

Nguy nguy “Bạch Ngọc Kinh”.

God’s white jade palace is so magnificent.

Nhược thiệt, nhược hư,

God is real as well as unreal.

Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.

God speaks no words, but causes great changes.

Thị không, thị sắc,

God is both emptiness and form.

Vô vi nhi dịch sử quần linh.

God does nothing, but reigns over the universe.

Thời thừa Lục long,

God always travels on the six dragons

Du hành bất tức,

without stopping.

Khí phân Tứ tượng,

Khí divides into the four Phenomena,

Hoát truyền vô biên.

 never stops transforming.

Càn kiện cao minh,

God is so clear-sighted,

Vạn loại thiện ác tất kiến,

identifying the good as well as the bad.

Huyền phạm quảng đại,

God is so powerful,

Nhứt toán họa phước lập phân.

distinguishing between good and evil.

Thượng chưởng Tam thập lục Thiên, Tam Thiên Thế giái.

God reigns thirty six skies, three thousand worlds,

Hạ ốc Thất thập nhị Địa, Tứ Đại Bộ Châu

seventy two planets and four great continents.

Tiên Thiên Hậu Thiên ,

 Both before and after the universe,

Tịnh dục Đại Từ Phụ.

our heavenly Father brings up all life forms equally.

Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,

Not only in the past but also in the present, God is admired.

Phổ tế Tổng Pháp Tông.

God unites all different faiths for salvation.

Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân,

God controls the sun, the moon, the stars and time.

Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi Chủ.

God commands all saints, gods, sages and Buddhas.

Trạm tịch chơn Đạo,

Đạo is so deep, silent,

Khôi mịch tôn nghiêm.

huge and solemn.

Biến hóa vô cùng,

Being extraordinarily versatile,

Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế,

God has many times granted precious scriptures to awaken humans.

Linh oai mạc trắc,

Having immesurable supernatural power,

Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.

God has introduced various religions for human benefit.

Hồng oai, hồng từ, Vô cực, vô thượng.

Great power, great affection, the utmost, the highest,

Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi.

the holiest sage, the greatest creator and the greatest humanity lover.

Huyền Khung Cao Thượng Đế,

Almighty God, The Highest,

Ngọc Hoàng tích phước hựu tội,

God blesses and pardons humans

Đại Thiên Tôn.

Heavenly King.

 

Niệm: “Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

Pray under your breath: “Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

 

        Notes:

 

 

 

PHẬT GIÁO - BUDDHISM

 

Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ.

A solemn prayer of compliments to the Ancient Buddha of Bright Lamp.

 

Hỗn Độn Tôn Sư

The Master of the chaotic pre-universe,

Càn Khôn Chủ Tể

The Ruler of the universe,

Qui Thế giái ư nhứt khí chi trung,

He collects everything in the universe and puts it into the unique Khí.

Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.

He holds the earthly world in his hands.

Huệ đăng bất diệt,

His eternal enlightenment light

Chiếu Tam thập lục Thiên chi quang minh.

illuminates thirty six skies.

Đạo Pháp trường lưu,

Đạo, an endless flow of water,

Khai cửu thập nhị Tào chi mê muội.

awakens nine million two hundred dull-witted original spirits.

Đạo cao vô cực,

Đạo is the infinite.

Giáo xiển hư linh.

Religions teach people the nothingness.

Thổ khí thành hồng,

Breathing a rainbow,

Nhi nhứt trụ xang thiên.

which is a pillar supporting the sky.

Hóa kiếm thành xích,

Changing the sword into a three-foot ruler,

Nhi tam phân thác địa,

which holds the ground together.

Công tham Thái Cực,

Practicing Đạo, achieving the infinite,

Phá nhứt khiếu chi huyền quang,

and opening the magic entrance of the body.

Tánh hiệp vô vi.

Achieving the nothingness,

Thống Tam Tài chi bí chỉ,

uniting heaven, earthly world and humans. That is the esotericism.

Đa thi huệ trạch,

He granted humanity many favors.

Vô lượng độ nhơn.

He saved human beings so many times.

Đại Bi, Đai Nguyện,

He has great mercy on and wishes to save humanity.

Đại Thánh Đại Từ,

He is a great saint who loves humanity a lot.

Tiên Thiên Chánh Đạo

He preaches the truth.

Nhiên Đăng Cổ Phật

He is the Ancient Buddha of Bright Lamp.

Vô vi xiển giáo Thiên Tôn.

He is in heaven and preaches Buddhism.

 

Niệm : “Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

Pray under your breath: “ Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”

 

 

 

TIÊN GIÁO - TAOISM

 

Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ.

