LỜI NÓI ĐẦU

 

            Đạo Cao Đài thật sự được có mặt ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần (dl: 19-11-1926), nhưng trải qua biết bao nhiêu cay đắng khổ nhọc, người có đức tin tuyệt đối thì bị kẻ thiếu đức tin rình rập bên ngòai mong tìm mọi kẻ hở để phá, giống như thú dữ rình mồi. Người trung kiên với Đạo chỉ còn biết gìữ lấy “áo giáp đạo đức” chống đỡ như kẻ đang bị đuối giữa làn sóng dữ. Đại Đạo khai sinh nhằm thời đất nước Việt Nam đang chịu nền thống trị của Pháp, lòng dân phân phân bất nhứt. Đau đớn cho Đấng Thượng Đế vì con mà lăn lóc chở che, rồi cũng chịu nạn như bị  cuốn hút theo lớp sóng cuồng dữ dội….

            Riêng Đức Hộ Pháp làm đầu nhơn sanh cũng phải chịu tang thương, khảo đảo đến cùng, ấy cũng vì lòng người kém đức tin mà để cho thất đạo tâm, rồi lầm theo tà quái mà chịu mê muội trong bã lợi danh. Tiếc cho một bậc tài danh như ông Lê văn Bảy mà quay ngọn bút Tà tố cáo Đức Hộ Pháp, sau cùng Ngài phải chịu đồ lưu nơi Hải đảo Madagascar (Phi châu) 5 năm 2 tháng, vừa đau đớn khổ sở xác thân mà cũng  vừa là gánh nạn cho dân tộc. Bởi trong cái vòng “Đạo khai Tà khởi” nên mới khiến xui như thế !

            Dường như chất độc dễ nhiễm vào người hơn là chất bổ, nên sinh ra nhiều hạng người buôn Thần, bán Thánh, bán nứơc buôn dân, bán rẻ lương tâm để thỏa lòng tà. Đây là thời kỳ Đạo nạn mà chính tay của Nguyễn Thành Phương trở giáo diệt Đạo cũng vì ba chục triệu bạc của Ngô Triều đã mua cả linh hồn của Tướng ấy để cho cửa Phong đô ngày nay hẳn chật hết chỗ ngồi !

         Đau đớn nhứt là người Tín hữu Cao Đài phải đọc lại những trang sử ấy đầy dòng huyết lệ với tấm lòng trung.

Nữ Sọan giả  NGUYÊN THỦY

 

 

CHƯƠNG I

PHẦN KHÁI QUÁT

 

CHƯƠNG I: Phần khái quát

1-Các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt

2-Nền Đạo gặp cơ khảo đảo

3-Giáo sư Lê văn Bảy có thơ tố cáo Đức Hộ Pháp

4-Lời phê của Đức Hộ pháp về Giáo sư Bảy  

5-Vô tự kinh  

6-  Phạm môn

 

1- Các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt:

Như đã biết theo thông lệ thì mỗi thời kỳ mở Đạo đều có phân ra Tam giáo là Phật- Tiên- Thánh. Nhưng qua Tam Kỳ Phổ Độ vì là thời kỳ “Qui Nguyên Tam Giáo Phục Nhứt Ngũ Chi” nên Đức Chí-Tôn mới lập Tam Trấn thay quyền Tam giáo. Cơ Đạo tuy mới mở ra trên 50 năm nhưng những Môn đệ của Thầy cũng đủ sức nhập trường thi, nên Thầy khiến cho một cuộc thay đổi để thử gan anh tuấn, đồng thời cũng là thời kỳ để rửa ráy Thánh Thể của Chí Tôn nữa. Hầu như cơ Trời đang giục loạn nên khiến cho tất cả đều ly tán, ly tán để chuyển đổi tư tưởng cho con ngưởi tỉnh cơn mê, phá bỏ giấc mộng công hầu, chợt tỉnh giấc Nam kha. Người tu đôi khi tâm còn hám vọng, mong sớm thành Tiên tác Phật, nên thời Án nạn đến là để cảnh tỉnh cho số người ấy.

    “Giấc Nam Kha khá bất bình,

    “Bừng con mắt dậy thấy mình tay không”.

 

Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ có giáng dạy ngày 27-6-Bính Dần  (dl: 5-8-1926) rằng:

  “Thầy muốn các con hội hiệp đặng nghe dạy:

…Thời kỳ mạt pháp nầy, khiến mới có Tam Kỳ Phổ Ðộ, các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt.

Thầy đến chuyển đạo, lập lại vô vi. Các con coi thử bên nào chánh lý: Hữu hình thì bị diệt đặng, chớ vô vi chẳng thế nào diệt đặng. Th.. Thầy đã khiến con đi Ðế Thiên Ðế Thích đặng xem cho tạng mặt hữu hình. Nội thế gian nầy ngày nay, ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó còn bền vững đặng chăng ? Lòng đạo đức con, Thầy thấy rõ, nhưng thời giả dối đã qua, thời kỳ chân thật đã đến. Thầy không muốn cho con hao tài tốn của mà gìn giữ sự giả dối.

Chẳng cần chi con lập Thánh Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Con hiểu bổn nguyên "Bảo Sanh" là bổn nguyên Thánh chất Thầy.

Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi, phần hồn về Thầy.

Con có biết sự chơn thật nơi nào mà phải khổ thân lo lắng. Con có phận sự rất lớn, Thánh danh con cũng lớn. Thầy dặn con, nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi.”

Thế rồi vùng Tây-Ninh đã đến lúc đất bằng sóng dậy, chính  là  thời điểm này đây: Đức Hộ Pháp đã có lời tiên tri rồi:

 “Thân Dậu tới đây rồi sẽ biết.

 “Đinh ninh vẹn giữ mấy lời TA”!

  NHỮNG HIỆN TRẠNG CỦA NĂM THÂN

Đầu xuân năm Nhâm-Thân (1932) sắp Đại Lễ Đức Chí Tôn: ngày 9 tháng giêng nên vào buổi chiều tối ngày 8 mới đốt bên trong lòng quả Càn Khôn một ngọn đèn manchon cho có ánh sáng. Do hai vị chăm sóc là Hồ Văn Lầu và Nguyễn Văn Biện. Lối 9 giờ đèn phựt dầu phát cháy Quả Càn Khôn. Nhờ ông Văn-Thắng-Trà (sau nầy là Lễ sanh Phái Thượng) dập tắt được ngọn lửa. Quả Càn Khôn bị cháy chỉ còn 1/3 phía Thiên Nhãn thôi.

Đến sáng ra thì Anh cả Đức Quyền Giáo Tông mới qua hỏi Đức Hộ Pháp:

- Quả Càn Khôn bị cháy Hộ Pháp nghĩ sao ? 

- Đức Hộ Pháp nói: Quả Càn Khôn bị cháy mà THIÊN NHÃN còn, tức là Đạo còn, nhưng đời phải tận.

           Sau vụ cháy Quả Càn Khôn rồi thì Đức Chí Tôn có giáng cơ cho một bài thơ như sau:

                     THI

Chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo,
Cuộc đời luân chuyển thế cheo leo.
Trời còn đất lở tang thương biến,
Ruộng rẫy phố phường lộ mốc meo.
Sắc tướng âm thinh tua giảm bớt,
Mở đường công quả chúng làm theo.
Văn chương đâu rõ thông cùng lý,
Tận thế hưng vong đã thấy vèo !.

 

 

2- Nền Đạo gặp cơ khảo đảo:

Trong cửa Đạo hiện thời lớp thì chia phe phân phái, còn lại thì bị cường quyền thực dân đàn áp bắt Đức Hộ Pháp vào năm Tân-Tỵ đày qua Madagascar cùng với một số Chức sắc cao cấp nữa.

Qua năm Giáp-Thân (1944) người Pháp tính đàn áp Cao Đài, có lịnh bắt Chức sắc và Chức việc, nên quý vị đó được tin trốn xuống Sài-Gòn hợp tác với Nhựt mới lập ra hãng tàu Nitinan vừa làm mướn vừa tập luyện cho đoàn Nội Ứng Nghĩa Binh thuần thục. Nhờ Nhựt làm hậu-thuẫn cho số Nghĩa-binh cầm tầm vông, đầu đội calô Thần Đạo nhảy vô thành bắt quân Pháp, đó là cuộc đảo chánh Pháp 24 tháng giêng Ất-Dậu (1945).

           Do cuộc đảo chánh nên Thực-dân Pháp trả tự do cho Đức Hộ-Pháp từ Madagascar trở về cố quốc. Đức Ngài xuống chiếc tàu Indépendance về đến Vũng-Tàu là 12 ngày đêm, về đến quê hương vào ngày 27-7-Bính Tuất (1946) bởi tàu lớn nên đậu ngoài khơi nhờ ca-nô ra rước Đức Ngài vào bờ rồi về Sài-Gòn nghỉ ở nhà ông Hợi hết cả tuần mới về Tòa Thánh.

