TIỂU SỬ NGÀI HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC

1892-1976

1.-Chương I

a.Lai lịch của Ngài Hiến Pháp

b.Diễn văn của các cơ quan

2.-Chương II. Thi thơ của Ngài Hiến Pháp

3.-Chương III. Các bài diễn văn

4.-Chương IV. Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp

5.-Phụ Lục: Thi phú mừng Ngài của Đạo Đức Văn Đàn

 

LỜI TỰA

Thường người viết sử một vị Thiên phong, phải để rất nhiều công để tầm lai lịch, thi phú, tác phẩm, huấn từ cùng điếu văn, điếu từ và nhiều hành vi có đóng góp để xây dựng nền chơn Đạo của Đức Chí Tôn.

Đằng nầy Ngài Hiến Pháp đă tự viết sử ḿnh một cách trung thực th́ thật là một cách rất quí báu, đọc giả khỏi thắc mắc về sự sai siểng của sử gia.

Chúng tôi lại hân hạnh được một tập thơ của Đạo Đức Văn Đàn chúc tụng Ngài lúc vinh thăng Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Hơn nữa được ông Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ tặng quyển Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp chấp thuận cho ấn hành ngày 18-12-1970 dầy 66 trang. Thêm vài tài liệu linh tinh, chúng tôi thấy nhiệm vụ được dể dàng hơn thập bội. Có lẻ đó là do quyền Thiêng Liêng đăi ngộ nên chúng tôi cúi đầu tri ân các Đấng, trong đó có Ngài Hiến Pháp đă hộ tŕ chúng tôi thực thi được hoài bảo.

Chúng tôi xin chia tiểu sử Ngài thành 4 chương:

1.-Chương I

a.Lai lịch của Ngài Hiến Pháp

b.Diễn văn của các cơ quan

2.-Chương II. Thi thơ của Ngài Hiến Pháp

3.-Chương III. Các bài diễn văn

4.-Chương IV. Huấn Từ của Ngài Hiến Pháp

5.-Phụ Lục: Thi phú mừng Ngài của Đạo Đức Văn Đàn

 

  

CHƯƠNG I

TIỂU SỬ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP HIỆP THIÊN ĐÀI TRƯƠNG HỮU ĐỨC

     Ngày 20-5-Tân Hợi (dl 12-6-1971), Ngài Hiến Pháp Trương hữu Đức có tự viết Tiểu sử của Ngài, xin chép y theo nguyên văn như sau đây : 
      " Trương hữu Đức, sanh ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Dần (1890) (trên giấy tờ sanh năm 1892), con Ông Trương văn Tựu (chết) Cựu Cai Tổng Cầu An Thượng, làng Hiệp Ḥa (Chợ Lớn), Giáo Sư phái Ngọc và Bà Lê thị Nhụy tức Sót (chết). 
      (Hiền nội của Ngài Trương hữu Đức là Bà Nguyễn thị Sanh, nhập môn vào Đạo Cao Đài rất sớm, được Đức Chí Tôn phong phẩm Nữ Lễ Sanh, do kỳ Phong Thánh Nữ phái lần thứ nhứt ngày 14-Giêng-Đinh Măo, dl 15-2-1927). 
     Nhập môn vào Đạo Cao Đài từ năm Ất Sửu (1925) lúc mới c̣n xây bàn, v́ lúc ban sơ, những người theo đạo đều do lịnh Đức Chí Tôn chỉ định, nên không có Sớ Cầu Đạo. 
     Trong số 12 môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn nêu tên trên bài thi tứ tuyệt trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển thứ I có tên ĐỨC (sau thọ phong Hiến Pháp HTĐ), hiệp với Ông HẬU thành cặp pḥ loan truyền đạo, Ông Hậu sau thọ phong Bảo Pháp HTĐ. 
     Trong lúc các Ông Cao quỳnh Cư, Phạm công Tắc và Cao hoài Sng bày cuộc xây bàn th́ Đức c̣n hoài nghi cho rằng mấy bạn ấy giả ngộ chơi nên không tin; về nhà, Đức đem bàn ra, đặt tay lên xây thử để xin thi, tức th́ có vong linh người anh nhập, nhưng thay v́ cho thi, lại cho 2 vị thuốc. Đức uống thuốc ấy lành bịnh hậu trên 20 năm. 
     Qua bữa kế đó, vào lúc đúng ngọ, trong khi thanh tịnh, Đức bắt chước Ông Tắc, chấp bút một ḿnh và cầu nguyện xin thi. Có vị Minh Nghĩa Tiên Ông giáng bút cho bài thi như sau :

Minh Đức mừng nay đă gặp Thầy, 
Chẳng c̣n ao ước cái không hay. 
Mừng cầu Âu Á càng thêm mặt, 
Mừng nậu côn đồ đă chịu chay. 

     Đức chỉ xin được một bài thi đó thôi, sau chấp bút hoài cũng không được. Từ đó, Đức hết ḷng tin tưởng, ăn chay luôn, phụng thờ Đức Cao Đài và hiệp cùng các đồng đạo đi phổ độ các nơi. 
     Cặp cơ Hậu - Đức có nhiệm vụ chấp cơ truyền đạo, mà mỗi đêm thứ bảy phải chấp cơ tại Thánh Thất Cầu Kho (Thánh Thất tạm nơi nhà Ông Đốc Bản) để cho thiện nam tín nữ đến hầu đàn cầu đạo. Đồng thời mỗi đêm khác đều đi phổ độ các nơi thôn quê sau khi măn giờ làm việc, v́ lúc ấy, Ông Hậu làm Đốc học trường tư thục, c̣n Đức th́ làm công chức cho chánh phủ Pháp. Lắm khi phải đi suốt đêm, sáng về điểm tâm rồi đi làm việc luôn, nhưng v́ sự tin tưởng nên không biết nhọc. Có nhiều đêm, Đức phải đi lên G̣ Kén (Tây Ninh) để chấp cơ tại đó cho nhơn sanh nhập môn cầu đạo. 
     Lúc đạo mới mở, Đức Chí Tôn chẳng những giáng cơ độ rỗi nhơn sanh mà c̣n ban điễn lành cho các đồng tử để chữa bịnh cho bổn đạo. V́ vậy mà Đức chữa lành nhiều bịnh tê thủng, dịch tả, và câm, vv . . . Việc chữa bịnh có được kết quả như vậy là nhờ điễn lành của Đức Chí Tôn ban cho, chớ mấy vị đồng tử đâu có phải là người chữa bịnh. 
     Sự huyền diệu lạ lùng ấy làm cho đức tin của mọi người được tăng gia. Nhưng chẳng bao lâu, khi Đạo lập thành rồi, th́ việc chữa bịnh bằng nhơn điễn phải ngưng một lượt với cơ bút, v́ e có sự lạm dụng. 
     Khi thọ phong chánh thức vào hàng Thập nhị Thời Quân HTĐ với chức Hiến Pháp Chơn Quân, Đức thường lên xuống Ṭa Thánh Tây Ninh để hành đạo trong lúc rảnh rang, v́ Đức vẫn c̣n giúp việc cho Chánh phủ Pháp, tùng sự tại Sở Hỏa Xa Sài g̣n. 
     Sau, Đức được Ông Chánh Sở Mật Thám Nam Kỳ là Ông Nadau mời đến để giao chức vụ Thông dịch viên Sở ấy. Trước khi nhận lời, Đức có cầu cơ thỉnh giáo Đức Chí Tôn, v́ lúc b́nh thường, Đức không thích giúp việc cho Sở ấy, là Sở không có cảm t́nh đối với dân chúng. Đức Chí Tôn dạy Đức nên qua giúp việc cho Sở ấy v́ sẽ có cơ hội giúp Đạo. Quả thật như lời Đức Chí Tôn nói, chẳng bao lâu Ông Cao quỳnh Cư (tức Cao Thượng Phẩm ), có ra bản "PHỔ CÁO CHÚNG SANH" để truyền bá Đạo Cao Đài, trên b́a Bản Phổ Cáo ấy có tựa đề "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Lần đầu tiên Bản Phổ Cáo ấy không có kèm thêm chữ Hán, nhưng lần sau, Ông Cư có thêm mấy chữ Hán. Để tượng trưng Tam giáo qui nguyên, ngoài b́a Phổ Cáo Chúng Sanh có vẽ h́nh 3 vị Giáo chủ là Đức Thích Ca, Đức Lăo Tử, và Đức Khổng Tử. 
     Bản Phổ Cáo Chúng Sanh in lần đầu được gởi ra Nha Tổng Giám Đốc Mật Thám Hà Nội để dịch ra Pháp văn. Nhưng người thông dịch viên ngoài ấy lại dịch câu tựa : Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Đạo lớn cứu vớt 3 Kỳ. 
     Lúc đó là lúc nhà cầm quyền Pháp để ư theo dơi hành vi Đạo Cao Đài rất gắt, nên Hà Nội gởi bài dịch văn ấy vào Nam hỏi Ông Chánh Sở Mật Thám Nadau, có phải Đạo Cao Đài làm chánh trị không, để họ giải tán. 
     Nhằm lúc ấy, Ông Nadau tin dùng Đức, nên Ông mới đến hỏi bài dịch văn ấy có đúng nghĩa không?      Đức trả lời rằng : Không đúng, v́ nguyên văn câu ấy có nghĩa là Đại Đạo mở lần thứ 3 để độ rỗi, chớ không phải cứu vớt 3 Kỳ (trong Liên bang Pháp là Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ). Để trưng bằng cớ cụ thể, Đức đem trao cho Ông Nadau Bản Phổ Cáo Chúng Sanh có in chữ Hán. Ông liền phúc tŕnh ra Hà Nội giải thích rơ việc ấy. Nhờ đó mà Đạo khỏi bị giải tán và người Đạo cũng đỡ khổ. Đó là bằng chứng Đức cứu Đạo. 
     C̣n nhiều việc khác nữa, nhưng không đáng kể. 
     Qua năm 1945, Pháp bị Nhựt bổn đảo chánh tại Đông Dương, Đức tản cư về thôn quê, nhưng ở đâu cũng không yên, Đức liền về Ṭa Thánh, ở được một hôm th́ Pháp đổ bộ, bắn chết một Đạo hữu ở Rừng Thiên nhiên (Ṭa Thánh). Tính không êm, Đức liền rời khỏi Ṭa Thánh, băng rừng đi bộ từ Tây Ninh về Lộc Giang (Chợ Lớn). Lúc đó dẫu có tiền cũng không có xe đi. 
     Tản cư ở Lộc Giang được một thời gian, Đức trở lại quê nhà ở Hiệp Ḥa (Chợ Lớn), nhưng sau lại tản cư xuống chùa Minh Đức nơi Đền Thờ Phật Mẫu tại cầu Băng Ky G̣ Vấp, do Ông Sĩ Tải Nguyễn văn Thiệt làm chủ, lúc ấy cùng ở chung với mấy Ông : Bảo Pháp, Bảo Thế, Khai Đạo, cũng đồng cảnh huống. 
     Cũng trong năm 1945, bị bom Nguyên tử, Nhựt đầu hàng Đồng Minh, Pháp trở lại Đông Dương và chiến đấu với Việt Minh. Pháp kêu gọi công chức hồi cư để hiệp tác, Đức c̣n do dự mấy tháng. 
     Đến năm 1946, mới chịu trở lại v́ hoàn cảnh bắt buộc. 
     Đến năm Nhâm Th́n (1952), được giấy hồi hưu, Đức trở về Hiệp Ḥa ở chung với người em ruột trong một ngôi nhà tranh rách nát. Nhờ vậy mà tránh khỏi Việt Minh và quân đội Pháp khủng bố. Quân đội nầy chỉ khủng bố những nhà tốt mà thôi. Đức cũng muốn về Ṭa Thánh làm Đạo nhưng v́ lúc ấy, Đạo c̣n dùng rất nhiều quân đội nên không về v́ t́nh trạng không hạp. 
     Măi đến hạ tuần tháng 8 năm Ất Mùi (1955), quân đội Cao Đài, một phần tự giải ngũ, một phần gia nhập vào quân đội quốc gia, c̣n Đức Phạm Hộ Pháp th́ bị cấm pḥng tại Hộ Pháp Đường, Đức mới về Ṭa Thánh để quan sát t́nh h́nh và hiệp với các Chức sắc khác để lo gỡ rối cho Đạo. 
     Nói đến đây, Đức không quên ghi ơn 2 Ông bạn HTĐ là Bảo Thế và Tiếp Pháp, có ḷng đến tận nhà ở Hiệp Ḥa, khuyên Đức về hợp tác hành đạo. V́ vậy mà Đức mới thanh toán hết gia nghiệp mới gầy dựng được chút ít, chí quyết phế đời hành đạo, mong cứu văn t́nh thế, v́ lúc ấy là lúc hỗn loạn. Có nhiều Chức sắc và Đạo hữu bị giam cầm do Ban Thanh Trừng điều khiển. 
     Năm Bính Thân (1956), Đức cùng Hội Thánh kư kết Thỏa Ước với Chánh phủ Cộng Ḥa, cam kết không làm chánh trị. (Thỏa Ước Bính Thân 1956, Xem nơi Tiểu sử của Ngài Bảo Thế Lê thiện Phước). 
     Đồng thời Đức Hộ Pháp Phạm công Tắc đang lưu vong tại Nam Vang, lại phát động Phong trào Chung sống Ḥa b́nh, và chỉ định Đức làm đại diện cho Người nơi Ṭa Thánh. V́ lẽ đó mà Đức bị t́nh nghi và bị cắm cư trú 2 năm tại Sài g̣n, mặc dù Đức không thọ lănh chức Trưởng Ban Miền Nam Phong trào Chung sống Ḥa b́nh do Đức Phạm Hộ Pháp bổ nhiệm, nghĩ v́ đă kư Thỏa Ước Bính Thân, th́ cố nhiên phải tôn trọng chữ kư của ḿnh. 
     Măn 2 năm cư trú, Đức trở về nhà với gia đ́nh để dưỡng sức v́ tuổi cao kỷ trưởng. Tuy nhiên, đối với sự thành bại của Đạo, không thể ngồi ngó cho đành. 
     Vậy nên vào lúc tháng 9 năm Nhâm Dần (1962), Đức trở về Ṭa Thánh tái thủ phận sự tại HTĐ với nhiệm vụ : Tuyển soạn Thánh Ngôn và viết Đạo Sử. 
      Chí nguyện làm tṛn phận sự, rồi có nhắm mắt theo Thầy cũng ngậm cười nơi cơi Thiêng liêng Hằng sống. 
     Từ ấy, Đức cộng tác với Đức Thượng Sanh. 
     Ngoài nhiệm vụ kể trên, c̣n kiêm nhiệm thêm Bộ Pháp Chánh, Ban Kiểm Duyệt, Ban Đạo Sử và Thơ viện cho đến ngày nay. 
     Đắc phong Quyền Chưởng quản HTĐ và cuộc lễ Tấn Phong được tổ chức ngày Chúa Nhật 21-5-Tân Hợi (dl 13-6-1971) tại Ṭa Thánh Tây Ninh, có mời Chánh quyền, các đoàn thể và các tôn giáo bạn đến dự. "

