PHÁP CHÁNH BÍ SỬ
NHỮNG CHUYỆN BUỒN VUI NƠI BỘ PHÁP CHÁNH

Biên Soạn : Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
1974