 Đức Ngài nhìn lại cảnh vật khác xưa, vừa lo chấn chỉnh mối chơn truyền vừa lo phục lại chủ quyền cho Đạo, tức là lập thành Hội Thánh để thay hình thể Đức Chí Tôn và chuẩn bị mở Đại-hội Nhơn Sanh năm Bính-Tuất. Ngài còn lo tu bổ Đền thờ Đức Chí-Tôn và tạo ngôi thờ Đức Phật Mẫu cùng các dinh thự với ba Cung ba Động vừa xong đâu đó được an bày.

Nào ngờ cơ khảo Đạo lại đến với Đức Ngài nữa. Nhưng  Đức Ngài đã biết trước tất cả và sẵn sàng chờ đợi, cũng như chờ đợi sự đi đày ở lần trước vậy.

Trước đó, Đức Hộ Pháp đã chuẩn bị cho cuộc lễ Hội-Yến Diêu-Trì-Cung vào ngày 15 tháng 8 Ất-Mùi thật chu đáo. Buổi tối ngày 16 tại sân Đại-Đồng-xã có tổ chức Văn-Minh-Điện để các bậc Chức-sắc cho thay đố, nhưng sự thực Đức Ngài chỉ mượn 4 câu ca dao để làm câu thay, ngụ ý muốn nhắn nhủ những lời tâm huyết nhất cho các Môn-đệ của Đức Chí Tôn biết thời buổi nguy vong sắp đến mà không thể tỏ thật bằng lời, nên mượn thay đố:

Câu  1: “Ví dầu cầu ván đóng đinh.

      “Cầu tre lắt lẻo gập-ghình khó đi”

        (xuất nhứt vật) - Đáp: “cái thang”

Câu 2: “Bậu nghe ai dỗ ai dành,

“Chanh chua Bậu chuộng, cam sành Bậu chê".

  (xuất nhứt vật ) - Đáp: “Cái trách”

Câu 3: “Một mai thiếp có xa chàng,

           “Đôi bông thiếp trả đôi vàng thiếp xin”

             (Xuất nhứt vật)  - Đáp: “Cái ly”

Câu 4: “Tưởng rằng nghĩa mặn tình nồng,

            “Nào hay tay ẵm tay bồng vai mang”.

            (Xuất nhứt vật)   - Đáp: “Cái khai”.

Không một ai đáp trúng lời thay đố trên cả !

Những lời Than trách trên đây đều là hình ảnh của người Nữ phái đó là thời Âm, khi Âm thịnh tất Dương suy. Người chính nhân, quân tử, phải lui đi để khỏi bị hoạ.

Với cuộc thi đố này ngụ ý 4 chữ “Than Trách Ly Khai”. Đó là một chơn ngôn ẩn ý của Đức Ngài nói lên cho nhân sanh biết cái dã tâm của Ngô Triều với ý đồ Công-giáo-hóa Cao Đài, dù trước đó đã có nhiều thủ đoạn. Ba hôm sau thì có cuộc thanh trừng vào ngày 20-8 Ất Mùi do Quân đội Cao-Đài đứng lên kéo về bao vây Hộ Pháp Đường và làm khó dễ Đức Hộ-Pháp. Chính cái ngày 20-8 này xem như là “Ngày Đạo hận” để mở ra một thời Án-nạn-pháp mà Người phải đứng ra gánh nạn cho nhơn sanh là Đức Ngài. Ngài có dâng sớ:

Trích đoạn Sớ chung niên năm Ất Mùi

Về cuộc thanh trừng

              “… Năm Ất Mùi là năm Đạo trải qua nhiều trạng thái vui buồn lẫn lộn, lắm cảnh hiệp tan pha màu, khiến cho Hội Thánh phải lắm công nhọc trí xoay trở thuận chiều, hầu trấn an toàn thể con cái Đức Chí-Tôn.

Bước qua tháng tám Lễ Hội Yến Diêu Trì vừa yên, cách ba ngày sau nhằm ngày 20 tháng 8 năm Ất Mùi (dl: 05-10-1955) cuộc nội biến xảy ra do Trung Tướng Nguyễn Thành Phương chủ động vào Hộ-Pháp-Đường là nhược điểm. Cuộc khảo đảo nhằm ngay Đệ Tử, nhưng dầu phải, dầu quấy, dầu nên, dầu hư, Đệ Tử cam hứng chịu cuộc bạo hành của Phương…làm sôi nổi cả dân cư trong vùng Thánh Địa, luôn cả các nước ngoài…”

 

Như trên đã nói: Với cuộc thay đố vừa qua ngụ ý 4 chữ“Than Trách Ly Khai”là ẩn ý của Đức Hộ-Pháp muốn nhắn nhủ cùng nhân sanh một nỗi đau tận cùng của Ngài khi nhìn thấy Đạo nghiệp quá chơi vơi, lòng người ly tán. Trong thì một sự phản bội trắng trợn của Nguyễn Thành Phương, ngoài thì chánh quyền Ngô Đình Diệm đủ manh tâm toan diệt Đạo. Ngao ngán sợ nỗi huynh đệ tương tàn không tránh khỏi. Cái dã tâm của Ngô Triều với ý đồ Công-giáo-hóa Cao Đài, dù trước đó đã có nhiều thủ đoạn. Ba hôm sau có cuộc thanh trừng vào ngày 20-8-Ất Mùi do Quân Đội Cao-Đài đứng lên kéo về bao vây Hộ Pháp Đường và làm khó dễ Đức Hộ-Pháp.

Chính cái ngày 20-8 này xem như là “Ngày Đạo hận” để mở ra một thời Án nạn pháp mà Người phải đứng ra gánh nạn cho nhơn sanh chính là Đức Hộ-Pháp.

Đúng ngày 5 tháng giêng năm Bính-Thân xảy ra cuộc Thanh trừng do Trung Tướng Nguyễn ThànhPhương mang Quân lực Quốc gia Ngô-Đình-Diệm về chiếm  Thánh Địa, phong toả Hộ Pháp Đường, bắt Chức sắc, Tín đồ gây hại danh thể Đạo, làm cho Đức Hộ Pháp phải tự lưu vong sang xứ Cao Miên gọi là xứ Chùa Tháp (Tần Quốc) vì cuộc khủng bố của bạo quyền Ngô-Đình Diệm.

Đức Ngài phải tự lưu đày sang Miên quốc vào năm 1956 đến năm 1959, tức là ba năm sau Ngài cỗi bỏ xác trần. Thầy đã nhắc lại:

“Trót đã ba năm ở xứ người,

“Đem thân đổi lấy phút vui tươi.

“Nào hay vạn sự do Thiên định,

“Tuổi đã bảy mươi cũng đủ rồi…”

 Thực tế cho thấy rằng những con số 3 này nắm một phần vô cùng quan trọng.

Đức Hộ-Pháp nói:“Mấy em Nam, Nữ nghĩ coi; một lời tiên tri trước kia nó hiện tượng hôm nay ra thể nào, mấy Em biết cái huyền linh vô biên của Đấng cầm quyền thưởng phạt vô hình nó mạnh mẽ và chơn thật thế nào ? Bởi cớ cho nên khi Đạo mới phôi thai thì các quỷ-quyền toan diệt Đạo. Buổi sơ sanh Đạo yếu ớt, bạc nhược, ngu dại, dốt nát thế nào, nên bị nó giục cho thiên hạ dùng cả năng lực quyền hành của mình toan tiêu diệt Đạo cho kỳ đặng. Họ đồ mưu chia rẻ làm cho trong Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn phải ly tán, Anh nghịch Em, em bất hòa với Anh ,cả nền Đạo chinh nghiêng đảo ngược

       (ĐHP thuyết đêm 14-11 Giáp Ngọ).

Nhưng xin cả thảy đừng xem thường:

  Thầy nói:Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy. Ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thế lập công quả”.

Đức Hộ-Pháp quả quyết:

“Qua nghĩ cái độc tâm của người có những quỉ quyền tưởng đâu sẽ tiêu diệt Thánh Thể của Đức Chí Tôn. Qua nói thiệt, nếu dưới mặt thế gian nầy tiêu diệt cả Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn được, thì không còn ai nữa. Từ Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó được, kẻ nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn đừng sanh ra, bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng, khuôn luật vẫn vậy”

Có câu rằng: không ai hại mình cho bằng chính những người thân cuả mình. Đức Hộ Pháp cũng nằm trong qui luật ấy, trường hợp ấy.