Ṭa Thánh, ngày 20 tháng 5 Tân Hợi. - (dl 12-6-1971) 
HIẾN PHÁP HTĐ : Trương hữu Đức

 

DIỄN VĂN

 

1. DIỄN VĂN CỦA NGÀI BẢO ĐẠO HIỆP THIÊN ĐÀI, ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI CHÚC MỪNG NGÀI HIẾN PHÁP H.T.Đ, QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI, ĐỌC TẠI T̉A THÁNH NGÀY 21 THÁNG 5 TÂN HỢI (DL, 13-6-1971)

Kính thưa……cùng quí quan khách trong phái đoàn chánh phủ, Thượng Hạ Nghị Viện, Tối Cao Pháp Viện, Ngoại giao đoàn.

Kính thưa……quí vị Đại Đức đại diện các tôn Giáo bạn.

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện cùng toàn Đạo lưỡng phái.

Kính thưa Đại Huynh Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.

Hôm nay là ngày vui mừng chung của toàn Đạo đă long trọng tổ chức lễ tân phong cho Đại Huynh Trương Hữu Đức, Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài lănh trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, nên tôi nhơn danh toàn thể Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để lời chơn thành chúc mừng Đại Huynh Hiến Pháp và thành kỉnh cầu nguyện ơn trên hộ tŕ cho Đại Huynh hành tṛn nhiệm vụ.

Sự hiện diện của ….. và các giới trong chánh quyền, ngoại giao đoàn cùng với sự hiện diện của …và quí Đại Đức đại diện tôn Giáo bạn hôm nay càng tăng thêm phần long trọng cuộc lễ và cũng là một điều khích lệ lớn lao nâng cao uy tín và giá trị tinh thần của nền Đại Đạo.

Đối với tấm thậm t́nh ấy, chúng tôi vô cùng cảm xúc không lời lẻ nào tả hết nổi ḷng, nên chỉ thành kính xin quí vị nhận ḷng tri ân chân thành và nồng hậu của chúng tôi.

Theo đây tôi xin nhắc lại là sau khi Đức Thượng Sanh qui Thiên, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có phiên đại hội vào ngày 24 tháng 4 Tân Hợi (dl 18-5-1971) để chọn  người thay thế th́ toàn hội đồng thanh công cử Đại Huynh Trương Hữu Đức Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài đảm nhiệm trọng trách lănh Đạo Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

Vi bằng công cử được dâng lên quyền Thiêng Liêng Đức Hộ Pháp phê chuẩn và chấp nhận cho Đại Huynh Hiến Pháp lănh nhiệm vụ Quyền Chưởng Quản H.T.Đ do đàn cơ tại Cung Đạo ngày 6 tháng 5 Tân Hợi (dl, 29-5-1971).

Thưa Đại Huynh Hiến Pháp,

Tôi nói lên đây có lẻ chạm đến đức khiêm nhượng của Đại Huynh, chớ thật ra trong hàng Thập Nhị Thời Quân hiện nay Đại Huynh là người xứng đáng hơn hết để lănh trọng trách nầy.

Thật vậy, nói về tuổi tác th́ Đại Huynh là vị niên trưởng đầy đủ Đạo đức đáng là người anh lớn trong Đại gia đ́nh Hiệp Thiên để d́u dẫn đàn em.

C̣n nói về chơn pháp của Đạo, trong ba chi: Pháp, Đạo, Thế của Hiệp Thiên Đài th́ Chi Pháp vi chủ đứng đầu ba Chi.

Đă vậy, Đại Huynh là người duy nhất cầm quyền Chi Pháp th́ việc tôn Đại Huynh lên lănh Đạo Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là một lẽ dĩ nhiên.

Về quá tŕnh th́ Đại Huynh là người được ḷng tín nhiệm của Đức Hộ Pháp và luôn cả của Đức Thượng Sanh, v́ lúc Đức Hộ Pháp c̣n sanh tiền tại Kiêm Biên th́ Đức Ngài đă có Thánh Lịnh ban cho Đại Huynh nhiệm vụ thay mặt Đức Ngài cầm quyền Hội Thánh trong lúc Đức Ngài vắng mặt.

Khi Đức Thượng Sanh về cầm giềng mối Đạo, th́ Đức Ngài có ban cho Đại Huynh Bảo Thế Hiệp Thiên Đài trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Nhưng về sau Đại Huynh Bảo thế ngọa bịnh và nghỉ việc th́ Đức Thượng Sanh mới giao lại cho Đại Huynh nhiệm vụ đại diện cho Đức Ngài và xử lư thường vụ trong lúc Đức Ngài phải dưỡng bịnh ở Sài G̣n.

Bao nhiêu thành tích đó đă làm cho mọi người trong Đạo cũng như ngoài đời đều nhận thấy rằng Đại Huynh là người xứng đang hơn hết để đảm nhiệm trọng trách Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài hôm nay.

Vậy, một lần nữa tôi xin nhơn danh đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài dâng lên Đại Huynh lời chúc mừng chân thành của toàn thể và cầu nguyện ơn trên ban hồng ân cho Đại Huynh hoàn thành tṛn nhiệm vụ và tôi cũng không quên kính lời tri ân nồng hậu cùng quí vị trong phái đoàn chánh phủ Thượng, Hạ Nghị Viện, Tối Cao Pháp Viện, Ngoại Giao Đoàn, với quí Đại Đức đại diện các tôn Giáo bạn cùng tất cả quí quan khách đă niệm t́nh, chẳng nệ đường xa đến chung vui cùng chúng tôi để tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ.

Đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên Đài

Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài

(Ấn kư)

 

2. DIỄN VĂN CỦA NGÀI ĐẦU SƯ CHƯỞNG QUẢN CỬU TRÙNG ĐÀI NAM PHÁI CHÚC MỪNG TRONG BUỔI LỄ VINH THĂNG NGÀI HIẾN PHÁP CẦM QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI Ngày 21 tháng 5 Tân Hợi (dl 13-6-1971)

Kính thưa Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,

Kính thưa chư viên quan quí chức đại diện chánh quyền,

Kính thưa chư đại diện Tôn Giáo bạn,

Kính thưa Đồng Đạo Nam Nữ.

Hôm nay là ngày lễ tấn phong Ngài Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Tôi Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái, rất hân hạnh thay mặt Hội Thánh Cửu Trùng Đài xin có đôi lời chúc mừng trong ngày vui chung của Đạo và cũng là vinh dự đặc biệt riêng của Ngài Hiến Pháp.