A solemn prayer of compliments to The Highest Sage.

  

Tiên Thiên khí hóa.

The Khí in the pre-universe produced
         Thái Thượng Đạo Quân,

The Master of Taoism.

Thánh bất khả tri,

He is incomprehensibly holy
 Công bất khả nghị.

and has immeasurable merit.
  Vô vi cư Thái cực chi tiền,

Before the universe, He had been the infinite.
      Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.

Since the universe, He has been the highest sage.
   Đạo cao nhứt khí,

Đạo is from the only Khí,
     Diệu hóa Tam Thanh.

which changes into three Thanh’s.
      Đức hoán hư linh,

His merit is most admired in heaven,
     Pháp siêu quần Thánh

His power is the mightiest of all Saints.
        Nhị ngoạt thập ngũ,

On the fifteenth of the second month of the lunar calendar,

         Phân tánh giáng sanh.

He was born to the earthly world.
       Nhứt thân ức vạn,

He can transform into millions of subjects
       Diệu huyền thần biến.

with his absolute magic power.
     Tử khí đông lai,

With the purple cloud from the east coming as a forerunner,
          Quảng truyền Đạo Đức.

He granted Tao Te Ching.
    Lưu sa tây độ,

He went to the Chinese western desert to teach people,
       Pháp hóa tướng tông.

and to introduce a new religion.
         Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.

He gave birth to Tat Vien and Phuong Soc
      Đơn tích duy mang.

It is too difficult to understand the secret way to practice religion.
            Khai Thiên Địa nhơn vật chi tiên

After the universe, all living things were created first.

      Đạo kinh hạo kiếp,

The time Đạo has existed is innumerate.
       Càn khôn hoát vận.

The earth orbits the sun,
         Nhựt nguyệt chi quang.

so there are days and nights.
       Đạo pháp bao la,

Đạo is so enormous
      Cửu hoàng tỉ tổ.

since the time of the Nine Kings in prehistoric times.
         Đại Thiên Thế giái,

All around the world
        Dương tụng từ ân.

He is praised for his kindness towards people.
         Vĩnh kiếp quần sanh,

Forever and ever,
          Ngưỡng kỳ huệ đức.

He is admired for his services.
        Đại Thần Đại Thánh

Great god, Great Saint,
      Chí cực chí tôn

The highest, the most admired.
         Tiên Thiên chánh nhứt.

He is the only god in the pre-universe.
           Thái Thượng Đạo Quân.

Called Thai Thuong Dao Quan,
         Chưởng Giáo Thiên Tôn.

The Religion Master.

 

Niệm: “Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn”

Pray under your breath: “ Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn”

 

 

 

NHO GIÁO - CONFUCIANISM

 

Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ

A solemn prayer of compliments to Confucius.

 

Quế Hương nội điện,

In the Cinnamon Fragrance Palace,

Văn Thỉ thượng cung.

and the Literature Origin Temple.

Cửu thập ngũ hồi

In ninety nine incarnations,

Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố,

He has sowed good seeds in the garden of literature.

Bá thiên vạn hóa

Innumerable times He came to the earth in various human forms,

Bồi quế thọ, ư âm chất chi điền.

doing charity work by taking care of the cinnamon stump.

Tự lôi trữ bính, linh ư phụng lãnh.

The written word is like bright lightning and as holy as the mountainous phoenix.

Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.

Great compassion on people as good as the fairyland mountain.

Khai nhơn tâm tất bổn, ư đốc thân chi hiếu.

Filial duty is the foundation in which your clear conscience originates.

Thọ quốc mạch tất tiên, ư trí chúa chi trung.

Living in a country, you should stay faithful to its king.

Ứng mộng bảo sanh, thùy từ mẫn khổ,

He dreamt of protecting all living things, so he took pity on people’s suffering.

Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ

He is a great man, a great dutiful son, a great Saint, and a great sage.

Thần văn, Thánh võ, Hiếu Đức Trung Nhơn

He is good at both literature and martial arts. 

Vương Tân sách phụ ,

He was adviser to many kings on national policy.

Nho Tông khai hóa,

He also preached Confucianism.

Văn Tuyên Tư Lộc

He was called Van Tuyen and he was in charge of granting benefits.

Hoằng nhơn Đế Quân

He was a humane King.

Trừng chơn chánh quang.

He is as pure, honest and right as light.

Bửu Quang từ tế Thiên Tôn.

 

 Niệm: “Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn”.

Pray under your breath: “ Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn”

 

 

 

Top of Page

      HOME