Nhắc lại khi Kim Quang Sứ đến, Đức Ngài nói trong bài Thuyết Đạo: “Khi Đạo mới mở, Thánh-Thể Đức Chí Tôn còn Thương yêu hòa ái với nhau, chưa đến đỗi chia rẽ, chưa đến nỗi thù địch, kế  người  đến,Kim Quang

Sứ đến cầm cây Cơ  viết câu này:

- Chín phẩm Thần tiên nể mặt ta.

Ông Giáo Sư Bảy ở Kim-Biên nói: "Ông nào đây chắc lớn lắm", bước ra quì xuống lạy. Cơ viết luôn:

- Thích Ca dầu trọng khó giao hòa,

Kế ông Chữ bước ra quì xuống lạy nữa. Cơ viết tiếp:

- Lấy chơn thay giả tô thiên vị,
- Thắng bại, phàm tâm liệu thế à ?

Tới chừng ký tên Kim Quang Sứ mới biết là Quỉ Vương, là Tà Giáo. Hai người này đã theo nó, bằng cớ hiển nhiên các Bạn ngó thấy, các Bạn của ta đã lầm cái thiệt ra cái giả. Nếu không giải quyết được cái hư thiệt chúng ta phải theo Tà Giáo mà chớ. Duy có Đức Chí-Tôn lấy cái giả làm cái chơn được !”.

Ngài tiếp: thinh không Kim Quang Sứ giáng cơ cho một bài thi, chẳng khác nào như tìm đến Thánh Thể của Chí Tôn mà liệng một tối hậu thơ.

Bài thơ ấy có một bản viết khác như vầy:

Cửu phẩm Thần Tiên nễ mặt Ta,
Thích Ca dầu trọng khó giao hòa.
Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới,
Đường Đạo Tây phương thử chánh tà.
Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế,
Treo gươm trí huệ giục phồn hoa.
Lấy chơn thay giả tô Thiên vị,
Thắng bại phàm tâm liệu thế à!

       (Đức Phạm Hộ Pháp chỉ nhắc có 4 câu đầu của bài thi, chúng tôi sưu tầm chép thêm 4 câu sau cho trọn bài) Ông Bảy đã lạy Kim Quang Sứ, ông là Lê Văn Bảy (Giáo Sư Thượng Bảy Thanh). Ông là người Chức Sắc cuả Hội Thánh Ngoại giáo, hành đạo ở Kim Biên (Miên Quốc). 

Sau này chính Ông là người tố cáo, vu khống Đức Hộ Pháp với người Pháp, hậu quả là Đức Hộ Pháp bị Pháp lưu đày sang Madagascar (Phi châu) 5 năm 2 tháng..

 

 

3- Nguyên văn bức thư tố cáo cuả Giáo Sư Thượng Bảy Thanh (Lê văn Bảy)

 

Hà nội, ngày 10 tháng 4 Tây năm 1940.

Kính gởi cho Quan Toàn Quyền Đông Pháp

                                                            Hà Nội

Kính bẩm Thượng Quan đặng rõ;

Nhơn danh cả bổn Đạo thật tâm tùng theo các Thánh giáo cuả Đức CAO ĐÀI là Ông Thầy Trời của chúng tôi hằng giáng bảo chúng tôi phải liên hiệp với Pháp Quốc đặng đồng chung quyền lợi và chung sống cùng nhau, nên tôi đến xin Thượng Quan ghé mắt vào hành vi của Ông Hộ-Pháp Phạm Công Tắc lãnh chức Quyền Giáo Tông nơi Toà Thánh - Tây Ninh của chúng tôi từ mấy năm nay. Các hành vi ấy làm cho rối loạn trị an và làm cho nhơ danh Đại Đạo.

Nếu kể đủ các hành vi của Ông Phạm Công Tắc thì dông dài lắm nên tôi xin thuật tóm tắt đôi điều trọng hệ sau đây:

- Năm 1925, Ông Tắc khởi lập trong cửa Đạo của chúng tôi một Chi phái goị là Phạm Môn (phái cuả kiến họ Phạm). Qua năm 1934 Toà án Tây Ninh lên án giải tán Chi phái ấy và đóng cửa hết các cơ sở của phái ấy.

Từ ngày Ông Tắc lên địa vị trên hết trong Đạo thì Người lộng quyền thừa dịp tái lập Phạm Môn đổi tên là Phước Thiện, là cơ quan đồ sộ đề lừa gạt người mà lấy lợi riêng  cho  mình. Tại Phạm Môn -Phước Thiện mà Người

truyền bá nhiều tin rất rối rắm cuộc trị an  có  đủ  bằng  cớ

rằng  Người nghịch với chánh phủ Pháp.

Hiện thời về việc bổn Đạo thanh niên tình nguyện tùng quân thì Ông Tắc cho gieo nhiều tin để đánh đổ chánh phủ. Sự trung thành của Người đã tỏ với Pháp quốc một cách ầm-ĩ đó là một kế để giấu các điều quấy của Người đang toan tính .

Thượng Quan đã rõ và hiểu rằng Ông Lê văn Trung là Anh Cả (cố Giáo Chủ) của chúng tôi, lúc sanh tiền hằng để tâm trông nom về mục đích Pháp -Việt đề huề một cách ngay thật và chơn thành ấy là tuân y Thánh giáo này của Đức Chí Tôn giáng ngày 27 tháng 10 Tây năm 1926, lúc đó có Lang-Sa hầu đàn

Thánh  giáo như vầy:

Dân An-Nam và dân Lang-Sa là hai nòi giống đã hưởng đủ ân huệ cuả Ta. Ta muốn cho hai nước liên hiệp nhau cho đến cùng. Tôn giáo Ta đến dạy cốt yếu cho cả hai đồng chung quyền lợi với nhau. Vậy thì chúng bây phải liên hiệp nhau và Ta đã sở định và phải truyền bá cho cả toàn cầu sự Thái bình và Hoà thuận”.

            Cả chúng tôi đều cứ noi theo con đường của Anh Cả của chúng tôi đã đào tạo đó, nhưng mà Ông Tắc và bọn của Ông thì nghịch.

Bẩm Thượng Quan, chúng tôi xin nói lớn lên cho Thượng Quan rõ rằng chúng tôi đều tách xa Ông Tắc và cho Người là bị quỉ ma ám ảnh thành ra người toan làm điều nguy hiểm và chúng tôi đều kháng cự kịch liệt, chán chường cử chỉ phản nghịch của Người đối với Pháp quốc.

 Chúng tôi cầu xin Thượng Quan trị tội một mình Ông Tắc với vài kẻ trợ thủ cuả  Người  mà  thôi,  vì  những  kẻ

mà bị Ông Tắc đó đều là những người thật thà vì quá tin mà để tai nghe lời phỉnh phờ của Ông Tắc và bị Người gạt gẫm rằng Người có đủ huyền diệu bí mật.

Chừng nào Ông Tắc hết nhiễu hại nhơn sanh thì nơi Toà Thánh được trở nên yên tĩnh và cả bổn Đạo Cao-Đài đều là dân thật tâm và tận trung  cùng Pháp Quốc.

Tôi sẵn lòng đến hầu bẩm Thượng Quan lúc nào Thượng Quan muốn hỏi thêm cho rõ thấu các việc.

Nay kính bẩm

Ký tên: Thượng Bảy Thanh

“M. Lê Văn Bảy

Giáo Sư Thượng Bảy Thanh là Chức sắc đi truyền bá Đạo ở Hà nội, phố Lê-Lợi. Môn bài 59-61.

Sao y bổn chánh. Thượng Bảy Thanh  (ký tên)

           

            Toàn Quyền Decoux bắt Đức Hộ-Pháp ngày 27-7-1941 (Âm lịch: 4 tháng 6 nhuần năm Tân-Tỵ, do đơn tố cáo này của Giáo Sư Thượng Bảy Thanh.

 

<<<o0o>>>

 

4- LỜI PHÊ CUẢ ĐỨC HỘ PHÁP VỀ GIÁO SƯ  BẢY

 

            “Vì tội tình của giáo Sư BẢY và CHỮ  nên quyền Thiêng liêng đã định bãi bỏ phẩm vị Hội Thánh Ngoại giáo của Tần Quốc.

            “Nếu hai tội nhơn làm cho mất phẩm Hội Thánh Ngoại giáo mà cả Tín đồ Việt kiều đều nhứt tâm cầu khẩn trọn hiếu cùng Đức Chí-Tôn và Phật Mẫu, trọn trung với Hội Thánh thì còn phương cứu rỗi đặng.

            Trái lại phần nhiều lại cố tâm phản Đạo, thì Bần Đạo đây tha  thứ  còn  chẳng  đặng,  huống  chi  là  quyền

Thiêng Liêng. Hội Thánh ngoại giáo  đã bị hủy bỏ, chỉ còn một Trấn Đạo mà thôi.