Nhắc lại từ buổi sơ khai lập Đạo, Hội Thánh lưỡng đài có đủ Chức Sắc thay h́nh thể Đức Chí Tôn tại thế, để phổ hóa nhơn sanh sớm hồi tâm hướng thiện, ĺa nẻo lợi đường danh tại bến mê tân khổ nầy. Đă 46 năm rồi, nền Đạo trải qua những bước thăng trầm với bao lần phân hóa chia ly, sử Đạo đă ghi thêm lắm trang đẫm lệ bởi cường quyền áp đảo, mặc dầu vậy, cơ Đạo vẫn có thể vươn ḿnh lên mức độ khả quan như hiện tại. Tuy nhiên song song với bước tiến của Đạo, ngày tháng cũng lặng lẻ trôi đi, do đó các bậc tiền bối, tuổi Đạo càng cao, tuổi đời thêm chồng chất, kẻ trước người sau lần lược trở về quê xưa cảnh cũ, nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống. Làm xong phận sự đă chí hứa, chư Thiên mạng cởi bỏ xác trần, theo luật thiên nhiên tiền định, mới có thể đủ năng lực vận dụng quyền Thiêng Liêng xoay chuyển cơ đời hữu hiệu hơn, mới mong sớm qui Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi, tận độ chúng sanh cải dữ ra hiền, tái lập đời Minh Đức Tân Dân cho nhơn loại được hưởng thiên đường tại thế.

Các Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài vẫn ở trong định luật ấy. Ba vị tướng soái lớn của Đức Chí Tôn là Đức Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh đă qui Thiên, Thập Nhị Thời Quân c̣n lại 5 người.

Ngày 24 tháng 4 Tân Hợi (dl, 1805-1971) trong phiên họp Hội Thánh, Ngài Hiến Pháp được bầu lên Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

Thật vinh hạnh! Thật vẻ vang thay!

Ngài Hiến Pháp rất xứng đáng trong chức vụ mới nầy, Ngài là một trong các bậc tiền bối có công khai sáng nền Đạo, lại cũng nhiều gian lao hạn mă, chịu khổ hạnh trong cuộc biến chuyển 1957 vừa qua.

Ngài đă từng được Đức Hộ Pháp ủy nhiệm thay mặt cầm giềng mối Đạo lúc Đức Hộ Pháp lưu vong ở Cao Miên năm 1956, và trong thời gian Đức Thượng Sanh c̣n tại thế, chính Ngài Hiến Pháp cũng xử lư thường vụ khi Đức Ngài vắng mặt tại Ṭa Thánh. Với đức độ từ ḥa nhơn hậu, Ngài Hiến Pháp có đủ uy tín đối với các cơ quan để làm tṛn thiên chức và bổn Đạo cũng một ḷng ái mộ kính yêu Ngài.

Tấn phong Ngài Hiến Pháp lên Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, chẳng những là một niềm vui thỏa đáng của Đạo, mà c̣n là niềm vui riêng của Hội Thánh Cửu Trùng Đài nữa, bởi trong Pháp Chánh Truyền có nói:

“Trời đất có âm dương, vạn vật có thể phách, nhơn loại có xác hồn, sự sống của vạn loại trong càn khôn thế giới chỉ nhờ có vật chất và tinh thần tương hiệp mới h́nh thành. Xác phải phù hợp với hồn cũng như vật chất phải phù hợp với tinh thần, vật chất vốn hữu h́nh, mà tinh thần lại vô vi, vô vi cùng hữu h́nh phải tương đắc.

“Ấy vậy, Cửu Trùng Đài là xác, Hiệp Thiên Đài là hồn. Đă nói Cửu Trùng Đài là Đời tức nhiên là xác của Đạo, c̣n Hiệp Thiên Đài là Đạo, tức nhiên Chơn Thần của Đạo. Cửu Trùng Đài phải nương Hiệp Thiên Đài mà lập ra thiệt tướng mới mong độ rỗi nhơn sanh, chuyển cơ tạo hóa”.

V́ các lẻ nêu trên, mối tương quan giữa Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài rất trọng hệ.

Rồi đây trên đường phục vụ chúng sanh cùng tô điểm đại nghiệp của Đức Chí Tôn tại thế, trong kỳ ba phổ độ nầy, với uy tín và cảm t́nh sẵn có của Ngài Hiến Pháp lên cầm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài sẽ cùng Hội Thánh Cửu Trùng Đài ưu tư mật thiết với nhau như đă từng tương liên trong lẻ cộng ưu ḥa ái để xây dựng tô điểm nghiệp Đạo, việc làm sẽ luôn song hành trong khuôn viên Đạo Pháp, theo Pháp Chánh Truyền qui định để hoàn thành sứ mạng của Đức Chí Tôn giao phó, đồng thời để đáp ứng hoài vọng của nhơn sanh.

Tôi nhơn danh Đầu Sư Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái, thay mặt Hội Thánh Cửu Trùng Đài một lần nữa rất hoan hỉ và nhiệt thành chúc mừng Ngài Hiến Pháp nói riêng và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nói chung, trong dịp lễ tân phong ngày hôm nay.

Tôi cầu nguyện Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho Ngài Hiến Pháp luôn mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn trong nhiệm vụ bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo và giúp tay cho Cửu Trùng Đài trong những ngày sắp tới.

Xin Ngài Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thể nhận nơi đây sự kính mến của chúng tôi.

Nay kính

Đầu Sư

Chưởng Quản Cửu Trùng Đài Nam Phái

THƯỢNG SÁNG THANH

 

3.DIỄN VĂN CỦA HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN ĐỌC TRONG BUỔI LỄ “TẤN PHONG” NGÀI HIẾN PHÁP QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

Kính bạch Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,

Kính quư quan khách,

Kính quí vị đại diện  các Tôn Giáo bạn,

Kính chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo Nam Nữ.

Hôm nay 21 tháng 5 Tân Hợi (dl 13-6-1971) là ngày lễ tấn phong Ngài Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, nên toàn Đạo từ Tín Hữu đến Chức Việc, Chức Sắc cũng như Hội Thánh đều hân hoan đón nhận một quyền năng do ơn trên Đức Chí Tôn đă định có người nối tiếp lèo lái con thuyền Đại Đạo kể từ đây.

Tưởng cũng nên h́nh dung lại sứ mệnh và hành tŕnh của Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Sanh trong thời gian đă qua, để làm mẫu cho một tương lai sắp tới.

1.-Đức Cao Thượng Phẩm thuộc về Chi Đạo đă về nơi cơi Thiêng Liêng Hằng Sống lưu lại cho Đạo một khối tinh thần cao thượng vô biên là sự xây dựng đầu tiên, biết bao nhiêu sự khổ hạnh thử thách nhưng Đức Ngài không nản, quyết tâm tạo cho được một nguồn hạnh phúc chung cho nhơn sanh, tức là Đạo nghiệp ngày hôm nay.

2.-Đức Hộ Pháp thuộc về Chi Pháp, Đức Ngài đă phán quyết với một đức tính công b́nh đi đôi với ḷng thương yêu vô tận gắn liền trên mọi h́nh thức lồng trong những bài thuyết Đạo làm cho nhơn sanh rất thỏa măn và tận tâm phục vụ theo thuyết định của Đức Ngài không biết đến bao giờ quên được.

3.-Đức Thượng Sanh thuộc về Chi Thế là một gương mẫu tinh hoa của thế gian. Sự từ bi, bác ái của Đức Ngài được nung nấu và in sâu trong tâm hồn của toàn Đạo.

Từ tư tưởng phát sinh ra hành động được mô tả trong văn thi kinh điển để lưu lại cho thế nhân một sự dung ḥa rất hữu ích cho việc tu thân và trong trường hợp tiếp nhân xử thế.

Đức Chí Tôn đă dùng ba vị tướng soái sẵn có những báo vật là đức tin và đức tánh qui tụ thành một tinh thần tối cao, tối trọng biểu tượng nên một hệ thống giá trị Đạo đức, có thể nói là một lập trường thương yêu vững chắc để đảm bảo hạnh phúc chung cho nhơn loại.

Giờ đây ba vị tướng soái đă triều thiên, Đức Hộ Pháp giáng cơ ban ơn cho Ngài Hiến Pháp kế tiếp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, với một sứ mạng tối cao, Đức Hộ Pháp đồng ư và cả một niềm tin của toàn Đạo. Hội Thánh chúng tôi xin cầu nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ban hồng ân cho Ngài Hiến Pháp Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài được dồi dào sức khỏe khang kiện tinh thần, hầu làm sống lại các khía cạnh công b́nh, từ bi bác ái, thực hiện thuyết đại đồng hầu đem lại hạnh phúc cho toàn Đạo.

Nay kính

Chưởng Quản Phước Thiện

Chơn Nhơn

LÊ VĂN TRUNG

 

4. DIỄN VĂN ĐÁP TỪ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP, QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI ĐỌC TRONG LỄ TẤN PHONG ngày21 tháng 5 Tân Hợi (dl dl 13-6-1971) tại Đại Đồng Xă.

Kính Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện,

Kính thưa Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa,

Kính thưa quí phái đoàn chánh phủ,

Kính thưa quí vị ngoại giao đoàn,

Kính thưa quí đoàn thể tôn Giáo bạn,

Kính thưa quí quan khách,

Kính thưa quí đại diện báo chí,

Kính thưa Trung Tá Tỉnh Trưởng và chánh quyền địa phương,

Kính thưa chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo Nam, Nữ.

Nhơn danh Hội Thánh Ṭa Thánh Tây Ninh, và nhơn danh Hiến Pháp tân phong Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, tôi rất hân hạnh và xin chân thành cảm tạ thạnh t́nh của chư quí liệt vị đă có ḷng huệ cố đến chung vui trong cuộc lễ tân phong hôm nay. Sự hiện diện nơi đây của chư quí liệt vị làm tăng phần khích lệ và phấn khởi tinh thần của chúng tôi.

Kính thưa quí liệt vị,

Từ ngày lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay đă 46 năm, hệ thống tổ chức của Ṭa Thánh Tây Ninh đều căn cứ vào Luật Pháp Chơn Truyền mà lập thành Hội Thánh, trên có một vị Chức Sắc cao cấp nhứt trong Đạo cầm quyền thống lĩnh toàn Đạo, như Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chẳng hạn, kế đó là Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang. Nhưng hôm nay cả ba vị Chức Sắc ấy đều qui Thiên hết, nên mới đến vai tuồng của Thập Nhị Thời Quân phải đảm đương trọng trách cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài là quyền tối cao của Hội Thánh đương kim. Điều ấy cũng do theo thông lệ “Tiền tấn, hậu kế”.

Chúng tôi xin chân thành thú thật rằng, chúng tôi c̣n kém phần tài đức, nhưng ngày giờ nầy sứ mạng Thiêng Liêng đă đến tay, không lẻ trốn trách nhiệm được, nên cực chẳng đă phải nghiêng vai lănh lấy gánh nặng cùng toàn thể tín hữu và nguyện đem hết tâm lực và thiện chí sẵn có để xây dựng và bảo tồn đại nghiệp Đạo cho ra thiệt tướng hầu làm bóng mát cho toàn thể nhân loại có nơi nương tựa, v́ Đạo Trời không những chan rưới hồng ân riêng cho đồng bào Việt Nam ta mà thôi, mà c̣n ban bố khắp đại đồng thế giới nữa.

Tôi có cảm giác rằng ngày nào bóng cờ Đại Đạo bay khắp bốn phương là ngày ấy nhơn sanh sẽ được chung hưởng thanh b́nh hạnh phúc. Tôi không nói quá lời đâu, v́ tôi biết chắc rằng Đức Thượng Đế không gạt ai hết, nhứt là đám con cái của Đức Ngài khi Đức Ngài đến mở Đạo Kỳ Ba để tận độ chúng sanh và 92 ức nguyên nhân qui hồi cựu vị. Lại c̣n có Tân Ứớc giữa Trời và Người trong kỳ phổ độ thứ ba nầy. Nhưng thay v́ tuyên bố như Đức Phật ngày xưa là “Thiên Thượng, Thiên Hạ, duy ngă độc tôn”, nay Tân ước nầy lại tuyên bố “Thiên Thượng Thiên Hạ, Bác Ái Công B́nh” nghĩa là trên Trời, dưới thiên hạ, lấy bác ái và công b́nh làm tôn chỉ  và có câu: “Ngă Thiên thị thính”  (Trời và Ta nghe thấy) tức là Trời và Người thông công đó vậy.

Tân ước trên đây đă nêu rơ tôn chỉ cao siêu của Đại Đạo. Nhân sanh chỉ có việc thực hiện tôn chỉ ấy cho kỳ được th́ cái chơn hạnh phúc sẽ đến với ḿnh.

Thoạt tiên nghe qua tôn chỉ cao siêu, ai cũng cho là điều rất khó thực hiện. Nhưng với sức mạnh vô đối của con người, khi họ đoàn kết nhau lại thành khối, th́ bất cứ việc ǵ họ cũng đều vượt qua hết. Có câu rằng: “Thế thượng vô nan sự” (trên đời không việc ǵ khó hết, duy tại con người không cố gắn mà thôi).

Nói như thế tức là con người có thể tạo lấy hạnh phúc cho ḿnh sao? Thưa thật vậy, nếu muốn th́ được (Vouloir c’ est pouvoir, câu phương ngôn Pháp), tuy nhiên xin can ai nấy đừng muốn sự quấy, v́ sự quấy không bao giờ đem lại hạnh phúc, mà trái lại là sự phá hoại.

Kính thưa quí liệt vị,

Có lẻ sống trên cơi trần gian nầy, điều nguyện vọng của chúng ta đều gần giống nhau hết.

Vậy thử hỏi nguyện vọng ấy đại khái là ǵ?

Thưa: một là đời sống vui tươi sung sướng, đầy đủ tự do no ấm.

Hai là phải có danh ǵ với non sông đất nước.

Ba là đầy hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần.

Về đời sống vật chất, cá nhân thiết tưởng ai cũng có thể tạo ra được mà hưởng. C̣n về đời sống tinh thần th́ cần phải đoàn kết nhau thành khối, muôn triệu người như một để kiến tạo những ǵ có thể đem lại chơn hạnh phúc. Vậy nhơn loại muốn được hưởng chơn hạnh phúc th́ phải noi theo lẽ Trời, v́ thế mà con người phải có sứ mạng thể thiên hành Đạo, như tất cả các tín đồ Đạo Cao Đài chúng tôi, dầu lớn, dầu nhỏ, đều lănh sứ mạng Thiêng Liêng của Đạo Trời để tạo lấy Chơn hạnh phúc, cho ḿnh và cho toàn nhơn loại, và cũng không quên kêu gọi tất cả đồng bào các giới cùng đến chung hưởng với chúng tôi.

Ngày nào toàn thể dân tộc Việt Nam nói riêng và toàn thể thế giới nói chung biết nghe theo tiếng gọi Thiêng Liêng mà đến chung hiệp với chúng tôi để xây dựng Đạo Trời cho ra thiệt tướng như ư Trời đă định, th́ ngày ấy sẽ xuất hiện một cảnh thiên đàn tại thế.

Kính thưa quí liệt vị.

Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin trân trọng và chân thành cảm tạ chư quí liệt vị, và xin thành tâm cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho toàn thể chư quí liệt vị và quí quyến được dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn.

Nay kính

HIẾN PHÁP

Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

 

 

CHƯƠNG II

THI THƠ CỦA NGÀY HIẾN PHÁP

 

Ngày 24-5-Nhâm Tuất (10-6-1958) Ngài Cao Tiếp Đạo đăng Tiên có giáng cơ cho một bài:

Cởi xác phàm vui lại cảnh Tiên,

Độ sanh phỉ hiệp độ nên giềng.

Trường đời dầu chẳng tṛn ân nghĩa,

Nợ Đạo rồi xong gát bút nghiêng.

Cỏi Thánh nhàn xem tranh đảnh túy,

Chơn mây ngẫm chạnh bạn rừng thiền.

Từ đây dạo khắp trời non nước,

Nâng giúp quần sanh hưởng huệ duyên.

1.Ngài Hiến Pháp họa:

Sứ mạng xong rồi trở lại Tiên,

Cao Quân Tiếp Đạo trọn ba giềng.

Dày công tô điểm nền chân Giáo,

Bền chí trao giồi nợ bút nghiên.

Trần thế từng nêu gương Thánh Đức,

Bồng lai nào kém tánh linh thiêng.

Giáng cơ chỉ dẫn điều hư thiệt,

Giải thoát mê đồ khách thiện duyên.

 

2.ĐIẾU NGÀI BẢO PHÁP NGUYỄN TRUNG HẬU

Bảo Pháp Chơn Quân khuất bóng rồi,

Từ đây thui thủi một ḿnh tôi.

C̣n ai giúp sức pḥ Cơ Thánh,

Thiếu kẻ chung vai gánh Đạo Trời.

Những tưởng tài hiền đành cứu thế,

Nào ngờ mạng bạc uổng cho đời.

Thương thay chí cả c̣n chưa toại,

Nghĩ tới ḷng đây luống ngậm ngùi.

          Hiến Pháp Trương Hữu Đức

3. ĐIẾU NGÀI TIẾP PHÁP

Bấy năm nắng lửa với mưa dầm,

Tiếp Pháp công dài kể xiết đâu?

Cởi Hạc về Tiên vui cảnh trí,

Mượn đàn tẩy tục giải cơn sầu.

Thi thần sớm vịnh nơi rừng trước,

Rượu Thánh chiều say dưới cội dâu.

Tiên tục hai đường đành vĩnh biệt,

Niềm thương vang dội tiếng chuông lầu.

                         Trương Hiến Pháp

 

4.TRÁCH  SỰ PHÂN HÓA

Nền Đạo ai làm đến nổi nghiêng,

Ngoại quyền xâm nhập khẩm khuôn thuyền.

Đă từng xây dựng nên chơn tướng,

Sao lại chia ĺa giảm khí thiêng.

Phàm tục nhờ ai nên Tướng Soái,

Anh hùng nào trọng bực tài hiền.

Trong nhà sẵn có Di Đà Phật,

C̣n kiếm riêng đâu để thọ truyền.

                                   Hiến Pháp

Đức Thượng Sanh Làm Bài “Tuế Mộ Cảm Hoài”

 

Dương lịch năm tà giữa tiết đông,

Gẫm xem thời cuộc khó nguôi ḷng.

Chiến tranh đất nước c̣n đau khổ,

Tang tóc nhơn sanh vẫn hải hùng.

Lụm cụm mái tranh già đợi trẻ,

Quạnh hiu buồng vắng vợ trông chồng.

Chiều sương cảnh ủ buồn man mác,

Bao thuở thanh b́nh rạng núi sông.

Huệ Giác 12-11-Mậu Thân (dl 11-12-1968)

 

5.-Ngài Hiến Pháp Họa:

Thu tàn tiết trở lại sang đông,

T́nh cảnh trông ra rất năo ḷng.

Đất nước chia đôi c̣n phấn đấu,

Gà nhà bôi mặt cứ thư hùng.

Mất c̣n chưa hẳn con cùng vợ,

Sống thác nào hay bạn với chồng.

Thương hải tang điền cơ tạo hóa,

Thiên Ân huệ chiếu hộ non sông.

Thân Dân

Luận Chữ Bần Của Đức Thượng Sanh

Vùn vẫy khó toan với chữ bần,

Lẳng lơ theo măi cứ bên chân.

Chỉnh buồn lăng lấy t́nh bè bạn,

Đâu quản đeo đai cái nợ nần.

Rượu sớm mượn mùi nơi thế sự,

Thi chiều lựa vận ngấm tao nhân.

Tuồng đời ấm lạnh qua rồi chán,

Ướm mượn nhành dương quét bụi trần.

Huệ Giác

6.Ngài Hiến Pháp họa bài Luận Chữ Bần

Nho bất phong lưu chỉ vị Bần,

Cái bần sẩn bẩn măi bên chân.

Suốt đời than thở, đời tê tái,

Măn kiếp ưu tư kiếp sượng nần.

Thử hỏi bao chừ đời cải thiện?

Bao chừ thiên hạ biết tùng nhân?

Nguyện cầu Trời Phật ban ân huệ,

Hộ độ nhơn sanh thoát bụi trần.

Hiến Pháp

   Bài Thài Tế Lễ Ngài Hiến Pháp

Hữu Đức mừng nay đă gặp Thầy,

Chẳng c̣n ao ước cái không hay.

Mừng nay gặp Đạo ḷng mong muốn,

Chí muốn cùng nhau để hiệp vầy.

Nhơn lễ Tiểu Tường Ngài Hiến Pháp, Quang Minh có đôi vần cảm tưởng khi nh́n di ảnh của Ngài.

Mái tóc bạc phơ nhớ cảnh trần,

Chia ly cuộc khảo dập bầm thân.

Quốc gia bắt lính thưa con Đạo,

Cộng Sản thâu lương đói đám bần.

Thông điệp ra đời an bá tánh,

Ḥa B́nh công bố cứu quần sanh.

Giữa đường chưa thỏa công d́u chúng,

Đắc lịnh Ngọc Hư đáo đảnh thần.

Ngày 28-3 Nhuần Bính Thân

Quang Minh

 

Cảm Tác Của Dân Biểu Nguyễn Thành Trạc gửi lên Đức Thượng Sanh

Thuyền Đạo trùng dương bảo tố to,

Thầy ôi! Có thấu tấm thân tṛ?

Sao quen soi lệch nḥa tầm ngó,

Sóng lạ dâng cao ngượng lối ḍ.

Khủng hoảng lái ngồi đưa kế hoạch,

Khẩn trương mũi đứng nhắc nguyên do.

Chi bằng thống nhất sau cùng trước,

Nâng đỡ cho qua bể tối ṃ.

 

7.Ngài Hiến Pháp Họa:

Ba đào sóng bủa bởi thuyền to,

Lèo lái kiên gan vững phận tṛ.

Nẻo tắc đường quanh bền sức chóng,

Sông sâu biển thẩm gắng công ḍ.

Lướt ḍng cậy có nhiều thần lực,

Quá hải nương nhờ bóng tự do.

Bến tục thuyền từ d́u độ chúng,

Đưa vào nguồn sống khỏi ṭ ṃ.

 

8.MỪNG ÔNG GIÁO SƯ NGỌC NHƯỢN ĐƯỢC BỔ KHÂM THÀNH THÁNH ĐỊA

TẶNG trong hàng phẩm đă nên danh,

KHÂM mạng lănh phần độ chúng sanh.

THÀNH tích vẻ vang trong cửa Đạo,

THÁNH tâm khét tiếng chốn Tây Thành.