            Phải thông tri cho toàn Đạo nơi Kim Biên đều biết. Ai trung thành thì ở trong cửa Đạo, còn ai phản nghịch  thì Trấn Đạo trọn quyền trục xuất.

            Ta chỉ chọn những kẻ thật tín ngưỡng của Đạo, còn ngoài ra là đồ thừa. Phải cho Chánh phủ Miên biết: ai là Đạo ? Ai là không !”

Hộ Pháp (ấn ký)

 

Đáng tiếc thay cho những “con mắt sáng bằng hột đậu, trí khôn nông như đọi đèn”. Suốt đời chỉ chăm chăm chú chú mưu hại người hiền, lại hại nhằm ngay Ông Phật nữa chứ ! Thật là hết nước nói !. Đây tôi xin nói rõ về hai chữ PHẠM MÔN mà ông Bảy gán ghép tội tày trời cho Đức Hộ Pháp lập Chi Phái “Phạm Môn”! Phải thấu rõ nghĩa của“Vô tự kinh” trong cửa Đạo ngày nay là thế nào

 

 

5- VÔ TỰ KINH  無 字 經

 

E: The divine book without character

F: Le livre divin sans caractères.

Vô Tự Kinh là Kinh mà không có chữ. Nếu nhắc  chuyện Tây Du hẳn tất cả đều nhớ Thầy Trò của Đức Tam Tạng khi qua Tây phương thỉnh Kinh, ban đầu mang về toàn là Kinh không chữ, chỉ giấy trắng mà thôi, là muốn nói đến đạo pháp cao siêu của Phật là thế, ẩn chứa nhiều huyền vi mầu nhiệm, là Bí pháp của Phật. Nhưng rồi các Ngài phải mang trả lại để lấy Kinh có chữ, trên đường về còn gặp nạn tai, vất vả lắm mới đem về đến Kinh Thành, ấy là phần Thể pháp.

            Nay buổi Cao Đài Đức Chí-Tôn  đã bày  bửu  pháp

trước mắt nhơn sanh, Ngài không còn dấu nữa, mà Ngài nói rằng “Thời kỳ dấu diếm đã qua rồi” ấy là nhơn sanh nhìn vào Thể pháp để hiểu được Bí pháp. Hiểu được Bí pháp rồi mới suốt thông lý Đạo, ấy là đọc được Kinh vô Tự vậy. Sau đây là những dẫn chứng cụ thể nhứt.

 

a/- Tòa Thánh chứa đầy Bí pháp:

 

 

Câu chuyện 1- Đền Thánh Cao Đài dưới mắt người Công Giáo nói  rằng cảnh  Sơn Lâm  là nơi Chúa đến.

Cảnh “Sơn Lâm“ là Đền-Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dưới mắt người Công Giáo nhìn ra nơi Chúa đến và ngự trong nguơn hội này.

Sơn là núi, lâm là rừng; chỉ cảnh âm-u rậm-rạp của thiên nhiên tạo hóa: có núi, có rừng. Đây muốn nói nơi Tòa Thánh này đủ ý nghĩa của SƠN LÂM trong tinh thần đạo pháp của Cao-Đài có liên hệ qua lời tiên tri của Chúa Cứu thế. Lời Bà Nữ Đầu sư Hương Hiếu kể lại rằng: Sau ngày Đền Thánh được Khánh Thành (1955) ít lâu thì có một vị Linh Mục người Tây Phương, có bằng Tiến sĩ Thần học, biết 6 thứ tiếng trên thế giới, lại biết nói và viết rành tiếng Việt và Trung hoa, nhưng Bà Tư lại quên tên vị Linh Mục này. Khi Linh mục viếng, quan sát bên ngoài lẫn bên trong Đền, xong rồi Ông ra ngoài bên hông Đền Thánh rồi quì xuống lạy vô Đền (Lạy và quì theo kiểu người Công giáo). Có người Đạo thấy vậy mới đến mời ông vào lạy bên trong Đền, trước Bửu Điện mới đúng qui cách Cao Đài. Vị Linh Mục trả lời: “Tôi lạy đây là lạy chỗ Cha ta đến. Rồi lát nữa tôi vào trong Đền Thánh mà lạy nơi Cha ta ngự”. Người kia nói: Xin ông nói thêm cho rõ. Vị Linh Mục tiếp: Trong Thánh Kinh Tân ước nói Đức Chúa Jésus-Christ có tiên tri: Trong 2.000 năm, Cha ta sẽ đến các ngươi một lần nữa,chỗ Cha  ta  đến  là   Sơn

Lâm, xung quanh nhiều CON MẮT. Các ngươi muốn thấy Cha ta, đầu óc các ngươi phải minh mẫn và sáng suốt, tâm hồn các người phải có lòng Thành khẩn và Tín ngưỡng hiệp lại mới thấy Cha ta. Từ lâu đã có nhiều người đi tìm chỗ Cha ta đến, họ lên Hy-Mã-Lạp-Sơn, lên non cao rừng thẵm mà tìm không thấy; còn nơi Cha ta ngự là một CON VẬT LINH ĐỘNG, xung quanh có nhiều CON MẮT. Nghĩ rằng phải tìm ra con quái vật, nên họ bỏ luôn không đi tìm nữa. Ngày nay thì tôi đã tìm thấy chỗ CHA TA ĐẾN RỒI. Chỗ Cha ta đến là Đền Thánh đây, còn nơi Cha ta ngự là bên trong Đền-Thánh tại Quả Càn Khôn. Ông nói xong, ngồi xuống lấy một cái que vạch lên đất: vừa gạch vừa giải thích: Đền Thánh là một nét dài ở giữa, Đông lang và Tây lang là nét ngắn hai bên, Hậu điện là một nét ngang sau cùng làm thành chữ SƠN . (Sơn là núi). Hai đám rừng thiên nhiên trước Đền Thánh là chữ LÂM  Tức nhiên mỗi một chữ MỘC là cây tượng cho một khu rừng, hai chữ đứng ngang nhau thành chữ Lâm là thế. Như vậy tôi đã tìm thấy chỗ Cha ta đến là Đền Thánh, còn bên trong là chỗ Cha ta ngự. Đền Thánh nếu nhìn ngang giống như Con Long Mã quì, nhưng nếu nhìn từ phía trước nhìn tới, thì thấy con Long Mã đang múa (Rõ là con vật linh động). Xung quanh có nhiều CON MẮT tức nhiên là chung quanh Đền theo những ô cửa sổ có trang trí hình Con Mắt tức là THIÊN NHÃN THẦY vậy. Vị Linh Mục nói đúng:

Đền Thánh là cái mình Con Long Mã: Hiệp Thiên Đài có lầu chuông và lầu trống cao vút lên là hai caí sừng của Long Mã. Nghinh Phong Đài nơi phần trên của  Cửu Trùng Đài: ở giữa có Quả địa cầu, trên quả Địa cầu có hình Long Mã chạy từ đông sang Tây mang Hàm Ấn (Lạc Thư- Hà Đồ) mà con Long Mã mang trên lưng gọi là LONG MÃ PHỤ HÀ ĐỒ. Trên nóc Bát-Quái-Đài có một cái lầu 8 góc (Bát giác). Trên nóc Bát Quái Đài là ba vị Phật ngự tượng cái đuôi của Long Mã. Nóc Đền Thánh lợp bằng ngói móc (ngói vảy cá) tượng vảy của con Long Mã. Xung quanh Đền Thánh có nhiều Thiên Nhãn tức là “Con vật linh động xung quanh có nhiều Con Mắt”. Đền Thánh nhìn ngang sẽ thấy dáng Long mã đang quì, đầu thấp, mông cao. Nếu nhìn từ phía trước, như thấy Long Mã đang múa, miệng hả ra (đây là một sự hình dung, tưởng tượng, chứ Đền Thánh vẫn là bằng xi măng và vôi cát) điều ấy ứng vào câu của Chúa nói: Các ngươi muốn thấy Cha ta, đầu óc các ngươi phải minh mẫn và sáng suốt, tâm hồn các người phải có lòng Thành khẩn và Tín ngưỡng hiệp lại mới thấy Cha ta. Đền Thánh nhìn từ phía trước: Trước là Hiệp Thiên Đài có lầu chuông, lầu trống là cặp sừng của Long Mã. Đền Thánh chỉ có một cửa vào là miệng của Long Mã (khác với Nhà thờ hay Chùa chiền thì có ba cửa vào). Trên có bao-lơn là hàm trên của Long mã, dưới có 5 bậc thềm là hàm dưới của Long Mã có râu. Hai chữ NHƠN NGHĨA trên đầu có hai câu Liễn là cặp mắt của Long Mã. Đức Phật Di-Lạc ngồi trên nóc Hiệp-Thiên-Đài là cái đầu con Long Mã. Vào bên trong Đền Thánh, muốn đến Bát Quái-Đài phải qua Hiệp Thiên Đài (nơi Hiệp-thiên-Đài có ngai với Thất đầu Xà của Hộ-Pháp

là Bí pháp luyện Đạo của Đạo Cao-Đài).