ĐỊA linh đă có tay cao độ,

NGỌC báu đương nhiên của sẵn dành.

NHƯỢN đức khiêm tài người khó sánh,

THANH liêm treo giá tấm gương lành.

29-12-2961

Hiến Pháp

9.ĐIẾU NGÀI CA BẢO ĐẠO

Trần gian nhớ bạn ngóng phương Tây,

Bảo Đạo anh ơi! Thảm khổ nầy.

Mường tượng lối xưa người khóm trước,

Bâng khuân t́nh cũ khách làn mây.

Giọng đờn nhắc nhỡ khi chung bạn,

Tiếng nhạn véo von buổi lạc bầy.

Vẫn biết âm dương đường cách trở,

Song niềm bậu bạn khó mà khuây!

Hiến Pháp

 

ĐỨC THƯỢNG SANH XƯỚNG: VỊNH NGƯ ÔNG

Trời nước nghêu ngao một chiếc thuyền,

Thú câu ngẩm lại thú Thần Tiên.

Nhấp cần thơ lược ḍ sâu cạn,

Nương sợi kinh luân sửa mới giềng.

Vinh nhục lánh ṿng tai rửa sạch,

Gió trăng nặng túi cảnh vui riêng.

Khề khà rượu Thánh qua ngày tháng,

Tránh chốn phồn hoa, tránh lợi quyền.

 

10. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA

Nghinh ngang  mặt nước một con thuyền,

Cái thú Ngư Ông ấy thú riêng.

Bủa lưới bao trùm gồm bốn biển,

Giăng câu định hướng nắm ba giềng.

Ở trần không nhiễm mùi trần tục,

Xử trí yên vui cảnh trí riêng.

Trời đất rộng thinh dành một cơi,

Thú nhàn quyết tránh Lợi, Danh, Quyền.

Thân Dân

ĐỨC THƯỢNG SANH XƯỚNG VỊNH ÔNG TIỀU

Gió mát trăng thanh lộc bốn mùa,

Đổi cơm ra sức khỏi tiền mua.

Con ŕu lặng giắt tài xong lướt,

Lợi thế tai ngơ nổi được thua.

Rượu cúc rừng ṭng quen thi cũ,

Khóm mai cụm trước bạn ngày xưa.

Sạch ḷng lê hoắc hằng no ấm,

Mặc kẻ cầu cao thế sự đua.

Huệ Giác

 

11. NGÀI HIẾN PHÁP HỌA

Nào phải nông gia sợ mất mùa,

Tiều phu nghề ấy khỏi nài mua.

Rừng ṭng phủi sạch điều hơn thiệt,

Ŕu búa chi màn cảnh được thua.

Trối kệ những ai ham đổi mới,

Th́n ḷng riêng tớ giữ nghề xưa.

Chim trời cá nước ai ngăn đón,

Danh lợi đâu cần nhọc trí đua.

Thân Dân

 

12.TIỂN KHÂM TRẤN BIÊN H̉A: THƯỢNG CẢNH THANH

Rồi đây Khâm Trấn bước lên voi,

Đáo nhậm Biên Ḥa thấy có ṃi.

Bổn Đạo hoan nghinh vang tiếng trống,

Đồng bào tiếp đón dạo hơi c̣i.

Noi gương Thánh đức tiền nhân nối,

Truyền Giáo Cao Đài hậu thế roi.

Bốn biển như nhà quân tử chí,

Công thành danh toại đáng vàng thoi.

Hiến Pháp (1966)

 

13. LUẬN CƠ ĐỜI

Chí tâm dùng Đạo sửa nên Đời,

Thấm thoát tuổi già quá bảy mươi.

Nh́n lại nhơn sanh c̣n tủi nhục,

Xem qua thế sự biến vui cười.

Tang điền biến đổi dường bi kịch,

Thương hải đầy vơi tợ cuộc chơi.

Ví đặng phép màu gồm một mối,

Cùng nhau thống nhứt hưởng ơn Trời.

Thân Dân

 

14. ĐIẾU BÀ PHỐI SƯ HƯƠNG NHIỀU

Sử Đạo ghi thêm một tiếng vang,

Lịnh Bà Chưởng Quản phục Kim Bàn.

Về chầu Phật Mẫu nhàn Tiên Cảnh,

Ở lại Môn Đồ thọ nghĩa tang.

Sanh tử náo nương đ̣ tạo hóa,

Tồn vong định mạng máy xây vần.

Nén hương tâm niệm linh hồn chứng,

Nguyện giải quần sanh khổ thế gian.

Thân Dân

 

CHƯƠNG III

CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀI HIẾN PHÁP

 

TÂN XUÂN KHAI BÚT

Tân xuân khai bút, bút đơm hoa,

Tô điểm non sông nét đậm đà.

Thống nhứt toàn cầu gồm một mối,

Tóm thâu thiên hạ sống chung nhà.

Đạo d́u đời lập thuần phong hóa,

Đời giúp Đạo khai hưởng thái ḥa.

Thần bút linh thông khêu đuốc huệ,

Sáng soi bốn biển khắp gần xa.

Hiến Pháp

1.BỐC MỘ

Nằm dưới đáy mồ c̣n chưa yên thân. Ngày 12-8  Giáp Tư (1984) chánh quyền XHCN giải tỏa khu ao hồ để xây cất cơ sở, nên buộc ḷng Hội Đồng Chưởng Quản phải dời liên đài trở lại Nội Ô xây tạm Bửu Tháp trước cơ quan Phát Thanh.

Quang Minh có một bài cảm tưởng như sau:

Tưởng đă nằm xuống đặng thong dong,

Hay nổi không an nắm mộ phần.

Lưu xứ xưa thương thân lụm cụm,

Dạt dời nay cảm mảnh xương tàn.

Côn Lôn chẳng lẽ thua quyền Triệt?

Động Bích bao đành lấn phép Thần?

Tướng soái quyền cao cầu chuyển Pháp,

Cứu đời d́u thế thoát mê tân.

Quang Minh

 

2.THÔNG ĐIỆP

Sau khi nhận lănh sứ mạng Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, Ngài Hiến Pháp có làm nhiều việc rất hữu ích cho nền Đại Đao, đáng kể nhất là ban hành thông điệp, chúng tôi sẽ sao y nguyên văn bản Thông Điệp ấy.

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐẠO CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Ngũ Thập Niên

Ṭa Thánh Tây Ninh

Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

Kính gửi:

-Các chánh phủ liên hệ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

-Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc,

-Ông Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,

-Ông Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Soát Quốc Tế Đ́nh Chiến Tại VN

-Chánh phủ các quốc gia trong phái Hiệp Quốc,

-Các nhà lănh Đạo tôn Giáo.

Nghĩ v́ hiệp định Paris ngày 27-1-1973 qui định cuộc đ́nh chiến ở Việt Nam là một niềm hi vọng lớn lao cho toàn dân tộc Việt Nam đă quá đau khổ v́ nạn chiến tranh nay mong được thấy ḥa b́nh lập lại.

Nhưng ngược lại hai năm qua mà chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn ngày càng ác liệt, gây không biết bao nhiêu cảnh máu đổ thịt rơi, cửa nhà tan nát, mỗi ngày hy sinh cả ngàn thanh niên ưu tú của dân tộc, làm cho mọi người phải đau ḷng thất vọng.

Trước cảnh đau thương tan tóc của dân lành, Hội Thánh và toàn thể tín hữu Cao Đài luôn luôn giữ vững tôn chỉ cộng yêu ḥa ái của cuả một nền tôn Giáo đại đồng và trung thành với đường lối “Ḥa B́nh Chung Sống” của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ trương để ḥa giải dân tộc.

Nên thiết tha kêu gọi các lănh tụ các bên lâm chiến:

1.-Mở ḷng thương xót đồng bào ruột thịt của chúng ta quá đau khổ v́ chiến tranh, sớm tỉnh mộng ngồi lại để tự giải quyết vấn đề nội bộ giữa người Việt với nhau trong t́nh huynh đệ, tương thân tương ái, tương nhượng với nhau, dứt nạn chiến tranh tàn khóc. Đặng như vậy, cả mười triệu đồng bào Việt Nam sẽ ghi nhớ quí vị và thế hệ mai sau sẽ ghi một điểm son vào trong lịch sử hiện tại cho quí vị.

2.-Xin lưu tâm đến Tổ Đ́nh Ṭa Thánh Tây Ninh và cả vùng Thánh Đại 19 Phận Đạo là nơi tôn nghiêm sùng bái của toàn thể tín hữu Đạo Cao Đài và cũng là nơi gần nữa triệu dân lành chỉ biết sống đông đúc nơi đây được đôi bên đặt ngoài ṿng chiến để tránh khích động đến ḷng tín ngưỡng của mấy triệu tín hữu trên toàn quốc.

3.-Nếu muốn dùng một nơi nào trong vùng Thánh Địa Tây Ninh để làm địa điểm của hai bên và Ủy Hội Quốc Tế làm nơi ḥa đàm trong quốc nội th́ chúng tôi có thể sẵn sàng chấp thuận. Trong khi chờ đợi đem giải quyết vấn đề ḥa b́nh Việt Nam, trật tự an ninh nơi đây sẽ làm tạm thời do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm.

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chúng tôi, cũng thiết tha kêu gọi các cường quốc trong hai khối và tất cả các quốc gia hội viên Liên Hiệp Quốc, cùng toàn thể nhân dân yêu chuộng ḥa b́nh trên thới giới chứng nhận và ủng hộ lời kiêu gọi nầy.

Ṭa Thánh ngày 4-12-Giáp Dần  (15-2-1975)

Thay mặt Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Hiến Pháp Trương Hữu Đức

(ấn kư)

 

 

Quang Minh rất phấn khởi khi thấy thông điệp đăng trên báo chương nên có một bài cảm tưởng.

THÔNG ĐIỆP CẢM TƯỞNG

Bấy lâu bặt tiếng với im hơi,

Nay mở lộ sanh để cứu đời.

Xủ phướng Nhan Uyên ngăn máu đổ,

Vung thanh Hùng Kiếm chặn xương rơi.

Đặt ngoài ṿng chiến vùng Linh Địa,

Khai hội Đệ Huynh trước mặt Trời.

Trật tự cậy quân Liên Hiệp Quốc,

Ḥa B́nh Chung Sống để nhầm nơi.

Sài G̣n ngày 19-1-1975

Quang Minh

ĐẶC CÁCH ĐƯỢC PHONG CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

Từ trước đến giờ, chúng ta để ư những vị Thời Quân đạo ân phong Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài như Ngài Bảo Thế, Ngài Khai Đạo, Ngài Hồ Bảo Đạo chớ chưa vị nào được phong Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Chỉ riêng Ngài Hiến Pháp được đặc ân ấy. Đó cũng là một danh dự đáng ca tụng, đáng ghi đậm vào Đạo Sử.

Chúng tôi xin sao  lục đoạn Thánh Giáo đó như vầy:

Lư Bạch

………

Ngài Bảo Đạo bạch: Kính bạch Đức Ngài, Hội Thánh lưỡng Đài thỉnh cầu Đức Ngài khoan hồng chấp thuận ban quyền cho Hội Thánh cứu xét về trường hợp Chức Sắc hành Đạo đầy đủ công nghiệp mà qui vị trước ngày ban thưởng, xin cho quyền Hội Thánh truy phong về mặt hữu h́nh để khích lệ tinh thần của Chức Sắc hăng say phục vụ Đạo nghiệp, thỉnh cầu Đức Ngài từ bi chấp thuận.

-Nếu ban đặc quyền cho Hội Thánh th́ không đủ thời giờ trong những trường hợp gấp. Vậy đồng ư với Đức Hộ Pháp đặc quyền nầy phải ban cho Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài , v́ từ đây không để chữ “Quyền” nữa, nghĩa là Hiến Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài mà thôi. Như vậy mới danh chánh ngôn thuận, nghe và tuân theo.

…..

THƠ CỦA ĐẠI DIỆN HINOMOTO (Nhựt Bổn) GỬI NGÀI HIẾN PHÁP

901-28 Kamiooda Konauku

Yokohama shi, Kanamawa-ken. Japan

March 14 th, 1973

Kính gửi Ngài Trương Hữu Đức

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh

Sài G̣n Nam Việt Nam

Kính Ngài,

Tôi thành kính cảm tạ ơn Ngài.

Vào ngày 13-12-1972, tôi có tiếp được mặc khải Thiêng Liêng ở núi Fuji dạy rằng: “Có một Thánh Địa vĩ đại ở Việt Nam, Ta đă chuẩn bị nó cho ngày hôm nay. Con hăy đi t́m và liên lạc chặt chẽ với Thánh Địa ấy”.

V́ thế khi viếng Việt Nam, tôi nhận thấy rằng Thánh ư đă thực hiện huy hoàng Thánh Địa ấy ở tôn Giáo Cao Đài. Tôi rất thỏa măn. Với Đấng Thượng Đế của Quí Tôn Giáo, với đặc tính của học thuyết Cao Đài, đức độ của quí vị lănh Đạo, tầm mức sanh hoạt và triển vọng của quí tôn Giáo.

Ngày nay nhơn loại đang trực diện với thời kỳ sau cùng, và chúng ta những người tôn Giáo cần có một sự phối hợp chặt chẽ của chúng ta đă thọ mạng bởi Thánh ư và t́nh thương vô tận của Đấng Thượng Đế muốn nêu ra một phương thức cứu nguy nhơn loại.

Khi tôi được quí đại diện của 4 tôn Giáo lớn tại Miền Nam Việt Nam mời họp trong ngày 24-2 tôi có đưa ra một đề nghị: “Một đại hội của các tôn Giáo thế giới phải được triệu tập ở chính tại Việt Nam. Từ nơi đây một sự tấn công ôn ḥa với tà quyền (Satăn) sẽ bắt đầu.

Đề nghị của tôi được toàn thể Hội Trường chấp thuận. Tôi sẽ rất lấy làm hạnh phúc nếu Ngài hoan hỉ giúp đỡ tôi thực hiện chương tŕnh nầy. Sợi dây liên lạc tinh thần nằm trên sự phối hợp giữa Tôn Giáo Cao Đài ở Việt Nam và Fuji ở Nhật Bổn và quả địa cầu dựa theo Thánh ư của Thượng Đế sẽ bắt đầu quay quanh trục chân chính nầy.

Tôi xin tỏ sự biết ơn sâu xa đối với Thượng Đế và nồng nhiệt đối với Ngài về tất cả sự tử tế và tiếp đăi chân thành của Ngài và của dân tộc Ngài đă dành cho tôi.

Cầu xin Tôn Giáo Cao Đài sẽ làm tṛn sứ mạng Thiêng Liêng và kính chúc Ngài dồi dào sức khỏe.

Với ḷng biết ơn sâu xa của tôi.

Nay kính

(kư tên)

Tamaisu Fuijinomiya

Đại diện của Hinomoto

(Nguyên văn bức thư viết bằng Anh ngữ, đăng trong Thông Tin, Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lư số 74 ngày 27-4-1973, trang 22).

 

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ NGÀI HIẾN PHÁP

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Ngũ Thập Nhứt Niên)

T̉A THÁNH TÂY NINH

CHƯƠNG TR̀NH

Hành lễ Ngài Thời Quân Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài qui thiên ngày rằm tháng chạp Ất Măo (15-1-1976)

…………..

NGÀY 16 THÁNG CHẠP ẤT MĂO (16-1-1975)

5 giờ chiều: Hành lễ nhập Liên Đài, Thành phục phát tang cho tang quyến và Tế Điện (Chánh Tế) tại Giáo Tông Đường. (Có Nhạc Lễ và Đồng Nhi)

-Chức Sắc Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đến thọ tang trước Liên Đài. Tiếp theo toàn Đạo đến lễ bái.

NGÀY 17 THÁNG 12 ẤT MĂO (17-1-1976)

8 giờ sáng: Hành lễ châm chước.

-Cung nghinh Liên Đài Kỵ Long Mă về Báo Ân Từ.

-Hội Thánh và các cơ quan Đạo Tế Điện (chánh Tế)

Nội Nghi: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

Ngoại Nghi: Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.

3 giờ chiều: Tang quyến, thân bằng cố hữu và quí quan khách Tế điện (chánh Tế)

8 giờ tối: Nhạc ḥa tấu hiến lễ trước liên đài (do Bộ Nhạc đảm nhiệm).

-Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu, Đồng Nhi luân phiên tụng Di Lạc Chơn Kinh.

NGÀY 18 THÁNG 12 ẤT MĂO (18-1-1976)

8 giờ sáng: Hành lễ châm chước, Cung nghinh Liên Đài Kỵ Long Mă đến Đền Thánh hành lễ an vị.

-Đại Huynh Khai Đạo tuyên dương công nghiệp của Ngài Hiến Pháp trên giảng đài.

-Hội Thánh, Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ bái lễ Đức Chí Tôn cầu nguyện cho chơn linh Ngài Hiến Pháp cao thăng Thiên vị.

-Đồng Nhi luân phiên đọc Di Lạc Chơn Kinh.

NGÀY 19 THÁNG 12 ẤT MĂO (19-1-1976)

9 giờ sáng: Hội Thánh và toàn Đạo vào Đền Thánh cầu nguyện Đức Chí Tôn cung nghinh Liên Đài Kỵ Long Mă ra Cửu Trùng Thiên.

-Dành cho Tôn Giáo bạn, các đoàn thể và quan khách đến phúng điếu.

3 giờ chiều: Hội Thánh và 20 phận Đạo Hành Chánh, Phước Thiện  Nam Nữ Châu Thành Thánh Địa Tế Điện. (3 ban Lễ Thái, Thượng, Ngọc).

8 giờ tối: Nhạc ḥa tấu hiến lễ trước Liên Đài (do Bộ Nhạc đảm trách)

-Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu và Đồng Nhi luân phiên tụng Di Lạc Chơn Kinh.

NGÀY 20 THÁNG CHẠP ẤT MĂO (20-1-1976)

8 giờ sáng: -Hành Lễ Châm Chước.

-Cung nghinh Liên Đài Kỵ Long Mă theo lộ tŕnh: Ra Đại Lộ Cao Thượng Phẩm, ṿng qua Tây Khán Đài, ra Đại Lộ Phạm Hộ Pháp, ngang Đền Thánh ngừng 2 phút; đến Nữ Đầu Sư Đường ngừng 2 phút; đến Giáo Tông Đường ngừng 2 phút, đến Hộ Pháp Đường ngừng 2 phút; đến Báo Ân Từ ngừng 2 phút; đến Đầu Sư Đường ngừng 2 phút, quanh qua Lộ Oai Linh Tiên thẳng ra cửa số 4  qua lộ Quan Âm Các và Lê Văn Trung, quanh qua lộ Ao Hồ thẳng đến Bửu Tháp.

-Tại Bửu Tháp, đại diện Hội Thánh Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện đọc Ai Điếu.

-Hành lễ cung nghinh Liên Đài nhập Bửu Tháp.

Măn Lễ.

 

 

 

CHƯƠNG IV

HUẤN TỪ CỦA NGÀI HIẾN PHÁP

 

(Phần nầy đă được ai đó đánh máy đăng trong Tủ Sách Đại Đạo nên xin phép không đánh máy lại)

 

KẾT LUẬN

Trong đời hành Đạo của Ngài Hiến Pháp có những công nghiệp đáng kể là:

1.-Đính chánh trong bài “Phổ Cáo chúng sanh” của Đức Cao Thượng Phẩm ư nghĩa của chữ Tam Kỳ Phổ Độ để làm cho Đạo khỏi bị Pháp đàn áp.

2.-Nắm Quyền Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh cầm cân nảy mực công minh trong thời Đức Hộ Pháp vắng mặt (từ 1956 đến 1971).

3.-Viết thông điệp gửi cho hai bên lâm chiến Việt Nam, yêu cầu đừng xâm phạm đến Thánh Địa là nơi tôn nghiêm của người tu hành và bằng ḷng cho mượn một dinh thự làm nơi hội nghị tại nội ô Ṭa Thánh có sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.

4.-Cầm cơ Phong Thánh cho Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện từ năm 1956 đến 1976.

5.-Lănh nhiệm vụ Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thay cho Đức Hộ Pháp cầm quyền mối Đạo trong lúc chinh nghiên, lại được quyền phê truy thăng thọ Chức Sắc qui liễu trước khi cầu phong hay cầu thăng.

6.-Soạn quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển  (Quyển Nh́) phổ biến lời vàng tiếng ngọc của Đức Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng làm tăng tinh thần Đạo đức cho nhơn sanh tu tiến.

7.-Lănh chức Chưởng Quản kiểm Duyệt Kinh Sách tức là làm phận sự Chưởng Pháp trong lúc khuyết Đại Thiên Phong bên Cửu Trùng Đài.

8.-Lănh thêm phận sự Trưởng Ban Đạo Sử, phổ biến tài liệu có giá trị mà lúc quyền đời thực dân không cho phép ấn tống cùng phổ biến.

Thật Ngài Hiến Pháp không hổ với danh Tướng Soái đắc lực của Đức Chí Tôn.

Xin mượn bài thi sau đây để kết luận:

Nền Đạo ai làm đến ngửa nghiên,

Ngoại quyền xâm nhập khẩm con thuyền.

Đă từng xây dựng nên chơn tướng,

Sao lại chia ĺa giảm khí Thiêng.

Phàm tục nhờ ai nên Tướng Soái?

Anh hùng nào trọng bực tài hiền.

Trong nhà sẵn có Di Đà Phật,

C̣n kiếm riêng đâu để thọ truyền,

Hiến Pháp

Viết xong tại Ṭa Thánh ngày 10-4- Bính Dần (1986)

Quang Minh

 

 

PHỤ LỤC:

 

TẬP THƠ CỦA ĐẠO ĐỨC VĂN ĐÀN

MỪNG NGÀY HIẾN PHÁP THĂNG NHIỆM QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

 

Đề Tài Số 1:

SỨ MẠNG

1.