Qua Hiệp-Thiên-Đài rồi, phải đi lên 9 cấp của Cửu Trùng Đài là Cửu phẩm Thần Tiên mới đến Bát-Quái-Đài. Trong Bát-Quái-Đài có Quả Càn Khôn, trên Quả Càn Khôn thờ Thiên Nhãn, tượng trưng ngôi thờ Đức Chí-Tôn, chính là Đức Chúa Cha, hay là Đức Chúa Trời mà người Công Giáo quan niệm. Đức Thượng Đế cho biết đây là “Nhãn thị chủ Tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên giả ngã dã”. Cũng có câu Hoàng Thiên hữu Thần. Đức Chí-Tôn là Đấng vô hình, thế nên dưới mắt nhiều nhà Tôn giáo, tùy theo suy luận mà tạo nên nhiều biểu tượng khác nhau để mà thờ phượng, ví như thờ Thần Mặt Trời là ngôi Thượng đế, có nơi thờ bằng tấm vải điều cũng có ý nghĩa Trời. Vị Linh Mục nói tiếp: Đạo Công giáo, Đức Chúa Jésus Christ chỉ vào trái Tim của Ngài mà nói: các ngươi hãy thờ Lương tâm của các ngươi, mà thờ Lương tâm tức là thờ Đức tin, mà thờ Đức tin tức là thờ Đức Chúa Trời đó vậy. Đạo Cao Đài lấy CON MẮT làm biểu tượng thờ Lương tâm. Đạo Công Giáo lấy quả tim làm biểu tượng thờ Lương tâm chỉ là MỘT. Như vậy Bát-Quái-Đài trong Đền Thánh là nơi Cha Ta ngự, không còn chỗ nào khác. Vị Linh Mục ấy giải thích xong rồi nói: Tôi sẽ thông báo cho toàn nhân loại trên Quả Địa cầu này biết rằng: Tôi đã tìm thấy “CHỖ CHA TA ĐẾN VÀ NƠI CHA TA NGỰ” như lời tiên tri của Đức Chúa Jésus Christ trong Thánh Kinh Tân Ước của Công giáo là Đền Thánh của Đạo Cao Đài là TÒA THÁNH TÂY NINH.

 

 

 

 

 

b/- Đền  Thánh Cao Đài dưới mắt vị Thượng Tọa

Phật Giáo Đại Hàn:

Năm 1965, có nhiều lực lượng Quân sự ngoại quốc tham chiến tại Việt Nam, trong số đó có Quân đội Đại Hàn. Số người này có Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) là Thiếu Tá Tuyên-úy Phật Giáo của Quân đội Đại Hàn. Ông Thượng Tọa Phát Hồng Châu đến Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, xin ở lại một đêm trong Đền Thánh để tìm hiểu huyền vi mầu nhiệm của nền Đại Đạo như thế nào, vì ông đã đắc Lục thông, nghĩa là ông có thể thấy xa và nhìn rộng ngoài cảnh giới của mắt thường thấy được. Theo lời của Thượng Tọa Phát Hồng Châu kể lại thì Sư Phụ của ông là một vị Hòa thượng đã đắc Đạo, trước khi viên tịch đã nói với ông rằng: Ở Việt Nam có một nền Tôn giáo mới, Đạo đó thờ MỘT CON MẮT trong khuôn hình Tam giác đứng, đó là Đạo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, Đạo đó mới là đạo Chánh, Đạo đó mới có đủ quyền năng độ rỗi về phần xác và phần hồn cho cả chúng sanh. Con phải tìm đến nơi đó mà Nhập môn vào cửa Đạo. Sau khi Sư Phụ của ông viên tịch, ông được lên thay thế làm Chủ một ngôi Chùa lớn tại Thủ đô Hán-Thành. Nay ông tình nguyện vào Quân đội Đại Hàn làm Thiếu Tá tuyên úy Phật giáo là cốt yếu qua Việt Nam tìm đến nền Tôn giáo Thờ “MỘT CON MẮT” trong khuôn hình Tam giác đứng. Thượng Tọa  Phát  Hồng  Châu  (Pack-Hong-Shu)  được  Hội  Thánh  cho  phép  ở lại một

đêm (ông ngồi Thiền)

Thời điểm này Đức Thượng Sanh đang cầm quyền Hội Thánh. Sáng ra Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) nói: Quả thật Đền Thánh có nhiều huyền vi mầu nhiệm không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể nói được một điều là: dưới độ sâu của Đền Thánh chừng 300 thước có sáu nguồn nước đoanh lại, mà thượng nguồn phát sanh từ Trung Quốc, cuối nguồn đưa lên Núi Bà Đen (chỗ nền Vạn Pháp Cung). Sáu nguồn nước này là Linh huyệt LỤC LONG PHÒ ẤN (Trùng hợp với lời của Bác vật Lang) Đền Thánh được ấn trên huyệt này, về sau Đền Thánh sẽ linh thiêng và mầu nhiệm vì: Tất cả hồn thiêng sông núi của Trung Quốc sẽ chảy về đây: Những tinh hoa của dân tộc, những mầu nhiệm thiêng liêng của Trung Quốc đã có từ trước sẽ qui tụ về đây. Những tài năng về nhân lực, những phong phú về vật lực, những sáng tạo về trí lực sẽ qui tụ về đây (ứng vào câu Thánh Ngôn của Đức Chí-Tôn:

“Một nước nhỏ nhoi trong Vạn quốc,

“Mà sau làm CHỦ mới là kỳ”

Chính người Trung-hoa họ cũng biết trước như vậy, nên đã cho người (Các Thầy địa lý) qua Việt Nam để ếm những linh huyệt này (Dùng bùa Lỗ Ban) nhưng họ đã không biết đến linh huyệt “Lục Long phò ấn” ở Tòa Thánh Tây Ninh (Vì lúc đó nơi đây là khu rừng Cấm). Tuy nhiên họ cũng ếm được một linh huyệt xuất Vương, xuất Tướng tại Mỹ-Tho (núi Lan gần Thánh Thất Khổ Hiền Trang) Việc này nhờ Bát Nương mách bảo và nhờ Tổ Sư Lỗ Ban giáng Cơ chỉ dẫn. Đức Hộ-Pháp đã giải ếm được huyệt này và lấy được LONG TUYỀN KIẾM. Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) hứa rằng: Ngày nào Đạo Cao-Đài truyền qua Đại Hàn, Ông sẽ hiến một ngôi Chùa lớn của ông tại Thủ đô Hán Thành để làm Thánh Thất Cao Đài và sẽ khuyên tín đồ Phật Giáo của Ông vào Đạo Cao Đài hết. Trước khi về nước Thượng Tọa Phát Hồng Châu (Pack-Hong-Shu) đến Thánh Thất Đô thành(891Trần Hưng Đạo) nhập môn rồi mới về nước.

 

 

 

6- PHẠM MÔN  梵 門

        E:  The buddhist door
            F: La porte bouddhique

Thầy dạy: “Như-Lai là cảnh Phật chớ không phải danh Phật nên trong kinh có câu “Bổn giác vị kim giác Như lai”. Bồ Đề là chỗ Phật ngự, Phạm-môn là cửa Phật, Bĩ ngạn là đất Phật”.

1/- Nguyên nhân có Phạm Môn:

Trước, vào ngày rằm tháng giêng năm Mậu-Thìn (dl: 06-02-1928)  Đức Thượng Đế có dạy Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung và Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư  đến làng Phú Mỹ, quận Cai-Lậy, tỉnh Mỹ tho lập Minh-Thiện Đàn. Nay, trong lúc Đạo Cao-Đài bị khảo đảo dồn dập, Minh-Thiện-Đàn không được trông nom tới, có vẻ suy tàn, nên khi Đức Hộ Pháp đến hợp nhứt hai nhóm cầu Cơ là Hồng-đăng-đàn và Bạch đăng đàn lại để phục hưng Minh-Thiện-Đàn thì Đức Ngài làm Chưởng-Quản đồng thời cũng lập Phạm-Môn. Khi ấy, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cho bài thi về Phạm Môn, sau Đức Hộ Pháp giải trong bài thuyết Đạo:

Phạm-Môn là gì ? Do nơi đâu mà nảy sanh ra Phạm Môn ? - “Phạm-môn là cửa Phật; Phạm là Phật, môn là cửa, tức là cửa Phật, thật-hành là nhà Phật. Trong Thánh-ngôn hiệp tuyển trang thứ 119 về khỏan thi văn dạy Đạo, có một  bài  thi  tứ  tuyệt, chính  mình  Đức  Chí

Tôn  giáng cho như vầy:

THI

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn    

Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.