Mừng Ngài Hiến Pháp Thăng Nhiệm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài

 

Kính mừng Hiến Pháp chữ “vinh thăng”,

Chưởng Quản Hiệp Thiên định chuẩn thằng.

Nhứt thế nhĩ hà hoan hỷ dạ,

Cửu Trùng thiện tín toại bồi căn.

Lưỡng Đài tại thế từ đây sẽ,

Chung sức trau giềng Đạo nhựt thăng.

Thành nguyện ơn trên nhuần huệ trạch,

D́u đường sanh chúng hết bâng khuâng.

Ngày 21.5.T.H. (13.6.1971)

    Thái Chánh Phối Sư

         Thái Bộ Thanh

 

2.

Mừng Ngài Hiến Pháp đắc kỳ duyên,

Chưởng Quản Hiệp Thiên lănh Đạo quyền.

Giáo Đạo d́u đời an phúc trạch,

Cứu đời truyền Đạo phỉ tâm nguyền.

Rung chuông tỉnh thế ḥa sanh chúng,

Nương mái huyền linh vững lái thuyền.

Đời Đạo tương liên vun cội ái,

Đại đồng chung hưởng cảnh Thần Tiên.

   Ngọc Chánh Phối Sư

NGỌC NHƯỢN THANH

 

3.

Mừng Ngài Hiến Pháp đặng vinh thân,

Chưởng Quản Hiệp Thiên vững Đạo hằng.

Dụng đức thi ân bền chí cả,

Đem tài tế thế đủ quyền năng.

Công b́nh cửa Thánh làm tiêu biểu,

Ḥa ái nền nhân vẹn chuẩn thằng,

Nắng hạ Trời dành chan thụy vũ,

Sanh linh cộng hưởng phúc gia tăng.

        Giáo Sư

Thượng Cảnh Thanh

 

4.

Hiến Pháp nắm giềng Đạo buổi nay,

Cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

Thuyền từ vững lái khi giông tố,

Đuốc huệ giúp đời lúc nạn tai.

Chánh trực nêu gương ḥa thế giới,

Công b́nh mở nẻo hiệp nhơn tài.

Danh đề cửa Thánh lưu thanh sử,

Nghiệp cả thêm bề buổi hậu lai.

    Giáo Hữu

Ngọc Tài Thanh

B/t.  Thuần Phong

 

5.

Sứ mạng từ đây Chưởng Hiệp Thiên,

Mừng Ngài Hiến Pháp lái khuôn thuyền.

D́u đời thức tỉnh noi liêm chánh,

Hướng Đạo giác mê lánh lợi quyền.

Bủa đức nghĩa nhân ra cứu thế,

Gieo mầm bác ái chọn hi hiền.

Làm tṛn trọng trách trên giao phó,

Danh rạng lưu truyền thất ức niên.

13.5.Tân Hợi

(5.6.1971)

Thiện Tích

 

6.

Mừng Ngài Hiến Pháp được vinh thăng,

Chưởng Quản Hiệp Thiên gánh nặng oằn.

Nắm luật Cao Đài xây Đạo nghiệp,

Thay quyền Thượng Đế giữ công bằng.

Khả năng xứng đáng b́ Tiên vị,

Đức độ trang hoàn sánh Đại Nhân.

Bảo thủ chơn truyền cần chánh Giáo,

Thiêng Liêng chứng quả quí vô ngần.

Phó Khâm Thành Nam

     Giáo Hữu

Ngọc Tuất Thanh

 

7.

Mừng Ngài Hiến Pháp nhậm cao quyền,

Sứ mạng  định phần Chưởng Hiệp Thiên.

Đem thuyết bảo tồn nâng Đạo nghiệp,

Chuyển cơ tận độ thức trần duyên.

Bao năm khổ hạnh ǵn cương kỷ,

Đúng lúc vinh thăng rạng triết hiền.

Lănh Đạo làm tṛn phương cứu thế,

Dầu không sánh Phật cũng đồng Tiên.

Huỳnh Bá Ṭng

8.

Mừng Ngài Hiến Pháp đắc cao quyền,

Mừng lễ tấn phong Chưởng Hiệp Thiên.

Sứ mạng d́u đời an vĩnh cửu,

Minh cang giúp Đạo vững triền miên.

Công thành khổ hạnh do tiền định,

Danh rạng cơ thành bởi nghiệp duyên.

Bảo thủ chơn truyền phương cứu thế,

Mừng Ngài Hiến Pháp đắc cao quyền.

Ngọc Hiền

B/H. Thiện Nhân

 

9.

Sứ mạng lănh quyền chưởng Hiệp Thiên,

Mừng Ngài Hiến Pháp bảo chơn truyền.

Đài Cao tín hữu hằng ghi nhớ,

Đức rộng công tŕnh sử chép biên.

Mở lối Đạo đồ nhuần luật lệ,

D́u đường nhơn loại thoát oan khiên.

Tuổi tên sẵn có duyên tiền định,

Toàn thể môn sinh thỏa ước nguyền.

Vạn Năng

Bùi Quang Ḥa

 

 

ĐỀ TÀI SỨ MẠNG DO NGÀI HIẾN PHÁP BAN

Sứ mạng làm xong mới nghỉ an,

Dẫu phần lớn nhỏ cũng Trời ban.

Lớn th́ lao trí v́ vai chánh,

Nhỏ lại sức ṃn bởi sở năng.

Lớn nhỏ thi đua thành đại nghiệp,

Nhỏ to quyết chí định an bang.

Hiền tài nhân sĩ ưu thời thế,

Sớm hiệp cùng nhau tạo Niết Bàn.

    Hiến Pháp

Trương Hữu Đức

10.

Sứ mạng trên giao giữ trọn quyền,

Thi hành đắc lực hưởng ân thiên.

Tạo thời chuyền thế năng trao đức,

Lănh Đạo Giáo dân há dụng quyền.

Trách nhiệm hoàn toàn do luật pháp,

Công phu hiển đạt tại chơn truyền.

Thánh danh liêm khiết nêu thiên cổ,

Đạo sử lưu tồn thất ức niên.

Ngày 7-5-Tân Hợi

Thái Đến Thanh

11.

Sứ mạng Thiên Phong ráng thực hành,

Ly gia cắt ái độ quần sanh.

Giáo dân qui thiện tồn tâm chánh,

Dĩ đức ḥa nhân hợp ư thành.

Luật pháp tuân y rèn chí Thánh,

Chơn truyền bảo thủ đạt cao danh.

Minh, cang, liêm, khiết trau tṛn vẹn,

Tên tuổi muôn đời tạc sử xanh.

N.C.PS Thượng Tước Thanh

 

12.

Sứ mạng Thiêng Liêng để độ đời,

Thông truyền Đại Đạo khắp nơi nơi.

Cứu người đang khổ cho qua buổi,

Dẫn khách trầm luân bước kịp thời.

Chỉ lối nhơn sanh mau tiến bộ,

Đưa đường dân tộc gắng  đua bơi.

Nguyện cầu Từ Phụ bang hồng phước,

Nước Việt phục hưng cậy phép Trời.

Thạnh Đức

 

13.

Sứ mạng Trời giao phải vẹn toàn,

Hy sinh cứu thế độ nhân gian.

Giúp người qua khỏi cơn tai biến,

Dẫn chúng thoát ly lúc khốn nàn.

Thi của thi ân tâm chẳng đổi,

Bồi công lập đức khổ đừng than.

Làm xong mạng lịnh Thầy giao phó,

Trọng trách cho tṛn vạn sự an.

Thuần Phong

 

14.

Chức Sắc mỗi người sứ mạng riêng,

Cần lo thi thố đúng lời nguyền.

Phổ thông Giáo lư phương hành Đạo,

Độ rỗi nhơn sanh chước lập quyền.

Thức tỉnh kẻ hung nh́n Thượng Đế,

Giác mê người trí đoạt ngôi Tiên.

Hành quyền đắc lực công ghi để,

Vẹn phận gương trong, sử Đạo truyền.

Thiện Quang

 

15.

So thiệt tính hơn để hỏi ai?

Đáp rằng sứ mạng định duyên may.

Một niềm tin tưởng an thân phận,

Trọn kiếp bền gan vững gót hài.

Lăn lóc v́ đời gieo Thánh cốc,

Đắm say với Đạo dẹp chông gai.

Lương tâm chức vụ không cùng thẹn,

Th́ cũng đủ vui kiếp sống nầy.

G.H. Thượng Trí Thanh

 

16.

Sứ mạng Thiêng Liêng Hội Thánh giao,

Chơn truyền luật pháp vốn soi làu.

Luật ban trí để lo tṛn vẹn,

Pháp trị tâm hành khó chẳng nao.

Luật định công b́nh cùng bác ái,

Pháp truyền tu tỉnh với thanh cao.

Nhơn gian thế sự dầu luân chuyển,

Trách nhiệm d́u đời phải diệt lao.

Tùng Thiện

 

17.

Sứ mạng Thiêng Liêng phải thật hành,

T́m phương phổ độ cả nhơn sanh.

D́u đời mạt pháp gầy yêu ái,

Dẫn Đạo Thượng Nguơn lập chí thành.

Cửa Thánh tô bồi công với quả,

Đường trần dứt bỏ lợi cùng danh.

Tháng ngày thực hiện điều nhơn nghĩa,

Chí dốc trau giồi một chữ thanh.

Thanh Ṭng

 

18.

Sứ mạng Thiêng Liêng ráng sức lo,

Thế nhơn một kiếp phải nên tṛ.

Ǵn ḷng giúp Đạo tṛn thiên chức,

Vững dạ d́u đời hiệp Khổng Nho.

Thành bại hư nên do cố gắng,

Trọng khinh hơn thiệt khá so đo.

Muôn điều như một thuần như nhứt,

Mài sắt nên kim tự dặn ḍ.

Tường Chơn

 

19.

Danh cương lợi tỏa chẳng hoài mong,

Sứ mạng Thiêng Liêng vững một ḷng.

Đảm trách nâng nguy gầy thiện cảm,

Thừa quyền độ chúng cậy kỳ công.

Gia tâm vạch rơ đường chơn lư,

Góp sức nêu cao thuyết đại đồng.

Để vẹn tấc thành lo nghĩa vụ,

Gương lành chói rạng với non sông.

Vơ Thành Lượng

 

20.

Trời phú nhân sinh đủ thứ tài,

Mỗi người tài giỏi chẳng như ai.

Người mang trọng trách an thiên hạ,

Kẻ sẵn quyền năng xếp nội ngoài.

Thành Phật thành Tiên đều có phận,

Làm Thầy làm tớ cũng là trai.

Mới hay sứ mạng do tiền định,

Thành bại hưng suy chuyển kiếp hoài.

Lữ B́nh

 

21.

Dốc tấm chân thành vẹn thủy chung,

Bên vai sứ mạng nguyện làm xong.

Con đường cao cả hằng nung chí,

Lời hẹn Thiêng Liêng vẫn tạc ḷng.

Nền tảng minh tân xây đắp măi,

Phương châm “lập đạt” thực thi đồng.

Đặt trên tính mệnh và danh dự,

Một tất hơi c̣n chẳng nản công.

 

22.