Vô lao bất phục hồi chơn mạng

Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

 
 

 

 

Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm-môn là nghĩa gì ? Nghĩa là Chí-Tôn kêu cả con cái của  Đức Chí-Tôn thức giấc cho mau hiến thân vào cửa Phạm.

Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn nghĩa là khuyên chúng sanh nên ráng tu-hành tùng khuôn viên kỷ-luật nhà Phật, thì ngày kia linh hồn được siêu thăng thoát hóa.

Vô lao bất phục hồi chơn mạng là Đức Chí-Tôn dạy con cái của Ngài nếu không có công lao khổ hạnh trong cửa Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ được.

Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn là nhằm lúc thế kỷ hai mươi này, thời kỳ Đức Chí-Tôn rộng mở cửa Phật độ tòan con cái của Ngài, chỉ khuyên chúng ta ráng tu tỉnh ngộ, huỷ cả hành-vi của thế sự, đem thân vào cửa Phạm chịu nâu sồng, khổ hạnh cho đặng thì tự-nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy. ..Bài thi này chính Đức Chí-Tôn giáng dạy trong Thánh-ngôn hiệp tuyển hai mươi mấy năm trường; song le, ít ai để ý tìm hiểu nghĩa lý sâu xa có ẩn nhiều huyền-vi mầu-nhiệm của Đạo. Do bởi tấm màn bí-mật nên khó nỗi truy tầm, song cũng có lắm người vén được màn bí-mật ấy, nên ngày nay nhơn-sanh mới hưởng được giọt nước Cam-lồ của Đức Chí-Tôn cho tòan nhơn-loại. Đời quá bạo tàn cho nên Đức Chí-Tôn mới giáng trần mở Đạo cho con cái của Ngài biết; các ngôi Thần, Thánh, Tiên, Phật đều tình nguyện hạ thế cứu đời, xuống bao nhiêu lại càng mất bấy nhiêu. Trong thời kỳ Bần-Đạo vâng lịnh Đức Chí-Tôn xuống thế mở Đạo thì Đức Chí Tôn mới hỏi rằng:

           - Con phục lịnh xuống thế mở Đạo, con mở Bí-pháp trước hay là mở thể-pháp trước ?

          Bần-Đạo mới trả lời:  - Xin mở Bí-pháp trước.

          Chí-Tôn nói: Nếu con mở Bí-pháp trước thì phải khổ đa ! Đang lúc đời đang cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở Bí-pháp trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo, đời thấy rõ xúm nhau tranh giành phá hoại, thì mối Đạo phải ra thế nào ? Vì thế  nên mở thể-pháp trước, dù cho đời quá dữ có tranh-giành phá hoại cả cơ thể hữu-vi hữu-hủy đi nữa thì cũng vô hại. Xin miễn là mặt Bí-pháp còn là Đạo còn”  (ĐHP 30-5-Quí-tỵ  1953)

 

2/- Lập Hồng thệ khi vào Phạm môn:

Bấy giờ, nhân sự nghe theo Đức Hộ-Pháp vào Phạm môn ngày càng đông nên cần phải mở Lương điền ra các Tỉnh khác nữa.

Ngày 03-01 năm Nhâm-Thân (Thứ Hai: 8-2-1932)

Tất cả người Phạm Môn lập Hồng thệ “Đào Viên Pháp” quì trước Thiên bàn Đức Chí-Tôn mà thề rằng:

“Tôi, (Họ, Tên, Tuổi) thề rằng từ nay coi Phạm Môn như ruột thịt, sanh tử bất ly, thoảng có điều chi hoạn nạn thì tôi liều mình với anh em tôi. Nếu ngày sau tôi thất nguyện, quyền Thiêng liêng sẽ hành pháp Tận đoạ Tam đồ bất năng thoát tục và Thầy tôi không nhìn nhận tôi nữa”.

Thoạt đầu, nhóm thực dân Pháp nghi rằng Đức Hộ Pháp sẽ lập ra Chi Phái Cao-Đài mới, để đối kháng với ba ông Quyền Đầu sư: Trang, Tương và Thơ đúng như ý đồ của Pháp hoạch định, do đó chúng mới để yên cho Minh-Thiện-Đàn phát triển.

Đến khi thấy thành lập Phạm Môn, ban qui điều; phân nhiệm tổ chức, phát triển hậu cần. Bấy giờ thực dân Pháp sinh lo ngại nên quyết dẹp Phạm-Môn. Chúng xúi giục những thân nhân của nhóm người theo Phạm Môn kiện Đức Hộ-Pháp ra Toà về tội “dụ dỗ con em của họ bỏ quên tộc họ của mình mà tôn thờ họ Phạm”, phá hoại phong hoá Việt-Nam, xúc phạm Tông đường của họ.

3/- Đức Hộ-Pháp ra Toà trả lời về Phạm Môn:

Trước Toà, Đức Hộ-Pháp giải thích rằng:

Câu 1: Chữ Phạm có nhiều nghĩa trong lối viết chữ Nho, mà chữ Phạm đây là Phật, gồm có lâm trên và phàm dưới. Tóm lại: Phạm Môn là cửa Phật, chứ không phải là tộc họ Phạm của Ngài (Phạm Công Tắc).

Câu 2:  Khi vào Phạm Môn có buộc mỗi người phải làm Tờ hiến thân, có cha mẹ, vợ chồng đồng ý ký tên mới nhận, thì không có lý do gì ai dụ dỗ ai được.

Câu 3: Điều thứ nhì trong“Thập điều giới răn” của Phạm Môn có qui định rõ “Phải trọn hiếu với Tông đường, phụ mẫu. Trọn nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha mẹ, thì không thể bảo rằng phá hoại luân lý, xúc phạm Tông đường được.

Toà không buộc tội về những lý do trên, lại xoay qua vấn đề “Lập Hội đoàn” không xin phép.

Đức Hộ-Pháp chống án lên Toà Thượng Thẩm Sài gòn. Toà Thượng Thẩm Sài gòn xử chung quyết “Y án Toà Sơ Thẩm”. Đức Ngài liền chống án lên Tối Cao pháp viện ở Thủ đô Paris (Pháp). Đức Ngài uỷ quyền cho Ngài Bảo-Cô-Quân là Luật-sư Dương-văn-Giáo  thay mặt Đức  

Ngài lo việc chống án.

Kết quả: Tối cao pháp viện phán quyết: Trắng án! Bấy giờ, Đức Ngài vẫn lo hoạt động Phạm Môn: một mặt bổ nhiệm 21 vị Phạm môn đi 21 Tỉnh (Thuở ấy miền Nam Việt-Nam chỉ có 21 Tỉnh mà thôi). Một mặt Ngài trở về Tây-Ninh lập Phạm Nghiệp. 

*Lời-phê về người Phạm-Môn:

            LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Mấy em trong cửa Phạm-Môn là Tông-Tộc của Phật, tức là Tông-Tộc Thiêng  Liêng, Qua tạo làm kiểu mẫu cho mấy em tạo Tông-Tộc phàm trần nghĩa là gồm chung bá-tánh, chung-hiệp mỗi họ hầu lo bảo trọng Đạo Đức và sanh sống cùng nhau, ấy là quyền sở-hữu của mấy em về phần Đời không liên can chi đến Đạo, phòng định luật-pháp. Phải tạo Tổ-Đường mỗi họ rồi cầu-nguyện bắt thăm đặng định trật-tự lớn nhỏ của các gia-đình. Tổ-Đình là  hương hỏa của Chí-Tôn, gắng sức làm cho thành tựu đặng nương nhau mà sống và duy trì kiến-họ”.

Ngày 14-9-Mậu Tý
HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)

       *Tờ phúc của Trưởng-Tộc Phạm-Môn nói về 13 vị Giáo Thiện do Hội-Thánh bổ làm nơi Thiên-Hỉ-động Trí Huệ Cung.

     LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Trả cả mấy người nầy về Hội-Thánh Phước Thiện, cả người Phạm-Môn phải từ chức Phước-Thiện trở về Phạm Môn, nếu còn mang chức-tước Phạm-Môn từ bỏ”  [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)]

            *Anh Ba Lầu làm tờ hỏi Hội-Thánh vay bạc của Cô Nhi đặng mua xe hơi đặng chở củi lò-gạch.

            LỜI-PHÊ của ĐỨC HỘ-PHÁP: “Ông cố-vấn Phạm Môn cho Lầu hay Hội-Thánh không  phải  chà  Xã Tri  mà cho vay bạc”.  [HỘ-PHÁP (Ấn-Ký)] 

Thất Nương giáng : 3-2-Đinh Hợi (dl: 23-2-1947)

                Phước Thiện là vốn Phạm Môn,

     Phước Thiện là cửa Thiên đường Phật Tiên.

                Phước Thiện thống nhứt qui nguyên,

                Phước Thiện là vốn chuồng chiên của Trời.

 

4/- Đôi Liễn về Phạm Môn:

 -PHẠM giáo tùy nguơn cứu thế độ nhơn hành chánh pháp.

 -MÔN quyền định hội trừ tà diệt mị hộ chơn truyền

     梵 敎 隨 元 救 世 度 人 行 正 法

     門 權 定 會 除 邪 滅 魅 護 眞 傳

Đôi liễn nầy đặt tại cổng của Hộ Pháp Đường thường gọi là đôi liễn Phạm Môn, vì có hai chữ đầu là PHẠM MÔN. Đôi liễn nầy cũng thấy đặt phía sau ba cái ngai của Đức Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh tại Đền-Thánh Tòa Thánh Tây Ninh..Đây là biểu thị tôn chỉ của Phạm Môn tức Cửa Phật.

Giải thích: Câu 1: Phật dạy, tùy theo thời gian mà cứu độ người đời, thực hành chánh pháp (Phạm: Phật, chữ Phạm là Phật, khác với chữ Phạm là họ Phạm. Giáo: dạy. Tùy: theo. Nguơn: chữ Nguơn của câu 1 đối với chữ Hội của câu 2. Nguơn Hội là chỉ những khoảng thời gian dài. Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim thì một nguơn là 12 Hội, một Hội = 30 Vận, một Vận = 12 Thế, một Thế = 30 năm. Cứu thế: cứu đời. Độ nhơn: cứu giúp người đời. Hành: làm. Chánh pháp: giáo lý  chơn chánh)

Câu 2: Quyền hành nơi cửa Đạo là định ra cái thời gian để diệt trừ tà mị yêu quái, bảo hộ chơn truyền. (Môn: cửa, chỉ cửa Đạo. Quyền: quyền hành. Trừ tà diệt mị: diệt trừ tà mị yêu quái. Hộ: bảo vệ. Chơn truyền: truyền giáo lý chơn thật)

            Phạm Môn thể hiện trước Đền bằng hình ảnh:

            Hãy nhìn hai khu rừng thiên nhiên phía trước Đền Thánh, mỗi khu rừng tượng một chữ Mộc là cây, hai khu rừng là hai chữ mộc đặt liền nhau thành ra chữ LÂM là rừng. Đền Thánh có dạng chữ Sơn 山. Vậy Sơn Lâm chính là rừng núi. Nay Chúa đã đến nơi này.            Nơi Đại-Đồng-Xã cũng gọi là cảnh phàm nếu họp với lâm trên, phàm dưới, kết hợp thành chữ Phạm . Nhìn ra vòng rào Nội-ô có cả thảy 12 cửa, mà cửa gọi là Môn Vậy cảnh Toà-Thánh này chính là Phạm môn là đất Phật vậy.

Đức Hộ-Pháp nói: “Mấy em đã đặng ân Thiêng-liêng ban thưởng do lòng đạo-đức của mấy em, nên mấy em được hưởng sự vinh dự hôm nay là lập một sự nghiệp hữu hình cho thiên hạ. Qua nhớ lại khi Đức Chí-Tôn vừa đến tức nhiên năm 1925 khi đó trong các Môn Đệ của Ngài, Qua chẳng biết mỗi người đã lãnh sứ mạng đặc biệt riêng nhau làm sao! Đức Chí Tôn đến với họ một cách riêng biệt thế nào Qua không hiểu. Chỉ Qua biết phận sự của Qua là Đại Từ Phụ giao phó với một lời yếu thiết như thế này:

- Tắc, Đời quá khổ chẳng phải khổ về xác thịt mà thôi, mà lại khổ đến tinh thần nữa, nạn của nhơn loại tương tàn tương sát sắp đến. Thầy giao cho con một cây Cờ Cứu Khổ, chẳng phải cứu khổ tinh thần mà thôi, lại lẫn cả thể xác nữa. Trọng hệ hơn hết là điều ấy Thầy giao phó cho con, nhưng mà con phải hiểu: có khổ về tinh thần mới biến sanh ra khổ của thể xác. Thầy nói rõ Thầy giao cho một gánh Đạo và Đời. Thật sự ra Bần Đạo xin thú thật, gánh của Đạo chẳng hề khi nào làm cho Bần-Đạo khủng khiếp. Duy có gánh của Đời Ngài giao phó nó nặng nề hơn hết. Mấy em Nam, Nữ nghĩ coi; một lời tiên tri trước kia nó hiện tượng hôm nay ra thể nào, mấy em biết cái quyền linh vô biên của Đấng cầm quyền thưởng phạt vô hình nó mạnh mẽ và chơn thật thế nào? Bởi cớ cho nên khi Đạo mới phôi thai thì các quỷ quyền toan diệt Đạo. Buổi sơ sanh Đạo yếu ớt, bạc nhược, ngu dại, dốt nát thế nào, nên bị nó giục cho thiên hạ dùng cả năng lực quyền hành của mình toan tiêu diệt cho kỳ đặng Đạo. Hồ đồ mưu chia rẻ làm cho trong Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn phải ly tán, Anh nghịch Em, Em bất hòa với Anh, cả nền Đạo chinh nghiêng đảo ngược.

Gánh một chức vụ Hộ-Pháp cầm cả Luật Pháp của Đạo, không lẽ Qua ngồi ngó đặng chịu tội cùng Đức Chí Tôn. Qua phải tìm phương giải quyết đem chữ HÒA của Đức Chí Tôn muốn ấy đặng làm căn bản. Bởi cớ cho nên mới sản xuất ra Phạm-Môn và Qui-thiện. Thiên hạ nói Qua lấy Tộc Qua là Phạm, tức nhiên lập cái đảng-phái cho họ Phạm. Qua hỏi: Thiên hạ đã tuyên-truyền dối trá ấy đặng đánh đổ cả uy-tín của Qua như thế nào, Qua chưa hề trả lời cho ai hết, dầu cho quyền hành buổi nọ rất mạnh-mẽ đòi phen đem đến Luật hình, mà chính mình Qua cũng chưa nói cho họ biết nghĩa lý Phạm-Môn là gì ? Hôm nay mấy em biết chưa ? Có lẽ phần nhiều mấy em đã biết, Phạm ấy là Phật, Phạm Môn là cửa Phật, nói rõ hơn nữa là cửa Tu Chơn của Đạo, cửa Bảo-thủ Chơn Pháp của Chí Tôn. Còn Qui Thiện thế nào Qua  chưa  nói  

ra cho thiệt tướng.

Thiên hạ đều hung bạo, vì lẽ hung bạo làm cho anh

nghịch em, em hận anh, trong cửa Đạo không có một vẻ chi là Đạo hết. Lập trường Qui-thiện là cốt yếu đem lòng lành của toàn thể con cái Đức Chí-Tôn hiệp nhứt cùng nhau làm một đặng bảo thủ Chơn Truyền của Đạo. Buổi đầu tiên nó sản xuất tại nơi Mỹ-Tho, Qua lập "Khổ Hiền Trang" mấy em biết hai chữ Khổ Hiền ý định Qua thế nào không ? Trong bảy mươi hai anh em chung sức cùng nhau mà làm đầu trường Qui Thiện ấy là Đinh Công Trứ vẫn là một trong đó vậy. Nhờ cả sự giáo hóa của Qua cái nghĩa lý tối yếu, tối trọng của Chơn Pháp Đức Chí Tôn Qua giao lại cho nó, để làm thế nào cho thiên hạ hết thống khổ về tinh thần lẫn vật chất. Sự biết Đạo của Đinh-Công-Trứ là vậy. Tưởng cũng như Qua đã bị các nạn-nhân của các lực lượng quyền Đạo luôn quyền Đời. Buổi nọ thiên hạ tuyên truyền dối trá thì Đinh-Công-Trứ cũng bị nạn ấy. Qua đã bị thiên hạ chê là lo Đời hơn lo Đạo, thì Đinh công-Trứ cũng vậy, thiên hạ nói nó cũng như Qua lo Đời hơn lo Đạo. Mấy em ôi ! Trong buổi phong ba bão táp, nhơn loại ở trong sông mê bể khổ, một con thuyền Bát-Nhã chưa tạo thành đặng độ-rỗi họ, ít nữa mấy em cùng Qua cố gắng tạo cho thành đặng cứu vớt khổ não của họ đặng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiên hạ thấy mấy em khổ-não, cái khổ ấy nó đã làm cho Qua đổ biết bao nhiêu giọt huyết lệ từ khi mới biết Đạo.”