Sứ mạng Chí Tôn dạy thực hành,

Trên đường lập vị giúp nhơn sanh.

Nắm quyền định vững, quyền công chánh,

Nối chí bền trau, chí nhiệt thành.

Để độ khác trần chừa tội ác,

Quyết vun nền Đạo trổ hoa lành.

Cho toàn thiên hạ đồng chung hưởng,

Sự nghiệp tinh thần rạng rỡ danh.

Huệ Phong

 

23.

Sứ mạng Thiêng Liêng với hữu h́nh,

Trọn tùng Hội Thánh trọng quyền linh.

Đă cam lănh phận gầy nhân ái,

Nên phải đem thân tạo nghiệp lành.

Ngược cảnh bền gan lo trách nhậm,

Thuận thời gắng  sức giữ thanh danh.

Nghĩa trung bồi đắp ḷng cương quyết,

Phụng sự Đạo đời trọn kiếp sinh.

G.T. Phan Trung Châu

 

 

24.

Sứ mạng Thiêng Liêng gắng  thực hành,

Mười phân trọn vẹn ắc lưu danh.

Nên công nhờ bởi ḷng son sắt,

Xứng phận vi chưng chí nhiệt thành.

Dầu dăi phong sương d́u thế tục,

Xông pha cát bụi độ quần xanh.

Xưa nay tích truyện từng ghi chép,

Nhiệm vụ chu toàn tạc sử xanh.

Tuấn Anh

 

25.

Sứ mạng thể thiên lập vị ḿnh,

Ǵn trau Tân, Pháp hiệp huyền linh.

Tân trung tiến thủ cơ tiền định,

Chí Thánh thực thi luật trị b́nh.

Hành Đạo nên công danh sáng lạn,

D́u đời tùng thiện thể tinh anh.

Lập đời “Minh Đức” Tam Kỳ độ,

Cửa Thánh cần cù trọn kiếp sanh.

Thiện Nhân

 

26.

Sứ mạng Trời giao động Bạch Vân,

Qui nguyên chơn Giáo trụ tinh thần.

Nương thời bủa đức tiêu tà quái,

Cải thế lập quyền hiệp chánh nhân.

Mượn phướng từ bi lau xă tắc,

Đem tâm bác ái báo quân ân.

Chí Tôn hạ chỉ cho môn đệ,

Điều độ quần sanh thoát bể trần.

Thảo Anh

 

27.

Sứ mạng Thiêng Liêng đă định phần,

Mỗi nơi mỗi vẻ sánh đồng cân.

Đời lo thịnh trị tô cương thổ,

Đạo lấy hiền ḥa dạy chúng dâng.

Quan giữ công minh khi luận án,

Lính tuân kỷ luật lúc hành quân.

Y theo pháp lệnh trên giao phó,

Nối tiếp lưu truyền nghiệp vĩ nhân.

Hưng Huyền

 

28.

Tất cả thành công khắp nẻo đường,

Đều do sứ mạng hợp thiên lương.

Thái dương chuộng đức dân sùng kính,

Khổng Tử hành nhân Đạo phát dương.

Hiếu rạng sử kinh vang nghiệp Thuấn,

Trung tṛn nghĩa vụ rỡ danh Trương.

Thừa đề ôn lại bao gương cũ,

Hội ư suy tư vững lập trường.

Hàn Tử

 

29.

Sứ mạng làm xong giữ trọn nguyên,

Tinh thần phục vụ gắng  cần chuyên.

Cứu dân chẳng quản thân lao khổ,

Độ thế cần nêu đức lập quyền.

Đất Việt qui hồi nền chánh Giáo,

Trời Nam khai mở hội đào nguyên.

Giang san trên bốn ngh́n văn hiến,

Đế nghiệp ngày qua nét sử truyền.

Phước Cường

 

30.

Đời Đạo ai ai cũng có phần,

Ấy là sứ mạng đối thiên ân.

Đạo lo độ chúng qua bờ giác,

Đời giúp cho dân khỏi cảnh bần.

Để lở công lao ḷng hối tiếc,

Làm xong phận sự dạ vui mầng.

Đôi đường trách vụ đều quan trọng,

Hễ có thân th́ gắng với thân.

Tỳ Dân

 

31.

Sứ mạng đă vâng tận thực hành,

Phải ḅn công quả rán tương tranh.

Lao tâm đâu quản thân gian khó,

Nhọc trí giồi trau sự đắc thành.

Hội Thánh phó giao cơ cứu thế,

Thiên phong ra đức độ  quần sanh.

Trợ nguy tế khốn đời an lạc,

Trách nhiệm đặng tṛn Đạo rạng danh.

Nguơn Hạnh

 

32.

Sứ mạng mỗi người lănh lập công,

Dầu cho lớn nhỏ cũng Thiên Phong.

Dưới tuân phục vụ lo đoàn kết,

Trên chuyển thời cơ hiệp đại đồng.

Tùy lực giúp đời hưng quốc vận,

Dựa vào truyền Đạo dựng Nho tông.

Bền gan sắt đá xoay chiều hướng,

Nước mạnh nhà an mới thỏa ḷng.

Thái Chơn

 

33.

Sứ mạng tuân trên Hội Thánh sai,

Dầu cho khó nhọc cũng không nài.

Việc làm thu xếp đều chu đáo,

Trách nhiệm thi hành chẳng lợt phai.

Dẫn kẻ sai lầm về nẻo chánh,

D́u người lạc bước lại đường ngay.

Hiến thân phục vụ nền chơn Giáo,

Sứ mạng lo tṛn xứng phận trai.

Bạch Minh

34.

Sứ mạng thừa hành phỉ dạ ta,

Lịnh trên giao phó ráng lần qua.

Dầu đời phải giữ khuôn viên nước,

Hay Đạo cũng soi noi phép luật nhà.

Các bậc tiền hiền danh chói rạng,

Những trang hậu tấn chí xông pha.

Tùng quyền cao thấp không lờn dễ,

Th́ mới làm xong nợ quốc gia.

Nhơn Nghĩa

 

35.

Tùy thế, tùy phương mới đắc thời,

Trên đường sứ mạng giúp nơi nơi.

Điều hay, rác mở là an thế,

Cái dở t́m ngăn bớt khổ đời.

Luật pháp làm khuôn căn phước tội,

Sở hành ấy phước định phân ngôi.

Trường công ví biết Thiêng Liêng vị,

Dũng mảnh thân lo gánh nghiệp Trời.

Huệ Tâm

 

36.

Sứ mạng Thiêng Liêng đến thế gian,

Quản bao cam khổ dám phàn nàn.

Đắc thời đem đức vừa nhân thế,

Mạc vận trao thân hưởng nghiệp nhàn.

Trọng trách càng cao càng thử thách,

Thanh danh một lớn một gian nan.

Hằng ngày tập chí, an, thường, đủ,

Phải lúc đưa tay được vẹn toàn.

Long B́nh

37.

Sứ mạng Thiêng Liêng quyết trọn ǵn,

Quảy thoàn bát nhă vớt quần linh.

Độ đời trối kệ đời mai mỉa,

Cứu thế mặc dầu thế thị khinh.

Lướt dặm chông gai thuyền đại Đạo,

Vẹt màng hắc ám giảng Tân Kinh.

Nơi nào đă có nguồn Thiên Đạo,

Chơn lư thường đem đến thuyết minh.

Thanh Tịnh

 

38.

Cao Đài truyền bá khắp chư bang,

Bổn phận môn sinh gắng  chí làm.

Hướng chúng thoát qua cơn khảo đảo,

D́u nhân lánh khỏi lúc nguy nan.

Thực thi chức vụ xong không hảnh,

Đảm nhiệm quyền hành khổ chẳng tham.

Cương quyết thành công tṛn sứ mạng,

Trải thân lo Đạo phước Trời ban.

Hiệp Ḥa

 

 

39.

Công nghĩa nguyện ḷng gắng  chí tâm,

Nợ dâu nên phải nhả tơ tầm.

Giúp người êm ấm cơn đông giá,

Cứu kẻ cơ hàn buổi tối tâm.

Thân trải ngàn đau này chí khó,

Phận cam vạn khổ dễ phai nhàm.

Ơn vua mang nặng t́nh non nước,

Sứ mạng lo xong vẹn thể phàm.

U Lan

 

40.

Đạo bủa hồng ân đă nát ḷng,

Oằn vai sứ mạng gắng làm xong.

Dụng tài, dụng đức an sanh chúng,

Dùng trí, dùng mưu giữ núi sông.

Quyền thế cậy nhờ e thất sách,

Từ bi thọ lănh sẽ thành công.

Ra tay lèo lái qua bờ giác,

Đại nghiệp Trời ban hiệp đại đồng.

Nghiêm Thủy

 

41.

Sứ mạng độ đời đă phổ giao,

Trời ban phận sự thấp hay cao.

Vui nương bước Đạo d́u sanh chúng,

Gắng độ khách trần diệt khổ đau.

Gặp lúc phong ba tâm chẳng nản,

Dầu cơn tai biến chí không nao.

Nền nhân vun đắp đời thêm rạng,

Trọng trách lo tṛn trước lẫn sau.

Nghĩa Minh

 

 

LUẬN VỀ SỨ MẠNG

Khi xuân đến mai vàng nở nhụy,

Lúc hè về sen đỏ đơm hoa;

Thu, đông non nước chan ḥa,

Mỗi loài đều nhận món quà Thiêng Liêng.

Từ vật đến người riêng bổn phận,

Nâng cơ huyền tinh tấn quang minh,

Mở mang thế giới thanh b́nh,

Công thành vơ trụ đượm t́nh thương yêu.

Truyền Đạo khắp thiên điều đă định,

Khai chơn tâm luật lịnh rơ phân,

Hoa thơm cỏ lạ muôn phần,

Vạn linh tùy nhiệm phổ lần cơ thiên.

Mạng nơi người cầm quyền muôn loại,

Dụng từ bi đối đăi cùng nhau;

D́u đường tấn hóa thêm cao,

Ta, người, vật cũng chung bầu trời xanh.

Thay tạo hóa định thành chủng tộc,

Lấy t́nh thương đùm bọc chư linh;

Người ơi! Sứ mạng ráng ǵn,

Đạo nên đời rạng công tŕnh hiển vang.

Huệ Điện

Ngày 4/7/Tân Hợi

Trưởng Ban Đạo Đức Văn Đàn

THÔNG QUANG

 

 

Quang Minh cũng có một bài chúc mừng:

Cầm quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài,

Hiến Pháp Chơn Quân hạnh phúc thay!

Bát Nhă trương lèo d́u Thánh Vị,

Xa thơ trổi bánh dụng danh tài.

Qui nguyên Tam Giáo noi tâm chánh,

Thống nhất Nhị Miền cậy chí ngay.

Cứu khổ cờ linh xin phất trước,

Trung kiên ba triệu trổ tài trai.

Sài G̣n ngày 8-6-1971

 

MỘT SỐ H̀NH ẢNH LỄ TẤN PHONG CHỨC CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI CỦA NGÀI HIẾN PHÁP TRƯƠNG HỮU ĐỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

Top of Page

      HOME