5/- Phạm Môn thọ nạn:

Ngày 16-10-Qúi Dậu (dl: 3-1-1933) anh em dựng nhà lớn tại sở Trường Hòa để làm Nhà Thờ. Vụ nầy có thân quyến của anh em Phạm Môn rất đông (lối 500 người). Bảy giờ sáng khởi sự, thợ mộc đang chỉnh đốn kèo cột để đóng đòn tay thì bỗng đâu có ông Phủ Sửu chủ

Quận Châu Thành Tây Ninh đi với 5 người lính và Hương-Thân  Hương ở Chà Là vô tới. Anh em rất lo sợ. Thầy ra bắt tay Quận Sửu chào hỏi, ông Sửu chào lại và quở rằng: Làm gì đông dữ vậy?  - Dựng nhà.

- Ông có xin phép không ? Vì theo lịnh quan lớn chánh thì cuộc hội họp quá 10 người phải xin phép. Còn bây giờ bốn, năm trăm người mà không có phép nên tôi phải lập biên bản. Đọan Quận Sửu kêu thầy đội vô làm biên bản liền. Lúc ông Quận nói chuyện với Đức Hộ Pháp, anh em rút vô đám rừng phía sau chỗ dựng nhà và trong hai đám mía lau bên hông cao khỏi đầu. Khi lính kêu biên tên từng người thì chỉ còn lối 30 người. Quận Sửu nổi giận hét lớn: “Cho mấy người giỏi trốn, rồi đây sẽ biết”. Kế bắt Thầy ký tên vào biên bản rồi ra xe về liền. Quận Sửu đi xe hơi từ Tây Ninh đến Chà Là, kế đi xe bò đến sở Phạm Môn Trường Hòa.

Gần tết Qúi Dậu (1933) ông trưởng Tâm (xếp lính Tây Ninh) đi với năm người nữa, đi tới Hộ Pháp Đường trình giấy Chánh Thanh Biện Tây Ninh cho lính xét nhà. Họ tịch thu:

- Hồ sơ hiến thân của cả Phạm Môn.

- Văn thơ của Đạo.

- Văn thơ của đời (Mật thơ của Kỳ Ngoại Hầu Cường Để ở Nhật, của Nguyễn Hải Thần ở Tàu, cùng các tài liệu chính trị khác).

Hai tháng sau có lịnh đóng cửa các sở Phạm Môn, mỗi Nhà Sở đều dựng một tấm bảng: “Niêm cửa lại vì lập hội không xin phép trước”. Trát Tòa đòi Đức Hộ Pháp và các Chủ sở Phạm Môn. Đức Quyền Giáo Tông cũng theo ủng hộ tinh thần. Tòa kêu Đức Ngài ra trước buộc tội lập hội riêng mà không xin phép. Đức Quyền Giáo Tông xác nhận các Sở nầy là của chung của Đạo Cao Đài chớ không phải của riêng. Tòa phạt mỗi vị Chủ sở 18 quan (18 frances) lối 20 đồng, còn Đạo sở mỗi người 10 quan. Thầy dạy anh em ký tên chống án lên Tòa Thượng Thẩm Sài-gòn. Tòa Sài-gòn cũng xử y án Tòa Tây Ninh. Luật Sư Dương Văn Giáo (Bảo Cô Quân) của Đạo biểu anh em chống án qua Pháp. Tòa Tối Cao của Pháp xử trắng án. Tuy được trắng án nhưng các sở Phạm Môn không được hoạt động công khai, kể như từ đây bị đóng cửa vĩnh viễn.

6/- Công nghiệp của Phạm-Môn:

Đức Hộ-Pháp nói: “Buổi nọ Phạm Môn cũng bị đuổi ra khỏi Đền Thánh, Thầy trò dắt nhau mua miếng đất tạo nên Phạm Nghiệp làm cho Đạo sống trở lại…Trong số 72 Môn Đệ của Bần Đạo, thật sự hành Đạo chỉ có 26 đứa mà nghiệp Đạo hôm nay được thành tướng dường này.

“Họ nghịch nhau cho đến nước, Thầy trò Phạm Môn không có gì hết, để lại bao nhiêu người Môn Đệ thiên hạ lại gọi rằng Tả Đạo Bàng Môn, lập phe lập phái đi đầu cáo Pháp. Pháp bắt Phạm Môn đem ra tòa xử nào phạt vạ, nào tù tội, làm cho Đạo buổi nọ phải chết, cho đến những kẻ chứa Đức Cao Thượng Phẩm cũng không đặng và những người trọn hiến thân hy sinh vì Đạo cũng bị thiên hạ xô đuổi.

May thay! "Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn" nhất là Đức Chí Tôn ở bên mình nên những mâu thuẫn phá hoại không thành tựu gì hết. ..

Nếu không có Phạm-Môn thì Đền Thánh không thành tựu, nếu không có Phạm Môn thì nền Đạo Cao Đài đã chết rồi”.

 

7/- Hai câu chuyện liên quan mật thiết

về vấn đề Phạm Môn

Câu chuyện 1:  Hôm  nọ  xin  Đức  Hộ  Pháp  trục

Thần và cân  Thần  cho  anh  em  Phạm  Môn; ông  Trịnh

Phong Cương đến gặp Đức Ngài tại Hộ Pháp Đường và trình ý kiến:

            - “Bạch Thầy, xin Thầy cho chúng con được hưởng phép cân Thần như mấy vị ở Khổ Hiền Trang”.           

            Đức Ngài nói: Phạm môn mấy em ở đây hơn mấy đứa Khổ Hiền Trang, vì mấy em hữu phước được gần Qua hơn, cái gì Qua cũng để ý chỉ dạy nhiều, vì gặp mặt trò chuyện hằng ngày. Còn ở Phú-Mỹ xa Qua, nên Qua phải trục Thần, cân Thần để chọn lựa đứa nào có căn có duyên mới được.  

            Lưu ý:  Khổ Hiền Trang ở Phú Mỹ, Mỹ Tho. Phạm Môn này  được Đức Hộ Pháp trục Thần, cân Thần, lập thệ mới được dự “Đào Viên Pháp”.

            Tây Ninh Phạm Môn ở đây: Không có trục Thần, cân Thần, ai cũng xin vào được miễn là đồng ý xin vào và được lập thệ dự “Đào Viên Pháp”.

Câu chuyện 2:

            Một hôm đang nghỉ trưa, lúc khai phá rừng để cất Khách Đình, Đức Hộ Pháp ngồi trên võng. Hai anh em ông Phạm Duy Hoai đến chỗ Ngài ngồi, lạy hai lạy rồi thưa: “Bạch Thầy, con ở Khổ Hiền Trang xin Thầy cho hai anh em con vào Phạm Môn với anh em. Đức Ngài ngồi lặng thinh hồi lâu, ngó quanh rồi nói: Cái Phạm Môn của Đức Chí Tôn thì Qua không biết định cho ai, chớ Phạm Môn của Qua lập dầu ở đây hay mấy con ở Khổ Hiền Trang cũng vậy mà thôi”.

            Đức Hộ Pháp giải: “Cái Phạm Môn của Đức Chí Tôn là 500 vị La Hán lãnh lịnh ở Cực Lạc Quốc theo Ngài, trợ giúp Ngài trong việc lập Đạo”.

            Phạm-Môn của Hộ-Pháp lập dầu ở Phú-Mỹ Khổ Hiền Trang Mỹ-Tho hay ở Tây-Ninh thì cũng vậy mà thôi. Chỉ khác là ở Phú-Mỹ thì  Cân-Thần  còn Ở  Tây Ninh  thì không cần phải Cân-Thần.

Còn Phạm-Môn của Chí-Tôn định riêng cho Ngài gồm 500 Vị La-Hán thì Hộ-Pháp không biết được, có nghĩa là Chí Tôn định riêng cho Ngôi Ba của Chí-Tôn sau nầy thì Hộ-Pháp không biết được, mà chỉ biết những vị của Hộ-Pháp lập mà thôi. Cho nên Hộ Pháp lặng thinh hồi lâu, ngó quanh rồi nói:  “Cái Phạm-Môn của Đức Chí-Tôn thì Qua không biết định cho ai, chớ Phạm-Môn của Qua lập dầu ở đây hay mấy con ở Khổ Hiền-Trang cũng vậy mà thôi”; là vậy đó.!

 

Tiếp theo >

Top of Page

      HOME